Miljöpartiet har nu i akt och handling sagt ja till GMO

Nu har politikerna satt sin sista (GMO-) potatis!.

Den nya GMO-lagen som har antagits i EU är det största miljöhotet i Europas historia.

Våra barns livskvalitet och miljön är till utförsäljning – och du betalar.

Trots att GMO orsakar allvarliga skador på hälsan, medför skadeverkningar på miljön och även ger tunga socio-ekonomiska avtryck på många av de platser i världen där GMO odlas på bred front – så är nu GMO på väg in i Europa och även i Sverige.

Det finns redan ett 50-tal GMO som är godkända för handel inom EU – trots detta så är det många som lyfter frågande på ögonbrynet när man säger ”GMO” – vad är det? undrar de.

Ordet GMO står för genetiskt modiferade organismer. Den här artikeln handlar om en speciell typ av GMO, förmodligen också det man främst tänker på när man pratar om GMO, nämligen genmodifierade grödor.

Växter som vi odlar för att äta – som med andra ord blir till mat, livsmedelsprodukter.

Hur gör man en GMO-Gröda?

Hur man gör en GMO-Gröda? Man tror inte sina ögon!

När man genmodifierar växter så använder man en bakterie som orsakar tumörer i växten. Ja, du läste rätt, en bakterie som bildar TUMÖRER.

Så här skriver Sveriges Lantbruksuniversitet om hur man gör en GMO-gröda:

”För att sätta in den nya gensekvensen i växtcellen använder man sig oftast av bakterien Agrobakterium tumefaciens.”

Bakterien Agrobakterium tumefaciens som ORSAKAR tumörer

Detta är en jordlevande bakterie som orsakar tumörer i vissa växter genom att föra in en bit av sitt DNA i växtens DNA.

När man använder A. tumefaciens i genmodifiering ”klipper” man ut det DNA som orsakar tumören och ”klipper” in den nya gensekvensen i stället och låter sedan A. tumefaciens infektera växten.

Att ”klippa” DNA innebär att man använder sig av olika enzymer som ger upphov till att DNA:t ”klipps” och sedan ”klistras”

Ansvarsfulla politiker som har läst/sett Séralinis forskning skulle aldrig släppa lös GMO

Séralini-studien är den längsta oberoende studien som någonsin har utförts. Studien som testades på råttor varade i två år och den visade en 6-faldig ökning av dödsfallen i GMO-gruppen.

Efter några månader fick djuren skador på lever, njurar och det bildades även groteska tumörer (se bild) samt de blev infertila. Framför allt honorna, fick gigantiska tumörer brösttumörer – vilket motsvarar bröstcancer hos människan.

Skadorna syntes inte förrän efter den fjärde månaden, så därför missas det i alla de tre-månadersstudier som görs i avsikt att ta fram säkerhetsdata för industrins GMO-grödor.

Kanske är det därför som industrin bara gör tremånaders-studier?

Séralini-studien

Séralini-studien visade också att det är själva transgentekniken som orsakar skadorna – vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att man infekterar växten med en bakterie som man VET orsakar tumörer i växter. Kanske spelar det inte så stor roll vilken gen man sätter in, om det är själva processen, att bakterien överför en gen, som orsakar cancer.

Vi kräver att en sådan studie, som enbart studerar detta, omgående görs – innan dess kan man inte fastställa någon som helst säkerhetsdata och innan säkerheten är fastställd kan man inte godkänna någon GMO.

GMO ska hanteras enligt försiktighetsprincipen.

GMO handlar alltså om inklippta gener.

Gener finns i vår arvsmassa och kodar för olika processer i cellen.

I en text från Jordbruksverket står det att läsa:

”Gentekniken som vi beskriver i detta häfte handlar om att flytta gener, DNA-sekvenser, från en organism till en annan eller ändra på organismens egna gener. Arvsmassan består av gener.

Tekniken bygger på att den informationsbärande arvsmassan ser likadan ut i alla organismer, från bakterier och blötdjur till isbjörnar och människor”

Källa: GMO i Sverige, EU och världen …

Med andra ord – det som gäller för andra organismer – gäller för oss.

Cancer hos djuren = cancer hos oss!

Ny fakta som vänder upp och ner på den grund varpå GMO-tekniken vilar

Gentekniken bygger på det antagandet att en gen bara kodar för ett protein. Nu träder en Dr Thierry Vrain, en fd pro GMO-forskare, fram och säger att detta är förlegade rön. EN gen kan nämligen koda för FLERA protein.

”The Human Genome project completed in 2002 showed that this hypothesis is wrong; and too simple to describe the relationship between genes and proteins.

Every scientist now learns that any gene can give more than one protein and that inserting a gene anywhere in a plant eventually creates rogue proteins. Some of these proteins are obviously allergenic or toxic.

The whole paradigm of the genetic engineering technology is based on a misunderstanding.”

//Dr Thierry Vrain

Även ett barn …

Med dessa underlag från SLU och Jordbruksverket och forskaren Dr Thierry Vrain och Séralinis studie, så kan ju även ett barn räkna ut att risken är överhängande att GMO som orsakar tumörer i djur, därmed även gör det i människor.

I USA har bröstcancer blivit en epidemi, en kvinna av åtta får cancer och allt fler insjuknar. En bidragande orsak kanske är just det faktum att GMO tvingades på befolkningen under 1990-talet.

I USA har de nämligen aldrig haft möjligheten att välja bort GMO, eftersom de inte har lagfört att livsmedel måste GMO-märkas.

Varför ska vi överhuvudtaget ha GMO? Det tillför ingenting av värde, men riskerna är kolossalt stora inte bara för människor, utan för hela ekologin och miljön – ett reellt hot mot livets fortsatta existens.

Den nya EU-lagen ger skenbart inflytande på GMO för medlemsländerna

Godkännande-processerna har alltid varit utdragna i EU, och ofta är det låst läge när det gäller GMO. Då kom förslaget att medlemsländerna ska kunna förbjuda odling av bestämda grödor på hemmaplan, tanken var att de gmo-skeptiska då inte skulle sätta sig på tvären när nya grödor skulle godkännas på EU-nivå.

Vissa menar att det här avtalet ger de länder som vill begränsa odlingen av GMO mer frihet, och att medlemsländerna kommer att ges makt att förbjuda produkter som har godkänts på EU-nivå, även baserat på ”icke-vetenskapliga” grunder. Det här är en mycket farlig retorik. Sanningen är snarare att vår frihet inskränks, och vi blir påtvingade GMO om vi inte aktivt utreder den och kan säga nej. Det behövs både tid, pengar och kunskap och framför allt handlingskraftiga politiker för att göra detta.

När EU har godkänt en GMO-gröda till försäljning i EU så är den automatiskt godkänd att säljas i Sverige såvida vi inte av socio-ekonomiska eller jordbrukspolitiska skäl vill stoppa den.

Vi kan inte stoppa den av säkerhets-, en del miljö- eller hälsoskäl eftersom den bedömningen redan har avgjorts i EU, en bedömning som EU-kommissionens livsmedelsmyndighet Efsa är ensam om att få göra.

Greenpeace varnar för att kompromisstexten innehåller rättsliga otydligheter, något som kan göra att bioteknik-företag går till domstol för att driva igenom odling av nya genmodifierade grödor.

Skulle du rösta ja till ett sådant förslag? Så här röstade våra svenska EU-parlamentariker

För

 • Marita Ulvskog (S)
 • Jytte Guteland (S)
 • Olle Ludvigsson (S)
 • Jens Nilsson (S)
 • Anna Hedh (S)
 • Soraya Post (FI)
 • Cecilia Wikström (FP)
 • Marit Paulsen (FP)
 • Fredrick Federley (C)
 • Lars Adaktusson (KD)

Mot

 • Malin Björk (V)
 • Linnéa Engström (MP)
 • Peter Eriksson (MP)
 • Bodil Ceballos (MP)
 • Max Andersson (MP)
 • Anna Maria Corazza Bildt (M)
 • Gunnar Hökmark (M)
 • Kristina Winberg (SD)
 • Peter Lundgren (SD)

Närvarade/röstade ej

 • Christofer Fjellner (M)

FI kom in i EU-parlamentet till stor del beroende på att de sade nej till GMO. När de sedan skulle gå från ord till handling så röstade Soraya Post (FI) FÖR GMO. Således har FI svikit sina väljare och förbrukat sitt förtroendekapital och är ingen bra förebild för kvinnor (som de vill göra gällande).

Till er politiker som röstade för GMO-förslaget i EU uppmanar jag att se Séralinis video

.S, M, FP, KD, C och ni andra partier som är pro-GMO

S, M, FP, KD, C och ni andra partier som är pro-GMO har ni sett videon som Séralini-teamet har gjort?

Hur kunde ni rösta för den nya GMO-lagen? Moderaterna röstade förvisso inte för lagförslaget – men de är mycket positiva till GMO. Så här skriver Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) om varför vi bör tillåta att GMO används

”Genmodifiering är en effektiv metod för växtförädling. Namnet skapar känslor men är vilseledande, det är inget onaturligt. Vi måste lita på vetenskapen”

//Anna Maria Corazza Bildt (M)

Om man inte kan avvara en kvarts timma för vår tids viktigaste fråga, så kanske man inte är sin uppgift kapabel

Om man som förtroendevald politiker inte anser sig kunna avvara en kvart för att informera sig om vår tids viktigaste fråga, så kanske man inte är sin uppgift mogen.

Ni politiker är skyldiga att känna till detta, när ni representerar befolkningen och eftersom en absolut majoritet av befolkningen INTE VILL HA GMO.

34 skäl till varför du som politiker ska rösta nej till GMO

 1. GMO är onaturligt, oftast även en helt biologisk omöjlighet i naturen eftersom man korsar artbarriärer. Den vanligaste GMO-grödan har fått en gen från en bakterie.
 2. Det finns ingen efterfrågan ─ Ingen konsument, myndighet eller land efterfrågar GMO.
 3. Ingen människa vill äta GMO ─ inte ens de som tillverkar det ─ Vill Du?
 4. Det finns inga som helst säkerhetsdata för GMO.
 5. Ingen oberoende forskning har utförts på människor eller däggdjur som visar att GMO är ofarligt.
 6. Långtidsstudier har visat att GMO orsakar lever- och njurproblem samt cancer.
 7. Vid framställning av GMO bildas helt nya proteiner och dessa kan framkalla allergier.
 8. GMO-DNA har enligt forskning kunnat sprida sig via kosten in till människans blodbana.
 9. GMO sprider sig okontrollerat och kontaminerar konventionella och ekologiska grödor.
 10. Vid GMO-tillverkning ─ när en gen överförs så vet man inte var i genomet den hamnar och vad det får för effekt.
 11. Man vet ännu mindre var genen hamnar när den sedan sprids för vinden. Vad händer när man i över 90% av GMO-grödorna sprutar in bakterie-gener i växtgenomet och dessa gener sedan sprids med pollen ─ ingen vet!
 12. Jo, vi vet att spridning av GMO– gener som i Bt-grödor sprider antibiotikaresistens.
 13. GMO-grödor som tillverkar medicin kan få ödesdigra konsekvenser när de sprider sig.
 14. GMO– grödor som bildar insektsgift samt besprutning med insecticider gör att bin och humlor dör ─ utan bin och humlor så har vi ingen som pollinerar och då får vi inga grödor och i förlängningen ingen mat. Bidöden är redan ett stort hot.
 15. GMO-grödor är patenterade, vilket innebär att makten förflyttas från bönderna till ett fåtal storföretag.
 16. GMO-bruk och hybridfrön gör att lokala sorter inte utvecklas vilket bidrar till ett onaturligt, kortsiktigt och ineffektivt jordbruk.
 17. Det finns ingen skillnad i avkastning mellan hybridutsäde och GMO.
 18. GMO-bruk hybridfrön och sortlistor gör att den genetiska variationen minskar.
 19. GMO gör bonden livegen, han får inte längre ta egna frön utan måste köpa nytt dyrt utsäde varje år.
 20. GMO används för att göra grödor sterila i syfte att göra bonden beroende av växtförädlaren, så kallade terminatorfrön.
 21. GMO-bruk, hybridfrön och sortlistor minskar drastiskt mångfalden.75 % av den biologiska mångfalden inom jordbruket har gått förlorad sedan förra seklet, enligt FAO.
 22. GMO-utsäde är 5-14 gånger dyrare än traditionella fröer, som kan sparas och återsås vilket man ej får med GMO-frön.
 23. Priset på GMO-utsäde och medföljande herbicider är orimligt höga så att fattiga bönder hamnar i skuldfällan.
 24. GMO har sedan det infördes i Argentina ökat fattigdomskvoten från 5% till 50%, Argentina som var i stort sett självförsörjande på livsmedel har fått börja importera allt istället.
 25. GMO, sk BT-grödor måste användas tillsammans med farliga bekämpningsmedel som Round up, som innehåller Glyfosat.
 26. GMO-grödor som besprutas med bekämpningsmedlet Round up (glyfosat) har resulterat i flera svårbekämpade glyfosatresistenta ogräs.
 27. GMO -grödor som besprutas med Round up /pesticider skapar resistenta skadedjur.
 28. GMO ─ människor som arbetar med eller utsätts för Round up får kroppsliga skador.
 29. Giftigt Round up har redan oåterkallerligt spridits i vår miljö och finns i människors urin i 18 länder i Europa ─ GMO är en stor orsak till denna utveckling.
 30. Round up och pesticider är redan ett problem i våra vattendrag och renhållningsverk ─ GMO är stor orsak till denna utveckling.
 31. GMO -grödor som besprutas med Round up (glyfosat) kan ej bilda proteiner som är essentiella för människor och däggdjur ─ och vi får i förlängningen brist på dessa livsnödvändiga proteiner.
 32. Forskning visar stor korrelation mellan Glyfosat och autism.I USA kommer hälften av alla barn ha autism år 2025 om autism fortsätter stiga i samma takt.
 33. GMO har sedan det infördes i Indien medfört att 250 000 indiska bönder har tagit livet av sig, de hamnar i skuldfällan ─ det är inte ovanligt att de tar livet av sig genom att dricka en liter Round up ─ En bonde i halvtimmen tar livet av sig.
 34. När man en gång sagt ja till GMO och roundup – så kommer man inte ur systemet
  Du har makten att säga NEJ till GMO

Finns det överhuvudtaget något enda skäl för politikerna att säga ja till GMO (mer än att vara GMO-industrin till lags)?

APPENDIX

Séralini studien är den längsta oberoende studien som har utförts på möss. Studien varade i två år och den visade en 6-faldig ökning av dödsfallen i GMO-gruppen. Mössen, framför allt honorna, fick även gigantiska tumörer (brösttumörer).

Skadorna syntes inte förrän efter den fjärde månaden, så därför missar alla tre-månadersstudier detta. Studien visade också att det är själva transgentekniken som orsakar skadorna.

För första gången testades Roundup separat (växtgiftet som används på GMO-grödor), och det visade sig också ha en toxisk effekt på lever, njurar, embryos och placenta.

Observera att Monsanto avbryter alltid djurförsök efter tre månader, för att det är först från den fjärde månaden som sjukdomar som bland annat cancer upptäcks.

Varför ska vi äta detta? Det är ju vansinne!

Argentina

Argentina är ett av de länder som Monsanto har lyckats att erövra. De odlar GMO-soja till 80 %. Det här är resultatet… Massor med människor har blivit sjuka i flera svåra sjukdomar.

Låt inte GMO komma hit!

Slutsats

Snart är även Sverige drabbat, om inte folket agerar NU.

Svenska politiker, forskare och tjänstemän vacklar redan inför trycket från GMO-industrin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen