Därför ifrågasätter vi vaccin

Vacciner är Big Business då det innebär många kunder, ofta hela befolkningar.

Är vi alla grundlurade?

Är vacciner en tidsinställd bomb?

Läs och bedöm själv!

DÄRFÖR IFRÅGASÄTTER VI VACCIN

”Vacciner är säkra och effektiva” – det har vi hört sen barnsben, en indoktrinering som vi har fått med modersmjölken, och det har vi själva också trott på ända tills vi upptäckte att det inte gällde för oss, inte för våra familjer, inte för våra barn och inte heller för alla våra vänner och deras barn. Det var då som vi på allvar började ställa frågorna;

  • Vad vet vi egentligen?
  • Vad säger forskningen?
  • Är vacciner säkra?
  • Är de effektiva?
  • Finns det alternativ till vaccination?

Vi upptäckte till vår förskräckelse att vi varken behövde gräva särskilt djupt eller länge för att inse att kunskapen om vaccinernas mörka baksida är både stor, bred och djup och tillika lika gammal som vaccinerna själva.

Vi fann att det fanns mycket forskning, mycket litteratur och många studier publicerade i välrenommerade tidningar. Det fanns många röster som vittnade och de som trädde fram var både läkare, forskare, specialister och grävande journalister.

Vi blev bestörta när vi insåg att det fanns så många som drabbades av vaccinernas biverkningar och som fick sina liv förstörda.

Vi blev riktigt mörkrädda när vi insåg att vaccinindustrin fortfarande på 2000-talet, i vårt ”upplysta” samhälle, lyckas att indoktrinera en hel läkarkår genom likriktad skolning och genom lobbying dupera politiker och få en bred allmänhet att fortsätta upprepa samma gamla mantra att:

”vacciner är säkra och effektiva”

– Är de verkligen det? Det finns all anledning att ifrågasätta denna dogm! Det finns en hel del som vi undrar över…

År 1871-72 upplevde England sitt värsta utbrott med 45.000 dödsfall i smittkoppor, trots en 98-procentig vaccinationstäckning av befolkningen mellan 2-50 år. Under samma period i Tyskland, med en vaccinationstäckning på 96 procent dog över 125.000 av smittkoppor. (The Hadwen Documents).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför förhindrade de då inte dödsfallen, eller åtminstone höll nere antalet?

I Tyskland infördes obligatorisk massvaccination mot difteri år 1940, och 1945 hade antalet difterifall ökat till 250.000 från 40.000 dvs ökat med 625%. (Don’t Get Stuck, Hannah Allen).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför ökade då antalet difterifall, trots flera års obligatorisk massvaccination?

I USA 1960 upptäckte två virologer att båda poliovaccinerna som användes var kontaminerade med sv40 som orsakar cancer i djur liksom även förändringar i mänskliga vävnader. Miljoner barn har injicerats med dessa vacciner. (Med Jnl of Australia 17/3/1973 p555).

Vi har träffat Désirée Röver, hennes son var en av dem som fick detta poliovaccin och han dog sedermera i cancer orsakad av sv40.

Vilka garantier har vi för att vacciner inte är kontaminerade? Kan vi acceptera att vaccin som ges som allmän, förebyggande vård till friska barn tar livet av dem?

År 1967 deklarerade WHO att Ghana var fritt från mässlingen efter att 96 procent av dess befolkning var vaccinerad. År 1972 upplevde Ghana ett av sina värsta mässlingsutbrott med det största dödstalet någonsin. (Dr H Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kunde ett sådant utbrott ske trots den höga vaccinationstäckningen?

Mellan 1970 och 1990 inträffade över 200.000 fall av kikhosta i fullt vaccinerade barn i Storbritannien. (Community Disease Surveillance Centre, UK).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – och man är fullt vaccinerad – hur kan då så många få kikhosta?

På 1970-talet avslöjade en indisk studie som involverade 260.000 människor att fler fall av TBC uppstod i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. (The Lancet 12/1/80 p73).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kan den vaccinerade gruppen då ha fler TBC-fall?

Dr Jonas Salk som utvecklade det första poliovaccinet, vittnade år 1977 tillsammans med andra forskare om att massvaccination mot polio var orsaken till de flesta poliofallen över hela USA sedan 1961. (Science 4/4/77 ”Abstracts”).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför är vaccinerna då den största orsaken till den sjukdom som man vill förekomma?

År 1978 avslöjade en granskning av 30 delstater i USA att fler än hälften av barnen som fick mässlingen hade blivit helt adekvat vaccinerade. (The People’s Doctor, Dr R Mendelsohn).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför hjälper de inte trots att de har ordinerats enligt sjukvårdens riktlinjer?

År 1979 övergav Sverige kikhostevaccinet på grund av dess ineffektivitet. Av 5.140 fall år 1978, fann man att 84 procent hade vaccinerats tre gånger! (BMJ 283:696-697, 1981). 84 procent fick alltså kikhosta trots tre doser vaccin.

Vi undrar: Är det överhuvudtaget möjligt att vaccinera bort kikhosta?

Februarinumret 1981 av Journal of the American Medical Association påvisade att 90 procent av förlossningsläkare och 66 procent av barnläkare vägrade att ta röda hund-vaccin.

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför avstår då så många förlossningsläkare och barnläkare från att vaccinera sig? Har de kunskaper som inte når oss vanliga medborgare.

I USA har kostnaden för en enda DTP-injektion (vaccin mot difteri, kikhosta och stelkramp) ökat från 11 cent 1982 till 11,40 dollar 1987. Vaccintillverkarna lade 8 dollar åt sidan per injektion för att täcka de rättsliga kostnader och skadestånd som betalades ut till föräldrar med hjärnskadade barn och barn som dog till följd av vaccination. (The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – hur kommer det sig då att så stor andel av intäkterna går till skadestånd?

Mellan 1988 och 1989 inträffade ett polioutbrott bland många tusental fullt vaccinerade barn i Oman. Regionen med den högsta incidensen hade den högsta vaccinationstäckningen. (The Lancet, 21/9/91).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför inträffar då de största utbrotten där det är högst vaccinationstäckning?

År 1990 visade en brittisk granskning av 598 läkare att över 50 procent av dem vägrade att ta hepatit B-vaccinet trots att de tillhörde den högriskgrupp som uppmanades att vaccinera sig. (British Med Jnl, 27/1/1990).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför vägrade då merparten av den yrkeskår som vaccinerar andra att vaccinera sig själv? Vet de något som vi vanliga medborgare inte får veta?

År 1990 hade Journal of the American Medical Association en mässlingsartikel som fastslog ”fastän mer än 95 procent av barn i skolåldern i USA var vaccinerade mot mässlingen så fortsatte stora utbrott av mässlingen att uppstå i skolorna och de flesta fallen uppstod bland tidigare vaccinerade barn.”(JAMA, 21/11/90).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför uppstår då utbrott trots en så pass hög vaccinationstäckning och varför uppstår utbrotten främst bland de som var vaccinerade? Om gängse teori hade stämt – skulle då inte alla de ovaccinerade drabbas i större utsträckning än de vaccinerade?

I USA räknade FDA från juli 1990 till november 1993 totalt till 54.072 biverkningar efter vaccination. FDA erkände att denna siffra bara representerade 10 procent av den verkliga siffran, därför att de flesta läkare vägrade att rapportera vaccinskador. Med andra ord, biverkningarna för denna period översteg troligtvis en halv miljon! (National Vaccine Information Centre, March 2, 1994).

Vi undrar: Om vacciner verkligen är säkra – varför inträffar då så många biverkningar, och varför vägrar läkare att rapportera vaccinationskador? Ska vi acceptera ett så stort mörkertal? (FDA i USA motsvarar Läkemedelsverket i Sverige).

I tidskriften The New England Journal of Medicine, juli 1994, kom en studie fram till att över 80 procent av barn under 5 år som hade dragit på sig kikhosta hade blivit fullt vaccinerade.

Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför finns det då så många insjuknade bland de vaccinerade?

Den 2 november år 2000 kungjorde the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) att dess medlemmar på deras 57:de årliga möte i St. Louis röstade för att godkänna en resolution som krävde ett slut på obligatoriska barnvaccinationer. Resolutionen godkändes utan en enda ”nej”-röst.

Vi undrar: Om vacciner verkligen är säkra och effektiva – skulle då denna läkarkår rösta fram ett nej till obligatorisk vaccination?

I en forskningsrapport av Roman Bystrianyk visas flera diagram över dödstalen över olika sjukdomar i USA. Här ser man att dödsfallen i sjukdomar sjönk drastiskt långt innan vacciner infördes.

I slutet av 1800-talet dog det runt 200 barn mellan 0-14 år per 100.000 invånare och år. Strax innan införandet av vaccin på 1930-talet var siffran mindre än tio.

Scharlakansfebern minskade från 200 döda per 100.000 i slutet av 1800-talet till praktiskt taget noll på 1940-talet. Detta var en av de värsta smittsamma sjukdomarna på den tiden och den dödade många människor men är idag inget större hot trots frånvaron av ett vaccin. ….

– Diagram som visar att vaccinering börjar först när sjukdomarna redan klingat av, således ej vaccinernas förtjänst ..

Vi undrar: Om det verkligen skulle vara tack vare vacciner som sjukdomarna inte härjar idag – hur kan då sjukdomarna ha minskat så drastiskt redan innan vacciner fanns, och hur kan scharlakansfeber i så fall ha minskat trots att inget vaccin finns mot den sjukdomen?

Genom att endast uppvisa nedgången i sjukdomsincidens och mortalitet från tidpunkten då vaccinet infördes och framåt så får man bilden av att vaccinet har varit fantastiskt, men genom att titta på en mer långsiktig bild så inser man att vaccinet har gjort föga nytta.

Som ett exempel på det så sjönk dödstalen i mässling i USA från 13,3 per 100.000 år 1900 till 0,2 per 100.000 det år som vaccinet introducerades nämligen 1963 – d.v.s. en minskning med 98 procent innan vaccinets införande. Liknande siffror gäller för kikhosta och difteri, där vaccin blev allmänt tillgängliga 1949. Från år 1900 till 1949 hade dödstalen i kikhosta redan sjunkit från 12,2 per 100.000 till 0,5 per 100.000 – en minskning med 96 procent och avseende difteri från 40,3 per 100.000 till 0,4 per 100.000 – en minskning med 99 procent. forskningsrapport av Roman Bystrianyk.

Vi undrar: Varför ska vacciner få äran för att de skulle ha utrotat dödliga sjukdomar som enligt befintliga fakta praktiskt taget ingen dog utav redan innan vaccinerna kom?

Hundratals studier om att det inte fungerar – men ingen ansvarig bryr sig. EN studie borde få larmklockor att ringa.

Hundratals publicerade, medicinska studier dokumenterar vaccinernas misslyckande och skadliga effekter. I litteraturen återfinns många böcker som tvärskådat detta vetenskapligt och som dömer ut vaccinationsteorin. Och ändå – så är de flesta barnläkare och föräldrar ovetande om dessa upptäckter. Det finns däremot en snabbt växande internationell rörelse bestående av läkare och föräldrar som ifrågasätter det omfattande vaccinationsförfarandet.

Vaccination har ingen riktig vetenskaplig grund! Häpnadsväckande nog är de vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade prövningar av deras effekt och verkan. Det gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och röda hund.

Dessutom anser våra myndigheter att kontrollerade studier är oetiska eftersom personer i kontrollgruppen då ”undanhållas en etablerad och effektiv behandling”. Men hur kan de veta det?

Innan vaccinerna började användas så fanns det inga korrekt uppställda, vetenskapliga studier som var gjorda för att ta reda på vacciners effektivitet och säkerhet utan vaccinationsindustrin, myndigheter och läkarkåren har ovetenskapligt bara antagit att de fungerar och utifrån det jämförs sedan nya vacciner med de gamla.

Vi kan inte låta bli att undra: Tänk om det ursprungliga vaccinet var helt onödigt, overksamt eller ännu värre gav oöverskådliga biverkningar. Det får vi aldrig veta…

Poliovaccin

Bekämpning av polio anses vara en av vaccinationsrörelsens förtjänster, men det finns en del som du bör veta. Som ett exempel på vad förändrade diagnosmetoder innebär, är ”utrotandet” av polio tydligast.

När difteri- och kikhostevacciner infördes på 1940-talet i USA så sköt fallen av paralytisk polio i höjden. Detta har dokumenterats i bland annat the Lancet. Vid en närmare granskning visade det sig att under de 30 dagar som följde efter en injektion så ökade risken för att människor skulle drabbas av förlamning.

En annan studie, publicerad i New England Journal of Medicine, visade att barn som fick en injektion inom en månad efter att ha fått poliovaccin, löpte åtta gånger större risk att få polio än barn som inte fick några injektioner.

I Indian Journal of Medical Ethics skriver H V Wyatt 1996 att man beräknar att injektioner mot feber under 1980-talet har lett till att fler än 600.000 barn har drabbats av förlamningar i onödan och förvärrat förlamningen på ytterligare en miljon.

Flera studier pekar på att injektioner måste undvikas i länder med inhemsk polio.

Bekämpningsmedel

I slutet av 1800-talet började bekämpningsmedel att användas. Antalet och mängden av dem ökade kraftigt under första halvan av 1900-talet. Dessa bekämpningsmedel togs fram för att de skulle förlama insekternas andnings-muskulatur så att de kvävdes till döds.

Redan från början kunde utbrott av förlamningar dyka upp hos människor under sommaren och hösten, den tid på året då de flesta människor sysslade med jordbruk och mängder av nyskördade grödor åts.

Barn drabbades oftast och värst.

Janine Roberts är en undersökande journalist som under många år har sökt efter svaret på den sanna orsaken till polio. Vad hon har funnit är att utbrotten av polio, under första hälften av 1900-talet, i första hand har orsakats av mänsklig miljöförstöring genom till exempel pesticider som DDT, kvicksilver, bly och arsenik.

Det är inte vaccinets förtjänst att polio har försvunnit i så hög grad utan det beror på att diagnoskriterierna för sjukdomen har förändrats efter vaccinets införande. Den nya poliodefinitionen kräver kvarstående paralytiska symtom i minst 60 dagar – till skillnad från dåtidens 24 timmar – samt även laboratorie-bekräftelse av viruset i faeces. Till exempel så har fallen av aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation) och coxsackievirusinfektioner ökat, diagnoser som innan kriterieändringens införande hade diagnostiserats som polio.

Trots att polio anses ha minskat och till och med ha utrotats, så har anmärkningsvärt nog förlamningsfallen tvärtom ÖKAT (!)

I Indien förändrades diagnoskriterierna mellan år 1996-1997. Vilket innebar att år 1990 fanns 10.408 rapporterade fall av förlamning (AFP) varav alla fick diagnosen polio (=100%). År 1999, med de nya diagnoskriterierna, fanns däremot endast 2817 diagnostiserade poliofall (29%) utav 9.587 anmälda förlamningsfall (AFP) (Y. Paul/Medical Veritas 3 (2006) 781–785).

Så bara genom att ändra kriterierna så minskade alltså polio från 100% till 29%.

Utvecklingen har sedan gått i rasande takt helt åt fel håll. Antalet registrerade poliofall fortsätter att minska i Indien, medan själva förlamningstillstånden bara ökar. År 2011 var det endast ETT fall som fick diagnosen polio medan 47.500 personer diagnosticerades med AFP.

Forskare anser att detta är vaccininducerad AFP (Acute Flaccid Paralysis) som kliniskt inte går att särskilja från naturligt förvärvad polio, men som är mer än två gånger så dödligt. Risken att drabbas är högre ju fler vaccindoser som ges. (Indian J Med Ethics. 2012 Apr – Jun;9(2):114-7).

Vi undrar: Vad det gäller poliovaccin – är det viktigare att försöka utrota ett virus än att minska antalet förlamade människor? Med tanke på att antalet totala förlamningar inte har minskat utan tvärtom har ökat, så kan man fråga sig om vaccin verkligen är befogat.

När inte ens det vaccin som sägs vara bäst genom tiderna har visat sig fungera – fungerar då vaccin överhuvudtaget?

Den här listan på vacciners ineffektivitet och skadlighet skulle kunna utökas i all oändlighet eftersom det finns så otroligt mycket källmaterial, men vi tror att ni vid det här laget har förstått.

Vacciner tycks varken vara så effektiva eller säkra som det görs gällande. Det finns all anledning att ifrågasätta vacciners fortsatta existensberättigande. Vi tror att vi i framtiden kommer att gå mot en förändrad syn på infektionssjukdomar, vacciner och mikroorganismernas funktion och effekt.

Sara Boo, ordförande NHF Sweden (National Health federation Sweden)

Marina Ahlm, sekreterare NHF Sweden, medskribent vacccin.me

Linda Karlström, redaktör vaccin.me

Dags att vakna upp och agera. Myndigheter, vården och politiker synes sitta fastgjutna i systemet.

Vilket innebär att endast folket kan ändra på vaccinationspolitiken.

Nödvändigt att agerar om vi inte vill bli grundlurade på vår livskvalitet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen