Namninsamling för Erik Enby och Tullio Simoncini

Den 1 april 2014 blev Erik Enby och Tullio Simoncini utsatta för vad vi anser grovt förtal i Sveriges Radios program Kropp & Själ. Bl.a. utdelades hot om fängelse vilket bl.a. ledde till att Tullio på inrådan av sin advokat inte kom till Sverige för att personligen närvara vid sin föreläsningsturné om hans forskning om cancer och svamp (föreläsningarna kunde dock hållas via Skype och blev mycket uppskattade).

Tycker du att media har rätt att skrämma bort alternativmedicinska forskare på detta sätt och bedriva en allt intensivare häxjakt på alternativa terapeuter?

Din underskrift på Föreningen SARAs / 2000-Talets Vetenskaps namninsamlingar för Erik och Tullio kan bidra till att Erik återfår sin läkarlegitimation samt att de får upprättelse genom en polisanmälan mot ansvariga för detta förtal.

Vi har redan fått in över 600 namnunderskrifter i pappersform under Tullios och Eriks föreläsningsturné. Om du inte kunde närvara vid denna kan du istället lämna din underskrift på nätet på gopetition.

APPENDIX

Vad gäller det?

Legitimationen sitter löst om man hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer

Läkarlegitimationen kan dras in om man är olydig och följer sin inre kompass, om man tänker själv utanför givna ramar.

Detta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare, där karriären lätt kan strypas och där man kan bli berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare.

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2003 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder. Det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering. Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys behandling vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet).

Man bortsåg helt ifrån han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån. Domslutet var utstakat från början.

Detta innebär i klartext att våra rättsskipande myndigheter är kapade – vilket är självfallet är synnerligen allvarligt och oacceptabelt i vår demokrati.

De övriga tolv inblandade i behandlingen hade agerat efter vedertagen praxis och gick således fria, enligt denna oskrivna lag. Vad utmärkte då doktor Erik Enby bland alla dessa specialister, varav ledande cancerläkare?

Jo, doktor Erik Enby behandlar blodet och infektioner med naturliga vitaminer, mineraler och antioxidanter, vilket också hade behandlar blodklumpning och svampväxt (och cancer). Detta helt utan patenterade cancerläkemedel och utan biverkningar. Istället för att slå ut patienternas immunförsvar, stärker han det, vilket också minskar risken för att cancern ska komma tillbaka.

Doktor Erik Enbys ”brott”

Doktor Erik Enbys ”brott” var två konsultationer (med två veckors mellanrum) och att han ordinerade korallmineraler som löste upp kvinnans klumpade blod (som klart framgick under mikroskop) och att han ordinerade naturliga medel mot infektionen i blodet.

Att kvinnan avled av cancer (som varannan cancerpatient gör), är knappast något som bör ligger någon av dessa 13 läkare och terapeuter till last, allra minst doktor Erik Enby som ju faktiskt gjorde en positiv insats genom att lösa upp blodets klumpning och genom att behandla infektionen (och kanske hade utgången varit en annan om denna behandling satts in mycket tidigare?).

Om detta är rättsväsendets likare för att dra in en läkares legitimation och om det ska råda likhet inför lagen, så lär vi snart inte ha några legitimerade läkare kvar.

Han hade också forskat på blodet inom förbjudet område och funnit ett tydligt samband mellan infektioner, svampväxt och cancer. Han visade att en bröstcancertumör i ett fall var en sporsäcksvamp (!).

Denna forskning var dock ett grovt övertramp långt utanför givna tillåtna ramar och straffet blev indragen läkarlegitimation. Hur skulle det se ut om detta spred sig och om nästa storsäljare – cancermediciner – skulle droppa?

Kvinnan sökte aktivt alternativ hjälp och doktor Erik Enby bidrag var ofarliga, men mycket effektiva kosttillskott, som bland annat upphäver klumpning av blodet (som sker vid infektion, och även vid cancer). Och med hjälp av korrekt dosering av vitaminer, mineraler och antioxidanter stärks kroppens immunförsvar och tillväxten av svampar och andra mikrober avstannar, ofta tillräckligt för att kroppen ska hinna rensa ut dem. Även cancertumörer påverkas och kan helt försvinna.

Det är inget ovanligt att cancerpatienter dör trots behandling, det gör i snitt 68 svenskar per dag, varannan cancerpatient. Ingen kan bota alla, inte ens Tullio Simoncini eller Erik Enby, men mycket pekar på att de kan hjälpa betydligt fler än vår skattefinansierade vård. Och detta är sant tills vården har motbevisat det. Att prova och utvärdera är som sagt billigt, enkelt och det går snabbt. Det kallas att forska.

Genom att beröva läkare deras läkarlegitimation försöker man tysta röster som hotar ”business as usual”, läkare som är nyfikna, som tänker själva och som arbetar med patienternas bästa framför ögonen.

Därefter framförs denna av-legitimering i alla möjliga och omöjliga sammanhang, för att stryka under att vederbörande inte längre är trovärdig och att man således ej bör lyssna på vederbörande (som ju är en ”brottsling”). Och de flesta vanliga medborgare går på det och förfasas över ”bluffdoktorer”. Medborgarna blir dubbelt lurade.

Och visst har de brutit mot en oskriven lag, de har satt sann vetenskap och patienternas bästa framför läkemedelsindustrins intressen. Hur skulle det se ut om det synsättet började sprida sig?

Det finns inga kliniska vetenskapliga studier på att de operationer, cellgifter och den strålning som vården tillämpar – tvärtom har Socialstyrelsen i sina rapporter konstaterat att de endast har en försumbar effekt på dödligheten i cancer. De hindrar dock inte att vården fortsätter att göra det som de brukar göra, då det är mycket lönsamt för cancerindustrin.

Här är tvärtom mest lönsamt – Ju sämre resultat de presterar, ju fler med cancer, ju större forskningsanslag och ju större förtjänst på ökad försäljning av mediciner, direkt eller mot biverkningar. Medlöpare belönas med frikostiga forskningsanslag.

Nu kommer mer studier på att cytostatika (och strålning) ÖKAR risken för fortsatt cancer … Kemoterapi ger mer cancer

Lydig?

Vill vi ha lydiga läkare som sätter läkemedelsindustrin framför patienternas bästa? Även när de vet bättre?

Om inte så måste vi agera.

Börja med att skriva på uppropet ovan mot detta rättsövergrepp!

Sedan måste vi kräva att ansvariga myndighetstjänstemän träder fram och på ett sakligt och opartiskt sätt förklarar sig. Att beröva en läkare sin legitimation är ett allvarlig ingrepp som måste vara grundad på ett rättssäkert sätt. Här är respektive tjänsteman ytterst ansvarig för att detta sker på ett korrekt sätt enligt lagens bokstav. Här finns inget utrymme för inkompetens, partiskhet eller uttalat oansvarigt och godtyckligt beslutsfattande. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen