Nu har politikerna satt sin sista (GMO-) potatis

.

GMO lagen.
OBS!
Extra förmånligt erbjudande t.o.m. 31 mars. Ett unikt tillfälle att lära sig mer för att kunna ta befälet över sitt och sina barns liv. Man kan välja enbart föreläsningar eller välja hela evenemangspaketet (se nedan) – eller klicka här.

.
ζ
.

Potatis, Frukt, Missbildning, Podgy

Nu har politikerna satt sin sista (GMO-) potatis!
.

Den nya GMO-lagen som har antagits i EU är det största miljöhotet i Europas historia

Miljö-sjö-spann-spade
Våra barns livskvalitet och miljön är till utförsäljning – och du betalar.

Trots att GMO orsakar allvarliga skador på hälsan, medför skadeverkningar på miljön och även ger tunga socio-ekonomiska avtryck på många av de platser i världen där GMO odlas på bred front – så är nu GMO på väg in i Europa och även i Sverige.

Det finns redan ett 50-tal GMO som är godkända för handel inom EU – trots detta så är det många som lyfter frågande på ögonbrynet när man säger ”GMO” – vad är det? undrar de.

Ordet GMO står för genetiskt modiferade organismer. Den här artikeln handlar om en speciell typ av GMO, förmodligen också det man främst tänker på när man pratar om GMO, nämligen genmodifierade grödor.

Växter som vi odlar för att äta – som med andra ord blir till mat, livsmedelsprodukter.

 ζ

Cancer-molnHur gör man en GMO-Gröda?

Hur man gör en GMO-Gröda? Man tror inte sina ögon!

När man genmodifierar växter så använder man en bakterie som orsakar tumörer i växten. Ja, du läste rätt, en bakterie som bildar TUMÖRER.

Så här skriver Sveriges Lantbruksuniversitet om hur man gör en GMO-gröda:

”För att sätta in den nya gensekvensen i växtcellen använder man sig oftast av bakterien Agrobakterium tumefaciens.

Bakterie-Agrobakterium tumefaciens
Bakterien Agrobakterium tumefaciens som ORSAKAR tumörer

Detta är en jordlevande bakterie som orsakar tumörer i vissa växter genom att föra in en bit av sitt DNA i växtens DNA.

När man använder A. tumefaciens i genmodifiering ”klipper” man ut det DNA som orsakar tumören och ”klipper” in den nya gensekvensen i stället och låter sedan A. tumefaciens infektera växten.

Att ”klippa” DNA innebär att man använder sig av olika enzymer som ger upphov till att DNA:t ”klipps” och sedan ”klistras”

Källa: PDF

ζ

Ansvarsfulla politiker som har läst/sett Séralinis forskning skulle aldrig släppa lös GMO

deathSéralini-studien är den längsta oberoende studien som någonsin har utförts. Studien som testades på råttor varade i två år och den visade en 6-faldig ökning av dödsfallen i GMO-gruppen.

Efter några månader fick djuren skador på lever, njurar och det bildades även groteska tumörer (se bild) samt de blev infertila. Framför allt honorna, fick gigantiska tumörer brösttumörer – vilket motsvarar bröstcancer hos människan.

Skadorna syntes inte förrän efter den fjärde månaden, så därför missas det i alla de tre-månadersstudier som görs i avsikt att ta fram säkerhetsdata för industrins GMO-grödor.

Kanske är det därför som industrin bara gör tremånaders-studier?
.

Seralini-rat-tumors

Séralini-studien

Kanske spelar det inteSéralini-studien visade också att det är själva transgentekniken som orsakar skadorna – vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att man infekterar växten med en bakterie som man VET orsakar tumörer i växter. Kanske spelar det inte så stor roll vilken gen man sätter in, om det är själva processen, att bakterien överför en gen, som orsakar cancer.

Vi kräver att en sådan studie, som enbart studerar detta, omgående görs – innan dess kan man inte fastställa någon som helst säkerhetsdata och innan säkerheten är fastställd kan man inte godkänna någon GMO.

GMO ska hanteras enligt försiktighetsprincipen.

ζ

Det som gäller för råttor – gäller för oss

GMO handlar alltså om inklippta gener.

DNA-klippaGener finns i vår arvsmassa och kodar för olika processer i cellen. I en text från Jordbruksverket står det att läsa:

”Gentekniken som vi beskriver i detta häfte handlar om att flytta gener, DNA-sekvenser, från en organism till en annan eller ändra på organismens egna gener. Arvsmassan består av gener.

Tekniken bygger på att den informationsbärande arvsmassan ser likadan ut i alla organismer, från bakterier och blötdjur till isbjörnar och människor

Källa: GMO i Sverige, EU och världen … PDF

Med andra ord – det som gäller för andra organismer – gäller för oss.

Cancer hos djuren = cancer hos oss!

ζ

Ny fakta som vänder upp och ner på den grund varpå GMO-tekniken vilar

Dr. Thierry Vrain
Dr. Thierry Vrain

Gentekniken bygger på det antagandet att en gen bara kodar för ett protein. Nu träder en Dr Thierry Vrain, en fd pro GMO-forskare, fram och säger att detta är förlegade rön. EN gen kan nämligen koda för FLERA protein.

”The Human Genome project completed in 2002 showed that this hypothesis is wrong; and too simple to describe the relationship between genes and proteins.

Every scientist now learns that any gene can give more than one protein and that inserting a gene anywhere in a plant eventually creates rogue proteins. Some of these proteins are obviously allergenic or toxic.

The whole paradigm of the genetic engineering technology is based on a misunderstanding.”

//Dr Thierry Vrain

Källa:  Wake Up World

ζ

Även ett barn …

Med dessa underlag från SLU och Jordbruksverket och forskaren Dr Thierry Vrain och Séralinis studie, så kan ju även ett barn räkna ut att risken är överhängande att GMO som orsakar tumörer i djur, därmed även gör det i människor.

bröstcancer-bwI USA har bröstcancer blivit en epidemi, en kvinna av åtta får cancer och allt fler insjuknar. En bidragande orsak kanske är just det faktum att GMO tvingades på befolkningen under 1990-talet.

I USA har de nämligen aldrig haft möjligheten att välja bort GMO, eftersom de inte har lagfört att livsmedel måste GMO-märkas.

Varför ska vi överhuvudtaget ha GMO? Det tillför ingenting av värde, men riskerna är kolossalt stora inte bara för människor, utan för hela ekologin och miljön – ett reellt hot mot livets fortsatta existens.
.

Omröstning, Tecken, Rösta, Val, Valet.
Den nya EU-lagen ger skenbart inflytande på GMO för medlemsländerna

Godkännande-processerna har alltid varit utdragna i EU, och ofta är det låst läge när det gäller GMO. Då kom förslaget att medlemsländerna ska kunna förbjuda odling av bestämda grödor på hemmaplan, tanken var att de gmo-skeptiska då inte skulle sätta sig på tvären när nya grödor skulle godkännas på EU-nivå.

Vissa menar att det här avtalet ger de länder som vill begränsa odlingen av GMO mer frihet, och att medlemsländerna kommer att ges makt att förbjuda produkter som har godkänts på EU-nivå, även baserat på ”icke-vetenskapliga” grunder. Det här är en mycket farlig retorik. Sanningen är snarare att vår frihet inskränks, och vi blir påtvingade GMO om vi inte aktivt utreder den och kan säga nej. Det behövs både tid, pengar och kunskap och framför allt handlingskraftiga politiker för att göra detta.

GMO-skyltNär EU har godkänt en GMO-gröda till försäljning i EU så är den automatiskt godkänd att säljas i Sverige såvida vi inte av socio-ekonomiska eller jordbrukspolitiska skäl vill stoppa den.

Vi kan inte stoppa den av säkerhets-, en del miljö- eller hälsoskäl eftersom den bedömningen redan har avgjorts i EU, en bedömning som EU-kommissionens livsmedelsmyndighet Efsa är ensam om att få göra.

Greenpeace varnar för att kompromisstexten innehåller rättsliga otydligheter, något som kan göra att bioteknik-företag går till domstol för att driva igenom odling av nya genmodifierade grödor.

Skulle du rösta ja till ett sådant förslag? Så här röstade våra svenska EU-parlamentariker

För

Marita Ulvskog (S)
Jytte Guteland (S)
Olle Ludvigsson (S)
Jens Nilsson (S)
Anna Hedh (S)
Soraya Post (FI)
Cecilia Wikström (FP)
Marit Paulsen (FP)
Fredrick Federley (C)
Lars Adaktusson (KD)

Mot

Malin Björk (V)
Linnéa Engström (MP)
Peter Eriksson (MP)
Bodil Ceballos (MP)
Max Andersson (MP)
Anna Maria Corazza Bildt (M)
Gunnar Hökmark (M)
Kristina Winberg (SD)
Peter Lundgren (SD)
.

Avstod

Närvarade/röstade ej

Christofer Fjellner (M)

fy-fiP.S. FI kom in i EU-parlamentet till stor del beroende på att de sade nej till GMO. När de sedan skulle gå från ord till handling så röstade Soraya Post (FI) FÖR GMO. Således har FI svikit sina väljare och förbrukat sitt förtroendekapital och är ingen bra förebild för kvinnor (som de vill göra gällande).

Källor:

ζ

Till er politiker som röstade för GMO-förslaget
i EU uppmanar jag att s
e Séralinis video

.
S, M, FP, KD, C och ni andra partier som är pro-GMO

S, M, FP, KD, C och ni andra partier som är pro-GMO har ni sett denna video som Séralini-teamet har gjort?

Hur kunde ni rösta för den nya GMO-lagen? Moderaterna röstade förvisso inte för lagförslaget – men de är mycket positiva till GMO. Så här skriver Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) om varför vi bör tillåta att GMO används

”Genmodifiering är en effektiv metod för växtförädling. Namnet skapar känslor men är vilseledande, det är inget onaturligt. Vi måste lita på vetenskapen”

//Anna Maria Corazza Bildt (M)

Källa: SvD

Om man inte kan avvara en kvarts timma för vår tids viktigaste fråga, så kanske man inte är sin uppgift kapabel
Om man som förtroendevald politiker inte anser sig kunna avvara en kvart för att informera sig om vår tids viktigaste fråga, så kanske man inte är sin uppgift mogen.

Se videon (13 minuter) – Ni politiker är skyldiga att känna till detta, när ni representerar befolkningen och eftersom en absolut majoritet av befolkningen INTE VILL HA GMO.

ζ

34 skäl till varför du som politiker ska rösta nej till GMO

 1. GMO är onaturligt, oftast även en helt biologisk omöjlighet i naturen eftersom man korsar artbarriärer. Den vanligaste GMO-grödan har fått en gen från en bakterie.
 2. Det finns ingen efterfrågan ─ Ingen konsument, myndighet eller land efterfrågar GMO
 3. Ingen människa vill äta GMO ─ inte ens de som tillverkar det ─ Vill Du?
 4. Det finns inga som helst säkerhetsdata för GMO
 5. Ingen oberoende forskning har utförts på människor eller däggdjur som visar att GMO är ofarligt
 6. Långtidsstudier har visat att GMO orsakar lever- och njurproblem samt cancer
 7. Vid framställning av GMO bildas helt nya proteiner och dessa kan framkalla allergier
 8. GMO-DNA har enligt forskning kunnat sprida sig via kosten in till människans blodbana
 9. GMO sprider sig okontrollerat och kontaminerar konventionella och ekologiska grödor
 10. Vid GMO-tillverkning ─ när en gen överförs så vet man inte var i genomet den hamnar och vad det får för effekt. Man vet ännu mindre var genen hamnar när den sedan sprids för vinden. Vad händer när man i över 90% av GMO-grödorna sprutar in bakterie-gener i växtgenomet och dessa gener sedan sprids med pollen ─ ingen vet!
 11. Jo, vi vet att spridning av GMO– gener som i Bt-grödor sprider antibiotikaresistens
 12. GMO-grödor som tillverkar medicin kan få ödesdigra konsekvenser när de sprider sig
 13. GMO– grödor som bildar insektsgift samt besprutning med insecticider gör att bin och humlor dör ─ utan bin och humlor så har vi ingen som pollinerar och då får vi inga grödor och i förlängningen ingen mat. Bidöden är redan ett stort hot.
 14. GMO-grödor är patenterade, vilket innebär att makten förflyttas från bönderna till ett fåtal storföretag
 15. GMO-bruk och hybridfrön gör att lokala sorter inte utvecklas vilket bidrar till ett onaturligt, kortsiktigt och ineffektivt jordbruk
 16. Det finns ingen skillnad i avkastning mellan hybridutsäde och GMO
 17. GMO-bruk hybridfrön och sortlistor gör att den genetiska variationen minskar.
 18. GMO gör bonden livegen, han får inte längre ta egna frön utan måste köpa nytt dyrt utsäde varje år
 19. GMO används för att göra grödor sterila i syfte att göra bonden beroende av växtförädlaren, så kallade terminatorfrön
 20. GMO-bruk, hybridfrön och sortlistor minskar drastiskt mångfalden.75 % av den biologiska mångfalden inom jordbruket har gått förlorad sedan förra seklet, enligt FAO.
 21. GMO-utsäde är 5-14 gånger dyrare än traditionella fröer, som kan sparas och återsås vilket man ej får med GMO-frön
 22. Priset på GMO-utsäde och medföljande herbicider är orimligt höga så att fattiga bönder hamnar i skuldfällan
 23. GMO har sedan det infördes i Argentina ökat fattigdomskvoten från 5% till 50%, Argentina som var i stort sett självförsörjande på livsmedel har fått börja importera allt istället.
 24. GMO, sk BT-grödor måste användas tillsammans med farliga bekämpningsmedel som Round up, som innehåller Glyfosat.
 25. GMO-grödor som besprutas med bekämpningsmedlet Round up (glyfosat) har resulterat i flera svårbekämpade glyfosatresistenta ogräs
 26. GMO -grödor som besprutas med Round up /pesticider skapar resistenta skadedjur
 27. GMO ─ människor som arbetar med eller utsätts för Round up får kroppsliga skador
 28. Giftigt Round up har redan oåterkallerligt spridits i vår miljö och finns i människors urin i 18 länder i Europa ─ GMO är en stor orsak till denna utveckling
 29. Round up och pesticider är redan ett problem i våra vattendrag och renhållningsverk
  GMO är stor orsak till denna utveckling
 30. GMO -grödor som besprutas med Round up (glyfosat) kan ej bilda proteiner som är essentiella för människor och däggdjur ─ och vi får i förlängningen brist på dessa livsnödvändiga proteiner
 31. Forskning visar stor korrelation mellan Glyfosat och autism.I USA kommer hälften av alla barn ha autism år 2025 om autism fortsätter stiga i samma takt.
 32. GMO har sedan det infördes i Indien medfört att 250 000 indiska bönder har tagit livet av sig, de hamnar i skuldfällan ─ det är inte ovanligt att de tar livet av sig genom att dricka en liter Round up ─ En bonde i halvtimmen tar livet av sig
 33. När man en gång sagt ja till GMO och roundup – så kommer man inte ur systemet
 34. Du har makten att säga NEJ till GMO

Finns det överhuvudtaget något enda skäl för politikerna att säga ja till GMO (mer än att vara GMO-industrin till lags)?

.
Sara Boo

Ordförande National Health Federation - Sweden (NHF)
- NHF ... webbsida ... http://www.thenhf.se/
- NHF ... Facebook
- NHF ... Youtube
- Kostdemokrati ... bloggarkiv ... Kostdemokrati

ζ

APPENDIX

GMO-rats-liverSéralini studien

Séralini studien är den längsta oberoende studien som har utförts på möss. Studien varade i två år och den visade en 6-faldig ökning av dödsfallen i GMO-gruppen. Mössen, framför allt honorna, fick även gigantiska tumörer (brösttumörer).

Skadorna syntes inte förrän efter den fjärde månaden, så därför missar alla tre-månadersstudier detta. Studien visade också att det är själva transgentekniken som orsakar skadorna.

För första gången testades Roundup separat (växtgiftet som används på GMO-grödor), och det visade sig också ha en toxisk effekt på lever, njurar, embryos och placenta.

ζ

GMO – Global Alert

Missa inte denna skrämmande dokumentär (12:49 min).

Starka kommersiella intressen har redan duperat flera av våra tjänstemän, forskare och politiker.

GMO, Global Alert

François Le Bayon.
Publicerades den 19 sep. 2012

French researchers secretly studied, for two years, 200 rats fed with transgenic maize. Tumors, serious disorders… full-fledged slaughter. And a bomb for the GMO industry.. More information http://www.gmo-global-alert.net

Observera att Monsanto avbryter alltid djurförsök efter tre månader, för att det är först från den fjärde månaden som sjukdomar som bland annat cancer upptäcks.

Varför ska vi äta detta? Det är ju vansinne!

ζ

Argentina

argentina2b

Argentina är ett av de länder som Monsanto har lyckats att erövra. De odlar GMO-soja till 80 %. Det här är resultatet… Massor med människor har blivit sjuka i flera svåra sjukdomar.

Låt inte GMO komma hit!

Varning för otäcka bilder på drabbade barn!

 • Argentina: The Country That Monsanto Poisonedklicka här
 • Googleöversatt … Argentina, landet som Monsanto förgiftadeklicka här

ζ

Slutsats

Snart är även Sverige drabbat, om inte folket agerar NU.

Svenska politiker, forskare och tjänstemän vacklar redan inför trycket från GMO-industrin.

 • Sverige” röstar JA till GMOATLSvD
  .

david suzuki -gmoKlicka på bilden ovan för att se en förklarande video med doktor David Suzuki:
What are Roundup Ready & Bt Pesticide GMO crops? You need to know! 

.
ζ
.

Föreläsningar för dig som vill veta och som vill ta befälet över ditt liv

Specialerbjudande fram till 29 mars !!!

 • Välj enbart föreläsningar eller hela paketet … klicka här
  .

.
.
NHF i Sverige och globalt

Känner du att du vill göra en förändring i världen – men inte riktigt vet hur? Då är kanske organisationen NHF något för dig, en internationell och ideell organisation som är unik på två sätt:

 • Det är världens äldsta internationella hälsofrihetsorganisation för konsumenter.
  .
 • Det är den enda organisation, med inriktning på hälsofrihet, med mandat att både närvara och föra sin talan vid Codex Alimentarius-möten i EU. I Codex  sätts de internationella standarderna för livsmedel och kosttillskott.

NHF söker utbilda konsumenter i hälsofrihetsfrågor. NHF vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier samt arbetar för att öka medvetenheten i olika hälsofrågor.medlem-idag-xs-bw

NHF arbetar i ditt och dina barns intresse, medan du har fullt upp med att få vardagen att gå ihop och med att hålla dig själv informerad.

ζ

E-brev till Miljöpartiet

email_kuvert_öppet_brev

Från: Sara Boo
Skickat: den 19 mars 2015 18:03
Till: asa.romson@mp.se; gustav.fridolin@mp.se
Ämne: Jag är orolig


Hej Åsa och Gustav,

miljöpartiet-loga.GMOHur kan de rödgröna rösta för GMO när ni finns med där?

Ni skriver att det ska råda försiktighetsprincipen med GMO – hur kan MP då rösta för att en ny GMO-gröda släpps fri för handel i EU?

Har ni läst/sett Séralinis forskning? Den som har gjort det skulle aldrig släppa lös GMO!!

Séralini-teamet har forskat på GMO och det är den längsta oberoende studie som någonsin har gjorts. Se videon – ni är skyldiga att känna till detta, när ni har en sådan framträdande plats i ett parti (10 minuter) …. https://www.youtube.com/watch?v=Njd0RugGjAg
.

Séralini studien

Séralini studien är den längsta oberoende studien som har utförts på möss. Studien varade i två år och den visade en 6-faldig ökning av dödsfallen i GMO-gruppen. Mössen, framför allt honorna, fick även gigantiska tumörer (brösttumörer).

Skadorna syntes inte förrän efter den fjärde månaden, så därför missar alla tre-månadersstudier detta. Studien visade också att det är själva transgentekniken som orsakar skadorna. För första gången testades Roundup separat och det visade sig också ha en toxisk effekt på lever, njurar, embryos och placenta.

GMO-rats-liver

Ser dessa möss normala ut? – de har ätit GMO

Bröstcancer

I USA är bröstcancer en epidemi – de har heller inte valmöjligheten att välja bort GMO eftersom de inte har lagfört att livsmedel måste GMO-märkas.

Miljöpartiet-Gustav-Åsa– Men varför ska vi överhuvudtaget ha GMO?

Det tillför inget för befolkningen. Kan ni se mina barnbarn i ögonen den dag de får bröstcancer och säga:

”Det är lika gott åt dig, vi visste om att GMO hade dessa effekter, men det sket vi blankt i” ! ?

Snälla Åsa och Gustav – gör något vettigt, säg till de rödgröna att rösta NEJ till GMO!!

.
Sara Boo


Jag fick svar direkt från Åsa Romson! Se nedan!

email_kuvert

From: Åsa Romson [mailto:asa.romson@mp.se]
Sent: den 19 mars 2015 22:37
To: FriskaTag; miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Cc: gustav.fridolin@mp.se
Subject: Re: Jag är orolig

Tack för ditt mejl,

de GMOprodukter som Sverige röstade i EU för att godkänna i veckan var inte grödor för odling utan några olika råbomullsprodukter som redan varit godkända att sälja i 10 år som omgodkändes  och där GMO använts för att klara i EU godkända bekämpningsmedel i vanliga doser, samt två olika nejlikor där GMO använts för färgens skull.

Med nuvarande regelverk för GMO saknas anledning att neka försäljning inom EU för denna typ av produkter.

M v h

Åsa Romson, språkrör
Klimat- och miljöminister


 

5 svar på ”Nu har politikerna satt sin sista (GMO-) potatis”

 1. Feministiskt initiativ (FI) har
  satt sin sista (GMO-) potatis!

  EU-valet maj 2014 (Val till Europaparlamentet)

  Till mångas förvåning så kom Feministiskt parti (FI) in i EU-parlamentet och Piratpartiet åkte ut.

  De flesta partier började därefter mer eller mindre ansluta sig till någon form av ”feminism” för att fiska röster. Men det alla valstrateger missade var att det främst var GMO-frågan som fick in Fi och som sparkade ut Piratpartiet. Fortfarande har de etablerade partierna inte förstått vad GMO handlar om.

  Piratpartiet fipplade och var först EMOT GMO och sedan FÖR GMO, vilket gjorde att de åkte ut.

  Feministiskt parti sade sig vara EMOT GMO, medan de nu i denna viktiga lagfråga röstar FÖR GMO (Soraya Post (FI), röstade FÖR, se ovan). Tydligen är partiet inte alls att lita på. Det var ett NEJ till GMO som lyfte in FI och det kommer att vara samma fråga som nästa val lyfter dem ur EU-parlamentet.

  Miljöpartiet tycker det är OK att sälja GMO bara det inte odlas här. Då är det väl OK att även sälja kläder sydda ar barnarbetare och att sälja noshörningshorn och elefantbetar också, bara inte gärningen begås här. Med det resonemanget och den logiken så är det OK att sälja kläder producerade av barn, sälja noshörningshorn och elefantbetar, bara det inte har skett här i Sverige.

  De som röstat på FI eller MP på grund av GMO-frågan känner sig idag lurade och svikna.

  Godkännandet gällde bomull och vad Miljöpartiet inte verkar veta är att GMO-bomull är ren katastrof som bara i Indien får 48 bönder att begå självmord, varje dag!

  Våg av självmord bland indiska bönder på grund av GMOklicka här

  Indien lagstiftar om att alla produkter som innehåller GMO ska märkas!klicka här

  Men miljöpartiet tycker uppenbarligen ändå att GMO-bomull är OK att sälja inom EU.

  Hur tänker de?

  – – –

  ”VINDFLÖJELPARTIET” ELLER ”FLUMPARTIET”

  Även i andra miljöfrågor löper Miljöpartiet amok. De sänker ju miljön istället för att stärka den.

  I Göteborg vill Miljöpartiet bygga en lågbro som skapar extra trängsel och extra mycket avgaser 15 gånger per dygn på samma gång som det stoppar upp sjöfarten, så nu får vi ännu mer lastbilstransporter. Att det också stoppar upp kollektivtrafiken verkar de inte heller bry sig om.

  Sedan vill de gräva ner mellan 20 – 60 miljarder kronor i projekt ”Västlänken” (en livsfarlig tunnel 25 m under marken i leran), som innebär en miljökatastrof under tio års tid, för att en procent av pendelresenärerna ska spara någon kvart i restid.

  – Västlänken … PDF

  Det är Miljöpartiet som ligger bakom Trängselskatt, som drivit fram Västlänken (som Riksrevisionsverket benämner som ”Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin”). Ett projekt som kan sänka hela Göteborg, både miljömässigt och ekonomiskt då projektet kan bli hur dyrt som helst (jämför tunneln under Hallandsåsen). För nästan ingenting.

  – – –

  OCH NU SÄGER MILJÖPARTIET JA TILL GMO ?!
  klicka här (har de blivit tokiga?).

  Hur tänker en miljöpartist? Hur många skulle rösta på partiet om de istället döpte om sig till ”Flumpartiet”? Då inses hur mycket namnet betyder.

  Vi medborgare måste börja med att sätta oss in i politiken i samtliga val (kommun, landsting och till riksdagen), och inte gå på namnet, senaste löpsedeln eller slentrianmässigt rösta på samma parti varje gång.

  Själv röstar jag på olika partier i kommunal-, landstings- och riksdagsval, beroende på politiker och politik.

  Men det blir ju svårt att välja när politiker säger en sak och sedan gör tvärtom. Mitt råd är att gå på vad de gör i akt och handling, och om de ljuger eller inte förstår vad de gör så är det heller inget att rösta på.

  GMO ÄR INGET VI BÖR KOMPROMISSA OM – HÄR GÄLLER NOLLTOLERANS MOT GMO – VALFRÅGA NUMMER ETT.  GMO – Är det detsamma som att spela rysk roulette med vår hälsa?
  – Få svaret att Dr Lorrin Pang … klicka här

  – – –

  SÅ HÄR SER DEN POLITISKA GMO-KARTAN UT (klicka på bilden för att förstora den)

  I vilket värld lever våra politiker?
  De ska leda, men nu blir de snart varvade av folket. Om de inte skärper sig i GMO-frågan, blir de diskvalificerade nästa val (då blir det rött kort, och de får lämna den politiska spelplanen).

Kommentera