Programförklaring

19:06, 9 december 2012 in Okategoriserad by INFO

Team KOSTDEMOKRATI’s programförklaring

I korthet

Vi utmanar etablerade strukturer som behöver och som måste utvecklas. Vi har konkreta förslag på hur folkhälsan och på hur hälso- och sjukvården avsevärt kan förbättras. Utifrån ett helhetsperspektiv påverkar våra koncept även näringslivet, miljön och det generella välståndet.

Implementerat skulle det innebära både hälsa, jobb och välfärd – en bra pensionsförsäkring och en bra investering för barn och barnbarn.

Rent tekniskt är det relativt ”enkelt” att spara hundratals miljarder kronor varje år OCH förbättra folkhälsan! Vi har redan den samlade kompetens och de erfarenheter vi behöver för att lyckas.

Svårigheterna ligger i rådande ovilja mot och rädsla för förändringar hos ledande tjänstemän och politiker. De låter sig styras av ekonomiska särintressen, som inte prioriterar kostnadseffektiva lösningar, då det negativt skulle påverka deras kommande kvartalsrapporter. Om man lever på just ohälsa, då prioriterar man inte hälsa.

I mycket hög grad en managementfråga och en politisk fråga. Dvs. inte så mycket en medicinsk fråga eller en forskningsfråga, som många ansvariga tycks tro.

Ditt stöd är viktigt då det uppmuntrar och säkrar fortsatt arbete, vare sig det sker med pengar eller genom att du hjälper till att sprida kunskaper och information.

.
Bästa pensionsförsäkringen

Att donera en summa pengar (ofta litet varje månad) för ett projekt man känner för, har blivit vanligt. En del medborgare vill värna isbjörnar och stödjer därför projekt med denna inriktning. Andra skaffar sig ett fadderbarn i ett fattigt land, så att detta får möjlighet att t.ex. gå i skola. Exemplen är många.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år och bekämpar bröstcancer genom att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om sjukdomen och driva opinion. Under 2012 års kampanj samlades 49 miljoner kronor in.

Parallellt utger Livsmedelsverket av SBU (*) underkända kostråd som ÖKAR risken för både bröstcancer och prostatacancer. Cancerforskningen kostar miljarder, men dödligheten i cancer minskar inte. Kan det möjligen vara så att man är på fel spår? Alternativa spår blockeras! Ju mer cancer sprider sig, ju större forskningsanslag.

Genom att undvika extrema högkolhydratkoster som Livsmedelsverket rekommenderar, genom att undvika höga halter av omega-6-fetter (margariner och växtoljor) som dietister rekommenderar och genom att äta D-vitamin (som vården och myndigheter tiger om), så minskas risken för cancer radikalt. Men detta förtigs.

(*) SBU, Statens Beredning för medicinsk Utvärdering.

Team KOSTDEMOKRATI

Vi har nu öppnat upp möjligheten att stödja Kostdemokrati’s arbete för hälsa och välstånd, vilket i sin förlängning också är ett näringspolitiskt, ett miljö- och fredsprojekt.

Vi belyser det andra tiger om, utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vi lägger stor vikt vid att det skall vara begripligt för så många som möjligt och gärna satt i ett sammanhang.

Vi tar ett helhetsgrepp på problematiken och menar att ett friskt folk är den bästa pensionsförsäkringen, samt att hälsa och ett hållbart samhälle är den bästa gåva vi kan ge våra barn och barnbarn.

Vi verkar även ute på fältet.

Dagens situation och aktuell prognos

Sjukvårdskostnaderna har fullständig exploderat och utgör nu ett samhällshot. År 1950 fanns det 5000 läkare och knappt några vårdköer. Idag har vi mer än 35.000 läkare (en ökning med 600 %), medan befolkningen bara ökat med 35 %, utan att vi blir friskare.

Detta är en tydlig signal om ett systemfel och vi vet hur detta uppkommit, hur det ser ut och hur det kan åtgärdas.

Exempel på oberoende forskare

Fusk har lyckats få benämningen ”vetenskap”

Docent Ralf Sundberg har dokumenterat hur fusket går till i sin bok ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” och doktor Erik Enby har i sin nyligen publicerade bok beskrivit hur detta praktiseras i verkliga livet, en berättelse där verkliga livet överträffar dikten med råge.

Kreativa forskares upptäckter avslöjar otillräckligheter och ihålighet hos denna ”vetenskap”.

Doktor Erik Enbys bok heter ”Blod, mod och envishet : På spaning efter sjukdomarnas väsen” där kan man läsa hur ledande läkare och forskare med alla till buds stående medel försvarar sitt monopol. Det verkar vara mer intresserade av att värna ”business as usual” än att söka och finna svar på sjukdomars gåtor. På något annat sätt kan man inte tolka deras ointresse för nya spektakulära vetenskapliga rön.

  • En recension av boken finns i nummer 2012/5 av 2000-Talets Vetenskap, läs här…

Hjärtläkaren William Davis har i boken ”Brödberoende – Hur vetet gör dig fet och skadar din hälsa” beskrivit hur den moderna maten skadar vår hälsa och hur vi kan göra för att hålla oss friska, tvärtemot vad Livsmedelsverket påstår.

Medicine Doktor Dwight Lundell, världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom, läs mer…

Professor Göran Berglund, som insett att dogmen om fett är en myt. Läkartidningen … ”Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?. Läs mer…

Bruce Fife, chef för The Coconut Research Center i Colorado Springs, USA, ha skrivit boken ”Stoppa Alzheimer nu!” – en fantastisk bok alla bör läsa, en bra grundbok som behandlar mycket, mycket mer än bara demens. Det går att effektivt förebygga demens, som inte främst beror på åldrandet i sig. Demens är i första hand en livsstilssjukdom och om man följer våra myndigheters kostråd, då ligger man definitivt i riskzonen.

Docent Uffe Ravnskov har ägnat 20 år av sitt liv till att med vetenskaplig analys klargöra att kolesterol och fett är nyttiga. Han påvisar studier som visar att det är farlig att sänka sitt kolesterolvärde med läkemedel eller med margariner. Allt finns förklarat i hans senaste bok ”Hur Kolesterolmyten hålls vid liv”.

Insikterna hindrar dock inte svenska läkarkåren att skriva ut kolesterolsänkande läkemedel (statiner) till 850.000 svenskar till en kostnad på mer än en miljard kronor per år, därtill läkemedel mot biverkningar som sannolikt kostar ännu mer än statiner. Således en god affär om syftet är att sälja så mycket läkemedel som möjligt.

Läs mer… Läkartidningen: ”Ett statinpiller för mycket”

Calle Carlsson. Inte att förglömma Calle Carlsson, en läkare som arbetade i Göteborg på 1970-80talet. Han botade patienter med diabetes typ 2 genom att uppmana dem att utesluta potatis och vitt mjöl i kosten. Men de som hade den medicinska makten ansåg att diabetikerna skulle äta som myndigheterna bestämt och ta insulin. Calle Carlsson blev hindrad i både akademisk karriär och när han sökte tjänster. Han öppnade hälsohem och fortsatte att framgångsrikt hjälpa människor med övervikt och diabetes.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Läkare och dietister rekommenderar dem som drabbats av Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom att fortsätta äta som alla andra och medicinera mot symptomen. Dessa råd får runt 100.000 svenskar och för ungefär var femte slutar det med en stomioperation och en påse på magen (innan dess ett stort lidande och omfattande vårdinsatser).

Att tiotusentals blivit fria från mediciner och symptom efter att uteslutit det som de märker ger dem symtom, verkar ointressant. Idag drabbas 1,4 % av våra ungdomar, de flesta helt i onödan. En ökning med 600 % sedan 1950-talet!

Allt medan forskarna tar fram nya patenterbara molekyler som kan dämpa symptomen när andra läkemedel inte fungerar, nya fantastiska läkemedel som kostar uppemot en kvarts miljon kronor per patient och år.

De botar inte, de dämpar bara symptomen och måste utprovas individuellt, då biverkningarna annars kan bli för negativa (de försvagar immunförsvaret så att t.o.m. tuberkulos kan utvecklas). Bra att det forskas, men varför inte i tillägg använda den kunskap som redan finns?

Lars-Erik Litsfeldt skrev redan 2005 den banbrytande boken ”Fettskrämd”, vilken nu finns i en 3:e uppdaterad upplaga. Boken fick många diabetiker och överviktiga att normalisera både blodsocker och vikt på ett naturligt sätt. Läs GODA NYHETER.

Han har senare kommit med en ny bok med titeln ”Diabetes, Nej tack!”.

Socialstyrelsen konstaterade efter 2 års utredande den 16 januari 2008 att lågkolhydratkost (LCHF) uppfyller kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt.

Läs mer…

Trots detta egna beslut fortsätter Socialstyrelsen/vården att rekommendera diabetiker/sockersjuka att äta just den mat de inte tål, nämligen socker och kolhydrater. Läs mer…

Socialstyrelsens inkonsekventa handlande är oförklarligt. Nedan en blodsockerkurva som illustrerar inkonsekvensen

Blodsockerkurva

FÖRE: Se nedan hur en typisk blodsockerkurva ser ut före enligt Socialstyrelsens rekommendationer med tallriksmodellen och insulininjektioner för en diabetiker typ 2.

EFTER: Se sedan en stabil blodsockerkurvan efter med en lågkolhydratkost och inget insulin alls. Som bonus eliminerades i det aktuella fallet en grav övervikt.

En jämn låg blodsockerkurva och en låg insulinnivå minskar dramatiskt risken för biverkningar och man kan undra om Socialstyrelsen missuppfattat sitt uppdrag. Det verkar idag snarare gå ut på att maximera förbrukningen av läkemedel och vård, än att göra patienterna friska.
.

LCHF – Diabetes – Vetenskapen värld SVT2:

Denna förbättring kan enkelt mätas upp och fungerar för praktiskt taget alla diabetiker, det har tiotusentals diabetiker redan kommit underfund med. Men forskare och läkare vill eller får inte använda denna kunskap eller dessa erfarenheter.

Karlshamnsstudien

.
Ett undantag är diabetesläkaren Jörgen Vesti Nielsen som på något sätt lyckades smyga igång ”Karlshamnsstudien”, vilken gav ett tydligt och klargörande resultat (läs mer…).

Men studien har förtigits (”studien är för liten”), trots att resultatet är  mycket övertygande.

Man låtsas som om Karlshamns-studien inte finns och man väljer att bortse ifrån att LCHF fungerar för tiotusentals diabetiker (praktiskt taget ALLA som provar), man struntar i att det är den enda kost som är godkänd av Socialstyrelsen för behandling av diabetes och övervikt.

Dr Jörgen Vesti Nielsen har nyligen i en långtidsstudie visat att även diabetiker typ 1 mår bättre med lågkolhydratkost och han har skrivit ett mycket bra PM för diabetiker typ 1 (layout KOSTDEMOKRATI). Läs mer…

Vi frågade om dr Jörgen Vesti Nielsen hade skrivit något liknande PM vad gäller diabetes typ 2. Men det tyckte han inte var nödvändigt, det var ju bara att tillämpa en strikt LCHF och det fanns redan bra information om detta, både på webben och det fanns bra böcker.

Patientsäkerhetslagen

Man bryter därmed mot Patientsäkerhetslag (2010:659), där det står:

Allmänna skyldigheter

1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

7 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ (*) som han eller hon föredrar.

(*) Kommentar: Här finns bara ett alternativ, Socialstyrelsens lågkolhydratkost eftersom Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets övriga koster är underkända av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

 ◊

Auktoriteter gör lite som de vill – även om det innebär lagbrott

Det som ”inte finns” behöver man inte bry sig om. Näringsfysiolog Ingrid Larsson ((överviktsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) vägrade t.ex. att ta emot tungt vägande RCT-studier (Randomized Controlled Trials) från Kostdoktorn Andreas Eenfeldt i TV-programmet Debatt den 19 januari 2012, för att några månader senare under en föreläsning bestämt hävda att det saknas sådana studier.

Se här kostdoktorns, dr Andreas Eenfeldts, lista över välgjorda studier … 17 – 0 till lågkolhydratkost. Studier som inte finns i Ingrid Larssons värld, vårdens värld.

Uppenbarligen har näringsfysiolog Ingrid Larsson tillgång till kunskapskällor som vi andra saknar, eftersom hon enväldigt sågar den enda kost som Socialstyrelsen funnit vara enligt «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt. Hon menar också att alla legitimerad dietister SKA följa hennes råd.

Läs mer … Dagens Medicin

Näringsfysiolog Ingrid Larsson rekommenderar den kost till diabetiker som SBU har underkänt och den kost som hennes kollega Irene Mattisson, nutritionsepidemiolog på Livsmedelsverket, konstaterat ökar risken för cancer.

Irene Mattisson,
nutritionsepidemiolog, SLV.

Livsmedelsverkets Irene Mattisson var andreförfattare på en artikel publicerad i Cancer causes control 2002 där det visades i Malmö kost- cancerstudien att mer än 20 g omega-6 per dag gav ökad risk för bröstcancer hos kvinnor i menopaus. Det var det enda skadliga fettet. Inga andra fetter gav skador.

Likaså, hur kan animaliskt fett vara skadligt. Man har normalt som vuxen minst 10 kg, kan ha upp till 400 kg animaliskt fett utan att dö av sitt fett.

Nu ska vi enligt Livsmedelsverket ge våra barn med låga östrogenhalter det margarin som visats ge bröstcancer hos kvinnor med låga östrogennivåer.

Transplantationskirurger har under många år rekommenderat omega-6 till transplanterade patienter för att minska immunförsvaret och därmed avstötningsrisken, fullt medvetna om att omega-6 gav ökad risk cancer hos de med transplantat.

Livsmedelsverkets Irene Mattisson rekommenderar 10 år senare mat som kan orsaka cancer hos våra barn. Sjukt okunnigt av Livsmedelsverkets tjänstemän.

Fördjupning:

  • Livsmedelsverket och LCHF. Läs här…
  • Livsmedelsverket helt okunnigt. Läs här…

Tänk om vi alla skulle göra så! Vägra att se verkligheten, strunta i vetenskapen, lagen och strunta i vilka konsekvenser felaktiga råd får för medmänniskor! Läs mer…

Exempel på blogginlägg:

En handfull människor med kopplingar till industrin tillåts leda folket mot ökad ohälsa och fetma. Läs mer … Köpta professorer

Sedan Livsmedelsverket introducerade sin nyckelhålsmärkning som uppmanar oss att äta en extrem högkolhydratkost har diabetetes trefaldigats och fetma fördubblats, på bara tjugo år! Ett talande resultat och nu vill de slutföra sitt arbete, som redan fått hälso- och sjukvården att ”gå på knän” och som redan spräcker alla kostnadsramar.

Högst anmärkningsvärt att detta spektakel tillåts fortgå inför öppen ridå utan att ansvariga politiker reagerar och agerar! Det är deras jobb att ta befälet och verka i medborgarnas och samhällets intressen.

Myndigheter och vården verkar fungera som säljagenter

Mönstret går igen, man vill till varje pris värna sin monopolsituation och sin samhällsposition, , vilket innebär att ’förebygga och bota sjukdomar’ får lägre prioritet.

Att forska har numera ett egenvärde.

Forskning gör en egen slags industri där inriktningen verkar vara att ta fram patenterbara läkemedel som kan säljas med god förtjänst. Allt som kan störa denna verksamhet (t.ex. alternativa förebyggande/botande metoder som inte kan patenteras) ignoreras eller/och bekämpas energiskt.

Läkare och forskare som tillhör sfären måste ”hålla sig på mattan”, annars riskerar de sin karriär och kan t.o.m. förlora sin legitimation. Men om man bara håller sig på ”mattan” så kan man i princip göra vad som helst, som att t.ex. skära sönder mage och tarmar på överviktiga barn och ungdomar, för att sedan studera vad som händer (läs mer…).

Men om man inte ”håller sig på mattan” löper man risk att utsättas för förföljelse och man behöver inte göra fel, det framskapas, och när man står inför skranket (HSAN) har man knappt någon talan, eftersom vårdens företrädare har tolkningsföreträde av det luddiga begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Man är slagen på förhand.

Många forskare och läkare skulle gärna se att de frigjordes från dessa bojor, men det är förståeligt att de inte vill gå ut i ett krig som de sannolikt förlorar och därmed spolierar sin karriär och t.o.m. kanske förlorar sitt jobb.

Att utmana ett helt etablissemang är farligt, det fick Galileo Galilei erfara på 1600-talet. Han kunde i sitt teleskop konstatera att jorden inte var världsalltets centrum.

Men dåtidens auktoriteter tyckte annorlunda, de vägrade att titta i teleskopet (se Ingrid Larsson ovan) och dömde honom till livstids husarrest för denna upptäckt. Han fick dock upprättelse (400 år senare!!).

Doktor Erik Enby

Dagens etablissemang vägrar t.ex. att titta i doktor Erik Enbys mikroskop, för då finns ju risken att deras världsbild rubbas. Läs mer i hans nyligen publicerade bok som presenteras på hans webbsida www.enby.se – se mikroskoperade blodbilder och häpna.

Hans forskning kan vara en ny viktig pusselbit till att lösa cancerns gåta. Men de etablerade vill inte se, de vill kanske främst värna ”business as usual”.

Sjukvården krackelerar

Sjukvården krackelerar under tyngden av ohälsa och kostnader – som de själva i mångt och mycket själva skapat

Men nu verkar denna ’vårdindustri’ ha stressat systemet så till den grad att vården håller på att krascha, de har själva dragit undan ”den röda matta” på vilken en handfull professorer, läkare och forskare gärna paraderar, läs mer… .

Ohälsan galopperar och kostnaderna skenar när intresset inte ligger i att förebygga och bota.

25 – 40 % av vårdens kostnader härrör från
felbehandling, läs mer… Den sjuka vården.

Sjukvården inom VG-region går
mot en förutsägbar katastrof
”.

Läkareden verkar idag ha kompletterats med:

“Varken se, höra eller tala,
utöver det redan etablerade.

Enbart följa givna instruktioner,
för att det
ska gå väl i karriären.”

Vårdkostnaderna utvecklas epidemiskt

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent (!) fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna (källa:DN).

Med tanke på att dagens sjukvård kostar mer än 10 % av BNP (var 5:e skattekrona, 350 miljarder kronor per år eller runt 80.000 kronor per arbetande medborgare), kommer sjukvårdskostnaden för de som arbetar i snitt bli runt 220.00 kr per år! Detta bara för att upprätthålla dagens framgångslösa sjukvård!!!

Det blir i framtiden 440.000 kronor per år för en familj där bägge arbetar (idag 162.000 kr) till sjukvården. Samhället har ”mjölkats” så hårt att resurserna redan idag sinar och nu måste ansvariga politiker agera (om de inte vill lämna sitt jobb och lämna walkover till missnöjespartier).

Ekonomiska särintressen har ”dragit undan mattan för sig själva” genom att överexploatera sin dominerande ställning. Priset har blivit för högt.

Det kommer att bli en huggsexa om hur begränsade skattemedel ska fördelas. Skola, vård, omsorg, arbetslöshetsunderstöd eller pensioner? Med tanke på att ohälsan försämrar vår konkurrenskraft kommer antal jobb och skatteintäkter att minska.

Ett förlora-förlora-förlora-scenario.
Tyvärr är detta det mest sannolika idag.

Göra annorlunda – göra rätt

Lyckligtvis går det att relativt enkelt att istället REDUCERA sjukvårdskostnaderna, samtidigt som folkhälsan kraftigt förbättras. Men detta motsätter sig de ekonomiska särintressen som skär guld med täljkniv på grund av den rådande och ständigt ökande ohälsan. Allierade i motståndet är de personer som utan kunskaper och utan att prestera resultat skaffat sig upphöjda positioner inom vårdapparaten, inom myndigheterna och inom politiken.

Det sistnämnda är den svåraste biten att komma tillrätta med, medan det rent tekniskt är relativt enkelt att t.o.m. halvera sjukvårdskostnaderna på något decennium, på samma gång som folkhälsan förbättras.

Vi som är politiskt obundna arbetar med fokus på hälsa och välstånd i Sverige för ALLA och därefter för resten av världen (”Sweden managed to fix it”).

Det skulle skapa både jobb och skatteintäkter!

Vi påstår att vårt team, vårt nätverk och de många medlemmarna i i Team Kostdemokrati har tillräckligt med kompetens, kunskap och erfarenheter för att lyckas med att markant förbättra folkhälsan på ett kostnadseffektivt sätt.

Det skulle kunna gynna ALLA.

Mycket är under framväxande. Vi kommer att berätta mer framöver.

Som vi ser det, kommer hälso- och sjukvården att med dagens organisation och inriktning att krascha redan inom några år och ett sjukt folk orkar inte upprätthålla den levnadsstandard många idag tar för given.

Om detta får fortgå kommer det att resultera i ett instabilt samhälle där den politiska kartan kommer att ritas om, eftersom inga väljare accepterar en ojämlik vård, en omänsklig äldreomsorg eller kraftigt höjda skatter. Andra konsekvenser blir försämrad folkhälsa, högre arbetslöshet, ökat drogmissbruk och ökad brottslighet.

Allt kan sammanfattas i att livskvalitén riskerar att kraftigt sjunka, vilket idag sker snabbt, på bara 10 – 20 år. Det är bättre att agera redan idag, medan handlingsfriheten fortfarande är stor relativt stor. Det är mycket svårare att vända utvecklingen när samhällets resurser är uttömda.

Turnaround

Ovanstående utvecklingsscenario arbetar vi på att vända.

Om Sverige blir världsledande på hälsa så har vi en unik möjlighet att lägga grunden till en ny näringsgren i Sverige och vi skulle kunna hjälpa resten av världen att övervinna diabetesövervikt och fetma. Resultatet skulle kunna bli att en ny tjänste- och en utbildningsindustri skapas med forskning och utveckling i Sverige.

Sverige kan inte längre leva på att bygga mobiltelefoner, mikrovågsugnar, fartyg och bilar. Många industrijobb lämnar i rask takt Sverige, (10.000 industrijobb per år under 40 års tid d.v.s. c:a 400.000 jobb (!).

Hur kreativt och produktivt är ett folk som besväras av diabetes, övervikt, magsjukdomar, hjärtproblem, autoimmuna sjukdomar och demens. Även skolresultaten påverkas av den ohälsosamma livsstil våra myndigheter rekommenderar.

Vi förlorar konkurrenskraft och vi förlorar jobb och skatteintäkter. Varje person som går från jobb till arbetslöshet beräknas kosta samhället 300.000 kronor per år.

Denna utveckling kan endast vändas av framsynta partier/politiker och av folket självt.

Ett folk med kraftigt förbättrad kunskap om kostens betydelse för hälsa och dess botande av sjukdomar och besvär bidrar till att dåliga lösningar inte längre går att ’sälja’ till konsumenterna Hälsoansvariga (saknas idag) och vi som uppnått hälsa genom rätt slags kost har ett stort ansvar att sprida kunskap om kroppens metabolism och dess hantering av olika näringsämnen.

Vi startade därför webbplatsen KOSTDEMOKRATI den 2011-05-17. Vi har mer än 20.000 unika besökare per månad som varje månad läser 150.000 sidor (snart två miljoner träffar per månad). Vi vet att vi läses av många inom vården och av makthavare, vilket vi naturligtvis välkomnar.

Vi utmanar etablerade strukturer som behöver och som måste utvecklas.

Ditt stöd är viktigt då det uppmuntrar och säkrar fortsatt arbete, vare sig det sker med pengar eller genom att du hjälper till att sprida kunskaper och information.

.

Välkommen och läs mer … Stöd Kostdemokrati

.

Team KOSTDEMOKRATI