Läkaren som vägrade ge upp – dokumentärfilmprojekt om Dr Erik Enby

Läkaren som vägrade ge upp

– dokumentärfilmprojekt om Dr Erik Enby

En dokumentär om Dr Erik Enby är på gång och hjälp behövs med finansiering.

Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. Efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.

Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerande syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”, säger Erik Enby.

Dr Erik Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha använt alternativa behandlingsmetoder. Missa inte filmklippet nedan med doktor Erik Enby. Av tretton läkare utsägs doktor Erik Enby till syndabock, trots att han inte gjort något fel alls, vår tids ”inkvisitionsdomstol” där godtycke råder och där den anklagade inte har någon talan alls.

Doktor Erik Enbys forskning hotade cancerindustrin där enbart cancermediciner omsätter 800 miljarder kronor per år plus hela forskningsindustrin som verkar vara på fel spår – som dock är lönande – så varför byta spår?

Ju fler som får cancer – ju mer pengar satsas på cancer. Ny kunskap hotar business as usual och cancerindustrins lobbyister drog igång en häxjakt och de försökte även tysta Erik Enby genom att på osakliga grunder beröva honom hans läkarlegitimation. Doktor Erik Enbys forskning vänder upp och ned på dagens cancervård – därför angrips han med full kraft av de som lever gott på cancerutvecklingen och våra skattemedel.

Cancerindustrin sålde kempreparat för över 800 miljarder kr 2014.

Erik Enby farlig läkare

Om det ska råda likhet inför lagen och om det är doktor Erik Enbys fall som utgör rättesnöre inom svensk rätt – så kommer alla läkare som har med patienter att göra att förlora sina legitimationer.

Att läkemedelsindustrin försvarar sina ekonomiska intressen är väntat, men det är anmärkningsvärt att media och svenska myndigheter dansar med runt ”guldkalven” (cancer). Ingen verkar bry sig om medborgarna eller att bekämpa cancer på riktigt, såsom doktor Erik Enby gjort, som vikt sitt liv i sökandet efter sjukdomars innersta väsen.

Tacken för detta banbrytande forskningsarbete är inte att bli nominerade till ett Nobelpris, utan det blev ett kränkande gatlopp i Publik Service (SvT och SR) och i tidningar, plus att svenskt rättsväsende utan saklig grund försökte ”vingklippa” Erik Enby genom att beröva honom hans läkarlegitimation. En samlad komplott mot det som hotar cancerindustrin.

Dr Erik Enbys forskning

– som gjorde att han titulerades ”en av Sveriges farligaste läkare i Sverige”

Vad de flesta medborgare inte vet om är att läkarlegitimationen sitter löst om man hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer (eller andra lönsamma sjukdomar). Läkarlegitimationen kan dras in om man är ”olydig” och följer sin inre kompass, om man tänker själv utanför givna ramar. Detta vet alla forskare och läkare om, vilket får dem att ”hålla sig på mattan”. Fallet doktor Erik Enby visar vad som händer om man utmanar mäktiga intressen som lever på ohälsa, som inte alls vill att vi ska bli friska.

Vanligt är att man drar in läkarlegitimationen efter pensionsåldern för att inte skapa rubriker. Då undergräver man trovärdigheten hos de läkare som vägrar att flyta med strömmen likt badankor.

Detta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare, där karriären lätt kan strypas och där man kan bli berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare. Doktor Erik Enby är en läkare på tusen – som vågar utmana gamla ”sanningar” och som driver utvecklingen framåt.

Erik-Enby

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys konsultation vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet). Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för detta.

Man bortsåg helt ifrån han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån. Domslutet var utstakat från början.

Svensk rättsröta kommer i dagen

Detta innebär i klartext att våra rättsskipande myndigheter är kapade – vilket självfallet är synnerligen allvarligt och oacceptabelt i vårt land som gör anspråk på att vara en demokratisk rättsstat, där opartiskhet och likhet inför lagen påstås gälla.

Det innebär att svenska medborgare förvägras den bästa cancervården – av våra egna tjänstemän. Heltokigt!

De övriga tolv inblandade läkarna och terapeuterna hade agerat efter vedertagen praxis och gick således fria, enligt denna oskrivna lag. Vad utmärkte då doktor Erik Enby bland alla dessa specialister, varav ledande cancerläkare?

Jo, doktor Erik Enby behandlar blodet och infektioner med naturliga vitaminer, mineraler och antioxidanter, vilket också behandlar blodklumpning och svampväxt (och cancer). Detta helt utan patenterade cancerläkemedel och utan biverkningar.

Istället för att slå ut patienternas immunförsvar, stärker han det, vilket också minskar risken för att cancern ska komma tillbaka. Men det gäller att komma under behandling tidigt och att fullfölja behandlingen – för bästa resultat.

Doktor Erik Enbys ”brott”

Doktor Erik Enbys ”brott” var två konsultationer (med två veckors mellanrum) och att han bland annat ordinerade korallmineraler som löste upp kvinnans klumpade blod (som klart framgick under mikroskop) och att han ordinerade naturliga medel mot infektionen i blodet.

Att kvinnan avled av cancer (som varannan cancerpatient gör), är knappast något som bör ligger någon av dessa 13 läkare och terapeuter till last, allra minst doktor Erik Enby som ju faktiskt gjorde en positiv insats genom att lösa upp blodets klumpning och genom att behandla infektionen (och kanske hade utgången varit en annan om denna behandling satts in mycket tidigare?).

Den direkta dödsorsaken var självmord och egentligen var ”brottet” redan preskriberat – men det stoppar inte cancerindustrins lobbyister inom våra myndigheter.

Om detta är rättsväsendets likare för att dra in en läkares legitimation och om det ska råda likhet inför lagen, så lär vi snart inte ha några legitimerade läkare kvar.

Han hade ju forskat på blodet inom förbjudet område och funnit ett tydligt samband mellan infektioner, svampväxt och cancer. Han visade att en bröstcancertumör i ett fall var en sporsäcksvamp (!).

Denna forskning var dock ett grovt övertramp långt utanför givna tillåtna ramar och straffet blev indragen läkarlegitimation. Hur skulle det se ut om detta spred sig och om nästa storsäljare – cancermediciner – skulle droppa?

Kvinnan sökte aktivt alternativ hjälp och doktor Erik Enby bidrag var ofarliga, men mycket effektiva kosttillskott, som bland annat upphäver klumpning av blodet (som sker vid infektion, och även vid cancer). Och med hjälp av korrekt dosering av vitaminer, mineraler och antioxidanter stärks kroppens immunförsvar och tillväxten av svampar och andra mikrober avstannar, ofta tillräckligt för att kroppen ska hinna rensa ut dem. Även cancertumörer påverkas och kan helt försvinna.

Det är inget ovanligt att cancerpatienter dör trots behandling, det gör i snitt 68 svenskar per dag, varannan cancerpatient. Ingen kan bota alla, inte ens Tullio Simoncini eller Erik Enby, men mycket pekar på att de kan hjälpa betydligt fler än vår skattefinansierade vård. Och detta är sant tills vården har motbevisat det. Att prova och utvärdera är som sagt billigt, enkelt och det går snabbt. Det kallas att forska.

Genom att beröva läkare deras läkarlegitimation försöker man tysta röster som hotar ”business as usual”, läkare som är nyfikna, som tänker själva och som arbetar med patienternas bästa framför ögonen.

Därefter framförs denna av-legitimering i alla möjliga och omöjliga sammanhang, för att stryka under att vederbörande inte längre är trovärdig och att man således ej bör lyssna på vederbörande (som ju är en ”brottsling”). Och de flesta vanliga medborgare går på det och förfasas över ”bluffdoktorer”. Medborgarna blir dubbelt lurade.

Och visst har de brutit mot en oskriven lag, de har satt sann vetenskap och patienternas bästa framför läkemedelsindustrins intressen. Hur skulle det se ut om det synsättet började sprida sig? Då skulle ju läkemedelsindustrin förlora kunder och sälja mindre.

Det finns inga kliniska vetenskapliga studier på att de operationer, cellgifter och den strålning som vården tillämpar utgör ”best practice” – tvärtom har Socialstyrelsen i sina rapporter konstaterat att de endast har en försumbar effekt på dödligheten i cancer. Det hindrar dock inte att vården fortsätter att göra det som de brukar göra, då det är mycket lönsamt för cancerindustrin.

Här är tvärtom mest lönsamt – Ju sämre resultat de presterar, ju fler med cancer, ju större forskningsanslag och ju större förtjänst på ökad försäljning av mediciner, direkt eller mot biverkningar. Medlöpare belönas med frikostiga forskningsanslag.

Nu kommer mer studier på att cytostatika (och strålning) ÖKAR risken för fortsatt cancer … Kemoterapi ger mer cancer

Lydig?

Vill vi ha lydiga läkare som sätter läkemedelsindustrin framför patienternas bästa? Även när de vet bättre? Eller ska vi ta fighten mot cancer på riktigt? Om vi vill ta fighten mot cancer på riktigt så måste vi agera.

Nu kan du stödja dokumentärfilmen om Erik Enby som avslöjar en osannolik rättsröta som syftar till att ingenting får störa nuvarande cancerutveckling – som är mycket lönsam för ”forskare” och för läkemedelsindustrin.

Det räcker inte att säga ”Nej till cancer”. Vi måste avskaffa den censur och det monopol som idag råder runt cancer (och andra sjukdomar, som t.ex. allergi).

Ett monopol och en censur som motarbetar våra möjligheter att förebygga och behandla cancer på ett effektivt sätt. Vi måste också åtgärda den inkompetens alternativt korruption som råder inom våra myndigheter.

Det som nu måste ske är att doktor Erik Enby utan ytterligare dröjsmål får tillbaka sin läkarlegitimation och att han ersätts för förlorad arbetsinkomst under de år han på osaklig grund varit berövad sin legitimation. En ursäkt är också på sin plats.

Sedan måste vi kräva att ansvariga myndighetstjänstemän träder fram och på ett sakligt och opartiskt sätt förklarar sig. Att beröva en läkare sin legitimation är ett allvarlig ingrepp som måste vara grundad på ett rättssäkert sätt. Här är respektive tjänsteman ytterst ansvarig för att detta sker på ett korrekt sätt enligt lagens bokstav. Detta har INTE skett i doktor Erik Enbys fall – tvärtom.

Här finns inget utrymme för inkompetens, partiskhet eller uttalat oansvarigt och godtyckligt beslutsfattande. Vill vi ha lydiga tjänstemän och lydiga läkare som låter läkemedelsindustrin styra cancerutvecklingen – till att mycket snart varannan svensk drabbas av cancer.

Låt oss säga NEJ till denna utveckling.

Vill vi ha forskare, läkare och tjänstemän som lyder under läkemedelsindustrin?

Husrannsakan och polisförhör – strax innan jul (december 2014)

Eftersom doktor Erik Enby inte låter sig kuvas så fortsätter gatloppet för doktor Erik Enby och nu engageras svensk polis i försöket att mörka doktor Erik Enbys forskning innan den kommer till allmän kännedom. Hur kommer cancerpatienter att reagera då effektiv behandling – utan biverkningar – förnekas dem?

En tidig morgon december 2014 tränger fyra poliser in i doktor Erik Enbys och hans polioskadade fruns våning och gör en husrannsakan. De beslagtar hans dator och medan två poliser tar honom till polisstationen och låser in honom i ett förhörsrum genomsöker de två andra våningen. Den nu i hög ålder helt förlamade hustrun följer razzian bokstavligt och bildligt paralyserad.

Två månader senare får han tillbaka en del av det beslagtagna materialet. Samtidigt med hans 78 årsdag i maj 2015 publicerar ett internationellt forskarteam forskningsresultat som ger hans teori fullt stöd och veckan därpå kommer en annan studie som ger fullt stöd för hans behandlingsmetod.

Polisen ringer också upp doktor Erik Enbys patienter för att förvissa sig om att han inte botar någon cancer.

Inget åtal har väckts. Fabricerade påståenden som i radio gick ut till hela svenska folket står fortsatt oemotsagda.

Erik Enbys kommentar till Sveriges Radios yttrande 2014-10-13 om “Kropp och Själ”, P1 … klicka här (där rök publik services opartiskhet och saklighet all världens väg). Vad finns då kvar som motiverar tvingande licensavgifter?

Varför medverkar medarbetarna på P1 till att mörka och motverka lovande cancerforskning? Ett angrepp på hela svenska folkets möjlighet att både förebygga och behandla cancer. Är de dumma eller köpta?

Patienter rycker ut och försvarar doktor Erik Enby (som aldrig skadat någon patient) – men de verkar tala för döva tjänstemannaöron. Ett utdrag ur Erik Enbys bok ”Blod, Mod och Envishet – På jakt efter sjukdomarnas väsen”, sid. 252-255:

Personer inom hälso- och sjukvården som försöker hitta alternativa vägar till bot och bättring för patienterna lever farligt. Det visar fallet Erik Enby. Här skriver nio före detta patienter om den rättsvidriga process som dragits igång av myndigheter och media.

Våra myndigheter har förvandlats till läkemedelsindustrins propagandaministerium och en modern form av inkvisitionsdomstol (som tror att de kan göra som de vill, även bryta mot lagen). Däremot har doktor Erik Enbys forskning och hans fall uppmärksammats av oberoende organisationer som ger sitt stöd. Nyligen fick doktor Erik Enby 2015 års utmärkelse för en livslång gärning i humanismens tjänst.

Och föreningen SARA tilldelade nu under veckan doktor Erik Enby den välförtjänta titeln:

”Extra Legitim Läkare”

Extra Legitim Läkare

När Socialstyrelsen är blockerad i såväl mikrobiologisk kompetens som i social empati, så tvingas Föreningen SARA att ta saken i egna händer och återupprätta Erik Enbys förlorade heder genom att åter ge honom tillbaka hans legitimitet som läkare. Detta tillkännagivande gavs vid på SARAs 25-årsdag i Uppsala. Vittnen vid scenen var också den vetenskaplige vapendragaren Ingemar Ljungqvist, f.d cancerpatienterna Lena Forsberg, Siv Wernborg och Viola Jansson. Och också den verkliga drivkraften bakom Eriks engagemang att finna sjukdomarnas gåta; hans hustru Gunnel Enby.

Den 17 juni firade föreningen SARA sitt 25-årsjubileum i Uppsala. Det blev en spännande och högtidlig tilldragelse. Förutom intressanta föredrag med stor bredd, så hade föreningen SARA:s styrelse beslutat att tillerkänna Dr Erik Enby hederstiteln Extra Legitim Läkare i samband med jubileet.

Utnämningens legitimitet materialiserades i form av en för tillfället särskild utformad legitimation, i vilken titeln motiverades. Det var med stor stolthet som Erik Enby mottog utmärkelsen.

Stöd cancerforskningen – på riktigt

Så om du vill att man ska forska på cancer på riktigt – då är ett bidrag till dokumentären den bästa gåvan, en bra investering. En dokumentär som kommer att skaka om de potentater som struntar i medborgarnas livskvalitet och som i första hand värnar läkemedelsindustrins monopol på forskning och behandling – trots att dödligheten i cancer nästan är lika stor idag som för 20 år sedan. Har det aldrig slagit dem att de kanske är på fel spår?

Nu behövs nya infallsvinklar och ny kunskap, annars har vi snart alla cancer.

Om inte folket ingriper så kommer dansen runt guldkalven (cancer) att eskalera, tills vi alla drabbas av cancer eller tills skattepengarna tar slut. Endast folket kan stoppa detta vansinne, som nu med full kraft även drabbar våra barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen