Evidens – vårdbegrepp utan definition

.

Evidens

.
ζ
.

Evidens – vårdbegrepp utan definition

Evident betyder ˮuppenbartˮ. Inom sjukvården bedöms vetenskaplig evidens utifrån diverse mallar. Det finns dussintals mallar och de är alla olika. Evidens är inte inskrivet i lagen – så, landsting och regioner kan inte använda evidens som urvalsmetod.

Evidensutvärdering är en bedömning utifrån vissa på förhand uppställda krav men det finns ingen klar definition av begreppet. Trots detta svänger sig vårdpersonal och politiker ändå friskt med det, utan att begripa att det är innehållslöst. Ordspråket ˮatt tala är silver men tiga är guldˮ blir passande i sammanhanget för många av dem som babblar gör i själva verket bort sig rejält.evidens-bevis

Evidens delas in i fyra grader:

 1. Säkerställd effekt,
 2. Trolig effekt,
 3. Möjlig effekt,
 4. Otillräckliga bevis för effekt.

De tre första innebär att evidens föreligger. Den sista graden innebär att en metod inte har uppnått evidens – men det betyder inte att den inte skulle fungera – bara att det är en bedömning att det för tillfället inte finns tillräckligt många studier för att kunna dra någon slutsats om en metods evidens.

Evidens baseras nämligen på antalet studier i stället för att basera evidens på nivån av en metods dokumenterade effektivitet. Evidensutvärderingen i sig bryr sig inte om huruvida en metod ger marginell lindring eller om de behandlade patienterna blir friska.

utropstecken-figurSådana metoder som är stora och välgjorda men som har en marginell behandlingseffekt, har större betydelse för evidensgraderingen än flera mindre studier med mycket god behandlingseffekt. En metod som baseras på en enda studie där hela världens befolkning ingår och där alla har blivit friska, kan inte uppnå evidens. Det krävs nämligen minst två studier. Två stycken av varandra välgjorda, oberoende, prospektiva, randomiserade, placebokontrollerade studier av en metod som var och en har utförts på några dussin patienter som har blivit lite mindre sjuka, kan dock bedömas inneha den högsta nivån av evidens.

Är inte det orättvist?

Evidens låter kunskapsavancerat och minst sagt prominent och används därför härskartekniskt. Ett annat uttryck som har samma skimmer över sig är begreppet ˮvetenskap och beprövad erfarenhetˮ, vilket återfinns i lagstiftningen och härstammar från 1890 års läkarinstruktion.

LagbokenBåda dessa uttryck saknar definition men används ändå godtyckligt av diverse företrädare för sjukvården. Att på myndighetsnivå (landsting och regioner) fatta beslut baserat på godtycke strider mot grundlagens regeringsform. En viktig fråga i sammanhanget är hur vi i hela fridens dar kan ha ett uttryck inskrivet i lagstiftningen när uttrycket inte har någon definition utan bara kan användas godtyckligt. Är våra riksdagspolitiker verkligen kunniga? Förstår de det som de beslutar om?

AlernativmedicinAlternativmedicin är ett annat, återkommande begrepp inom hälso- och sjukvården. Alternativmedicin är dock ett definierat begrepp i motsats till de två tidigare beskrivna begreppen. Enligt ett av regeringens kommittédirektiv från år 2006 utgörs alternativmedicin av sådana metoder som saknar dokumentation. Problemet med det kommittédirektivet är att det på ett annat ställe i det står att alternativmedicin är sådana metoder som sådana verksamheter som inte accepterats inom den etablerade hälso- och sjukvården och där yrkesutövarna inte kunnat visa att verksamheten bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Alternativmedicin och ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är varandras motsatser. Det finns ingenting mittemellan dem. Det innebära att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är av sådana metoder som har accepterats av den etablerade hälso- och sjukvården (då uppstår problemet med uttrycket ”är den etablerade sjukvården” och vad det skulle vara).

En av oss är sedan 18 år privatpraktiserande kliniker, innehar en egen klinik som är registrerad, är medicinsk legitimerad, är medicinsk forskare inom audiologi och har arbetat inom sjukvården sedan år 1980. Den audiologiska kliniken får ersättning från andra EU/EES-medlemsländers patientsjukförsäkringssystem för de utländska patienter som behandlas där. Tillhör kliniken den etablerade sjukvården? Ja, det förefaller vara på det viset men ingen svensk audiolog gillar verksamheten trots att en av metoderna redan innehar evidens.

Problemet med lagtextens definition ”verksamheter som inte accepterats inom den etablerade hälso- och sjukvården” är att den strider mot grundlagens regeringsform. Enligt grundlagen är en lag som strider mot en grundlag inte giltig. Grundlag går före lag, vilket innebär att betydande delar hälso- och sjukvårdslagstiftningen är ogiltiga.

Godtycke är det när någon eller några anser eller tycker något. När hela sjukvården tycker något – då är även det godtycke men det tänkte lagstiftarna inte på. Så, det är nu klarlagt att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” inte har någon legalt sett giltig definition utan även fortsättningsvis kommer att vara det där godtyckliga begreppet som oeftertänksamma politiker röstade in i lagboken för att de tyckte att det lät så fint.

Häst och vagn 1890
”Vetenskap och beprövad erfarenhet” är en relik från 1890 som ger utrymme för godtycke.

Dagens politiker är inte mindre oeftertänksamma de – de har nämligen inte tillräcklig insikt för att sudda ut det 126 år gamla begreppet ur lagstiftningen (hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen, skollagen och mervärdesskattelagen).

Så sent som år 2010 skrevs det in i skollagen. Får alltså stå kvar i diverse lagar och sätta käppar i hjulet för alla de metoder som inte har införlivats i den svenska region- och landstingssjukvården.

Resultatet av petrifieringen av begreppet är att patienter i många fall inte tillåts att bli friska eller lindrade.

Begreppet har blivit ett modeord som alla använder men som ingen vet vad det betyder. Är mänskligheten verkligen så smart som många människor inbillar sig att den skulle vara?

Om det finns en klinisk rapport eller studie som visar på effekt – då är det alltså inte längre alternativmedicin.

I motsats till alternativmedicin baseras evidens enbart på vetenskaplig dokumentation – publicerade studier. Det innebär att vårdmetoder utan stöd av publicerade studier inte kan inrymmas i evidensbegreppet. Många propagerar för att evidensbegreppet behöver vidgas men att involvera metoder som det inte finns något skrivet om faller på sin egen orimlighet. Alla de metoder som har dokumenterats på olika sätt kan man naturligtvis utvärdera.

Tillåtet enligt lag förDet finns nämligen ett mellanting mellan evidens och alternativmedicin – alla de metoder som baseras på någon form av dokumentation men som ännu inte har uppnått evidens eller ens har evidensutvärderats. Skall man hårdra lagstiftningen så är det bara de alternativmedicinska metoderna – de som saknar dokumentation – som berörs i lagen. Ingen annan metod nämns egentligen.

Så, det är fritt fram för alla legitimerade att utföra behandling med sådana metoder som regionerna och landstingen inte erkänner.

Enligt vetenskapsteoretiska grundregler för vetenskaplighet, innebär begreppet ˮvetenskap och beprövad erfarenhetˮ att det skulle gälla för metoder där man har minst en observation i ett enskilt patientfall och där man har gjort något (utfört en vårdmetod) i minst ett fall. Även språkligt sett innebär det samma sak. Det betyder att begreppet alternativmedicin även inryms i det begreppet i de fall då en alternativmedicinsk metod baseras på att den tidigare har utförts minst en gång och att effekten har journalförts, vilket förhoppningsvis gäller för all just nu existerande, alternativmedicinsk behandling.

Om en metod aldrig har utförts utan enbart baseras på en hypotes – då är det hypotetisk alternativmedicin – alltså en ren försöksverksamhet ända fram till dess att metoden till slut lyckas i ett patientfall. Skriver man då ned att man har lyckats – ja, då är det ju inte längre alternativmedicin. Är det fortfarande någon som tycker att våra riksdagspolitiker är kunniga och stiftar logiska lagar?

Patienter är olika, fungerar olika, reagerar olika och har olika vårdbehov. Därför behövs det ett brett utbud av vårdmetoder. Ett brett vårdutbud har även stöd i den svenska lagstiftningen. Patienterna ska erbjudas flera behandlingsmöjligheter till diagnostik och behandling och ha rätten att välja mellan det som finns.

En patient som inte får hjälp av den offentliga sjukvården och som har ett vårdbehov, skall remitteras till annan klinik som kan hjälpa patienten. Det kan alltså även handla om remiss till en klinik utan legitimerad vårdpersonal.För kosttillskott

Enligt rättspraxis tillåts även sjukvårdspersonal att använda sig av sådana alternativmedicinska metoder som inte är skadliga. WHO har tryckt på just detta och uppmanar, baserat på den beprövade erfarenheten, världens länder att bredda sin sjukvård med alternativmedicinska metoder.

Läkemedel tillåtsLäkemedel tillåts dock även i fortsättningen att skada och ta död på patienter. När det gäller farmakologisk behandling, så finns det inga gränser för vilka biverkningar som tillåts eller hur stor andel av de behandlade patienterna som får dö av medlen. Läkemedel har alltså en smörfil i svensk medicin – ja, faktiskt även globalt.

Även skolmedicinen har en smörfil när det gäller bedömningen av metoder och om de skall användas eller ej. Det som landstingen och regionerna vill använda sig av, oavsett hur stor andel patienter som skadas av deras metoder, är det fritt fram för den offentliga sjukvården att använda sig av i sitt vårdmetodutbud och skolmedicinen skadar och tar livet av en betydande andel av patienterna.KBT-m

Den svenska sjukvården favoriserar konservativ behandling samt ett fåtal, på eget bevåg framtagna metoder. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en relativt vanlig behandlingsform i Sverige. KBT är en form av ˮsjälvbedrägeriˮ som används när läkarna har gett upp.

Av psykologer tränas patienter i KBT för att förändra sitt tänkande och sina upplevelser av sina sjukdomar.

KBT används exempelvis vid behandling av tinnitus och hyperakusi (överkänslighet för ljud) som 1,3 miljoner respektive 600 000 svenskar lider av. KBT leder i genomsnitt till 8 dB förbättring vid hyperakusi men har bara stöd av en enda existerande studie. Enligt en annan studie är laserbehandling i kombination med repetitiv transkranial elektromagnetisk stimulering och kontroll av fria radikaler drygt 30 gånger bättre men landstingen nonchalerar metoden eftersom den kommer ˮutifrånˮ.

Jantelagen gör sig gällande och chauvinismen är en stark drivkraft inom landstingssjukvården, vars läkare väljer att medvetet bryta mot lagen när deras patienter förvägras remittering till sådana kliniker som kan lindra deras sjukdomstillstånd påtagligt eller bota dem.

EU-domstolLandstingen och regionerna bryter ständigt mot hälso- och sjukvårdslagstiftningen. De bryter mot EU/EES-lagstiftningen om gränsöverskridande vård. De bryter mot patientlagen som ger svenska patienter rättigheter och den offentliganställda sjukvårdspersonalen, i synnerhet läkarna – bryter mot patientsäkerhetslagen.

Landstingen och regionerna kan inte heller garantera majoriteten av patienterna säker vård.

Råder det några tvivel om att svensk sjukvård och sjukvårdslagstiftning behöver reformeras? Vi är övertygade om befolkningens skriande behov av en bättre sjukvård, ett nytt sjukvårdssystem där vårdutbudet breddas väsentligt och en ny lagstiftning som först och främst gynnar patienters tillfrisknande och som dessutom är begriplig.

Michael Zazzio
medicinsk forskare inom audiologi, vetenskapligt råd i AENORTA, ordförande i Föreningen SARA och NHF Swedens sakkunnige i vetenskapsteori och forskningsmetodik samt hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Medicinsk forskare inom audiologi och privatpraktiserande
kliniker på AudioLaser-Kliniken i Hovmantorp ... www.alir.nu/
Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/zazzio/

Malin Andersson
Master of Science in Medicine/läkarexamen


PS. En sammanfattning är publicerad i Göteborgs-Posten 15 juli 2016.

 • För att uppnå evidens bedöms antalet studier – inte effekten … GP

Referenser

Sveriges Riksdag

 • Kommittédirektiv 2006:64 … Hälso- och sjukvårdspersonalens begränsade möjligheter att använda alternativ- eller komplementärmedicinska metoder … klicka här
 • Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) … Svensk författningssamling 1982:763 … klicka här
 • Patientsäkerhetslag (2010:659) … Svensk författningssamling 2010:659 … klicka här
 • Patientlag (2014:821) … Svensk författningssamling 2014:821 … klicka här
 • Mervärdesskattelag (1994:200)… klicka här
 • Skollag (2010:800) … Svensk författningssamling 2010:800 … klicka här
 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform … Svensk författningssamling 1974:152 … klicka här

ζFOTNOT

Om du uppskattar Team Kostdemokrati’s arbete och tycker att det är viktigt för dig och dina barn.

4 svar på ”Evidens – vårdbegrepp utan definition”

 1. Sprid denna artikel åt alla håll och kanter!

  Yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter

  Frihet att få yttra sig samt sprida och ta emot information, kunskap, tankar och åsikter med mera, är inte förbehållet tidningar, radio och TV utan är i ett demokratiskt samhälle numera en självklar rättighet för var och en. Fri- och rättigheter medför dock både ansvar och skyldigheter.

  Privatpersoner har rätt att säga och skriva i stort sett vad som helst, så länge det inte äventyrar: statens och rikets säkerhet eller den allmänna säkerheten, den territoriella integriteten, landets ekonomiska välstånd och folkförsörjningen, förebyggande av allmän ordning och säkerhet, hälsa eller moral, enskildas anseende, goda namn, rykte eller rättigheter, andra personers fri- och rättigheter, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrande av brott samt domstolars auktoritet och opartiskhet.

  Det finns alltså en del inskränkningar i till exempel yttrandefriheten men inskränkningarna är logiska och de är till för att förhindra brott, för att skydda demokratiska länder mot samhällsomstörtande verksamhet och för att skydda enskilda individers rykte och rättigheter.

  Det är brottsligt att genom yttrande verka för att andra individers rättigheter inskränks. Så, det gäller alltså att tänka sig för innan man yttrar något som kan vara brottsligt, till exempel att förtala någon. Ordspråket ˮatt tala är silver men tiga är guldˮ, gäller alltså i många sammanhang.

  Det är även förbjudet att diskriminera individers mänskliga fri- och rättigheter. Staten får inte göra någon som helst åtskillnad på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

  Enligt FN:s allmänna deklaration och konventioner är det även förbjudet för privatpersoner och företag att diskriminera enskilda individer eller grupper av människor.

  Med förmögenhet avses ägande.
  Att äga något kan inte inskränka den personliga yttrandefriheten. Att äga ett företag innebär inte att man som privatperson kan begränsas i sin privata yttrandefrihet. Privat är man alltid när man inte företräder ett företag och man väljer alltså själv när man vill vara privat. Privat kan man alltså vara trots att man befinner sig i sitt företags lokaler. Det som är avgörande är om man uttryckligen utger sig för att agera för företagets räkning eller inte.

  Detta gäller inte bara företagsägare utan även anställda. Förbudet mot diskriminering på grund av ställning i övrigt, innebär att alla former av diskriminering av individens mänskliga fri- och rättigheterna är förbjudna. En företagsägare får inte diskrimineras för att denne är företagsägare och en anställd får inte diskrimineras för att vederbörande är anställd vid ett visst företag. Som privatpersoner har de samma rätt som alla andra att yttra sig över vad det än må vara.

  De yttranden som man gör i egenskap av privatperson får alltså inte utgöra brott. För övrigt är yttrandefriheten helt fri och åtnjuter ett skydd i såväl internationell lag som i svensk lag och den har numera till och med ett grundlagsskydd.

  Friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas dock av de lagar som omfattar till exempel marknadsföring. Företag får emellertid hänvisa till befintlig forskning och publicerade studier. Ett sådant mål har redan avhandlats i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och i målet fick en tysk ögonläkare rätt mot den tyska staten som hade anklagat läkaren för dennes ögonkliniks annonsering. Enligt tysk lag är det nämligen inte tillåtet för privatkliniker att i annonsering hänvisa till vetenskapliga studier – en lag som alltså strider mot yttrandefriheten, vilken alltså även till viss del omfattar företag enligt domstolsprejudikatet.

  Människosynen är central för de mänskliga fri- och rättigheterna. I Sverige influerades lagarna redan på 1200-talet av en ny, utvecklad människosyn och ungefär vid samma tid (på 1300-talet) förbjöds slaveri och livegenskap, långt innan det förbjöds i andra europeiska länder. Till grund för den nya människosynen låg främst kristendomen, enligt vilken varje individ, oavsett börd och ställning, hade en själ. Kristendomen förde med sig nya moraliska värderingar som kom att ligga till grund för den samhällsetik som successivt utvecklades.

  I dag innebär lagar och konventioner att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Till korrespondens hör all privat kommunikation. Privat korrespondensen får inte alls användas eller utnyttjas av myndigheter och detta medför till exempel att avlyssning är förbjudet. Att spela in samtal som man själv deltar i är dock tillåtet, även om man inte informerar de andra som deltar. Det är även fritt att fotografera om man själv håller i kameran och inte gömmer sig för att i smyg fotografera någon på en plats som inte är allmän. På allmän plats är dock all fotografering tillåten och man måste inte be om lov för att få fotografera där, oavsett vem man fotograferar.

  Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna instiftades år 1948 och införlivades i svensk lag år 1995. Dessa fri- och rättigheter är sedan år 2010 även skyddade genom regeringsformen som är den svenska grundlag som skyddar den privata yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten och demonstrationsfriheten.

  Grundlag går före lag. Lagar och föreskrifter som strider mot en grundlag får inte tillämpas. Lagar och föreskrifter får inte heller strida mot den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  En del av de mest betydelsefulla lagar och konventioner som styr mänskliga fri- och rättigheter, är återgivna nedan. Alla borde lära sig dem utantill eftersom de utgör grunden för att vi alla åtnjuter ett skydd genom dem och att de inte på något sätt får inskränkas.

  Utdrag ur regeringsformen

  – Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Grundlag går före lag.

  – Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  – Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor; informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden; mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, och föreningsfrihet; frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.

  – Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas.

  Utdrag ur den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt lag 1994:1219.

  – Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag.

  – Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

  – Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag.

  Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

  1. ÄVEN OFFENTLIGA ORGAN SKA FÖLJA GRUNDLAG ELLER EU-RÄTT

   Det är inte bara domstolar som ska bortse från lag som strider mot grundlag eller EU-rätt enligt RF 11 kapitlet 14 §.

   Regeringsformen 12 kapitlet 10 §; Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

   Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag [Lag (2010:1408)].

 2. Det är helt riktigt – det som Björn Hammarsköld tillägger. Alla myndigheter har den skyldigheten, vilket få tyvärr känner till.

  Alla svenska medborgare behöver utbildas i ”lag och rätt”, så att de skälva på förhand vet vilka rättigheter de har och vilka skyldigheter som myndighetsutövarna har emot dem. Landsting och regioner är liksom kommuner myndigheter och alla som arbetar inom dessa har samma grundskyldigheter gentemot medborgarna som de statsanställda har. Myndighetsutövarna är till för medborgarna och inte till för att jävlas med vissa medborgare. Myndighetsutövares handläggning (domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter, vilket innebär alla som arbetar inom stat, landsting, region eller kommun) skall enligt regeringsformen, 1 kap. Statsskickets grunder, 9 §, ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). I förvaltningslagen (Lag 1986:223) återfinns även de lagstiftade regler som gäller för jäv och handläggning på myndigheter.

  Det ska således inte finnas någon möjlighet för myndighetsutövare att enligt lagen komma undan sitt lagstiftade ansvar men arbetsgivarna, åklagarna och domstolarna skyddar alla statsanställda som begår tjänstefel, vilket i praktiken innebär att brottsbalkens 20 kap om tjänstefel är en urvattnad lag som jag anser behöver förstärkas samt bli betydligt tuffare med avseende på straffsatserna, i synnerhet för de mindre grova tjänstefelsbrotten.

  Region- och landstingsanställda läkare (i synnerhet verksamhetscheferna) samt de som arbetar inom sjukhusdirektionerna, är vad jag brukar kalla för ”notoriska förbrytare” som skyddar sina anställda och på ett protektionistiskt sätt motarbetar samverkan mellan privata vårdgivare och sjukvårdsorganisationen. Patientorganisationernas samverkan med sjukvården är även den obstruerad och lever inte alls upp till det som lagen syftade till. Den enda obstruktionen av de region- och landstingsanställda är egentligen det munkavle som sjukvårdens huvudman sätter på läkare, sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster med flera för att de inte skall nämna något om konkurrerande metoder – sådana metoder som hjälper sjuka patienter i stället för att slussa dem runt i sjukvårdsapparaten.

 3. Ett klipp från Facebookgruppen ”Fri politisk grupp för alla ärliga människor utan skygglappar

  ANSVAR – INFLYTANDE – HÄLSA

  Anledningarna till att på allvar ifrågasätta och marginalisera klinisk forskning (evidensbaserad vetenskap) samt kriminalisera delar av läkemedelsindustrin och sjukvården (skolmedicinen) börjar hopa sig.

  Vi har HPV-vaccinet som kommer att märka en hel generation unga kvinnor för livet. Vi har MPR-vaccinet vars biverkningslista knappt ens har sett ljuset än.

  Vi har svininfluensavaccinet som förstört livet för oräkneliga barn, tonåringar och vuxna (främst äldre) runt om i världen.

  Vi har allsköns onödiga vaccin mot öroninflammationer, nageltrång och allergier vars bieffekter kommer att göra sig hörda i decennier framöver.

  Vi har psykiatrin som med våldsamma metoder och lika våldsamma mediciner våldför sig på en hel generation unga som istället för att bli sedda och behandlade med respekt sövs ner med biverkningstyngda droger (psykofarmaka).

  Vi har universitet och sjukhus som fuskar, bedrar och sysslar med rent kvacksalveri. Doktorsavhandlingar och publicerade forskningsresultat visar sig vara båg och bluff.

  Livsmedelsverket måste börja ta ansvar och uppdatera alla sina förlegade rekommendationer när det gäller kost samt behovet av och nyttan med näringstillskott (som t ex D-vitamin där rekommenderad dos bör höjas rejält om verket ifråga ska kunna behålla sista gnuttan trovärdighet).

  Kirurgin måste börja fokusera på kvalitet istället för kvantitet och sluta tävla i vem som ska komma på nästa revolutionerande medicinska bedrift (som alltför ofta utmynnar i ett svårt lidande för väldigt många patienter på grund av biverkningar och skador).

  Det allmänna vaccinationsprogrammet behöver ses över, detsamma gäller förfarandet av programmet ute på skolor och sjukhus.

  Samhället i stort måste ta in och sprida vidare information om naturliga och milda läkekonster och behandlingsmetoder utanför skolmedicinen/kirurgin. Lär av Schweiz där homeopati, akupunktur, TCM, örtmedicin och holistisk medicin ingår i försäkringssystemet från och med 2017.

  Avveckla det medicinska monopolet och bjud in människor att ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Ansvar ger inflytande och inflytande ger hälsa!

  Text: Stefan Whilde

  – – –

  KOMMENTAR

  Kloka ord och inga visor.

  Sjukvården har utvecklats till ett ”Monopolspel” som går ut på att den vinner som tjänar mest pengar (det handlar inte alls om att läka). Det är läkemedelsindustrin som utformat spelreglerna där ”evidensbaserad vetenskap” utgör en hörnsten – vilket ju är Mumbo Jumbo (då evidens saknar definition). Inträdesbiljetten är så dyr att enbart läkemedelsindustrin har råd att spela – och de har också råd att betala stora böter när industrins fusk och båg uppenbaras.

  – Evidens – vårdbegrepp utan definitionklicka här

  Därför är det nödvändigt att vi nu på allvar ifrågasätter och marginaliserar så kallad klinisk forskning (”evidensbaserad” vetenskap) samt kriminaliserar delar av läkemedelsindustrin och sjukvården (stora delar av skolmedicinen).

  Stefan Whilde har räknat upp flera viktiga orsaker och jag skulle vilja lägga till kemoterapi som MISSLYCKAS i 97 % av fallen medan det finns alternativa metoder som LYCKAS i upptill 80 % av fallen.

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent? …. klicka här

  En annan rysare är att man skär sönder magen och tarmarna för viktnedgång (med fruktansvärda konsekvenser) – baserat på fuskstudier.

  Eftersom vården inte kan erbjuda ett fungerande alternativ till de som behöver hjälp med hälso- och viktproblem så har vi (Team Kostdemokrati) utvecklat ett kostnadseffektivt alternativ – som fungerar utan biverkningar.

  – S o S (Sund o Slank) för företag …. klicka här

  Bilda en grupp och prata med din arbetsgivare – en mycket lönsam investering i hälsa (viktkontroll fås på köpet utan hunger eller krav på extra motion), Viktoperation avråder vi bestämt ifrån.

  Egentligen självklarheter som Stefan Whilde räknar upp – men så länge Sverige styrs av lekmän (som gjort politisk karriär) så lär inte mycket hända förutom att det fortsätter att fara åt pipsvängen och det är så dags för folket att vakna upp när det redan är överkört. Det är NU som vi har ekonomiskt handlingsutrymme att åtgärda problemen – men då krävs det nya kompetenta politiska krafter. Således väljarnas ansvar – vi har de partier och de politiker vi väljer.

  Ett intressant alternativ som kanske kan väcka de slumrande etablerade politikerna är Hälsopartiet … http://halsopartiet.se/

Kommentera