Fria radikaler och antioxidanter (Jubileumsturné 6 -12 september)

.

Balans mellan

ζ
.

.
Föreningen SARA 25 år (2000-Talets Vetenskap)

Under jubileumsturnén 6 – 12 september har du chans att att lyssna på intressanta föredrag som förmedlar kunskaper och insikter som du kan få stor nytta av. I samband med jubileumsturnén kan du även testa dina nivåer av fria radikaler, vilka påverkar hälsan mer än de flesta tror.

Visste du t.ex. att det finns mängder av studier som visar att östrogen medför en mycket kraftigt förhöjd risk för allvarliga sjukdomar såsom till exempel hjärtinfarkt, blodproppsbildning, cancersjukdomar med flera sjukdomstillstånd. Vissa östrogenstudier har till och med avbrutits av forskarna själva på grund av att det har ansetts vara oetiskt att utsätta kvinnorna för så pass stora risker som östrogenpreparaten medför.

 • SBU-logoNu har stödet praktiskt taget försvunnit för att hormonbehandling skulle skydda hjärtat hos friska kvinnor efter menopaus. Det skriver professor emeritus Lars Werkö. En studie fick avbrytas för att förekomsten av bröstcancer, i den grupp som fick aktiv behandling, överskred en tidigare uppsatt gräns för acceptabel  cancerrisk. Läs mer … Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU)
  .
 • Viss ökad cancerrisk har påvisats vid hormonbehandling som pågår under en längre tid. Det gäller till exempel risken för bröstcancer. Bland kvinnor mellan 50 och 75 år som inte behandlas med hormon drabbas 7 av 100 kvinnor. Behandling med östrogen kan öka risken med två fall till 9 per 100 kvinnor (dvs. risken för förbröstcancer ökar med 29 %) … Stockholms Läns Landsting
  .
 • piller_3DÖstrogen omvärderat.  Från att ha betraktats som ett undermedel visar sig nu riskerna med östrogen överstiga nyttan vid långtidsbehandling … Forskning & Framsteg
  .
 • Hormonbehandling i klimakteriet ökar risken för bröstcancer …. Läkartidningen

I Sverige är det idag mer än fyrahundratusen svenska kvinnor över 45 år som ordineras könshormoner (främst östrogen) som ”läkemedel” – enligt Socialstyrelsen läkemedelsstatistik.
.

Östrogen-statistik
Antal kvinnor över 45 år som ordinerats könshormoner (främst östrogen) under åren 2006 – 2014 i Sverige (klicka på bilden för att förstora den)

.
De flesta läkemedel bidrar till att höja nivån av fria radikale
r (höjer FORT-värdet) och de absolut högsta nivåerna av fria radikaler finner man hos kvinnor som använder östrogenpreparat, även hos kvinnor som använder spiral och det som sjukvården kallar snälla östrogenpreparat – några sådana, snälla östrogenpreparat finns det nämligen inte. Läs mer nedan om fria radikaler – som den offentliga vården verkar sakna kunskaper om eller så bryr man bara inte.Frågetecken-grubbla-person

Ligger du eller din partner i riskzonen?

För de som lyssnar på föreläsningar under Jubileumsturnén (6 – 12 september) finns möjlighet att testa sitt värde (se info nedan)!


Fria radikaler och antioxidanter

AntioxidantsImproveHealth_Enlarged

Är fria radikaler enbart skadliga eller kan de vara av godo och till och med nödvändiga? Är det bra att stoppa i sig stora mängder antioxidanter eller kan antioxidanter i för stor mängd ha en skadlig inverkan på organismen?

Vi blir ständigt överösta med information om att leva hälsosammare och förebygga sjukdom genom att inta kosttillskott i form av antioxidanter. Det som vi inte får veta är att mellan en fjärdedel och hälften av befolkningen inte alls ska äta några tillskott av antioxidanter och att större mängder av antioxidanter kan vara skadliga för dem, eftersom just de individernas läkningsförmåga i sådana fall skulle komma att försämras och att de i sådana fall även skulle löpa en större risk att utveckla sjukdomar som till exempel cancer. Ganska många människor går omkring med alltför för låga nivåer av fria radikaler i kroppen och bär således på för mycket antioxidanter och det är i sig sjukdomsalstrande och utgör ett hot emot hälsan.

Kunskapen om fria radikaler och antioxidanter är inom de medicinska kretsarna, på det stora hela, mycket urholkad och bristfällig. Näringslära är ett ämne som knappt existerar på utbildningsschemat på läkarlinjen och det är av den anledningen få läkare som verkligen vet något om vad vi bör äta och hur födoämnen och kosttillskott påverkar oss.

Antioxidanter och fria radikaler samt förhållandet mellan dem är det inte heller särskilt många som har någon vidare god kunskap om. Hur fria radikaler bildas och motverkas i kroppen är essentiellt i arbetet med att förebygga sjukdom. Med hjälp av sådan kunskap kan man utifrån vetenskapliga fakta skapa bättre förutsättningar för cellreparation, läkning och tillfrisknande när det gäller skador och redan etablerade sjukdomar men även förebygga uppkomsten av sjukdomar.

I kroppen är fria radikaler och antioxidanter kemiskt sett varandras motpoler. De båda ämnesgrupperna behövs i stor mängd och det är viktigt att det råder en jämvikt mellan dem. Joner är grundämnen eller molekyler som har en negativ eller positiv elektrisk laddning. Såväl fria radikaler som antioxidanter är kraftigt reaktiva ämnen som är benägna att bilda joner och de reagerar med andra ämnen som även de är benägna att bilda joner av motsatt laddning.

Antioxidanter är i huvudsak ämnen som lätt oxideras (reagerar med syre) och som efter kemisk reaktion bildar positivt laddade joner. Dessa ämnen och molekyler är således benägna att lämna ifrån sig elektroner. Det finns tusentals olika ämnen som har antioxidativ effekt. Exempel på antioxidanter är metaller men vissa av dem, till exempel koppar och järn, medför att halten av fria radikaler ökar om metallerna överdoseras. Gruppen antioxidanter består inte enbart av metaller utan även av sammansatta molekyler som består av flera olika grundämnen. Bland dessa återfinns antioxidanter som kroppen själv bildar.
.

Body-Free-Radicals
(klicka på bilden för att förstora den)

.
Fria radikaler
är motsatsen till antioxidanter (ämnen och kemiska föreningar som har lätt att lämna ifrån sig elektroner). De fria radikalerna förekommer i form av grundämnen såsom syre, fluor, klor, jod, brom samt flera mer komplexa, molekylära föreningar, till exempel vätesuperoxider och kväveföreningar som kroppen själv bildar under ämnesomsättningen. Syre och dess metaboliter är kraftiga fria radikaler och de reagerar lätt med metaller som då oxideras.

Fria radikaler är ämnen som är benägna att ta till sig elektroner och därigenom få en elektriskt negativ laddning. Om en individ har för höga nivåer av fria radikaler, så riskerar de naturliga processerna att motverkas och vissa bakterier, svampar, och andra mikroorganismer får därmed ett större utrymme för sin överlevnad och förökning i vävnaden. Samma sak gäller om nivåerna av antioxidanter är alltför höga.

Människokroppen är normalt sett invaderad av flera kilo av mikroorganismer, vilka i normal, begränsad skala inte allvarligt skadar värdorganismen men i alltför stora mängder blir de nedbrytare som hotar värdorganismen. Mikroorganismer producerar ofta toxiner (gifter) och måttliga mängder av dessa tolererar vi normalt sett men ju fler mikroorganismer som får fotfäste i en individ desto större blir risken för förgiftning och skador på cellorganeller, celler, vävnad och organ. Detsamma gäller toxiner som kommer utifrån – olika miljögifter. Alla toxiner bidrar till att sjukdomar utvecklas och många cancerformer är bevisligen orsakade av såväl mikroorganismer som toxiner. Toxiner leder även till inflammatoriska tillstånd och det är väl känt att nivån av fria radikaler även ökar i kroppen vid inflammatoriska tillstånd och vid vävnadsskador. Detta innebär att de gifter som tillförs kroppen leder till att ännu fler gifter bilas av kroppen själv.

Därav följer insikten att det är gynnsamt för kroppen att äta ekologisk (giftfri) mat.

Antioxidant
En antioxidant donerar en elektron och stabiliserar en fri radikal

Fria radikaler bildas om individen till exempel utsätts för olika miljögifter såsom: industrigifter, luftföroreningar, ozon, bekämpningsmedel, lösningsmedel, kvicksilver och andra giftiga tungmetaller, rökning (även passiv rökning) och alkohol. Fria radikaler kan även bildas av mat, till exempel av: kaffe, konstgjorda livsmedelstillsatser, fetter som oxiderar (speciellt fleromättade oljor) och skräpmat (”junk food”).

Andra orsaker till bildandet av fria radikaler kan vara: fysisk, emotionell och mental stress, hård fysisk träning, kirurgiska ingrepp, brännskador, radioaktiv och annan joniserande strålning (röntgenstrålning), stark solstrålning (UV-ljus), elektromagnetiska fält, läkemedel, brist på antioxidanter och syrebrist men även överskott av syre, eftersom det ökar kroppens förbränning.

Fria radikaler mäts genom analys av blodet, eftersom blodet bland annat består av en lösning (blodplasma) som innehåller lösta ämnen, vilka finns i ungefär samma koncentrationer i resten av kroppen. Oavsett hur man mäter de fria radikalerna, så återspeglar provet hur det står till i kroppen just vid det tillfälle som provet tas. Man kan inte med stöd av provet se vad nivåerna låg på för nivå för någon längre tid sedan. Blodets koncentration av ämnen brukar motsvara ett genomsnittligt värde av det ämne i kroppen som man avser att analysera, vilket är anledningen till att blodprov är den vanligast förekommande provtagningsmetoden inom det medicinska området men salivprov och dygnsurinprov kan vara mer rättvisande eftersom förekomsten av vissa ämnen varierar över dygnets timmar.

Det finns terapeuter som tittar på blodet i mikroskop och genom okulär besiktning av det kan avgöra om det finns för mycket fria radikaler i blodet. Problemet med den analysen är alltså att det inte går att fastställa något exakt mätvärde på patientens nivå av fria radikaler och det går inte heller att avgöra om det finns för lite fria radikaler.

stick i fingretNivån av fria radikaler kan mätas med hjälp av den samlade halten av samtliga fria radikaler i blodplasman. Provet är alltså ett mått på reaktivitet. För detta finns det numera ett relativt enkelt test som har funnits på marknaden sedan slutet av 1990‑talet. I Sverige finns analysmetoden att tillgå på ett fåtal privatkliniker men faktiskt även på några få vårdcentraler, några sjukhus och en och annan forskningsinstitution, till exempel på Karolinska Institutet.

Analysmetoden är utvecklad av det italienska medicinteknikföretaget Callegari och baseras på ett kapillärt blodprov (ett stick i fingret).

FORTBlodet analyseras med hjälp av en speciellt framtagen fotospektrometrisk laboratorieanalysutrustning (mätning med hjälp av ljus av en viss våglängd). Testet ger ett tillförlitligt värde på förekomsten av fria radikaler i blodplasma. Callegaris FORT-test (Free Oxygen Radicals Test) mäts i ˮFORT unitsˮ och visar på halten av fria radikaler i blodplasma.

Ju högre värde man får vid analysen, desto fler fria radikaler finns det i kroppen. Ju högre nivåer av fria radikaler desto fler nödvändiga ämnen hinner oxideras innan de har hunnit fram till det ställe i kroppens där de behövs för läknings- och uppbyggnadsarbetet.

Inom en population finns det alltid en stor spridning avseende nivåerna av fria radikaler. För att göra denna förklaring så enkel som möjligt ska vi använda Callegaris mätvärden för att visa hur stora variationerna kan vara mellan olika individer.

Normalintervallet är 230-310 FORT units. Ett övre gränsvärde på 340 FORT units är en godtagbar nivå, även om värden över 300 FORT units bör behandlas med antioxidanter. Ju högre värde desto kraftfullare insatser behövs för att kunna uppnå normaliserade värden. Det nedre gränsvärdet ligger på 200 FORT units.

Hur man behandlar låga värden beskrivs senare i denna artikel. Mellan 340-400 FORT units har man en påtagligt förhöjd oxidativ stress. Begreppet stress innebär i detta sammanhang kemisk nötning, det vill säga kemiska reaktioner som sker på fel plats i kroppen och som därmed missgynnar individens läkningsförmåga och det naturliga uppbyggnadsarbetet inne i cellerna. Sådan kemisk stress är tveklöst sjukdomsframkallande, åtminstone i det långa loppet.

Vid 400 FORT units råder en kraftig oxidativ stress och vid nivåer över 500 FORT units är den kemiska nötningen extrem. Vid nivåer på 600 FORT units eller mer blir de negativa effekterna naturligtvis ännu mer extrema och ibland finner man värden som ligger på över 1 000 FORT units, vilket man även finner vid kraftiga vävnadsskador som till exempel vid hjärtinfarkt.

Höga FORT-värden är kopplade till inflammatoriska processer i kroppen och vävnadsskador. Riktigt låga värden finner man inte alls lika ofta som höga värden.

LÅGA FORT-VÄRDEN. I min kliniska verksamhet har jag träffat på patienter med så pass låga värden som 10 FORT units. Vid den låga nivån har kroppsfunktionerna gått ned till ett minimum och nästan avstannat. Detta medför att sådana personer har mycket svårt att bli friska. Ämnesomsättningen är vid mycket låga nivåer av de fria radikalerna (mycket höga nivåer av antioxidanter) så pass låg att det faktiskt föreligger en risk för att sådana individer riskerar att dö. En människa med en alltför låg ämnesomsättning blir ett lätt byte för mikroorganismer (nedbrytare) och cancer.

läkarrock-hEn av mina patienter, den som hade just 10 i FORT-värde, hade av en läkare ordinerats stora mängder antioxidanter, bland annat i form av kryddor. Läkaren hade uppenbarligen inte tillräcklig kunskap om fria radikaler och antioxidanter och hade inte heller någon utrustning för att mäta sådana. Troligtvis räddade jag med hjälp av FORT-testet och efterföljande ordination livet på den patienten.

I min kliniska verksamhet finner jag ofta patienter (i synnerhet kvinnor) med höga FORT-värden. De flesta av dem får ofta återkommande förkylningar och många känner sig ständigt mer eller mindre sjuka. Deras läkningsförmåga är mycket dålig eftersom kroppen, på grund av de fria radikalernas mängd, bryts ned snabbare än uppbyggnadsarbetet. Detta leder ofta till kroniska inflammationssjukdomstillstånd och i förlängningen ökar då även risken för cancer. FORT-värden på över 500 och upp emot 1 000 finner man då och då bland kvinnor, så pass höga värden förekommer dock mycket sällan bland männen. Nivåer under 200 Fort units ser man nästan aldrig hos kvinnor men förekommer oftare bland män. Höga FORT-värden styrs nämligen till en betydande del av de kvinnliga könshormonerna och FORT-värdena blir för dessa individer inte bättre med tilltagande ålder – tvärtom!

ζ

Låg nivå av fria radikaler (lågt FORT-VÄRDE)

Av befolkningen är det omkring tio procent som har en mycket låg nivå av fria radikaler i blodet. Dessa individer ska definitivt inte stoppa i sig kosttillskott som innehåller några större mängder antioxidanter, eftersom alltför låga värden av fria radikaler medför en nedsatt förmåga att importera byggstenar in i cellerna för det ständigt pågående cellreparations- och uppbyggnadsarbetet.

Fria radikaler har nämligen även en transportfunktion i kroppen och behövs således för att det arbetet ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt. Låga nivåer av fria radikaler ökar risken för att utveckla cancersjukdomar av olika slag. Ett värde på ungefär 260-270 FORT units är optimalt och eftersträvansvärt eftersom det är vid den nivån som det i kroppen råder en balans mellan de fria radikalerna och de antioxidativa ämnena och det är just balans som eftersträvas.

Metabolism (ämnesomsättning)
Metabolism (ämnesomsättning)

.
Metabolismen (ämnesomsättningen) skapar fria radikaler i kroppen
. Även avgiftningsprocesserna i levern producerar fri radikaler. Med tilltagande ålder ökar oftast nivån av fria radikaler. Hos en frisk person som lever på ett oförändrat sätt, är ökningstakten med tilltagande ålder normalt sett långsam men den kan skönjas från årtionde till årtionde. Hos individer som drabbas av allvarlig sjukdom eller kraftig inflammation kan dock ökningen bli dramatisk på mycket kort tid. Samma förhållande gäller för personer som börjar äta vissa läkemedel eller börjar träna extremt hård, fysisk träning. De flesta läkemedel bidrar till att höja FORT-värdet och de absolut högsta nivåerna av fria radikaler finner man hos kvinnor som använder östrogenpreparat, även hos kvinnor som använder spiral och det som sjukvården kallar snälla östrogenpreparat – några sådana, snälla östrogenpreparat finns det nämligen inte.

utropstecken-rött-svartDet finns mängder av studier som visar att östrogen medför en mycket kraftigt förhöjd risk för allvarliga sjukdomar såsom till exempel hjärtinfarkt, blodproppsbildning, cancersjukdomar med mera.

Vissa östrogenstudier har till och med avbrutits av forskarna själva på grund av att det har ansetts vara oetiskt att utsätta kvinnorna för så pass stora risker som östrogenpreparaten medför.

Någon studie som visar på hur östrogen höjer koncentrationen av fria radikaler i kroppen har dock ännu inte genomförts någonstans. Jag framlade för något år sedan ett förslag om och en forskningsplan för hur en sådan studie skulle se ut och genomföras men de tillfrågade chefsläkarna i min sjukvårdsregion avböjde att medverka. De ville inte stöta sig med läkemedelstillverkarna trots att de i sin kirurgiska verksamhet ständigt såg hur uppenbart det är att östrogen är cancerframkallande. Påståenden om att östrogen skulle motverka vissa cancerformer är vetenskapligt sett högst diskutabla.

De kvinnor som jag råder att sluta upp med att ta östrogenpreparat, berättar ofta att de efter det har börjat att må mycket bättre. Analogt med känslan av förbättring ser man att FORT-värdena har sjunkit betydligt, i riktning mot normala nivåer.

L-CarnitineIndivider som har alltför låga nivåer av fria radikaler kan förhöja sin metabolism på olika sätt. L-carnitin är förvisso en antioxidant men har den egenskapen att preparatet höjer ämnesomsättningen och därigenom höjer den totala nivån av fria radikaler i kroppen.

L-carnitin ingår därför som en komponent i bantningsmedel, vilka alltså inte är att rekommendera till personer med redan höga nivåer av fria radikaler. Individer med alltför låga nivåer av fria radikaler ska naturligtvis inte stoppa i sig för mycket föda som innehåller kraftfulla antioxidanter.

Om man har en alltför låg nivå av fria radikaler i kroppen, så kan man pröva att träna mycket hårt. Detta leder nästan alltid till en uppenbar ökning av förekomsten av fria radikaler. Elitidrottsmän har mycket riktigt också oftast höga nivåer av fria radikaler i kroppen. Mycket och hårt idrottande är därför inte alltid så hälsosamt, men det är av andra anledningar inte heller bra att låta bli att träna kroppen. För personer som har höga nivåer av fria radikaler finns det många födoämnesalternativ att använda sig av för att sänka nivåerna av fria radikaler.

Man ska dock komma ihåg att en hög nivå av fria radikaler kan vara ett tecken på sjukdom, förgiftning eller att det kan sättas i samband med användande av farmakologiska preparat. En av de grupper av läkemedel som normalt sett minskar nivån av fria radikaler är faktiskt penicillin.

Bland de födoämnen som sänker de fria radikalnivåerna återfinns:

CitronerA-vitamin, B-vitamin B6, C-vitamin, E-vitamin, karotenoider (alfakaroten, betakaroten, lykopen, lutein, zeaxantin och betakryptoxantin, Q-10 (ubiquinol), mineraler (t ex zink, magnesium och selen), flavonoider (t ex ginko biloba), isoflavoner, fenoler, polyfenoler, fytokemikalier (exempelvis quercetin, rutin och hesperidin), kolesterol, omega 3-fettsyror och albumin.

Många av dessa antioxidanter finns i stora mängder i vissa livsmedel, till exempel i gula och röda grönsaker och i frukt. Kostbehandling är ett naturligt alternativ om man har för höga halter av fria radikaler i kroppen. En lista över livsmedel som innehåller antioxidanter följer på slutet av denna artikel. I listan anges förekomsten av fria radikaler angivet i ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) per 100 gram livsmedel.

kryddnejlika
Kryddnejlika

Aromatiska föreningar som finns i kryddor innehåller ofta höga halter av antioxidanter. Problemet med kryddor är att man sällan kan äta så stora mängder av dem, så att det får någon större betydelse för nivåerna av fria radikaler i kroppen. Det finns dock undantag. En av de absolut kraftigast antioxiderande kryddor som finns är kryddnejlika. Att äta mycket kryddnejlika är dock inte särskilt aptitligt och kanske inte heller så särskilt nyttigt men det finns andra kryddor som man kan äta desto mer av och som tillhör undantagen.

Kanel, oregano, gurkmeja, kakao, kummin, persilja, basilika och ingefära innehåller mycket antioxidanter och de är relativt enkla att använda vid matlagning. Mörk choklad är antioxidantrikt och cirka 30 g av det innehåller rekommenderad dagsdos för personer som ligger inom normalintervallet avseende FORT-värde. Mjölkchoklad, katrinplommon, blåbär och gojibär är andra exempel på livsmedel som är mycket rika på antioxidanter. Individer som har höga FORT-värden ska äta stora mängder antioxidanter och de som har låga FORT-värden ska vara återhållsamma med antioxidantrika livsmedel.

Att stoppa i sig stora mängder mineraler är inte heller bra och det kan leda till förgiftning. Antioxidativa kosttillskott ska därför tillföras med variation. Några få av de tillskott som finns på marknaden kan de flesta dock äta ganska mycket av, till exempel coenzym Q10, C-vitamin och ginkgo biloba. Men inte heller dessa bör överdoseras alltför kraftfullt. Ginkgo biloba medför magproblem för omkring 2 % av befolkningen.

balance-stonesFörhållandet och balansen mellan de fria radikalerna och antioxidanterna är viktig.

Utan kunskap om vad den enskilde individen ligger på för nivå av fria radikaler kan man inte alls ordinera antioxidantbehandling. Nivån på de fria radikalerna kan man inte med någon säkerhet gissa sig till med utgångspunkt från levnadssätt, kosthållning etcetera.

Människor är olika och variationerna inom en population är mycket stora. Det finns faktiskt kvinnor som är både storrökare och äter östrogen men som ändå har en onormalt låg nivå av fria radikaler. Samtidigt finns det unga män som är fullt friska, lever sunt och tränar med måtta men som ändå har extremt höga nivåer av fria radikaler i kroppen. Det är ovanligt men det förekommer.

Provtagning är det enda sättet att få reda på vilken nivå en individ ligger på och endast utifrån den vetskapen kan man ordinera behandling som baseras på kostråd, eventuella kosttillskott, livsstilsförändring, motion med mera. Det är dock inte hundraprocentigt säkert att man lyckas med behandlingen men den absoluta majoriteten av patienter som behandlas får sina värden påtagligt förbättrade och därmed minskar risken för att de drabbas av framtida sjukdom och att förutsättningen för läkning ökar betydligt.

Patienter med alltför höga eller låga nivåer av fria radikaler har nämligen en försämrad läkningsförmåga, oavsett vilken behandling/terapi de genomgår. Det är vid alldeles för höga eller för låga nivåer av fria radikaler nästan lönlöst att försöka behandla sådana individers sjukdomstillstånd. De blir sällan bättre av behandling.

BAT-LOWIndivider med låga nivåer av fria radikaler blir sällan sjuka men behöver ofta mycket lång tid för läkning och tillfrisknande när de väl har insjuknat och ju längre läkningstid, desto större blir utrymmet för att varaktiga skador kan uppstå.

BAT-HIGHMed höga nivåer av fria radikaler minskar kroppens förmåga att även på egen hand reparera skador eftersom de nedbrytande effekterna av de fria radikalerna motverkar de uppbyggande funktionerna i kroppen. Ju längre tid man går omkring med höga nivåer av fria radikaler i kroppen desto mer ökar risken för att man utvecklar sjukdomar, i synnerhet allvarliga inflammationssjukdomar, till exempel fibromyalgi och tarminflammationer.

En förteckning över sjukdomstillstånd som förknippas med höga nivåer av fria radikaler återfinns längre ned.

Att genomföra provtagning och analysera förekomsten av fria radikaler är en viktig väg till att förebygga ohälsa och uppkomst av allvarliga sjukdomar. Att under en längre tid gå med såväl för låga som för höga nivåer av fria radikaler medför uppenbara hälsorisker. Om en individ drabbas av blodbrist, så måste detta verifieras genom blodprov och uppföljning av insatt behandling sker med hjälp av samma sorts blodprov och man tittar på eventuella förändringar. Detsamma gäller förekomsten av fria radikaler. Det är blodprov och analys med hjälp av ett FORT-test som gäller och uppföljningen är viktig.ansvar

Den offentliga sjukvården har ännu inte förstått hur viktig denna analys är och därför ingår den inte som något rutinprov i den offentliga sjukvårdens uppdrag. Det finns i Sverige fler laboratorieutrustningar på privata kliniker än vad det finns ute i landsting och regioner. Metoden är ännu inte vanligt förekommande och där den finns får patienterna själva betala för provtagning och laboratorieteknisk analys. Ett test kostar från omkring 300 kronor och upp till 500 kronor. Olika terapeuter tar olika mycket betalt för provtagnings- och analystjänsten.

Om man i sammanhanget beaktar att nästan halva befolkningen har analysvärden som ligger utanför normalintervallet, så förstår man att kostnaderna för denna typ av sjukvård skulle bli betydande om alla medborgare skulle testas. Vissa av dem skulle dessutom behöva ordination och uppföljning med ny provtagning och analys, ibland flera sådana uppföljande analyser. Kostnaderna är givetvis en obstruerande faktor som har lett till att denna mycket betydelsefulla och viktiga analysmetod ännu inte har slagit igenom trots att den vetenskapliga grunden för dess användning är mer än tillräcklig.

Brist på kunskap och insikt är troligtvis en bidragande orsak till att laboratorieutrustning för att genomföra FORT-testet ännu inte finns i alla svenska landsting och regioner.

Det är inte alltid enkelt att ställa in en patient som har för höga nivåer av fria radikaler. Låga nivåer i kroppen är dock betydligt mycket enklare att justera.

ζ

FORT-prov (Free Oxygen Radicals Test) utförs under föreningen SARA:s septemberturné på följande orter:

FORTRonneby: 6 september 2015

Värnamo: 7 september 2015

Köinge (Ullared): 8 september 2015

Falköping: 11 september 2015

Göteborg: 12 september 2015

FORT-testet/analysen kostar 300 kronor. För att vara säker på att få genomgå det testet under föreningen SARA:s septemberturné 2015, så anmäler du dig på telefonnummer: 0478 – 417 37 eller 070 – 274 80 80.

.
Information om SARA-turnén finner du på www.2000tv.se
 (jubileumsturnén … klicka här)

Jubileumsturnén avslutas i Göteborg 12/9 där bland annat
ett alternativ till Gastric Bypass presenteras, där man äter
sig sund och slank med riktig mat och utan hunger.
Ett alternativ när inte ens LCHF fungerar.
Läs mer … klicka här

Flyer Göteborg … klicka här
Övriga platser … klicka här

.
Michael Zazzio

Medicinsk forskare och privatpraktiserande kliniker
på AudioLaser-Kliniken i Hovmantorp ... www.alir.nu/
Vetenskapligt råd i den spanska medicinska akademin AENORTA
Kassör i miljö- och hälsoföreningen National Health Federation Sweden
Ordförande i miljö- och hälsoföreningen SARA
Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/zazzio/

ζ

APPENDIX

AUDIO-LASER-KLINIKEN.
Michael Zazzio utför även denna provtagning och analys på sin hörsel- och balansklinik, AudioLaser-Kliniken i Hovmantorp.

Den 12/9 kommer Michael Zazzio att berätta mer om hur man effektivt behandlar akuta och kroniska hörsel och balansrubbningar, grundat på vetenskap och erfarenhet … PDF

I Göteborg presenteras även morgondagens medicinska teknik, tillgänglig redan idag, samt hur man går ner i vikt OCH förbättrar sin hälsa – utan hunger och utan extra motion.

 ζ

Kliniska tillstånd

– som påverkas negativt av HÖGA nivåer fria radikaler:

Från A till Ö

 • Adult respiratory distress syndrome (ARDS)
 • Alfa-1-antitrypsinbrist
 • Alkoholrelaterad kardiomyopati
 • Alkoholrelaterade sjukdomar
 • Allergisk encefalomyelit (demyeliniserande sjukdom)
 • Alloxanutlöst diabetes
 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
 • Ateroskleros
 • Autoimmuna nefrotiska syndrom
 • Bleomycinförgiftning
 • Bronkopulmonär dysplasi (BPD)
 • Bukspottkörtelinflammation orsakad av fria fettsyror
 • Cancer hos barn
 • Cancersjukdomar i andningsorganen
 • Cerebrovaskulär skada orsakad av Dammlunga (Mineraldammspneumokonios)
 • Dietrelaterat överskott av järn
 • Dålig spermiefunktion
 • Effekter av cigarettrökning
 • Effekter av oxidantföroreningar (ozon, SO2, NO2)
 • Falconi-anemi
 • Favism
 • Fotisk retinopati
 • Foto-oxidation orsakad av protoporfyrin
 • Glomerulonefrit
 • Graviditetskomplikationer på grund av högt blodtryck
 • Grå starr
 • Hjärttoxicitet orsakad av adriamycin
 • Hyperbar syrgasbehandling
 • Hypoxi/Syrebrist
 • Högt blodtryck
 • Idiopatisk hemokromatos
 • Inflammatoriska tillstånd/immunsystemet
 • Ischemi-reperfusion
 • Keshan-sjukdomen (selenbrist)
 • Leverskada orsakad av endotoxiner
 • Leverskada orsakad av halogenerade kolväten
 • Lungemfysem
 • Malaria
 • Mutationer på det befruktade ägget vilket leder till medfödda missbildningar
 • Nefrotoxicitet orsakad av aminoglykosider
 • Nefrotoxicitet orsakad av metalljoner
 • Neurotoxineffekter
 • Njursjukdomar
 • Näringsbrist
 • Okulär blödning
 • Organtransplantation
 • Oxidativ stress på grund av träning
 • Parkinsons sjukdom
 • Peroral järnförgiftning
 • Potentiering av en traumatisk skada
 • Prematuritetsretinopati
 • Reumatoid artrit
 • Sickle-cell-anemi
 • Spetälska/Lepra
 • Stroke/hjärtmuskelinfarkt
 • Strålningsskador
 • Sår i mag-tarmkanalen på grund av NSAID
 • Tardiv dyskinesi
 • Vaskulit (hepatit B-virus)
 • Åldersrelaterad försämring av immunsystemet
 • Åldersrelaterad makuladegeneration
 • Åldrande
 • Överskott av järn

Det finns naturligtvis fler sjukdomar och sjukdomstillstånd som påverkas negativt av för höga eller för låga nivåer av fria radikaler.

ζ

Orsaker till höga nivåer av fria radikaler

 1. Miljögifter

  1. industrigifter
  2. luftföroreningar
  3. ozon
  4. bekämpningsmedel
  5. lösningsmedel
  6. kvicksilver och tungmetaller
  7. rökning (även passiv rökning)
   .
 2. Kost

  1. alkohol
  2. kaffe
  3. konstgjorda livsmedelstillsatser
  4. fetter som oxiderar (speciellt fleromättade oljor)
  5. skräpmat (junk food)
   .
 3. Stress

  1. fysisk, emotionell och mental stress
  2. hård fysisk träning
  3. kirurgiska ingrepp
  4. brännskador
   .
 4. Strålning

  1. radioaktiv strålning (röntgenstrålning)
  2. stark solstrålning (UV-ljus)
  3. elektromagnetiska fält
   .
 5. Inre orsaker

  1. nästan alla läkemedel
  2. brist på antioxidanter
  3. syrebrist
  4. försurning i vävnaderna
  5. en dålig tarmfunktion
  6. infektioner, inflammationer och inflammatoriska sjukdomar
  7. arakidonsyrans omvandling till fria radikaler
  8. mitokondrier
  9. fagocyter
  10. xantinoxidas
  11. peroxisomer
  12. reaktioner som involverar järn och vissa andra övergångsmetaller

 ζ

Antioxiderande vitaminer

 E-vitamin

 • Bästa källor: Vegetabiliska oljor, kallpressade oljor, vetegroddar.
 • Andra viktiga källor: Grönsaker, frukter, kött, kyckling, fisk

 C-vitamin

 • Frukter: Särskilt citrusfrukter, jordgubbar, cantaloupemelon
 • Grönsaker: Särskilt tomater, bladgrönsaker, olika kålsorter och grönsaker såsom broccoli och blomkål

Karotenoider

 • Betakaroten: Gula och orangefärgade grönsaker och frukter, mörkt gröna grönsaker
 • Alfakaroten: Morötter
 • Lykopen: Tomater
 • Lutein och zeaxantin: Broccoli, grönkål, spenat och ringblomma
 • Betakryptoxantin: Citrusfrukter

Antioxidanter

 1.  Enzymer

  1. Glutationperoxidas (GPX)
  2. Superoxiddismutas (SOD)
  3. Katalas
   .
 2. Koenzymer

  1. Q-10
   .
 3. Hormoner

  1. Q-10
  2. vissa könshormoner
   .
 4. Övriga

  1. Urinsyra
  2. Kolesterol
  3. Albumin
  4. Bilirubin
  5. Cerulloplasmin
   .
 5. Vitaminer

  1. C-vitamin
  2. E-vitamin (d-alfatokoferol)
  3. Alfakaroten, betakaroten och andra karotener
  4. A-vitamin
  5. B-vitamin B6
   .
 6. Mineraler

  1. Selen
  2. Zink
   .
 7. Fytokemikalier (olika ämnen som finns i frukt, grönsaker och örter)

  1. Flavonoider som quercetin, rutin, hesperidin finns i frukt och grönsaker (citrusfrukter, vindruvor, äpplen, lök etc). Det finns över 4.000 olika flavonoider i växtriket.
  2. Isoflavoner (sojabönor)
  3. Fenoler (sojabönor, te, vindruvor)
  4. Polyfenoler (oliver, olivolja)
  5. Lykopen (tomater)
  6. Lutein och zeaxantin (broccoli, mörkgröna bladgrönsaker)
  7. Alfakaroten (morötter)
  8. Kryptoxantin (citrusfrukter)
   .
 8. Aromatiska föreningar i örter

  1. Rosmarin
  2. Timjan
  3. Salvia
  4. Vitlök

 ζ

Antioxidantrika livsmedel (ORAC/100 gram)

ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)

 • Kryddnejlika  (314 000)
 • Kanel (268 000)
 • Oregano (200 000)
 • Gurkmeja (159 000)
 • Acai frystorkat pulver (151 800)
 • Kakao (80 000)
 • Kummin (76 800)
 • Persilja (74 000)
 • Basilika (67 000)
 • Curry (48 000)
 • Ingefära (28 000)
 • Svartpeppar (27 000)
 • Gojibär (25 300)
 • Chili (23 000)
 • Acai (18 400)
 • Mörk choklad  (13 120)
 • Mjölkchoklad (6 740)
 • Katrinplommon (5 770)
 • Blåbär (4 460)
 • Granatäpple (3 307)
 • Russin (2 830)
 • Björnbär (2 036)
 • Grönkål (1 770)
 • Tranbär (1 750)
 • Vitlök (1 662)
 • Jordgubbar (1 540)
 • Spenat (1 260)
 • Hallon (1 220)
 • Gul squash (1 150)
 • Brysselkål (980)
 • Plommon (949)
 • Alfalfagroddar (930)
 • Ångkokt spenat (909)
 • Broccoli (890)
 • Rödbetor (840)
 • Avokado (782)
 • Apelsin (750)
 • Blå vindruvor (739)
 • Röd paprika (710)
 • Körsbär (670)
 • Kiwi (610)
 • ”Baked beans” (503)
 • Blodgrape (495)
 • Grapefrukt (460)
 • Kidneybönor (460)
 • Gul lök (450)
 • Majs (400)
 • Aubergine (390)
 • Blomkål (385)
 • Frusna ärtor (375)
 • Potatis (300)
 • Sötpotatis (295)
 • Kål (295)
 • Sallad (265)
 • Nätmelon (250)
 • Äpple (218)
 • Morot (210)
 • Banan (210)
 • Tofu (205)
 • Tomat (195)
 • Zucchini (176)
 • Aprikos (175)
 • Persika (170)
 • Päron (134)
 • Vattenmelon (100)
 • Gurka (60)

4 svar på ”Fria radikaler och antioxidanter (Jubileumsturné 6 -12 september)”

 1. OMEGA-3 MED KRAFTFULL ANTIOXIDATIV EGENSKAP (”ANTI-AGING”)
  – OCH KVALITET ÄR A OCH O NÄR DET GÄLLER TILLSKOTT.

  BrudyLab i Spanien har utvecklat ett DHA-tillskott (Omega-3) som har en kraftig antioxidativ verkan, en kraftfull ”anti-aging”- effekt som även påverkar t.ex. hud och naglar. Faktiskt det enda DHA-tillskott som i kliniska studier uppvisat en antioxidativ effekt (varför EFSA tillåter detta hälsopåstående).

  Det har tagit BrudyLab 10 år och kostat mer än 100 miljoner kronor att utveckla denna Omega-3 där ALL produktion noggrant kvalitetskontrolleras. Sannolikt världens bäst dokumenterade Omega-3. Lämplig även för gravida och ammande mödrar på grund av dess höga kvalitet och renhet.

  Kostdemokrati fick ett mail från en kvinna 25+ (undersköterska) som börjat med Algatrium Plus (en kapsel om dagen) och hon skrev att hennes naglar blivit både vackrare och starkare. Förr gick de alltid av i jobbet, men nu höll de.

  Så hon sa att hon aldrig kommer att sluta med den Omega-3.

  Om man till ”Algatrium Plus” tillsätter de vitaminer, mineraler och antioxidanter som skyddar ögats funktion så får man BrudyRetina 1.5 g som bland annat skyddar näthinnan och det skarpa seendet (skyddar mot gula fläcken förändringar).

  Kostdemokrati fick också ett mail från en kvinna som plötsligt såg bättre efter att ha börjat med BrudyRetina 1.5g.

  Hej Kostdemokrati,

  Jag skulle vilja tacka för att ni skrev om BrudyRetina 1,5g så att jag kom i kontakt med denna produkt. Jag vill också dela med mig av vad som hände/händer mig, då jag nu äter dessa. Jag börjar från början ….

  – Läs mer … klicka här

  Ingen slump att BrudyLab på kort tid erövrat 15 % av världsmarknaden för ögontillskott – det fungerar ju. Vad är det värt att bromsa eller helt slippa gula fläcken förändringar? Att kunna se?

  Båda dessa DHA-tillskott finns nu att beställa fraktfritt inom Sverige och om man jämför med de preparat som lanseras hårt med TV-reklam som VitaePro och MegaRed samt med Optivital, så blir det ”knockout” i samtliga matcher. Ibland är kvalitet billigt och ibland är kvalitet viktigt (det är svårt att återställa förlorad syn).

  – Läs själv … VitaePro, MegaRed och Optivital MOT Algatrium Plus och BrudyRetina … klicka här

  1. Konstgjord väg till naturlig friskhet

   Vid nästan alla hälsostörningar finns ett överskott av de trasiga molekyler, som kallas fria radikaler i vårt blod. Professor Per-Arne Öckerman bekämpar radikalerna genom att ge sina patienter stora doser antioxidanter, alltså utvalda vitaminer, mineraler och andra vitalämnen. I takt med att antioxidanterna besegrar de fria radikalerna – han analyserar utvecklingen på en datorskärm – kan även ”hopplöst” sjuka i olika sjukdomar tillfriskna.

   ”Gula fläcken” tillfrisknade

   Ofta kommer patienter som inte har kunnat få hjälp av den ordinarie sjukvården till professor Öckerman. Besvär med gula fläcken (makuladegeneration) är en sådan sjukdom. Det är den vanligaste orsaken till blindhet efter 65 års ålder. Att fria radikaler spelar med vid en skada på gula fläcken är känt och flera experiment har gjorts med antioxidantbehandling.

   New Yorks ögonläkarförening har även rekommenderat sina medlemmar att ge patienter antioxidanter. Den allmänna inställningen är dock att man aldrig kan bota en sådan patient, bara fördröja så att han inte blir blind lika fort. Professor Öckerman berättade om tre patienter som han senast hade behandlat med sin radikala antioxidantterapi.

   En hade fått diagnosen for ett år sedan och hade höga halter fria radikaler i blodet. Efter några månader hade patienten normalt värde på fria radikaler och hans ögonläkare sa att det inte fanns några tecken kvar på sjukdomen.
   En andra patient hade varit sjuk i tre år. ”Här fick jag ta i ganska ordentligt ”, sade professor Öckerman. Patienten blev botad men med ett visst resttillstånd.

   Om den tredje patienten sade hans läkare att patienten skulle komma att bli blind inom ett år. Det blev han inte. Han kan fortfarande läsa sin tidning. Höga doser antioxidanter med brett spektrum fungerade.

   Läs hela artikeln … 2000-Talets Vetenskap

   – – –

   Kommentar

   Professor Per-Arne Öckerman har sedan artikeln skrevs forskat på LCHF och har i en studie funnit att LCHF har en positiv inverkan på hjärt- och kärlhälsan.

 2. Antioxidanter i daglig kost

  Föreläsning (26 min) om antioxidanter av professor Göran Petersson (institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers), som lyfter fram viktiga vardagliga källor till antioxidanter. Med utgångspunkt från illustrationer läggs fokus främst på karotenoider och flavonoider. Antioxidanternas biokemi beskrivs kortfattat på ett populärvetenskapligt sätt med bilder så att det är lätt att följa även om man saknar förkunskaper. Väl valda kombinationer för optimalt hälsoskydd betonas. Videon kompletterar tidigare rapporter för Cancer- och Allergifonden.

  – Missa inte denna video där du lär dig ABC om antioxidanter
  klicka här

  – ANTIOXIDANTER. Guide för Kost och Hälsa.
  Sista bilden i föreläsningen (med klickbara länkar) … PDF

  Läs varför du själv (sid 4) måste sätta dig in i hälsofrågor och själv ta ansvar för din och dina barns livskvalitet, då det lätt blir fel om du förlitar sig på auktoriteter som tjänar andra intressen än ditt och dina barns väl.

  Citat.

  Forskning: En obalans uppstår lätt mellan satsningar på lönsamma läkemedel och opatenterbara antioxidanter. Trots detta finns tusentals vetenskapliga artiklar om antioxidanter i relation till cancer och andra hälsohot. Ingående kunskaper om livsmedels innehåll av antioxidanter omsätts ändå sällan i specifika kostråd.”

  Detta återspeglar sig i häxjakter på forskare och läkare som arbetar med naturliga läkemedel. En häxjakt som även våra myndigheter deltar i – som syftar till att hålla oss kvar i ohälsoträsket så att läkemedelsindustrin kan blomstra. Som t.ex.

  – Läkaren som vägrade ge uppklicka här

  – Svårsmält – Läkemedelsverkets häxjakt på kolloidalt silverNHF

  Ett ofarligt medel (kolloidalt silver) – men med enorm effekt på sjukdomsframkallande bakterier, virus, svampar och encelliga parasiter utgör självfallet ett hot mot läkemedelsförsäljningen, varför våra egna myndigheter rycker ut. Har de blivit tokiga eller har de utvecklats till en moderna variant av ”terroristcell”. Jakten går även på vitaminer och mineraler som håller oss friska, medan de vill att vi ska dra ner på saltet till livsfarligt låga nivåer. Är det inkompetens som visar sig eller utgör våra egna tjänstemän särintressens hantlangare?

  Det är uppenbart att det INTE är folkets intressen som styr politiker och myndigheter. Folket står däremot för notan i form av onödig sjukdom och enorma skattebelopp (i snitt mer än 80.000 kronor per arbetande svensk och år – för hälso- och sjukvård). Suck!

 3. FEL NIVÅ AV ANTIOXIDANTER GÖR ATT BEHANDLINGSEFFEKTER UTEBLIR

  För höga och för låga nivåer av såväl fri radikaler som antioxidanter omöjliggör eller försvårar läkning och är sjukdomsframkallande. En övervägande majoritet av alla kvinnor i Sverige går omkring med alltför höga värden av fria radikaler och omkring 40 % av dem har extremt höga värden av fri radikaler. Detta är grunden till utvecklandet av allvarliga sjukdomar.

  Det är inte ovanligt att patienter med onormala nivåer av dessa ämnen uppsöker terapeut efter terapeut och genomgår olika former av behandlingsmetoder men ändå inte får någon behandlingseffekt. Onormala nivåer är sjukdomsframkallande, inflammationsdrivande och en grund för utvecklandet av till exempel cancersjukdomar.

  Patienter med höga fri radikalvärden kan söka för sjukdomskänsla i tiotals år utan att sjukvården finner några onormala värden MEN!! sjukvården testar inte nivåerna av fria radikaler i blod och finner därför ofta inte några sjukdomstecken.

  Det enda sättet att veta om man har för höga eller för låga värden är att ta ett blodprov och analysera det i en Callegari FORM-laboratorieutrustning. Undersökningen utförs på Michael Zazzios hörsel- och balansklinik AudioLaser-Kliniken i Hovmantorp, 25 km öster om Växjö … http://www.alir.nu/

Kommentera