Vetenskap och beprövad erfarenhet – ett begrepp utan preciserad innebörd (del 1)

”För att kunna förstå nuet måste man känna till historien. Det gäller även på det medicinska området.”

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) blir bara fylligare och fylligare och sväller successivt ut till en konsistenslös massa innehållande en mängd odefinierade termer och uttryck för vilka det inte finns någon exakt innebörd.

Evidens är ett ospecificerat uttryck och förekomsten av odefinierade begrepp skapar naturligtvis problem. Lagstiftningen påstås vara ägnad att skydda patienternas hälsa och samtidigt ställa krav på de medicinskt legitimerade yrkesutövarna vilka således har skyldigheter i sitt utförande av hälso- och sjukvård. De ska till exempel utföra vården i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ett annat i lagstiftningen ospecificerat uttryck.

I soffprogrammen i TV används begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som om det vore förbehållet en exklusiv akademisk skara att begripa sig på vad uttrycket skulle ha för innebörd.

”Begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» verkar vara förbehållet en exklusiv akademisk skara att begripa och nyttja efter behag.”

Per-Anders Sunesson, chef för de regionala tillsynsenheterna på Socialstyrelsen, har i TV-rutan nyligen använt sig av uttrycket upprepade gånger men han har inte förklarat vad begreppet står för. Han, liksom många andra, verkar genom sin demagogik vilja få folk att tro att personer som verkar inom den medicinska branschen skulle veta vad ”vetenskap och beprövad erfarenhet” betyder.

Det är emellertid inte alls så att medicinsk personal vet vad ”vetenskap och beprövad” erfarenhet innebär. Det finns inte en enda medicinskt utbildad yrkesutövare i detta land som i sin utbildning har fått någon förklaring om vad begreppet står för.

Sanningen är faktiskt den att det inte finns en enda person som har någon enda aning vad uttrycket har för exakt innebörd. Det finns inte en enda person på denna jord som kan definiera begreppet utifrån den svenska lagstiftningen eller ens utifrån det svenska språket.

Vetenskap och beprövad erfarenhet är tänjbart, töjbart, suddigt, luddigt och helt konsistenslöst – som en amöba som har förmåga att ändra form beroende omgivningen.

Ändå används uttrycket för tillsynen av svensk sjukvård och Socialstyrelsens tjänstemän tänjer mer och mer på det som om det vore ett gummiband. Gummiband brister dock till slut och det är nog bara en tidsfråga innan begreppet för evigt kommer att raderas ur vår hälso- och sjukvårdslagstiftning och troligtvis samtidigt ur all annan lagstiftning som till exempel momslagen.

Jag själv arbetar intensivt och målmedvetet för att få politiker, myndighetsutövare, medicinsk branschpersonal och allmänheten att förstå att begreppet snarast måste tas bort ur lagstiftningen. Om så inte sker kommer det fortsättningsvis att ställa till med ännu mer problem än vad det redan har gjort.

”Vetenskap och beprövad erfarenhet” används även för att förvägra patienter vetenskapligt baserad hälso- och sjukvård eller ersättning för sådan vård och behandling som utförs i annan EU/EES-medlemsstat eller av privata vårdgivare i Sverige.”

Sedan decennier tillbaka och fortfarande, fälls nämligen medicinsk legitimerade för att de inte bedöms ha arbetat i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet används även för att förvägra patienter vetenskapligt baserad hälso- och sjukvård eller ersättning för sådan vård och behandling som utförs i annan EU/EES-medlemsstat eller av privata vårdgivare i Sverige.

Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” används som ett led i den härskarteknik som framförallt Socialstyrelsens tjänstemän använder sig av, i synnerhet de som arbetar på landets regionala tillsynsenheter. De verkar se sig själva som ”småpåvar” och ju fler medicinskt legitimerade yrkesutövare som de kan sätta dit desto högre på karriärstegen klättrar de själva och kan samtidigt kvittera ut mer i lön.

Tänk om poliserna skulle få lön baserat på hur många människor som de lyckades få inburade – i sådana fall skulle brottsligheten i landet öka markant från den ena dagen till den andra. Årets polis skulle kanske bli den polisman som lyckats få till flest arresteringar. Visst verkar det sanslöst? Ja, det låter som en efterkrigstidsnovell av nobelpristagaren Heinrich Böll, men på Socialstyrelsen gäller den regeln uppenbarligen sedan flera decennier tillbaka i tiden.

”Uttrycket vetenskap och beprövad erfarenhet skrevs in i svensk lagstiftningen år 1890 i den dåvarande kungliga läkarinstruktionen. Det var Oscar II som tillsammans
med 1800-talspolitikerna stiftade lagen.”

Uttrycket vetenskap och beprövad erfarenhet skrevs in i svensk lagstiftningen år 1890 i den dåvarande kungliga läkarinstruktionen. Det var Oscar II som tillsammans med 1800-talspolitikerna stiftade lagen. Historien avslöjar dock inte om någon av dem hade några mer djupgående medicinska kunskaper och vem hade väl det för över 120 år sedan? Konungen hade det säkerligen inte. Den så kallade ”1800-talsmedicinen” har ju inte heller precis överlevt ute på de svenska medicinska klinikerna.

Vetenskap och beprövad erfarenhet är alltså ett uttryck som har funnits i lagstiftningen under mer hundra år – det är således en relik och ett antikt uttryck som en gång i tiden var avsett att göra ett ack så djupt intryck på lekmän och allmänhet.

”Vetenskap och beprövad erfarenhet har fortfarande kvar ett skimmer av akademisk obegriplighet över sig”

Språket har genom århundradena inte förlorat sin betydelse som maktfaktor och begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” har fortfarande kvar ett skimmer av akademisk obegriplighet över sig.

Uttrycket var och är ett societetsbegrepp som var och är ämnat att skilja överheten från den stora, okunniga, oförstående massan. Endast de lärde kunna förstå begreppets komplicerade natur vilken fortfarande är höljd i dunkel; men inte heller år 1890 hade uttrycket någon specificerad definition och innebörd och inte heller har det fått någon sådan under de gångna 122 åren.

”Uttrycket var och är ett societetsbegrepp som var och är ämnat att skilja överheten från den stora, okunniga, oförstående massan.”

Domstolar har dömt på basis av deras uppfattning om vad begreppet känns som – rent godtycke, alltså. Problemet är det att det vetenskapliga helt försvinner så snart en bedömning görs av vad som är vetenskap.

Vetenskap baseras på och kräver fasta och på förhand uppställda parametrar för att kunna kallas vetenskap. Enligt ämnet vetenskapsteori är bedömningar i sig helt ovetenskapliga. Begreppet i lagtexten är med andra ord ingenting annat än en gammal förlegad, dammig floskel och det förtjänar inte mer än att en gång för alla städas bort.

”Problemet är det att det vetenskapliga helt försvinner så snart en bedömning görs av vad som är vetenskap.”

Det här låter kanske skymfligt i mångas öron. De politiker som införde begreppet i svensk lagstiftning är sedan länge döda. Det finns visserligen en del politiker som satt i Riksdagen i mitten av 1990-talet då åliggandelagen klubbades igenom, men de är inte många och bör nog kunna tillstå att de då inte tänkte längre än näsan räckte. De trodde ju att begreppet verkligen innebar något klart och tydligt definierat. Det var ju trots allt över 100 år gammalt.

Om ni hör någon använda sig av uttrycket så be då vederbörande att omgående förklara vad begreppet i klartext står för. Det ska man kunna kräva av någon som använder sig av en term som ingen människa har någon aning om vad den innebär.

”En civilisation förutsätter att den baseras på civiliserade individer och inte på sådana som bara hittar på och slänger ur sig saker hit och dit”

En annan viktig fråga att ställa är vad det enligt lagstiftningen specificerade minimikravet är för att begreppet ska anses vara uppfyllt. Frågar ni det så blir det snart tyst på den person som har använt begreppet och han eller hon kryper förmodligen skamset tillbaka under den mossbelupna sten varifrån vederbörande en gång i tiden kravlade sig fram för att nå civilisationen. En civilisation förutsätter att den baseras på civiliserade individer och inte på sådana som bara hittar på och slänger ur sig saker hit och dit.

Socialstyrelsen har i brevsvar utmärkt sig upprepade gånger genom att påstå sådant som inte har någon som helst reell grund. Ännu fler gånger har myndighetens tjänstemän undvikit att besvara frågan;

”Vad är minimikravet för att en behandlingsmetod ska uppfylla kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet?”

De som arbetar på myndigheten och som verkligen borde veta vad begreppet innebär eller inte innebär, är de jurister som arbetar på den juridiska avdelningen, men;
”Icke sa Nicke” för även där går tjänstemännen bet på uppgiften att förklara vad begreppet står för.

Elin Siljehag, jurist på Socialstyrelsens juridiska avdelning svarade;

”Frågan är tyvärr för komplex för att kunna ge ett enkelt svar”.

Det korrekta svaret hade varit;

”Tyvärr har lagstiftaren inte bemödat sig om att ta reda på om begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet verkligen betyder något. Inte heller har lagstiftaren förklarat vad lagstiftaren har lagt för värdering i begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Om Elin ändå hade skrivit så i sitt brevsvar, men i stället tog hon en rövare. Genom sitt svar tog hon parti för kollegorna på Socialstyrelsen. De behöver ju ha någon form av tolkningsföreträde och därför får det inte förekomma något avslöjande om att en specificering av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet existerar lika lite som kejsarens nya kläder.

”Socialstyrelsen tjänstemän behöver ju ha någon form av tolkningsföreträde och därför får det inte förekomma något avslöjande om att en specificering av begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» existerar lika lite som kejsarens nya kläder.”

Riksdagen

Riksdagens utredningstjänst genomför utredningar och skriver ihop PM åt våra riksdagsmän och riksdagsgrupper. Utredningstjänsten framställer omkring 3 000 utredningar per år, många av dem blir aldrig offentliggjorda vilket är uppseendeväckande i ett land där offentlighetsprincipen gäller. Politiker har ju inte heller någon tystnadsplikt – så varför hemligstämpla riksdagens utredningar? Ja, säg det. Det är mycket som vi vanliga medborgare aldrig får veta.

Riksdagen är dock ingen myndighet varför offentlighetsprincipen inte gäller utredningstjänstens promemorior. Å andra sidan ligger promemoriorna till grund för lagstiftarnas omröstningar i olika frågor i Riksdagen och varför skulle inte befolkningen ha rätt att ta del av det kompletta beslutsunderlaget? I vilket fall som helst så existerar det ett offentliggjort PM som framställdes 2002-01-10 och som handlar om begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet.

I promemorian 2001:2867 kan man läsa följande;

”Enligt vad utredningstjänsten erfar så är begreppet en vedertagen standard inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl i Sverige som i övriga länder inom EU, samtal med Helena Norling, Socialstyrelsen.”

Jag synade om det som Helena Norling hade sagt till utredningstjänsten skulle kunna vara sant. Det kunde helt enkelt inte stämma att begreppet skulle vara en ”vedertagen standard” inom alla länder inom EU.

För det första har inga andra europeiska länder svenska som nationalspråk (bortsett från Finland).

För det andra har ingen av de hundratals forskare som jag har mött på internationella medicinska kongresser någonsin hört talas om något liknande begrepp. Varken i deras hemländers lagstiftning eller i de medicinska kretsarna har de stött på uttrycket. Så, det kan inte handla om att det skulle vara någon vedertagen standard inom EU. Inte ens med den största välvilja har jag kunnat finna något liknande uttryck i något annat europeiskt land än i Österrike.

Jag bestämde mig för att Helena Norling minsann skulle få bekänna färg. Jag skrev därför en brevfråga till henne. Hon arbetar fortfarande kvar på Socialstyrelsen, numera som utredare.

Hon svarade;

”Hej Michael, jag känner inte igen mig i din beskrivning att jag skulle ha uttalat att vetenskap och beprövad erfarenhet är en vedertagen standard inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl i Sverige som i övriga länder inom EU, och därmed kan jag heller inte besvara dina frågor i den delen.

Beträffande begreppets ursprung så förekommer det bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), och innebörden förklaras bra av NE, vars beskrivning jag har klippt in nedan. Önskar du mer detaljerade svar om den juridiska innebörden ber jag dig kontakta juridisk expertis på Avdelningen för regler och tillstånd. OM du har frågor om bedömning av metoder etc. ber jag dig kontakta enheten för nationella riktlinjer.”

Jag stod på mig och påpekade att hon hade citerats av utredningstjänsten på Sveriges Riksdag och att det som hon hade sagt fanns dokumenterat i deras promemoria från 2002-01-10. Samtidig undrade jag om det var Nationalencyklopedin som hon avsåg med förkortningen NE?

Helena Norling svarade då;

”Hej igen, jag är ledsen men jag kan inte påminna mig hur det samtalet i så fall föll för 10 år sedan, och kan inte tro att jag har uttalat mig om situationen i Europa beträffande användande av det begreppet. Jag arbetade då som pressekreterare och kan möjligen ha vidarebefordrat ett uttalande från någon annan. Jag hade och har ingen egen kunskap om detta”.

Jag replikerade att Nationalencyklopedin inte klargjorde någonting och att jag skulle vilja veta hur det kom sig att Utredningstjänsten på Sveriges Riksdag kunde ha skrivit det som stod att finna på förstasidan i PM 2001:2867 där Helena Norling citerades.

Hon svarade då;

”Hej Michael, jag har redan besvarat frågan som rör påstått uttalande 2001 och har inget mer att tillägga. Som tidigare ber jag dig kontakta juridisk expertis för giltighet osv. enligt min hänvisning nedan i mejlväxlingen”.

Någon juridisk expertis anser jag inte att Socialstyrelsen förfogar över. Så, den kontakten gav jag upp redan på ett tidigt stadium. Jag skickade dock utredningstjänstens PM 2001:2867 till Helena Norling och förklarade samtidigt att Nationalencyklopedin inte på något sätt förklarar vad begreppet innebär. Hon reagerade precis så som alla myndighetsutövare som överbevisas om sin skuld – hon började dra sig undan.

Hon svarade;

”Michael, jag har redan svarat på din fråga. Jag har tagit del av PM som du sänt, jag kan inte påminna mig denna fråga som ställdes till mig för ca 11 år sedan, vilket jag har redogjort för nedan och kan därför varken bekräfta eller dementera”.

Helena Norling kunde alltså varken bekräfta eller dementera att hon skulle ha sagt det som Utredningstjänsten hade återgivit från sitt samtal med henne. Helena Norling hänvisade dessutom till två andra avdelningar på Socialstyrelsen när det gällde en förklaring av begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och bedömning av behandlingsmetoder.

Problemet är att de föreslagna avdelningarna nationella riktlinjer och avdelningen för regler och tillstånd redan har tillfrågats av mig och något svar om vad ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i klartext står för har inte heller de kunnat ge.

Tinnitus och andra hörsel- och balansrubbningar

Myndighetsutövaren på avdelningen för nationella riktlinjer talade jag med om laserbehandling av tinnitus och andra hörsel- och balansrubbningar och redogjorde för det vetenskapliga underlaget, frånvaro av skaderisker etcetera.

Kvinnan på avdelningen tyckte att det lät jätteintressant och tillstod entusiastiskt att det var viktigt att sådana metoder erbjöds tinnitus-patienter eftersom de utgjorde en stor patientgrupp och det från den offentliga sjukvårdens sida inte heller erbjöds några potent läkande eller lindrande metoder utan huvudsakligen kognitiv beteendeterapi, bland annat genom självbehandling via dator uppkopplad mot Internet. Det blir billigast så.

Patienterna får lov att fortsätta att leva med sina tillstånd men kan hantera tillståndet bättre efter att ha anpassats till det med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Nåväl, på avdelningen för nationella riktlinjer uppskattade åtminstone en tjänstekvinna min kliniska verksamhet.

De regionala tillsynsenheterna i landet är dock av en helt annan uppfattning. Laser som behandlingsmetod av innerörat ska enligt dem stigmatiseras – märkas. Den tesen har Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet drivit sedan år 2000. De verkar dock vara ganska ensamma om det på myndigheten.

”Det gemensamma som Socialstyrelsens tjänstemän har beträffande uttrycket «vetenskap och beprövad erfarenhet» är att ingen av dem kan definiera det”

Åsikterna bland myndighetens tjänstemän går alltså helt uppenbart isär beroende på vem man frågar och vilken avdelning vederbörande arbetar på. Detsamma gäller begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det gemensamma som Socialstyrelsens tjänstemän har beträffande det uttrycket är att ingen av dem kan definiera det.
Kvalitetssäkring saknas

Det som slår mig utifrån Helena Norlings och min email-konversation är att hon som pressekreterare yttrat sådant som hon inte har varit säker på. Detta indikerar att tjänstemän inom myndigheten helt okritiskt litar på varandra. De granskar och verifierar inte varandras utsagor och beslut eller beslutsunderlag.

Ändå framkommer det i min utredning att myndighetspersonalen gång på gång begår fel och ibland agerar extremt oetiskt i sin förföljelse av legitimerad vårdpersonal.

Har de ingen kvalitetssäkring på det där stället?

Varför fortsätter myndighetspersonalen att tro att kollegorna på myndigheten skulle vara så särskilt präktiga och kompetenta? Frågan är värd att ställas men bör nog besvaras av en psykolog och inte av någon tjänsteman på Socialstyrelsen.

”Har de ingen kvalitetssäkring på Socialstyrelsen?”

Vidare kan man läsa i utredningstjänstens PM 2001:2867 ”I kommentaren till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anges att det knappast mer än översiktligt går att i precisa termer ange vad begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» står för”.

Jamen, då borde det ju vara klart för alla! Begreppet betyder ju ingenting specifikt och då ska väl ändå tjänstemännen på Socialstyrelsen och andra myndigheter kunna tillstå det?

Nänämensan! Så enkelt är det inte. Vetenskap och beprövad erfarenhet är en trollformel och sådana ska så långt det är möjligt självfallet hemlighållas av trollkarlarna själva.

På tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen i Stockholm svarade medicinalrådet Bo Andersson;

”Jag är av formella skäl förhindrad att svara på dina frågor”.

Bo Andersson kunde dock inte förklara vilken lag, vilket stycke och vilken paragraf som utgjorde ett sådant formellt skäl som skulle kunna medföra att han skulle vara förhindrad att besvara frågor. Det var uppenbart att han antingen inte kan lagen eller helt enkelt inte vill erkänna att den är en substanslös loska med dålig träffsäkerhet.

”Myndigheternas tjänstemän är ålagda att besvara allmänhetens frågor”

En del av sin arbetstid ska myndigheternas tjänstemän avsätta för att besvara allmänhetens frågor. Det säger i alla fall lagstiftningen. I sin yrkesutövning hade Bo Andersson tidigare i år begärt av en läkare att hon skulle förklara på vilken grund hennes ordination i ett patientfall stod i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Hon replikerade genom att fråga Bo Andersson vad ”vetenskap och beprövad erfarenhet” betyder. Naturligtvis fick hon inget svar av honom på den frågan. I sammanhanget noterar jag att det är mycket märkligt att Bo Andersson på Socialstyrelsen begär in svar på sådant som han själv inte klarar av att förklara; men vem på Socialstyrelsen kan det?

”Det går en epidemi på Socialstyrelsen, en epidemi som med tiden dessutom verkar bli en kronisk.”

Bo Anderssons undanflykt och avledningsmanöver får ses som ett utslag av institutionell sinnesförvirring, ett syndrom som förefaller vara extremt vanligt på just den myndighet där han är anställd. Tillståndet verkar vara så pass frekvent att man kanske kan tala om att det går en epidemi på Socialstyrelsen, en epidemi som med tiden dessutom verkar bli en kronisk åkomma.

Tjänstemän på Socialstyrelsen saknar erforderlig kunskap, de ljuger och undanhåller sanningen.

Det handlar inte om att de gör det utifrån utbildning, eftersom utbildning alltid baseras på sann kunskap och en sann dialog mellan lärare och elev. Är den överförda kunskapen osann så kan det inte handla om utbildning i begreppets bemärkelse.

Propaganda har tjänstemännen troligtvis inte utsatts för eftersom sådan informationsöverföring och influens är avsedd för de stora massorna.

Annonsering kan det inte heller vara tal om. Jag betvivlar att det på Socialstyrelsens väggar hänger annonsaffischer om vetenskap och beprövad erfarenhet med flera lagstadgade begrepp.

Kvar är, å ena sidan, indoktrinering, där individen som påverkas serveras korrekt information men av olika skäl väljer att använda sig av falsk information och falska argument.

Å andra sidan kan det handla om hjärntvätt, där individen matas med felaktig information och sedan förväntas använda sig av den.

Jag tänker inte här gå in på några specifika detaljer om påverkan och influens. Det går jag igenom på mina föreläsningar. Jag vill dock betona att jag själv tycker att det är riktigt läskigt att tjänstemän ljuger och undanhåller folket sanningen om sådant som inte är sekretessbelagt.

”En solid grund för godtycke och opålitlighet”

Det skapar samtidigt farhågor om att en andel av myndighetsutövarna har allvarliga personlighetsstörningar och att deras värdegrund medvetet kan ha påverkats och förändrats. I sådana fall utgör de en solid grund för godtycke och opålitlighet.

I förlängningen utgör det i sig ett hot mot demokratin och mot den grundlag (Regeringsformen) som säger att det är likhet inför lagen som gäller i vårt land. För att förstå de socialpsykologiska mekanismer som jag här har redogjort för måste man ordentligt ha satt sig in i ämnet socialpsykologi; och hur många har gjort det på Socialstyrelsen eller på andra myndigheter?

Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, besvarade i början av sin befattningsperiod brev som ställdes till honom. Även jag fick svar av honom. Men med tiden fick han mycket att göra och lade successivt ut den uppgiften på sina underlydande.

Anders Tegnell

En av dem som nyligen fick i uppgift att besvara mina frågor om vad bland annat ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i klartext innebär var Anders Tegnell, chef på avdelning för kunskapsstyrning – inte kunskapsavdelningen utan i stället den avdelning på Socialstyrelsen där man styr kunskap.

”Anders Tegnell, chef på den avd. där man styr kunskap”

Det är tydligen så som Socialstyrelsen ser på hälso- och sjukvårdskunskap – den ska styras, inte vara likadan i alla möjliga sammanhang utan den ska styras; och det med hjälp av skattebetalarnas pengar och tydligen även på bekostnad av demokratin!

Anders Tegnell skrev ett utförligt svar där han klippte och klistrade i sin dator och kopierade härs och tvärs från lagtexter och vårdlagstiftningshistorik, men samtliga mina frågor lämnade han de facto helt obesvarade. När jag påpekade och förtydligade för honom att han inte hade besvarat en enda av de frågor som jag hade ställt till Socialstyrelsen så slog han ifrån sig och ansåg att han visst hade besvarat mitt brev.

Jag upplyste honom omedelbart därpå om hans skyldighet att följa grundlagen (yttrandefrihetsgrundlagens kapitel om myndigheters skyldighet att besvara allmänhetens frågor), förvaltningslagen och myndighetsförordningen.

Han svarade återigen att han ansåg att han hade besvarat mina frågor och således hade fullgjort sina skyldigheter. Därpå informerade jag resolut Anders Tegnell om att hans överordnade skulle komma att erbjudas möjligheten att tillrättavisa och läxa upp honom, eftersom han vägrade att besvara de frågor som jag hade ställt.

I skrivande stund har detta lilla intermezzo (ja, de har ju vid det här laget blivit ganska många) inte fått sin slutgiltiga upplösning men jag kommer att stå på mig. Om jag inte har fått svar när jag i mitten av maj månad i år kommer hem från min föreläsningsvecka på universitetssjukhus i Spanien så kommer jag ånyo att rikta en JO-anmälan mot Socialstyrelsen avseende uteblivna svar på allmänhetens frågor.

”JO är en tandlös tiger”

JO är dock en tandlös tiger och sådana förmår ju inte bita ifrån sig och säger som bekant inte heller mycket. Det har de inte gjort sedan det andra världskriget då begreppet ”en svensk tiger” myntades.

”Indoktrinering och hjärntvätt”

Inom Socialpsykologin talar man i fall som dessa om indoktrinering och tankereform (hjärntvätt) i enlighet med den samlade kunskap som finns inom psykologin avseende influens vid kunskapsöverföring, det som även kallas påverkansprocessen. Naturligtvis kan det förekomma en kombination av dessa två sätt att påverka människor. Efter att noggrant ha studerat mängder av tjänstemän på Socialstyrelsen så vet i alla fall jag åt vilket håll det lutar avseende såväl indoktrinering som hjärntvätt.

I del två av denna krönika om begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet kommer jag att fortsätta min genomgång av det som jag själv kallar för det mest obegripliga begrepp som någonsin nästlat sig in i svensk lagstiftning. Det kanske finns ännu mer obegripliga begrepp i svensk lagstiftning, men jag har ännu inte funnit något sådant och hur skulle något kunna vara mer obegripligt än ett uttryck som saknar såväl definition som specifikation?

”Vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar såväl definition som specifikation!

I vilken del av denna krönika som upplösningen på intermezzot på Socialstyrelsen kommer att återges kan jag i dagsläget inte ge någon närmare information om. Det är just nu upp till generaldirektören Lars-Erik Holm att se till att myndigheten svarar upp i denna för hälso- och sjukvården så essentiellt viktiga fråga.

Utifrån det som här har återgivits gör jag reflektionen att det som utspelar sig på Socialstyrelsen, och som jag faktiskt har dokumenterat till 100%, skulle räcka mer än väl för att fylla en internationell kongress i psykologi.

Föreläsningarna skulle i sådana fall kunna baseras på mängder av fallstudier som utgör ett mycket intressant forskningsunderlag.

Michael Zazzio
föreläsare, privatpraktiserande kliniker samt forskare inom audiologi/otologi

Appendix

Anders Tegnell (som ”producerar sanningar”) har yttrat, i samband med narkolepsi-skandalen som framkallades av svininfluensavaccin, följande:

– Vårt agerande var helt logiskt och vi kommer att fatta samma beslut om eller när nästa pandemi kommer, slår Anders Tegnell fast.

Anders Tegnell tycker också att det värdelösa Tamiflu är bättre än ingenting.

Anders Tegnell på Socialstyrelsen verkar ha som uppgift att till varje pris saluföra vaccin och att mörka att det överhuvudtaget finns några biverkningar, både kända och hitintills okända. Läs mer … HPV-vaccinering oroar skolsköterska ”Våra flickor blir försökskaniner”

Vem har auktoriserat detta uppdrag?

Vetenskap och beprövad erfarenhet – vad betyder det?

Frågan var upp redan för 15 år sedan. Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården – SBU – 1997: Vad menas med beprövad erfarenhet?

”Det olyckliga med begreppet «beprövad erfarenhet» är att det saknar en bra definition. Alla tycks lägga olika innebörd i uttrycket, och det blir oklart vad man egentligen menar. Inte heller lagen ger någon beskrivning eller ens fingervisning om hur det tänjbara begreppet ska uppfattas.”

Fakta om Tinnitus och Hyperakusi

Ungefär 15 procent av svenska folket (knappt 1,5 miljoner personer) har besvärande tinnitus i olika grad och mer än 100 000 har så svår tinnitus att hela livssituationen påverkas. Tinnitus är inre oljud som vi själva producerar. Ofta låter det som pip, tjut, sus, brummande, fräsande.

6 – 8% av befolkningen lider av överkänslighet för ljud (”hyperakusi”), varav 1 – 2% har mycket svåra problem som gör att de har svårt att leva ett normalt liv, både arbetsmässigt och socialt, som har behov av omgående behandling.

Dessa medborgare förvägras idag hjälp som lindrar eller botar – för att behandlingen inte anses uppfylla kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet».

Detta inlägg är det första i en serie på fyra om hur våra myndigheter fungerar. Nästa del kommer att handla om hur tjänstemän på Socialstyrelsen och Försäkringskassan resonerar och agerar.

RIDÅ för denna gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen