Etablissemanget underminerar folkhälsan genom lagvidrighet

.

Regeringen planerar

.
ζ

SAMMANFATTNING

Vad sysslar regeringen med?

kassaapparat-antik
Vacciner och cancermediciner ger klirr i kassan – men det gör inte naturmedel (de bara läker).

Regeringen planerar ett angrepp på folket

Regeringen planerar att beskära folkets hälsofrihet – genom att begränsa medborgarnas möjligheter att kunna hålla sig friska med naturliga medel (med inga eller ringa biverkningar).

Socialdemokraternas och miljöpartiets politik innebär att de vill kapa folkets hälsofrihet till förmån för lukrativa patenterade syntetiska droger (med stora biverkningar) som finansieras med offentliga skattemedel.

Vill regeringen att vi alla ska drabbas av cancer som är en av läkemedelsindustrins främsta inkomstkällor ?

För vems räkning arbetar regeringen?

Penna-bläck

 • Skriv på en petition mot detta övergrepp på folket … klicka här

ζ


 

Ship-built-by-farmaceuptical-company

.
Etablissemanget underminerar folkhälsan genom lagvidrighet

Ett kraftfullt och hätskt mediedrev gentemot vaccinkritikerna har under denna sommar flammat upp i Finland. Gnistan som tände elden utgjordes av en lång artikel som publicerades den 17 juli i Finlands största finska dagstidning, ”Helsingin Sanomat”.

Finland-karta-kapatLinda Karlström blev uppringd av journalisten Sonja Saarikoski som på sedvanligt vis utlovade en mycket saklig och rättvis artikel, där drivkraften påstods vara journalistens eget brinnande intresse för vaccinfrågan och den ökande vaccinkritiken i Österbotten.

Eftersom Linda så många gånger förut hade hört dessa vackra men dessvärre tomma ord om gammelmedias avsikter med sina vaccinreportage, tackade hon bestämt nej till att medverka i artikeln. Erfarenheterna har nämligen visat att det alltid slutar med en artikel fylld av förakt, fördomar, felaktiga ”fakta” och ett nedsvärtande av de välinformerade vaccinkritikerna. Så blev fallet även denna gång. Redan rubriken på den långa artikeln spelade på läsarnas känslor och utmålade de välinformerade föräldrarna som ett hot:

Vaccinkritiker försätter också andras barn i fara – enligt läkare kommer trenden att förändras först när det går riktigt illa för någon

Därefter följde en hånfull och anklagande ingress:

I Jakobstad vill många leva enligt sina egna värderingar: barnen vaccineras inte, officiella rekommendationer anses vara propaganda och hälsan sköts med silvervatten. Men vaccinationsvägran är inte en privatsak.”

Den sista meningen är dessutom lagvidrig eftersom medborgarna inte har någon som helst skyldighet att redovisa sina vaccinationer, lika lite som att de behöver vifta med sina patientjournaler i det offentliga. Sjukvård inklusive vaccinationer är i allra högsta grad en privat angelägenhet, såväl i Finland som i Sverige och de övriga nordiska länderna.

ζ

En explosiv utveckling

Mikko KärnäMen elden var lös och en tidigare relativt okänd riksdagsman vid namn Mikko Kärnä vaknade till liv och gick på sin facebooksida ut med att han till den finska riksdagen ska lämna in en motion som stipulerar att den som inte vaccinerar sina barn och inte besöker barnrådgivningen (bvc) regelbundet inte heller ska få något barnbidrag från den finska staten. Tidningarna måste ha haft en riktigt rejäl nyhetstorka mitt i den värsta sommarvärmen som faktiskt infann sig just då eftersom det blev stora rubriker överallt.

Naturligtvis hakade redaktörer, kolumnister, politiker, kommunala läkare och andra förståsigpåare genast på mediedrevet. Tidningarna fylldes av hat gentemot vaccinkritikerna och förståsigpåarna ondgjorde sig över dessa okunniga, ansvarslösa, osolidariska och oetiska människor som förorenade samhället. Kommentarerna haglade efter varje artikel och vaccinkritikerna blev samhällets legitimerade hackkycklingar.

ζ

Elli flenIndoktrineringskampanj med finskt sisu

Lokalpolitikern Elli Flén skrev en kolumn i Vasabladet och uppmanade alla beslutsfattare att kavla upp ärmarna och ta tag i eländet:

Våra medier ska inte behöva – i sin i och för sig korrekta strävan efter objektivitet – ge samma utrymme åt vaccinationsmotståndet som de ger åt sjukvårdspersonal och myndigheter därför att dessa två helt enkelt inte är likvärdiga. Det ena är en åsikt, det andra är myndighetsinformation baserat på etablerad forskning.”

Susanna Ginman skrev i den största finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet en föraktfull artikel där hon bland annat konstaterade attSusanna Ginman

”[Vaccineringsmotståndarna] anser att de har rätt och skyldighet att fatta beslut för sina barn. Att ovaccinerade barn utgör en fara för andras barn vet de kanske inte, eller så struntar de i det. De vaccin som ges till barn är väldigt välundersökta.”

ζ

Propaganda och hjärntvätt

Ett omfattande propagandamaskineri startade i Finland. Ginmans artikel återgavs i flera större finlandssvenska dagstidningar och kort därefter fick vi i gammelmedia ta del av en artikel som kablades ut från FNB:

Vaccination kan bli lag

Dan FrändeI artikeln uttalar sig bland andra Dan Frände som är professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet. Frände anser att det inte räcker med att vaccinvägrare förlorar barnbidraget, utan vill ha ytterligare påföljder, förslagsvis i form av vite. Ett sådant förfarande ligger helt i linje med tillvägagångssättet vid hjärntvätt. I de fall då föräldrarna ändå inte vill samarbeta anser Frände att …

myndigheterna borde ha rätt att vaccinera barnen
mot föräldrarnas vilja. Annars är det meningslöst
.”

I och med det sistnämnda uppfylls kriterierna för hjärntvätt eftersom vaccinering kan leda till kroppsskada och dödsfall och det därmed handlar om individuell, fysisk bestraffning i de fall då en medborgare inte lyder staten.

Är då tvångsvaccinering bara ett tomt hot eller föreligger
det redan ett faktiskt vaccinationstvång i Finland?

ζ

Finsk tvångslagstiftning och amnesi

[Amnesi är en medicinsk term som innebär en sjuklig oförmåga att komma ihåg eller att skapa minnen]

fastspändTVÅNGSVACCINERING AV BARN OCH VUXNA MED TOXISKA VACCINER.
Vaccinationsindustrins vinstintresse styr lagstiftning, myndigheter och vården.
De styr mot att alla medborgare ska tvångsvaccineras vilket ger störst intäkt.
.

tyst-etsFaktum är att utan någon som helst massmedial uppmärksamhet har Finlands regering redan under våren 2016 förberett ett lagförslag om tvångsvaccination. Finland har sedan tidigare en lag som tillåter en landsomfattande tvångsvaccination om stor fara föreligger. Denna lag har dock aldrig tillämpats. Det var inte ens tal om det under svininfluensahysterin, men tänk vad en tvångsvaccinering då skulle ha kunnat leda till i form av narkolepsi för att inte tala om alla de handikappande biverkningar som uppstod i kölvattnet av Pandemrix.

Uppenbarligen lider både politiker och ”experter” av minnesförlust. De dåliga erfarenheterna av de kroniska sjukdomstillstånd som Pandemrix ledde till är som bortblåsta.

Nu vill den finska regeringen, trots de väldokumenterade skadorna, skärpa vaccinationstvångslagen och göra det möjligt för kommunerna att besluta om tvångsvaccination av vissa grupper i vissa områden om de anser att det föreligger fara. En sådan situation kan enligt ett expertutlåtande i grundlagsutskottet utgöras av en låg vaccinationstäckning med avseende på mässling.

Enligt såväl finsk som svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning är det patienten som själv bestämmer över vilken vård som vederbörande vill ta emot. Sjukvård är, utifrån FN-konventionen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, även en mänsklig rättighet men sjukvård är inte någon skyldighet.Det förefaller dock inte som om de finska politikerna har begripit det.

USA-flaggaFinland håller uppenbarligen på att utvecklas till en fullfjädrad, totalitär stat, vilket gäller för många länder i världen, till exempel för USA där vaccinering är obligatoriskt i vissa stater såsom i Kalifornien.

Propositionen behandlas just nu av social- och hälsovårdsutskottet som har inhämtat ett utlåtande från grundlagsutskottet. Det som borde få alla medborgare att bekymrat och förvånat höja på ögonbrynen är att grundlagsutskottet i sina utredningar inte ser något hinder för att införa tvångsvaccination på kommunal nivå.

frågetecken_ funderaMed andra ord anser Finlands grundlagsutskott att staten har rätt
att göra intrång i de finländska medborgarnas kroppar och äventyra
deras hälsa och liv utan deras medgivande.

[I Sverige verkar M för att vaccinering ska påtvingas folket. Läs ett öppet brev till Sofia Arkelsten (M) … klicka här]

ζ

Den bistra verkligheten

Det vansinniga i dessa idéer blir än mer vansinnigt i skuggan av den senaste tidens avslöjanden om vacciner, vilka har kommit till allmänhetens kännedom genom läkaren Andrew Wakefield och hans film Vaxxed. Förutom Wakefields och hans läkarkollegors forskning om biverkningar efter vaccinering, i synnerhet efter trippelvaccinet mpr (mässling-påssjuka-röda hund), visar den mycket gripande filmen på en skrämmande verklighet om korrelationen mellan vacciner och utvecklandet av olika sjukdomar som till exempel autism.

I USA ökar förekomsten av autism hypersnabbt och enligt docent och senior research scientist Stephanie Seneff vid MIT (Michigan Institute of Technology), pekar prognoserna på att 8 av 10 pojkar och 2 av 10 flickor som kommer att födas år 2032 (om 16 år), kommer att bli autistiska.

huvudet-i-sanden

Den tilltagande kurvan för autism är en exponentiellt tilltagande kurva som inte visar upp några som helst tendenser att plana ut eller ens mattas av. I dag är det fler än 1 av 50 i USA som utvecklar autism, ett tillstånd som var ytterst ovanligt i början av 1970-talet (då mindre än 1 av 5.000). Sedan dess har andelen autistiska barn mer än hundrafaldigats.

Nobelpristagaren och läkaren Luc Montagnier är mycket bedrövad över de amerikanska myndigheternas sätt att agera med avseende på hur autism ökar.

vaccin-barn-21-2år
Lönsamt experiment

Enligt uppgift har läkemedelsbolagen redan tagit fram ytterligare 250 vacciner som de är beredda att översvämma marknaden med. Behöver vi nämna att det är bevisat att forskningsdata manipuleras av såväl myndigheter som läkemedelsbolag och att inga av dessa vacciner är tillräckligt testade med avseende på säkerhet? Det görs inga studier på vacciners cancerogena eller genotoxiska effekt.

Vaccinationer är rena rama forskningsförsöken.

Vem ska hinna med att vårda alla dessa sjuka människor och vem skall stå för vårdkostnaderna? Samhällsekonomin är allvarligt hotad liksom medborgarnas liv och hälsa.

ζ

Begränsande lagar i Sverige

stopp-hand-förbudÄven i Sverige ägnar sig myndigheterna och politikerna åt lagvidriga beslut och här handlar det om att få igenom lagar som effektivt sätter stopp för alternativa läkemedel. Regeringen och Läkemedelsverket kväver effektivt utvecklingen av homeopatiska läkemedel, naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel samt eliminerar genom sina beslut många antroposofiska läkemedel från marknaden. Regeringen drar sig inte ens för att bryta mot EU-direktivet för att säkerställa att så sker.

Läkemedelsverket har nyligen kommit med ett nytt förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel, ett förslag som effektivt kommer att förhindra fortsatt nyregistrering av homeopatiska läkemedel (homeopatika), naturläkemedel och växtbaserade läkemedel samt antroposofiska läkemedel.

ζ

Är syftet att

Branschen dukar under

Tillverkare uppger att de inte kommer att registrera fler medel – de har helt enkelt inte råd.

Läkemedelsverket minst sagt chockhöjer avgifterna för ansökan om registrering av olika läkemedel. Avgiften för homeopatika ökar med mer än 21 gånger (2 150 %). Naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel ökar 1,5 gånger (150 %) medan avgiften för läkemedel endast ökar 0,25 gånger (25 %). I sammanhanget skall det nämnas att kostnaderna för konventionella läkemedel som är framställda av läkemedelsbolagen, till den absolut största delen betalas av staten medan de alternativmedicinska medlen till fullo måste betalas av brukarna själva.

I reella tal ser höjningarna ut så här:

 • utropstecken_orangeHomeopatiska läkemedel höjs från 4 000 till 90 000 kronor.
 • Naturläkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kronor.
 • Traditionella växtbaserade läkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kronor.
 • Vanliga läkemedel höjs från 400 000 till 500 000 kronor (vilket även gäller för växtbaserade läkemedel dit örtmedicinen Iscador hör).

Om tjänstemännen på Läkemedelsverket får som de vill, så kommer den nya lagen att gälla från och med 1 januari 2017.

ζ

Regeringsbeslut mot alla odds

Regeringen fattade den 30 juni det lagvidriga beslutet att antroposofiska homeopatiska läkemedel ska registreras som vanliga läkemedel.

Det rör sig om flera hundra produkter. Att registrera 200
sådana läkemedel skulle komma att kosta 100 miljoner kronor.

Regeringen S+MPOmsättningen av sådana produkter är i Sverige dock endast 6,5 miljoner per år. Förslaget har regeringen lagt fram trots att den har haft kännedom om att de höga registreringskostnaderna skulle komma att fullständigt strypa tillgången till dessa läkemedel.

Regeringens beslut bryter dessutom mot EU-direktivet som är mycket tydligt med att antroposofiska homeopatiska läkemedel ska registreras som homeopatika. Frågeställningen om allt detta ändå inte är ett resultat av lobbying från läkemedelsindustrin sida, förefaller vara berättigad.

Regeringens beslut och Läkemedelsverkets förslag står helt i strid med Världshälsoorganisationens strategidokument ”WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023”, vilket även gäller för Sverige. Strategin syftar till att underlätta för medlemsländerna att utveckla en policy och implementering som stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan och strategidokumentet uppmanar även medlemsländerna att tillsätta nationella expertgrupper för att öka denna kunskap bland vårdgivare och beslutsfattare.

Robert Hahn professorDen svenska staten går dock precis tvärtemot andemeningen med strategidokumentet och den alternativa medicinen har genom åren successivt kvävts av den svenska lagstiftningen.

Professor, docent och forskningschef Robert Hahns bevisning om att homeopatiska medel baseras på en vetenskaplig grund som är minst lika solid som för övriga läkemedel, verkar vara helt okänd för de svenska beslutsfattarna trots att Hahns forskning är publicerad i erkänd internationell vetenskaplig litteratur.

Det EU-direktiv som Sverige tidigare har antagit, har medfört att de homeopatiska enkelmedlen har minskat från flera tusen till att förra året endast omfatta ungefär 190 stycken.

Naturmedlen var från början 855 stycken.

År 1993 kom en ny klassificering där medlen kallades naturläkemedel och hade ännu högre krav. År 2006 hade 72 medel klarat av kraven men samtidigt var det dags för nya, ännu stramare regler för de örtbaserade naturläkemedlen som skulle klassas om till antingen växtbaserade läkemedel eller traditionella växtbaserade läkemedel.

EU-flaggorI dag finns det endast 76 medel kvar som kan liknas vid våra forna dagars naturmedel. Det är dock bara 50 av dagens medel som får säljas helt fritt, resterande 26 får endast säljas receptfritt på apotek, vilket i sig strider mot EU-rätten – alla har nämligen rätt att på samma villkor konkurrera, även när det gäller att sälja receptfria läkemedel.

ζ

Skriv under uppropet!

skriv-påOm var och en av oss skall ha rätten till hälsofrihet och rätten att själv få bestämma över sin kropp, medicinering och egenvård, så måste vi enade stå upp tillsammans, organisera oss och säga ifrån på skarpen och det NU! Här krävs det kraftfulla insatser från folkets sida! Skriv under och be även din familj, dina vänner och bekanta, arbetskamrater och skolkamrater att skriva under och sprida information om uppropet mot den svenska Regeringens och Läkemedelsverkets agerande – ”Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!”.

Michael-Sara-Linda

.

Linda Karlström,
vice ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Michael Zazzio,
ordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

Sara Boo,
ordförande i National Health Federation (NHF) Sweden


sprattelgubbeNOT: Tidigare EU-direktiv som Sverige har antagit har medfört att de Homeopatiska enkelmedlen har minskat från flera tusen till att förra året endast omfatta cirka 190 stycken. Våra Naturmedel var från början 855 stycken. År 1993 kom en ny klassning med högre krav nämligen Naturläkemedel och 2006 hade 72 stycken klarat kraven – men då var det dags för ännu stramare regler och de örtbaserade Naturläkemedlen skulle klassas om till antingen ”Växtbaserade läkemedel” eller ”Traditionellt växtbaserade läkemedel”.

Idag finns 76 medel kvar (av 855) som kan sägas vara i kategorin att likna våra forna Naturmedel. Det är dock bara helt fri försäljning för 50 av dem (resterande 26 kan säljas receptfritt på apotek).

Läkemedelsindustrins lobbyister har uppnått ett lysande resultat och nu vill de förmå myndigheter och politiker att sätta sista spiken i kistan för naturmedel (som gör folk friska på ett kostnadseffektivt sätt utan biverkningar). Dessa lobbyister  har bevisligen myndigheter och politiker i sin hand – på folkets bekostnad. Sjukvården kostar idag i snitt 90.000 kronor per arbetande svensk och år – och det är inte konstigt att läkemedelsindustrin som är vinstdrivande privata företag bevakar sina aktieägares intressen (sedan kan man alltid ifrågasätta deras etik och moral). Dock är det högst anmärkningsvärt att våra egna myndigheter och förtroendevalda politiker säljer ut folket.

Folkets dom faller i riksdagsvalet 2018 – och ett parti som kommer att driva frågan om folkets självklara rätt till hälsofrihet är Hälsopartiet som karakteriseras av sakkompetens och en helhetssyn inom samtliga sektorer som skola, vård, omsorg, rättsväsende, immigration, infrastruktur, jobb, skatter, lagstiftning, m.m. Hälsopartiet värnar medborgarnas intressen och anser att läkemedelsindustrin ska tjäna folket – och inte tvärtom.

Idag finns 26 receptfria vaxtbaserade lakemedel.
Länkar

Finländsk media driver hatkampanj mot vaccinkritiker – riksdagen förbereder lag om tvångsvaccinationvaccin.me

Vaccinationsvåldet – Finlands och Sveriges lagvidrighet underminerar folkhälsanNewsVoice 

Hälsofrihetsprofiler ifrågasätter Läkemedelsverkets förslag att höja avgifterna för alternativa preparatNewsVoice

”Nordisk folkhälsa undermineras genom lagvidrighet”Kurera.se

Folkhälsan undermineras genom ny suspekt lagstiftningNHF

Öppet brev: Regeringen bryter mot lagstiftningen angående antroposofiska läkemedelNHF

ζ


APPENDIX

Öppet brev:

Regeringen bryter mot lagstiftningen angående antroposofiska läkemedel

Detta är ett öppet brev (2016-08-18) ställt till Regeringen och Riksdagsledamöterna, Statsminister Stefan Löfven och Hälsominister Gabriel Wikström.

Nedan tar ni del av det öppna brevet som är i form av en inspelning.

Efter att ni har tagit del av brevet (inspelningen) så vill vi ha svar på följande frågor:

 1. Kommer du/ni att se till att Regeringens beslut angående Antroposofiska läkemedel som fattades den 30 juni ändras så att den delen i beslutet som strider mot EU-direktivet istället följer EU-direktivet?
  .
 2. Kommer du/ni att se till att Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel, Traditionella växtbaserade läkemedel samt Växtbaserade läkemedel inte drabbas av förhöjda registreringsavgifter som knäcker företagen, och som stryper fortsatt registrering av nya läkemedel inom dessa kategorier?
  .
 3. Kommer du/ni att se till att Sverige följer WHO:s strategidokument angående traditionell medicin? Vad innebär det i specifika termer för homeopati, antroposofi, naturläkemedel, örtmedicin och andra alternativa behandlingar? På vilket sätt kommer du att se till att dessa metoder implementeras?

.
Sara Boo,
Ordförande National Health Federation Sweden

Michael Zazzio,
Ordförande Föreningen SARA, 2000-talets Vetenskap


Läs fler inlägg på Kostdemokrati av författarna

Michael Zazzio
medicinsk forskare inom audiologi, vetenskapligt råd i AENORTA,
ordförande i Föreningen SARA och NHF Swedens sakkunnige i vetenskaps-
teori och forskningsmetodik samt hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Privatpraktiserande kliniker på AudioLaser-Kliniken ... www.alir.nu/
Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/zazzio/
Sara Boo
Ordförande National Health Federation - Sweden (NHF)
- NHF ... webbsida ... http://www.thenhf.se/
- NHF ... Facebook
- NHF ... Youtube
- Kostdemokrati ... bloggarkiv ... Kostdemokrati
 • Landstingen bryter mot hälso- och sjukvårdslagen … SUNDSVALLS TIDNING … Men varför bry sig?

RYKANDE AKTUELL BOK SOM AVSLÖJAR LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Forskningsfusket bara fortsätterAnsvariga tjänstemän och politiker bryr sig uppenbarligen inte om vare sig lag eller folkets bästa när de gäller skolmedicin – som har en egen ”gräddfil” och som aldrig får ifrågasättas trots att mer än hälften av deras verksamhet vilar på forskningsfusk. Läs boken ”Forskningsfusket bara fortsätter” av docent Ralf Sundberg så förstår du att vi är grundlurade. Boken är skriven så att alla medborgare ska kunna läsa boken och förstå sammanhangen – inklusive bra information om kolesterolbluffen så att du slipper gå på den – som 900.000 svenskar redan gjort (med allvarliga biverkningar) Även här har lobbyister lyckats väl med att vilseleda läkare, politiker och myndigheter som Läkemedelsverket) för att kunna sälja statiner för tusen miljoner kronor per år i Sverige.

Boken som är rykande färsk kan beställas här:

Citat:

Den moderna medicinens framväxt är kantad av svågerpolitik, korruption, mutor, politisk positionering och oheliga allianser. Forskning kostar pengar och den måste ge avkastning. I USA blir det särskilt tydligt, då de mest prestigefyllda universiteten ägs av privata, vinstdrivande stiftelser.

Medicinsk forskning är Big Business. Redan på 1950-talet förstod läkemedelsindustrin att det var lönsamt att medikalisera samhället. Det var då som fett-, kolesterol- och blodtrycksmyterna fick spridning. Bättre att skrämma miljoner till att ta blodtryckssänkande medicin i förebyggande syfte, än att bara ge till de förhållandevis få som verkligen behövde.

Myterna hålls vid liv än i dag. Och Forskningsfusket bara fortsätter. Ytterst få oberoende forskare orkar och vågar slå larm, menar Ralf Sundberg, som skrivit en spännande, fascinerande och i grunden mycket upprörande bok där snart sagt varje kapitel kan läsas som ett eget Uppdrag granskning.

Regeringens agerande som syftar till att radera ut alla konkurrenter till läkemedelsindustrin är ytterligare ett exempel på att det är Big Pharma som kapat svensk sjukvård och det är en av anledningarna till vi använder kemoterapi som misslyckas i 97 % av fallen – medan vi INTE använder alternativa metoder som lyckas i upptill 80 % av fallen.

ζFOTNOT

Om du uppskattar Team Kostdemokrati’s arbete och tycker att det är viktigt för dig och dina barn.

 

 

10 svar på ”Etablissemanget underminerar folkhälsan genom lagvidrighet”

 1. Klipp från Facebook

  Rune Lanestrand (idag):

  En av världens främsta terrorister, USA:s utrikesminister John Kerry,

  har besökt den nya delstaten New Sweden och dejtat sin kollega Margot Wallström till en lunch i Östermalmshallen. Så gulligt, sött och slipprigt presenterat i Expressen som alltid slickar de stora men gärna hänger ut småfolket.

  Bilden tidningen publicerar visar i ett nötskal Kerrys grepp om Sveriges utrikespolitik när han lägger sin långa med blod besudlad arm om halsen på Wallström som på en liten nickedocka.

  Relationerna mellan USA och New Sweden blir allt mer politiskt farligt och motbjudande. Inte minst när vi vet att USA har ett nära samarbete med IS, Islamiska staten. Skapat av Barack Obama och Hillary Clinton.

  – – –

  KOMMENTAR

  Svenska politiker är angloamerikanska oligarkers bästa allierade när det gäller att stödja GMO och läkemedelsindustrins expansion – på medborgarnas och miljöns bekostnad. Det börjar bli alltmer uppenbart att Sverige har utvecklats till ett av läkemedelsindustrins starkaste fästen i Europa och nu ska våra politiker förbjuda det som håller oss friska. Inte undra på att Margot Wallström får en klapp på huvudet och att Obama förärade Alliansen ett besök i Sverige.

  – Sjukvården (i Sverige) – den sista Sovjetstatenklicka här

  Dags att byta politiker som bryr sig om det folk de representerar – och ett nytt sunt alternativ är Hälsopartiet som har en helhetssyn på samhällsfrågor … http://halsopartiet.se/ (som ställde upp i förra riksdagsvalet)

 2. Lögner om Vidarkliniken – (2016-08)

  DEBATT. Nordquist/Bichara bygger sin artikel på myter och fördomar, skriver företrädare för Vidarkliniken i en replik om antroposofisk vård.

  Den fråga man måste börja ställa sig är hur det är möjligt i Sverige i dag att tillåta den systematiska förföljelse av Vidarklinikens verksamhet som pågår. Ogenerat sprider ett antal återkommande debattörer lögner om vår verksamhet och misskrediterar oss skamlöst i det ena debattforumet efter det andra.

  Läs mer … UNT.se

  Citat:

  I bland annat Tyskland och Schweiz är antroposofisk, och annan integrativ vård, en naturlig del av det offentliga sjukvårdssystemet. Att sprida lögner och misstänkliggöra antroposofisk vård på det sätt som debattörerna gör är också att säga att dessa länders sjukvård skulle vara förkastlig.

  Den integrativa vården, där skolmedicin kompletteras med bland annat naturläkemedel, är i stället på frammarsch runtom i världen och har ett starkt stöd av WHO. Intresset är stort bland annat därför att läkemedelsskadorna i dag börjar uppgå till astronomiska belopp oaktat alla vetenskapliga studier. I dag omsätter läkemedelsindustrin i Sverige cirka 37 miljarder kronor per år och läkemedelsskadorna har beräknats årligen uppgå till mellan 10-20 miljarder.

  I dagarna har dessutom Nordic school of public health, NHV, presenterat en rapport finansierad av Apoteket AB där hälso- och sjukvårdens kostnader för läkemedelsrelaterad sjuklighet beräknas till hela 63 miljarder per år!

  Dags alltså att fundera på hur skolmedicin och komplementära behandlingsformer och läkemedel kan stödja varandra och patienten.

  – – –

  REPLIK (från skolmedicinens företrädare)

  Fakta är fakta

  DEBATT. Varje öre i sjukvården behövs till vård vi vet fungerar, skriver Lina Nordquist, Janine Bichara och Anna Starbrink i en slutreplik om Vidarkliniken. För Liberalerna är det en självklarhet att all skattefinansierad hälso- och sjukvård ska grundas på fakta och vetenskap. ….

  Varje patient ska kunna lita på sjukvården. Om behandlingar visar god medicinsk effekt införlivas de i skolmedicinen. Med övriga måste vi vara försiktiga. Varje öre i sjukvården behövs till vård vi vet fungerar.

  Det skriver:

  Lina Nordquist
  Landstingsråd (L), landstinget i Uppsala län

  Anna Starbrink
  Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting

  Janine Bichara
  Sjukhusstyrelsen (L), landstinget i Uppsala län

  Läs hela inlägget … UNT.se

  – – –

  SLUTSATS: Detta måste innebära att Liberalerna omedelbart lägger in en motion om att sluta skattefinansiera kemoterapi som ju misslyckas i 97 % av fallen … eller?

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent?klicka här

  Sedan kan svensk sjukvård direkt spara en miljard kronor per år plus mångfalt mer på att slippa betala för mediciner mot biverkningar – genom att helt enkelt sluta med att subventionera statiner som ju bara gör skada.

  – Kolesterolbluffen – som dödar i förtid klicka här

  Forskningsfusk ligger bakom viktoperationer så här kan man spara ytterligare ett par miljarder kronor per år och bespara tusentals patienter ett onödig lidande.

  – SOS-studien vilar på lösan sand!klicka här

  – Snabbguide: Viktoperationer – ett onödigt lidande
  PDF

  Busenkelt – men dessa Liberaler vet sannolikt inte vad de pratar om så inget lär hända.

  Sverige styrs av lekmän som gjort politisk karriär och man behöver varken kunna något eller prestera resultat för att lyckas nå höga poster. Det räcker att kunna prata Mumbo Jumbo och att ha de rätta kontakterna för att komma fram – och man måste förstås arbeta för läkemedelsindustrins intressen. Därför går det åt skogen med svensk vård.


  1. Nya karolinska – ett gigantiskt slöseri med
   skattepengar på gårdagens skolmedicin.

   Lina Nordquist [Landstingsråd (L), landstinget i Uppsala län], Anna Starbrink [Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting] och Janine Bichara Sjukhusstyrelsen (L), landstinget i Uppsala län] skriver:

   ”Varje öre i sjukvården behövs till vård vi vet fungerar, skriver Lina Nordquist, Janine Bichara och Anna Starbrink i en slutreplik om Vidarkliniken. För Liberalerna är det en självklarhet att all skattefinansierad hälso- och sjukvård ska grundas på fakta och vetenskap.
   :
   Varje patient ska kunna lita på sjukvården. Om behandlingar visar god medicinsk effekt införlivas de i skolmedicinen. Med övriga måste vi vara försiktiga. Varje öre i sjukvården behövs till vård vi vet fungerar.”

   Menar de var de säger eller är det bara tomma vackra ord? De har tillägnat skolmedicin ett ”tempel” där bara byggnaderna kostar skattebetalarna mer än 60 miljarder kronor – utan att det blivit fler vårdplatser. Det som vi behöver är inte mastodontsjukhus – utan mindre enheter där även alternativa väl fungerande behandlingskoncept erbjuds. Nya Karolinska är omodernt redan innan det invigs och kostar oss skjortan. Så Liberalerna ska inte kasta sten när de själva sitter i ett glashus.

   – Nya Karolinska ”ett stort misstag”Kostdemokrati
   NKS tio gånger dyrare än tyska toppsjukhusenSvD
   – Nya KarolinskaSvD

   De tre sjukvårdspolitikerna (L) försvarar skolmedicin där hälften av verksamheten sker utan stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet. Om de läser den rykande färska boken ”Forskningsfusket bara fortsätter” av docent Ralf Sundberg så hade de vetat mer om det de pratar om.

   Alla borde läsa boken – inte minst de som medicinerar mot högt blodtryck och kolesterol (som är grundlurade). Boken är skriven så att alla kan läsa boken med behållning.

   Adlibris
   Bokus

   Nedan intervjuas docent Ralf Sundberg om sin föregående bok ”Forskningsfusket. Så blir du lurade av kost- och läkemedelsindustrin”. Den nya boken ”Forskningsfusket bara fortsätter” är en reviderad och utökad version av den tidigare boken – rykande aktuell.

   FÖRDJUPNING

   Ett seminarium som bör ses av åtminstone de 900.000 svenskar som medicinerar mot högt kolesterol och av de som är ”fettskrämda”. Ralf Sundberg Hanaholmen 2015 – Publicerades den 23 dec. 2015

   – Seminariet ”Låt Maten Vara Din Medicin” Hanaholmen 2015klicka här

   1. När sjukvården ska styras av lekmän (som gjort politisk karriär) går det åt pipan. I brist på egen kompetens är de lätta offer för läkemedelsindustrins lobbyister och för andra särintressenter. Notan får skattebetalarna stå för.

    Eftersom de etablerade partierna synes sakna den kompetens som erfordras för att kunna utveckla vården så behövs det nya krafter med erforderlig kompetens. Ett intressant alternativ till inkompetens är Hälsopartiet som vi kommer att granska mer framöver.

   2. NOLL KOLL – BARA POLITIKERPRAT

    Lina Nordquist [Landstingsråd (L), landstinget i Uppsala län], Anna Starbrink [Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting] och Janine Bichara Sjukhusstyrelsen (L), landstinget i Uppsala län] skriver:

    ”Varje öre i sjukvården behövs till vård vi vet fungerar, skriver Lina Nordquist, Janine Bichara och Anna Starbrink i en slutreplik om Vidarkliniken. För Liberalerna är det en självklarhet att all skattefinansierad hälso- och sjukvård ska grundas på fakta och vetenskap.
    :
    Varje patient ska kunna lita på sjukvården. Om behandlingar visar god medicinsk effekt införlivas de i skolmedicinen. Med övriga måste vi vara försiktiga. Varje öre i sjukvården behövs till vård vi vet fungerar.”

    Landstinget köpte strumpor för 6.000 kronor – per par

    Landstingets nota för förbrukningsvaror, som till exempel bandage, teststickor och stödstrumpor, håller på att skena iväg. Avtalet som skrevs på fem år skulle kosta en halv miljard. Men redan efter första året har det kostat skattebetalarna nästan hela beloppet … SVT

    Där rök 290 miljoner skattekronor för att de har noll koll
    – för att våra offentliga medel hanteras av lekmän.

 3. Klipp från Facebook

  VoF

  Sjukvårdslandstingsråd i Stockholm kopplad till skeptiker och lobbyföreningen Vetenskap och folkbildning (VoF). Demokratiska processer sätts ur spel när skeptikerföreningar får bestämma.

  Anna Starbrink, liberal sjukvårdslandstingsråd i Stockholm var den som slog i sista spiken i kistan för avtalet mellan Stockholms stad och Vidarkliniken.

  Vidarkliniken ett sjukhus med antroposofisk syn, och en alternativ syn på vaccinering och sjukdomar. Här har särintressen fått styra beslutet. Även allmänheten förvägras möjlighet att få välja fri vård i Stockholm. Ser man på hur det ser ut i Tyskland och flera andra länder inom EU så får alternativa kliniker och sjukhus verka parallellt med traditionell sjukvård, och i flera länder får statligt anställda betald vård och får välja fritt antingen alternativa eller traditionella metoder. Så det är inget kontroversiellt med detta.

  VoF, en förening med mycket tvivelaktiga metoder som gång efter annan hindrat yttrandefrihet och fria val av bl.a sjukvård har häcklat och smutskastat Vidarkliniken och personal under flera år. Nu visar det sig att Anna Starbrink har starka och djupa förhållanden med skeptiker- och lobbyföreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) i familj och släkt.

  Man undrar då hur turerna gått kring besluten Anna Starbrink tagit. Hur mycket yttre påverkan har hon haft? Hur har diskussionerna och retoriken lagts upp? Hur är planerna för framtiden?

  Både hennes man och släktingar är flitigt medverkande i kretsarna kring VoF och systerföreningen Humanisterna, bl.a en som är journalist, författare, bloggägare och föreläsare där även hennes man är flitigt förekommande. Alla är oerhört kritiska till alternativ medicin och behandlingar. Hennes man har även gjort anmälan om medverkan i Almedalen på VoF:s Twitterflöde. Minst 4 släktmedlemmar är involverade på ett eller annat sätt i föreningen Vetenskap och folkbildning.

  Med andra ord så är beslutet om Vidarkliniken ett gemensamt släktbeslut, där egna särintressen fått råda. Huruvida fler är inblandade återstår att se.

  Att då inte förstå att VoF med Dan Larhammar i spetsen haft sina fingrar djupt ner i syltburken hela tiden är naivt att förneka. Frågan man måste ställa sig är hur en skeptikerförening kan vara så pådrivande att man kan påverka landstingsbeslut, har aldrig tagits upp eller avslöjats offentligt. Vad tycker Stockholms medborgare om detta, och har man ens frågat dem hur man vill ha det?

  En annan fråga vi måste ställa oss är huruvida fler beslut tagits i skuggan av föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF). Är man involverad i fler beslut kring forskning och sjukvård? Hur ser det ut på Karolinska Institutet?

  Frågan är i högsta grad relevant då det varit många besynnerliga turer i och kring Stockholms sjukvårdsdistrikt de senaste åren. Då man även gett sig ända in i Riksdagen för att påverka.

  En oberoende granskning hur de politiska samröret med denna kontroversiella förening ser ut skulle vara av godo för hela Stockholms stads invånare och vårdtagare.

  – Flatters: ”Läget är allvarligt”LT

  – Stockholms landsting bryter med Vidarkliniken
  SR

 4. REMISSYTTRANDE FRÅN NHF

  NHF Sweden har skrivit remissyttrande angående Läkemedelsverkets chockhöjning av avgifter för läkemedel

  Läkemedelsverket tar 500 kr i timmen för arbetet med registreringar, därtill har de räknat med ett overheadpåslag på 40% för indirekta kostnader. De har dock inte redovisat att de drar in pengar på denna registrering motsvarande YTTERLIGARE ett 40%-igt påslag. Dessa pengar går alltså till verksamhet som inte alls har med registreringar att göra – varken direkt eller indirekt. Utöver detta vill de nu öka sina intäkter genom att höja avgifterna ännu mer.

  Chockhöjningen innebär troligtvis att inga nya naturliga läkemedel som Homeopatiska läkemedel, Naturläkemedel, Traditionella växtbaserade läkemedel kommer att registreras och förmodligen inte heller några Växtbaserade läkemedel.

  Läs vårt yttrande här … NHF

  1. REMISSYTTRANDE FRÅN NHF

   NHF har skrivit ett bra remissyttrande angående vansinnet med att ekonomiskt blockera naturliga läkemedel, Läkemedelsverket har nu tydligt visat att de är läkemedelsindustrins lakejer och att folkets väl väger lätt. De politiker som inte ser eller förstår detta är antingen inkompetenta eller korrumperade och måste bytas ut i nästa val 2018. Ytterst ansvarig är hälsominister Gabriel Wikström (S) som synes oberörd av det svek mot folket som just nu planeras.

   Gabriel Wikström blev kritiserad vid utnämnandet till folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister på grund av sin bristande utbildning och erfarenhet av sjukvården. Man skulle idag kunna säga att den kritiken var befogad. Det är symptomatiskt att man varken behöver ha kunskaper, utbildning eller erfarenheter för att styra viktiga funktioner i Sverige – som istället styrs av ”lekmän” som gjort politisk karriär.

   Ett intressant alternativ till dagens politiska ”lekstuga” är Hälsopartiet som dessutom vilar på en sund och solid värdegrund (som jag anser vara viktigare än dagsaktuella sakfrågor). Dock hävdar sig partiet även väl när det gäller sakfrågor som berör vården, omsorgen, skolan, rättsväsendet, miljön, lantbruket, finanspolitiken, försvaret, arbetsmarknadspolitiken för att nämna något. Det känns som om de etablerade partierna abdikerat från sitt ansvar och bara glider med strömmen likt ”badankor” och de nöjer sig med en och annan ”ad-hoc” lösning utan att på något sätt angripa grundproblemen. Så gör politiker som saknar erforderlig kompetens eller som är köpta för att bevara ”status quo” eller ”business as usual” inom t.ex. vården (men vad de INTE inser är att vården häller på att krascha).

   – Hälsopartiet … http://halsopartiet.se/

   Inte konstigt att det går åt fel håll i Sverige och snart brakar sjukvården ihop. Medarbetarna inom vården går redan på knäna och att i detta läge blockera naturliga kostnadseffektiva medel utan biverkningar – DET ÄR VANSINNE.

 5. EN SNÄV ÅSIKTSKORRIDOR RÅDER I SVERIGE

  Denna debattartikel om Läkemedelsverkets förslag om att chockhöja registreringskostnaden för homeopatiska läkemedel refuserades av DN och SvD. Övriga MSM-tidningar (mainstream media) besvarade inte ens förfrågan om ett införande på debattsidorna.

  Mainstream media vill inte ge en välskriven och viktig debattartikel, signerad av en rad profiler inom hälsa- och homeopati, plats i den offentliga debatten. NewsVoice valde att publicera (en artikel som även NHF Sweden står bakom).

  . Stoppa chockhöjningen! Ta inte bort människors rätt att välja homeopati
  NEWSVOICE

  Citat:

  Om regeringen antar detta nya förslag av Läkemedelsverket innebär det dödsstöten för den homeopatiska läkekonsten i Sverige. I Tyskland använder sex av tio människor homeopati. I Schweiz ingår homeopati i den obligatoriska sjukförsäkringen och här finns också en klinik för homeopatisk behandling av cancer.

  1. Sverige riskerar nu att hamna på jumboplats i Europa när det gäller hälsa – för att man snöat in på enbart skolmedicin. Skolmedicin är bra på att hantera akuta sjukdomstillstånd – men urusel på kroniska sjukdomar (som utgör 80 % av vården). Därför är det fel att skolmedicin ska ha monopol på hälso- och sjukvården.

   Professor Karl E Arfors sammanfattade detta på ett överskådligt sätt under en föreläsning i Finland förra året:

   Menar ansvariga politiker att vi ska förnekas den bästa vård där skolmedicin inte fungerar?
   Hur tänker de då?

Kommentera