Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck.

.

Livets salt. Man kan inte
äta för mycket, däremot är
saltbrist livshotande, speciellt för äldre.

Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag dessutom högt blodtryck.

Björn Folkow, professor i fysiologi vid Göteborgs Universitet, var en världsberömd forskare i circulationsfysiologi. Han avled i våras, nyss fyllda 90 år, och var aktiv in i det sista. Han var den mest berömde vetenskapsmannen i Göteborg vid sidan av nobelpristagaren Arvid Carlsson beroende på sin forskning om bakgrunden till högt blodtryck.

Björn Folkow har publicerat många artiklar där han förklarar orsakerna till varför man inte får högt blodtryck av för mycket salt, däremot att det är livsfarligt med för lite salt.

Otroligt komplext

Bakgrunden till högt blodtryck menade han är otroligt komplext och det är inte så enkelt som att ett lågt saltintag skulle förhindra eller reducera utvecklingen av högt blodtryck i en hel befolkning, vilket Läkemedelsverket påstår och tror.

Hans uppfattning om detta påstående var att det var och är infamt.

Allt kan överdoseras – allt utom salt

Här följer nu ett uttalande av Björn Folkow som lyder:

“Every substance, including water can be toxic in certain concentrations and amounts, this is not a significant concern for dietary salt.”

Fritt översatt betyder det att:

“Alla ämnen, inklusive vatten kan i vissa koncentrationer och mängder vara toxiska, det gäller dock inte för salt intaget via kosten.”

Livsmedelsverket har fel om fett och salt

Inledning har jag skrivit med anledning av Livsmedelsverkets djupt oetiska påstående att både fett och salt är farligt (vilket ju är helt fel). Som gammal circulationsfysiolog vill jag därför kommentera en Cochrane-rapport från november 2011 med namn:

”Effects of law salt diet on blood pressure, hormones and lipids in people with normal blood pressure and in people with elevated blood pressure.”

Resultat

Rapporten är en sammanställning av 167 uppdaterade studier. Man skriver att effekten i alla studierna var likartad bara de pågått i minst 4 veckor. Cochrane-rapporter har högt evidence-värde.

I denna sammanställning visade det sig att friska patienter med normalt blodtryck reducerade sitt blodtryck med fantastiska en procent, medan patienter med högt blodtryck rapporterades ha 3,5 procent lägre blodtryck vid den lägre saltdieten. Vad som är mer anmärkningsvärt och detta diskuterar tyvärr inte författarna, är eventuella långtidseffekter av lågt saltintag.

Detta sagt mot bakgrund att lågt saltintag i denna Cochrane-rapport ökade reninkonc. i blodet ( p > 0,00001 ) jämfört med de patienter med normalt saltintag, aldosteronkonc., nor-adrenalinkonc. och adrenalikonc. i blodet ökade motsvarande vid lågt saltintag (p < 0,00001 ) samt cholesterolkonc. och triglycerider ökade också signifikant fast något mindre.

Renin är ett ämne som höjer blodtrycket med syfte att öka genomblödningen i njurarna och det bildas också där. Aldosteron är ett ämne som ökar återresorbtionen av natrium i njurarna om kroppen registrerar att saltintaget är för lågt. Det bildas i binjurarna. Nor-adrenalin och adrenalin är stresshormoner som påverkar hjärta och kärl negativt (höjer bl.a. blodtrycket och är bakgrundshormoner till hjärtinfarkt).

Som circulationsfysiolog måste man mot bakgrund av resultaten i denna studie varna för långtidseffekter av lågt saltintag där reninökningen kan utlösa s.k. reno-vasculär hypertoni. Ökningen av aldosteron kan sannolikt vid likaledes långvarigt lågt saltintag leda till sekundär hyperaldosteronism med terapresistent hypertoni som följd. Problemet med att visa detta är dock att sådana långtidsstudier är svåra att genomföra.

Livsmedelsverket skriver i de nya näringsrekommendationerna att intaget av salt bör begränsas och att detta i kombination med andra kostrekommendationer är förknippat med en lägre risk för kostrelaterade sjukdomar (adekvata referenser saknas).

Professor Björn Folkow skrev 2008: Experiments in group-living mammals (som människan är) show how mentally induced prolonged engagements of the neuroendocrin links (nämligen den hypothalamiska-hypophyseala-glucocorticoida axeln och den hypothalamiska-sympathico-adrenomedullära axeln) end up in serious metabolic and organsystem disturbances, ALSO IF FACTORS LIKE DIET ARE KEPT UNCHANGED!

Fritt översatt betyder detta att olika typer av stress påverkar delar av hjärnan så att stressreaktioner i kroppen utlöses via olika länkar och system. Det innebär att glucosomsättningen förändras i negativ (diabetogen) riktning och att vårt sympatiska nervsystem frisätter olika stresshormoner från binjurarna som gör så att blodkärlen drar ihop sig och blodtrycket stiger. Dessa allvarliga förändringar av ämnesomsättningen och störningar av olika organsystem sker ÄVEN OM KOSTINTAGET ÄR OFÖRÄNDRAT!

Det är som om man på Livsmedelsverket inte förstår att man kan få metabola sjukdomar av annat än kost och att dessa andra orsaker (som t.ex. stress och genetik) är de dominerande orsakerna till högt blodtryck.

Alla de som kan sin fysiologi vet att primärurinen bildas i glomeruli i njuren och att det salt som kroppen behöver återresorberas i de renala distala tubuli. Genom denna sinnrika mekanism kan de normala njurarna alltid göra sig av med allt saltöverskott.

Saltunderskott kan kroppen dock inte kompensera för, utan saltet måste tillföras utifrån. Det farliga är alltså att reducera salt i kosten som i Cochranestudien ovan leder till en signifikant ökning av vasoaktiva stresshormoner som kanske på sikt kan leda till högt blodtryck.

Lågt saltintag

Dessutom tillkommer också vid lågt saltintag det faktum att kolesterol och triglycerider i blodet ökar utan att man ändrat dieten!! Den långsiktiga effekten av detta är dock svårt att uttala sig om, men är sannolikt inte positiv. Lågt saltintag utlöser alltså en eller flera stressreaktioner hos människa sannolikt med negativa följder (nor-adrenalin och adrenalin är stresshormoner för dem som inte vet, t.ex. personalen på Livsmedelsverket).

I en artikel i Läkartidningen i våras beskrev man att 30 % av sängarna vid en medicinklinik på ett sjukhus var belagda med patienter med för lågt natrium i blodet, givetvis p.g.a. för lågt saltintag ofta i kombination med läkemedel som gör att kroppen förlorar salt. Och, de äldre patienter som dog i värmeböljan i Paris för några år sedan dog av cirkulationskollaps p.g.a. att de tillfördes vatten utan salttillskott, dvs. för lågt saltintag och därigenom för lågt natrium i blodet, inte för högt natrium i blodet, trots adekvat vätsketillförsel.

Hade dessa patienter tillförts vätska innehållande natriumsalter som t.ex. natriumvätekarbonat hade de inte avlidit. Därför har nya riktlinjer gått ut till personal som tar hand om äldre i Paris att enbart vatten utan salter inte får tillföras patienterna, framför allt inte vid hög lufttemperatur. Detta vet uppenbarligen inte Livsmedelsverket något om.

 

Ulf Ljungblad
circulationsfysiolog, med.dr.

ζ


ALTERNATIV FAKTA

MYNDIGHETERNAS RÅD OM ATT MINSKA PÅ SALTET ÅR SKOLEXEMPEL PÅ ”ALTERNATIV FAKTA” (FALSK INFORMATION SOM VÅRA EGNA MYNDIGHETER OCH VÅR EGEN VÅRD SPRIDER). BORDE VI INTE STÄLLA STÖRRE KRAV PÅ MYNDIGHETER? DE ÅR JU ENLIGT LAG SKYLDIGA ATT VARA SAKLIGA OCH OPARTISKA.

Fler artiklar om hur farligt saltbrist är och hur farligt vilseledande myndigheternas och vårdens råd är:

(klicka på löpsedlarna för att läsa artiklarna)

17 svar på ”Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck.”

 1. LÄNKLISTA – SALT

  En förteckning över krönikor, inlägg och artiklar om salt finns här…

  Alla krönikor och inlägg är samstämmiga, då de beskriver verkligheten.

  Det som Livsmedelsverket hävdar är dåligt eller inte alls vetenskapligt underbyggt. Det är ”hitta-på-påstående” uppbackat av den sämre industrihalvan, som lever på att sälja skräpmat dyrt och sedan läkemedel dyrt.

  Livsmedelsverkets tjänstemän verkar själva sakna kunskaper i ämnet och gör bara lydigt vad industriella särintressen instruerar dem att göra. Vilket får katastrofala ohälsokonsekvenser och som därtill ger medborgare dåligt samvete för att de gillar att att salta sin mat.

  Hur länge till skall detta spektakel tillåtas fortgå? Finansierat med skattemedel!

  Hög tid för ansvariga förtroendevalda politiker att sätta sig in i det ämne de ansvarar för och att sedan ta befälet! Annars riskerar de ju att själva åka ut med badvattnet nästa val. Det duger inte längre att likt en badanka bara flyta med, även om det kan vara bekvämt för stunden.

  Team KOSTDEMOKRATI

 2. Det är så skönt att få medicinska myter torpederade av kunniga och erfarna personer och med referenser till studier. Ju mer vi kan ta bort från listan med ”farliga livsmedel” desto bättre är det.

  Så ofta jag hinner går jag lyssnar på företrädare från den medicinska- eller en näringsfysiologiska professionen när de talar om för oss fåkunniga vad vi skall äta. Man underlåter nästan aldrig att varna för salt eller det röda köttet.

  Jag skall erkänna att jag givit nära och kära onda ögat när jag tyckt att de saltat för mycket.
  Jag skall erkänna att jag tidigare gått på faran med rött kött.
  Men man blir klokare med åren och med Kostdemokrati.se

  När det gäller salt brukar jag säga att vi överlevde tiden före kylskåpet när vi måste salta in mycket av maten. När det gäller det röda köttet så får man ju fråga sig hur vi överlevt som art överhuvudtaget.

  1. Bästa Margareta, tack för dina positiva synpunkter. Professor emeritus Mattias Aurell, fd, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som var chef på njurmedicin påstår fortfarande att salt är farligt till Björn Folkows stora besvikelse, då dessa båda var goda vänner. Björns Folkow var väldigt besviken över Mattias uppfattning som Björn uppfattade som antiintellektuell och känslomässig.

   Med vänlig hälsning

   Ulf Ljungblad

 3. Jag jobbar på ett äldreboende, och jag och mina kollegor har funnit ett liknande samband som omtalas här. Personer med hypertonibeh. med flera läkedel. Har inkommit till oss med fortfarande högt blodtryck, hyponatremi o uttorkade. Efter seponering av Lm samt uppvätskning mad Na-saltlösning i dropp. Har deras blodtryck normaliserats. Samt att många andra effekter också obs. De har samtliga haft stroker i en nära period innan flytt till oss. De symtom som beskrivits skulle ha kommit av deras resp. stroke. Där har symtomen minskat o klara förbättringar setts i deras motoriska förmåga. Så klara att flera som flyttat in som rullstols burna. Idag gåtränar o kan utföra många egenakt. i ADL. Via vårt arb. har vi kommit med i flera forum för att försöka presentera vårt arb. o dess effekter. Det vi framför allt ser. Är att flera av de ”nya” Lm, verkar ha biverkningar o ogynnsamma bieffekter. Utan att vara ”kända” risker för hur sjuktalen kan komma att öka i bl.a. hjärtinfarkter o stroker. Mest då med misstanke om uttorkning o för låga saltnivåer.
  Vi har ett forskningsprojekt på gång för att påvisa sambanden. Och med ett stort antal personer med likartade problem, anamnes asmt hur vi åtg. dessa o fått likartade resultat. Är enligt oss ingen tillfällighet. Vi har även sett andra fler positiva effekter, som att flera andra symtom som beskrivits som kognitiv svikt o även i vissa fall som fullt utvecklad demens. Har kunnat återgå till ökad funtionsnivå o med en ökad livskvalitet avseende egenförmåga o minskad kogn. svikt. Sårläkning förbättras. Malnutrition minskar. Smärtproblem minskar samt att antalet akuta fall som behöver sjukhus vård, minskar. Vi har börjat utbilda sjuksk. på våra enheter i detta arbetssätt. Men vi når för få personer för att kunna göra skillnad. I det som vi anar är ett mycket större nationellt problem som växer för var dag. Än vad vi ens kan ana. Med en mycket ökande risk för fler allvarliga fall av hot mot äldres hälsa.
  Mats Ö. Spec.Ssk

 4. Bäste Mats. Jag har inte sett Ditt inlägg tidigare och kan bara säga att det är ett väldigt viktigt problem som Du tar tag i och väldigt positivt för de äldre att detta blir belyst. På något sätt är det så att även erfarna läkare tror att hypovolemi alltid är förenat med LÅGT blodtryck, medan kombinationen hypovolemi och hyponatremi alltid leder till HÖGT blodtryck pga bla insöndring av renin, aldosteron och stresshormoner. Detta tillstånd leder också till metabola förändringar vilket Björn Folkow ofta poängterade. Man får inte bara metabola förändringar av mat!! Jag tar gärna del av Edra resultat om Ni önskar synpunkter. Jag hade tänkt skriva till the Cochrane Institute för att få dem att kommentera sina resultat men har inte hunnit.
  Med vänlig hälsning
  Ulf Ljungblad

  1. Hej Ulf o tack för ditt svar. Jag mailar gärna över info. om en del av de personer vi vårdar hos oss. Kan jag göra en sammanställning för var o en, vad gäller Läkemedel vid ankomst o seponering. Na-värden. Korrigeringstakt o bl.tr. effekt. Jag misstänker ju att en man fick ett demyeliniserings syndrom o gick ner i chock i 3 dagar. Men då hade vi inte den info. om att en för snabb korrigering kunde skapa ett sådant tillstånd. Men det jag såg o vet idag, har ju bara stärk min tes om att jag har rätt i mitt sätt att tolka sambanden. Och främst vilka Lm det gäller. Jag anser ju att ACE-hämmarna har den största rollen i uppkomsten av tillståndet. Att sedan fler Lm med addativ effekt, ofta anv. som kompl. vid hypertoni beh. ex. diuretika. Ger snabbare uttorkning. Men även SSRI som hos äldre kan skapa hyponatremi. Ökar effekten på andra redan insatta Lm o bidrar även till ökad risk för cerebrovask. händelser. Sen även Tegretol. felaktigt insatt på s.k. poststrokekramp indikation. Som visat sig vara toniska kramper vid bl.tr.-fall. Har gett kraftigt ökad hypona. o stigande bl.tr. Jag har ju också en tes om cirk./diff.-effekterna på kapillär nivå. Där kroppen i ett försök att motverka den försämrade diff. som uppstår vid lågt P/Na. Så måste ECV avge en ökad mängd Na. tillbaka till blodet. Men så länge beh. med ACE hämmare kvarstår. Sker en snabbare dehydrering av kroppen till följd av den ökande förlusten av Na. i ECV. Och när törsten ökar hos dessa personer med redan lågt Na, blir spoleffekten att, via ökade urinmängder sker urlakningen ännu snabbare. Är det ett samband som kan stämma, om jag nu har kunnat förklara det på ett förståligt sätt. Jag hittar ju så få artiklar som ger mig mer info., så jag har ju fått tänka ganska mycket själv med de resultat som jag sett via provresultat och mätvärden. Men främst på hur de personer som varit drabbade. Har återfått livsviktiga funktioner o livskvalitet.
   Jag är mycket tacksam över att ni hörde av er. Hoppas att ni fortfarande är intresserad och att jag får ha glädjen att diskutera ämnet igen.
   Med vänlig hälsning Mats Öhagen Spec.Ssk

  2. Hej igen Ulf. Jag vill bara berätta ang. ett nytt fall jag har fått en ny fråga omkring. När det gäller metabola problem. Vi har en dam som haft problem med det mesta. Smärta, förvirring, kraftigt nedsatt AT, psykiska beteende störningar och trötthet etc. Hon har haft de mest varierande beh. för sina problem, inget har hjälpt. Hon har haft T.Bisoprolol mot takyarytmi. Då dessa kan ge ökad metabolisk acidos, började jag seponera ut detta läkemedel. Hon hade 1,25mg under en längre tid och vi hade då även smärtlindring samt fler symtombeh. för hennes problem. När jag så då tog bort hennes sista dos och samtidigt ökade hennes vätskeintag och hade en ökad mängd diuretika under 5 dygn. Så händer något märkligt. På den 7 dagen blir hon så att säga ”frisk”. Skrattar, pratar, börjar gå och bryr sig mer om andra än sig själv. Hennes blodsocker går ner. Hon normaliseras i många av hennes funktioner. Detta har nu hållit i sig i flera veckor. Har du haft någon liknande erfarenhet av läkemedelspåverkan av denna art ? Då vi kan isolera förbättringen i tid till att bara komma efter utsättningen av T.Bisoprolol, ter det sig för mig uppenbart vad som bör ha varit orsak till hennes illabefinnande. Tack sam för om du kan ge en ev. förklaring och har liknande erfarenhet.
   Med vänlig hälsning Mats Öhagen

 5. Citat från artikeln:
  Allt kan överdoseras – allt utom salt
  Här följer nu ett uttalande av Björn Folkow som lyder:
  “Every substance, including water can be toxic in certain concentrations and amounts, this is not a significant concern for dietary salt.”
  Fritt översatt betyder det att:
  “Alla ämnen, inklusive vatten kan i vissa koncentrationer och mängder vara toxiska, det gäller dock inte för salt intaget via kosten.”
  Slut citat

  Jag håller med om det som står i artikeln men vill som petimäter bara påpeka att det jag tror menas ovan är att salt visst kan överdoseras, men att det är lika irrelevant att varna för överdosering av salt, som för överdosering av vatten. Det krävs extrema mängder.

  1. Patrix
   Salt i maten kan inte överdoseras på grund att vi har en halometer på tungan.

   Är maten ettersalt äter man den inte. Man har provat att ge 80 g salt per dag till försökspersoner. Det gick inte att ge så mycket salt i maten, man var tvungen att ge 25 g salt via tre liter saltdropp nattetid för att få i försökspersonerna 80 g salt per dag. Och inte höjdes blodtrycket av denna behandling.

   För varje sockermolekyl behövs det 190 vattenmolekyler och 1,28 natriumjoner.

   Socker binder vatten i kroppen som då måste behålla mer salt för att slippa cirkulationskollaps på grund av för litet salt.

   Glöm sedan inte att njurarna filtrerar passivt (utan energi) ut omkring 1 gram salt varje minut som sedan till mer än 99 % måste återabsorberas aktivt (energikrävande).

   Varje gram salt man förlorar i urin, svett och avföring måste ersättas inom samma dygn. Normalt förlorar man 15-25 g salt per dag. Då måste man äta 15-25 g salt per dag.

   Läs länkarna i första kommentaren.

 6. ALTERNATIV FAKTA

  GP sprider livsfarlig ”alternativ fakta” som förmedlats av en professor vid Göteborgs Universitet (som uppenbarligen inte gjort sin läxa). Det är tur att alternativ media kan rätta till denna falska information som saknar stöd i sann vetenskap och sann beprövad erfarenhet.

  Citat ur GP (som säkerligen lurar många in på en livsfarlig väg):

  Viktig folkhälsofråga

  Det är lätt att få i sig för mycket salt, och väldigt svårt att få i sig för lite salt enligt professor Mattias Aurell. Han tycker att överkonsumtionen är en viktig folkhälsofråga. I dag lider ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige av högt blodtryck.

  Enligt professor Aurell får endast 20-25 procent av dem rätt behandling, och väldigt många får ingen behandling alls, eftersom de kanske inte vet om att de har högt blodtryck. Han menar att en minskning av det dagliga intaget med 3-6 gram har samma effekt som blodtryckssänkande mediciner. Att tänka på kosten i stället för att medicinera skulle hjälpa fler.

  – Med mindre salt i kosten skulle alla få lägre blodtryck. Så det är absolut en folkhälsofråga.

  – – –

  KOMMENTAR:

  Professorn har rätt i att kosten har stor betydelse för att sänka blodtrycket. Man bör äta en LCHF-kost och komplettera med C-vitamin, D3-vitamin och Omega3 (av god kvalitet – annars kan det kvitta).

  I senaste numret av Näringsmedicinsk tidskrift kan vi läsa att Omega 3-fettsyror kan sänka blodtrycket och forskarna menar att man borde börja rekommendera högre intag av Omega 3-fetter som en strategi för att förebygga högt blodtryck.

  Det finns ett Omega-3-tillskott som bildar en egen kvalitetsklass – som bland annat sopar mattan med VitaePro där man behöver äta uppemot 30 kapslar per dag för att få effekt. VitaePro har inte gjort en enda studie – utan de säljer med hjälp av kändisar (som får bra betalt) och med hjälp av TV-reklam. Så om du köper VitaePro så är frågan varför då?

  BrudyLab har däremot satsat mer än tio års forskning och mer än 100 miljoner kronor på att ta fram en Omega-3 av yppersta kvalitet och med kliniskt visad effekt. Det enda Omega-3 med kliniskt visad antioxidativ effekt (”anti-aging”) och som skyddat ögat mot för tidigt åldrande (gula fläcken förändringar). Vi jämförde mot tre stora ”TV-stjärnor” och det BrudyLab ”sopade golvet” med dem alla. Och om man tittar på vad som finns i en kapsel så upptäcker man att kvalitet faktiskt är billigare.

  För dig som vill veta fakta:

  – VitaePro, MegaRed och Optivital MOT Algatrium Plus och BrudyRetinaklicka här

  En informationsfilm på en minut om världens bäst dokumenterad och kliniskt testad Omega 3:

  – Omega 3 av högsta kvalitet – som fungerarYoutube

  – Snabbguide … klicka här

  Jämför gärna med VitaePro som inte har gjort en enda studie – klokt av dem att låta bli då man sannolikt måste äta uppemot 30 kapslar VitaePro per dag för att få del av den hälsoeffekt de nämner i sin reklam – som till stor del bygger på C-vitamin och D-vitamin.

  Så om du köper VitaePro så bör du fråga dig varför? Att slänga pengar i sjön är en sak – och att förlora sin syn för att man att man använder en overksam produkt är en annan. En sak är säker och det är att de som står bakom VitaePro blivit snuskigt rika på att blanda ihop lite vitaminer, mineraler och Omega-3 av standardkvalité och sedan sälja det med ”mördande reklam”.

 7. Dags att omvärdera riskerna med salt.

  De allra flesta äter inte så mycket salt att det är någon hälsorisk. Det visar en stor internationell studie som publiceras i The Lancet idag.Ställ inte fram salt på bordet! Se upp för det dolda saltet! Använd mindre salt!

  Läs mer … klicka här

  Livsmedelsverket i Sverige är inte ensamma om att gå ut med starka rekommendationer om att minska på mängden salt för hälsans skull. Det är samma sak världen över och Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vi ska äta mindre än 2 gram natrium per dag, vilket motsvarar 5 gram salt eller en tesked.

  Livmedelsverket anser att vi ska äta MAX 6 gram per dag. Vi kanske ska döpa om myndigheten till ”Livsfarliga verket” eller ”Statens Livsfarliga Verk” (SLV) som ju bara utför regeringens order med mandat från riksdagen. Så om du inte nöjd så ska dy byta riksdagspolitiker – eller gilla läget.

  Folkhemmet Sverige tänker befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd – något annat vore ju vansinne … http://folkhemmetsverige.se/

Kommentera