Vad får de icke legitimerade göra? Vad säger lagen?

00:07, 13 juni 2014 in Okategoriserad by zazzio

.

vad får de icke-leg

häxjakt

§

Vad får de icke legitimerade göra?

Myndighetsutövarna på ”Inspektionen för vård och omsorg” har fått storhetsvansinne och går bärsärkagång i vårdsverige. Nu skall myndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) kontrollera allt i hälsoväg och myndighetens tjänstemän angriper numera, utan någon som helst bevisning eller utifrån laglig grund, icke legitimerade yrkesutövare som undersöker och behandlar andra människor.
.

ivo-logo

RadioIVO-tjänsteman

Under april månad i år (2014) angrep IVO en svensk läkare som redan år 2007 fråntogs sin läkarlegitimation. IVO anmälde nu läkaren till åtal hos åklagaren i Göteborg. Läkaren hade i radio nämligen sagt att han tog emot cancerpatienter och bland annat, med hjälp av avancerad mikroskopering, undersökte deras blod. I blodet fann han ofta mikrober, bland annat svampväxt.

Som behandling mot dessa mikrober och denna svampväxt ordinerades patienterna medel som motverkar just svampväxt. Många patienter blev bättre av behandlingen och vissa blev helt friska. Läkaren behandlade således inte cancer utan svampväxt, vilket inte på något sätt alls är olagligt för en icke legitimerad yrkesutövare.

sporsäcksvamp2Det finns inte en enda svensk onkolog (cancerläkare) som erkänner att svampinfektioner skulle kunna utgöra cancer och därmed torde det stå klart att den anmälde läkaren inte behandlar cancer, utan i stället behandlar svampinfektioner. IVO anklagade dock omgående läkaren för att bryta mot Patientsäkerhetslagens (PSL) femte kapitel där det står att icke legitimerade inte får behandla cancer och svårartade svulster i yrkesmässig verksamhet.

Yrkesmässig verksamhet blir något om man tar betalt för det.

Patienter som lider av cancer får vem som helst undersöka och dessutom ta betalt för undersökningen. Patienternas cancersjukdomar får också vem som helst undersöka och samtidigt ta betalt för undersökningen. Att behandla patienternas cancer är tillåtet för vem som helst som inte har någon vårdlegitimation. Kravet är dock att terapeuten inte tar betalt för behandlingen. Vem som helst har dock rätt att undersöka cancer och samtidigt ta betalt för själva undersökningen i sig.

ägg-spiralIVO skickade efter en tre dagar lång handläggning på myndigheten, in en anmälan till åklagaren. I sin anmälan påstod IVO att icke legitimerade inte alls skulle ha rätt att undersöka cancer. IVO ljög således i sin anmälan till åklagaren – en lögn som var lika lätt att dissekera som ett hönsägg.

Dissektionen bestod i att gå tillbaka till den tidigare lagstiftningen, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och jämför dess fjärde kapitel med den sedan år 2010 gällande Patientsäkerhetslagen och dess femte kapitel. Patientsäkerhetslagen utgår nämligen från LYHS.

Vid en jämförelse framkommer det att den nuvarande lagen inte är lika enkel att läsa och förstå som den gamla, om man inte exemplariskt kan det svenska språket. Olyckligtvis så finns det nog ingen tjänsteman på IVO som kan svenska tillräckligt bra för att förstå lagtexter.

lag-klubbaElva personer på IVO tillsändes min förklaring av lagtexten och min anmodan att tjänstemännen skyndsamt skulle se till att myndigheten per omgående drog tillbaka sin anmälan om åtal mot läkaren och på så sätt avvärjde den fara som hade uppstått på grund av IVO.

Ingen på IVO gjorde något för att reparera felet, trots att lagstiftningen säger att straffet för den anmälande kan lindras betydligt om faran avvärjs. Lindrigare straff vill myndighetsutövarna tydligen inte ha den dag då de skall dömas i domstol.

I och med att IVO, utan bevis och på osaklig grund, angrepp den icke legitimerade läkaren, så uppstår det tre frågor:

– Vad är det som är tillåtet för icke legitimerade yrkesutövare? Vad får de göra?

– Vad får de inte göra?

– Vad får människor göra på ideell grund?paragraf-man-2

Utgångspunkten för nedanstående är självfallet att den person som blir undersökt eller behandlad verkligen vill det själv.

Patientsäkerhetslagens femte kapitel innebär då att:

 1. på ideell grund (utan att ta betalt för det) har alla rätt att undersöka alla andra människor, såvida det inte sker yrkesmässigt (det vill säga om det inte sker mot betalning).
  .
 2. på ideell grund (utan att ta betalt för det) har alla rätt att behandla alla andra människor för allt, såvida det inte sker yrkesmässigt (det vill säga om det inte sker mot betalning).
  .
 3. på ideell grund (utan att ta betalt för det) har alla rätt att prova ut kontaktlinser på andra människor, såvida det inte sker yrkesmässigt (det vill säga om det inte sker mot betalning).
  .
 4. på ideell grund (utan att ta betalt för det) har alla rätt att till vem som helst lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, såvida det inte sker yrkesmässigt (det vill säga om det inte sker mot betalning).
  .
 5. på ideell grund (utan att ta betalt för det) har alla rätt att undersöka och behandla alla andra människor under allmän bedövning, under lokal bedövning, genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos, såvida det inte sker yrkesmässigt (det vill säga om det inte sker mot betalning).
  .
 6. på yrkesmässig grund (det vill säga mot betalning) har alla rätt att undersöka alla andra människor utom:
  1. barn under åtta år
  2. att göra det under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos
   .
 7. på yrkesmässig grund (det vill säga mot betalning) har alla rätt att behandla alla andra människor och ta betalt för det såvida det inte handlar om att behandla:
  1. barn under åtta år
  2. sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning
  3. cancer, svårartade svulster, diabetes, epilepsi eller
  4. sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen är anmälningspliktiga sjukdomar
  5. med radiologiska metoder
  6. att göra det under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.
   .
 8. på yrkesmässig grund (det vill säga mot betalning) har alla rätt att utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna muntliga råd eller muntliga anvisningar för behandling.

Den sista punkten gäller enbart utifrån svensk lag, men Europarätten säger att motsatsen gäller, det vill säga att alla har rätt att yttra sig i såväl tal som skrift. Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna ger alla europeiska medborgare fullständig yttrandefrihet. Europakonventionen har inte med EU eller EES att göra utan inkluderar alla människor i alla länder som utgör världsdelen Europa samt de personer som vistas i europeiska länder.

Yttrandefriheten gäller både tal och skrift och dessutom ljud- och bildmedia.

europakonventionen-och-lagen

Europakonventionen

Med utgångspunkt från Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna så har alla på yrkesmässig grund (det vill säga mot betalning) rätt att utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.

De svenska lagstiftarna (riksdagsmännen och riksdagskvinnorna) har återigen visat att de inte har använt sina hjärnor för att tänka, men det är de inte ensamma om.

I Tyskland fälldes en ögonläkare i domstol för att ha annonserat i dagspressen om sin privata klinik. Privata kliniker har enligt tysk lag inte tillåtelse att annonsera. Läkaren dömdes och fråntogs bland annat sin legitimation på grund av att han hade annonserat i strid med den nationella lagen.

Ögonläkaren överklagade domen till ECHR (European Court for Human Rights [Europadomstolen för mänskliga rättigheter]} och vann där sitt mål och fick tillbaka sin legitimation och kunde därefter driva ett skadeståndsmål mot den tyska staten.

Sverige-karta-svart

Sverige följer inte lag

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna går före all annan lagstiftning i Europeiska länder och detta gäller även lagarna i den lilla förtryckarstaten Sverige.

ECHR:s domar är prejudicerande men det hindrade inte den tyska staten från att några år senare åtala en tysk öronläkare för att han också annonserade om sin privata klinik. Målet mot öronläkaren bevisar att det inte enbart är riksdagsmän som är korkade, även myndighetsutövare saknar då och då en väl fungerande hjärnsubstans och det påståendet gäller som sagt även i andra länder än Sverige. Kort sagt finns det fog för att påstå att det finns en hel del människor som är rejält korkade. Sådana människor bör inte syssla med myndighetesutövning.

medicin-orm

Denna krönika talar om vad man får göra och vad man inte får göra om man saknar legitimation på hälso- och sjukvårdens område.

Om man följer de sju första punkterna ovan så skall man inte alls behöva vara orolig för några vansinneskonsekvenser i stil med att man åtalas, utreds på något obarmhärtigt sätt eller något i den stilen. Följer man den svenska lagen beträffande den åttonde punkten så skall man inte heller behöva riskera något men kan, utifrån Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, bryta mot den svenska lagen på den punkten utan att behöva riskera åtal. Sverige har dock inte visat sig var benäget att följa Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Sverige är, vilket jag flera gånger har överbevisats om, inte någon rättssäker stat och inte heller någon demokrati i ordets verkliga bemärkelse.

I Sverige kan allt hända – när som helst och vem som helst. Det säkraste är nog att emigrera eller köpa sig en egen liten stat i Söderhavet – så att man slipper tokiga, svenska myndighetsutövare och politiker. Problemet är att det inte är så många som har råd att köpa sig en egen liten nation, och vem vet – kanske kommer Uncle Sam även dit och intervenerar den och samtidigt låter Rotschild bli riksbanksmogul och Rockefeller lägga beslag på allt som har med sjukvård att göra.

Så, frågan är om det inte är lika bra att stanna kvar i Sverige och bekämpa odugliga politiker och myndighetstyranner på den svenska hälso- och sjukvårdens område, vilket är ett mycket sjukt område.

paragraf-1

Nuvarande och föregående lagstiftning

Patientsäkerhetslagen 5 kap (2010 – fortfarande):

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

 1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
  .
 2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
  .
 3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
  .
 4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
  .
 5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
  .
 6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
  .
 7. prova ut kontaktlinser.

lagbok-uppslagen-tunn

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 4 kap (1998 – 2010)

4 kap. Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller den som yrkesmässigt undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Bestämmelserna gäller dock inte den som enligt 1 kap. 4 § tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen.

2 § Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte:

 1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (1988:1472) är anmälningspliktiga sjukdomar,
  .
 2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
  .
 3. undersöka eller behandla annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
  .
 4. behandla annan med användande av radiologiska metoder,
  .
 5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, eller
  .
 6. prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser.

ζ

3 §  Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte undersöka eller behandla barn under åtta år.

ζ

Michael Zazzio

Leg. ssk. och medicinsk forskare inom audiologi/otologi
Vetenskapligt råd och hedersledamot i den spanska akademin AENORTA
Styrelseordförande föreningen Sara / 2000-Talets Vetenskap
Kassör NATIONAL HEALTH FEDERATION - SWEDEN ... http://www.thenhf.se/
Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/zazzio/