Vetenskap och beprövad erfarenhet – ett begrepp utan preciserad innebörd, del II.

.

.

.

.
Efter att ha kommit tillbaka till Sverige efter min föreläsningsvecka i Spanien fann jag, precis som jag hade förväntat mig, inte något svar från Anders Tegnell, chef på avdelningen för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen.

Anders Tegnell klamrar sig fast vid att inte följa förvaltningslagen. Han har tidigare även uttryckt sin nonchalans gentemot domstolsprejudikat.
.

Anders Tegnell är chef för
smittskyddsenheten på Socialstyrelsen

Vid ett möte på Socialdepartementet vintern 2011/2012, sa Anders Tegnell att Socialstyrelsen inte ansåg att den svenska sjukvården fick erbjuda homeopatisk behandling på sådant sätt som Högsta förvaltningsdomstolen sensommaren 2011 (i RÅ 2011, ref 70) hade kommit fram till i en prejudicerande dom. Anders Tegnell påstod att Socialstyrelsen tolkade prejudikatet på ett helt annat sätt än Högsta förvaltningsdomstolen med flera.
.

”Socialstyrelsen tjänstemän anser
sig ha tolkningsföreträdde framför
Högsta förvaltningsdomstolen med flera”

Makt

En annan av Socialstyrelsens tjänstemän skrek ”Jag är Socialstyrelsen!” till en läkare som jag känner och som var föremål för myndighetens granskning.

”Jag är Socialstyrelsen!”

Ovanstående yttrades av en tjänstemän i ledande ställning som självsvåldigt bedömer behandlingsinsatser och behandlingsmetoder utifrån begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet».

Inte heller generaldirektör Lars-Erik Holm eller någon annan av myndighetens tjänstemän hade svarat mig i Anders Tegnells ställe. Socialstyrelsen verkar ha tystnat vad beträffar de frågor om begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet», som jag har begärt svar på.

Att begära korrekta svar från Socialstyrelsen är tydligen som att ösa vatten med hjälp av ett danaidiskt såll eller som att försöka städa upp i ett augiasstall. Det är ett evighetsverk som aldrig har något slut.

Ett av Herakles storverk bestod i att han gjorde rent i Augias stall
(med många års dynga) genom att leda in en flod. Augiasstall kallas något
som är mycket smutsigt, vanvårdat eller försummat (läs mer i appendix nedan)

Den internationella medicinska vetenskapen utgör referens

För några år sedan svarade Lars-Erik Holm på två olika brevfrågor och i svaren kunde man läsa:

”12 kap. 1 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område regleras att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I dag gäller alltså denna bestämmelse enligt svensk lag. Socialstyrelsen har att bedöma om en behandlingsmetod står i överensstämmelse med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet och handla i enlighet därmed.

Socialstyrelsen kan då komma att bedöma frågan om en behandlingsmetod står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, varvid avses den internationella medicinska vetenskapen.

Med vänlig hälsning, Lars-Erik Holm”

Bedömning av «vetenskap och beprövad erfarenhet» är godtycklig

Om det nu är så att Socialstyrelsen har till uppgift att bedöma om en behandlingsmetod står i överensstämmelse med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet så måste ju kravet vara definierat för att Socialstyrelsen ska kunna göra en sådan bedömning, eller har jag fel ?

Myndigheten måste alltså ha någon form av protokoll till grund för sin bedömning och eftersom offentlighetsprincipen i Sverige är lagstadgad så måste myndigheten i sådana fall kunna presentera en sådan intern bedömningsmall, eftersom den inte kan vara sekretessbelagd. Naturligtvis finns det inget sådant bedömningsprotokoll och inte heller någon bedömningsmall.

Socialstyrelsens bedömningar baseras alltid på godtycke. En grupps eller en enskild individs bedömning är nämligen alltid mer eller mindre godtycklig. Detta har Europadomstolen påpekat i ett hälso- och sjukvårdsmål där domstolen har fastställt att en nationell uppfattning inte kan anses vara opartisk.

Enligt den svenska grundlagen är godtycke olagligt eftersom det är likhet inför lagen som gäller och då måste alla medborgare behandlas och bedömas utifrån samma grund, inte utifrån socialt anseende (status), ekonomisk ställning eller tjänsteposition och inte heller utifrån bedömarens förutfattade mening, upplevelser och/eller magkänsla.

Jag kommer troligtvis aldrig att erhålla några som helst klara och tydliga svar från tjänstemännen på Socialstyrelsen vad gäller begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet».

Socialstyrelsen har vid ett flertal tillfällen haft interna, förtroliga samtal och möten om mig, min person och mina skrivelser, för att inte tala om min kliniska verksamhet, medicinska forskning och mina internationella medicinska kontakter.

Det hade varit bättre om de istället hade bemödat sig att följa Svensk rätt · EU-rätt · Internationell rätt. Då skulle många problem lösas och många möjligheter öppna sig.

Varför inte börja med Grundlagen 1 kapitlet 9 §:

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 1 kap. Statsskickets grunder:

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Not) Konsten att överleva ”förbannelsen att aldrig få något ordentligt svar” från en myndighet består främst i att kunna skratta åt eländet, ruska på huvudet och himla med ögonen. Det uppstår olösliga problem när inflytelserika tjänstemän sitter på fel stolar.

Ett försök att rätta till ett hot mot rättssäkerheten

I ett försök att påverka ”svenska historiska misstag” påpekade jag för utredningstjänsten på Sveriges Riksdag att deras promemoria 2001:2867 innehöll ett mycket allvarligt fel, vilket jag beskrev i den föregående delen av denna krönika. Felet inbegrep uttrycket «vetenskap och beprövad erfarenhet».

Gunnar Fors, chef på Utredningstjänsten, lät klok och resonabel då jag först talade med honom; det var dock innan jag hade sänt honom verifikaten på att promemorian de facto innehöll uppenbara felaktigheter.

Jag förklarade inledningsvis för honom att promemorian användes som bevisning i domstolsmål och därmed utgjorde ett allvarligt hot mot rättssäkerheten och att det av den anledningen fanns all anledning att korrigera det felaktiga. Det förelåg en risk att promemorian annars skulle kunna påverka domstolsutslag på ett rättsosäkert sätt. Gunnar Fors skulle, sa han, se till att en revision av promemorian skulle komma till stånd om det visade sig att något i den var felaktigt.

Bevisen om felaktigheterna skickade jag efter ett par veckor via email till Gunnar Fors som ett tag därefter skrev tillbaka:

”Hej Michael, Riksdagens utredningstjänst har tittat på de kommentarer du lämnat till oss angående promemorian med diarienummer 2001:2867. Utredningstjänsten gör bedömningen att kommentarerna inte föranleder någon justering av promemorian. Utredningstjänsten arbetar på uppdrag av riksdagsledamöter och partikanslier. Uppdragsgivaren till den promemoria som du lämnat kommentarer kring, sitter idag inte i Sveriges riksdag. Med bästa hälsningar, Gunnar Fors”.

Det blev inte någon korrigering!

Motiveringen att den riksdagsman som hade beställt utredningen inte längre satt i Riksdagen anser jag inte vara tillräckligt bärkraftig för att underlåta att korrigera och revidera ett statligt styrdokument som i sin nuvarande skepnad är osant och som dessutom riskerar att medföra förfång för såväl patienter som vårdpersonal. Å andra sidan finns det många statliga dokument som innehåller osanningar.

Gunnar Fors ställningstagande i det förevarande fallet innebär att han i egenskap av chef på utredningstjänsten underblåser att osanningar som har publicerats i utredningstjänstens offentliga dokument får leva vidare i okorrigerat skick, även då felen är uppenbara och allvarliga.

Jag kan inte göra annat än att lägga min panna i djupa veck.

Socialstyrelsen kommer troligtvis att fortsätta att använda sig av tesen att begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» skulle vara ett inom hela EU vedertaget begrepp.

Ni som har läst del ett av denna krönikeföljetong och det ovanstående i denna del vet nu bättre; men resten av befolkningen får fortsätta att sväva i okunnighet och utsättas för ojämlikt och kränkande godtycke i rättsosäkerhetens förlovade land.

”Ojämlikt och kränkande godtycke i
rättsosäkerhetens förlovade land”

Socialstyrelsen och Försäkringskassan

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet är inte något begrepp som enbart Socialstyrelsen använder sig av för att härska på hälso- och sjukvårdsområdet. Även Försäkringskassan baserar en del av sin verksamhet på uttrycket och det gagnar definitivt inte sjuka patienter som är mantalsskrivna i Sverige.

Om utlandssjukvård inom EU/EES har Försäkringskassan yttrat att:

Metoder som inte erbjuds av den svenska landstingsdrivna sjukvården inte heller står i överensstämmelse med «vetenskap och beprövad erfarenhet» och sådan sjukvård skall således inte ersättas.

Vid samma tidpunkt som Försäkringskassan påstod det svarade generaldirektör Lars-Erik Holm på Socialstyrelsen i brev att:

Det är den internationella medicinen och vad som var erkänt i de medicinska kretsarna som avgör om en behandling utförd i ett annat EU/EES-medlemsland skall ersättas eller ej.

Det kom således olika bud från olika myndigheter!

Trots Socialstyrelsens i detta fall korrekta yttrande (Lars-Erik Holm hade helt rätt i det han skrev), har Försäkringskassan under många år envisats med att agera utifrån myndighetens egen uppfattning om vad som står i överensstämmelse med «vetenskap och beprövad erfarenhet» och som på den grunden skulle gälla för att kunna få ersättning vid gränsöverskridande vård inom EU/EES.

Enligt europarätten skall Försäkringskassan fatta beslut utifrån EU rättens fördrag, prejudikat i Europadomstolen samt svenska prejudikat i Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare benämnd Regeringsrätten), inte utifrån den svenska lagstiftningen.

Försäkringskassan började så småningom att använda sig av de existerande domstolsprejudikaten för att avslå (inte för att bevilja) patienters ansökningar om ersättning för utlandsvård. Systematiskt använde sig myndigheten av vantolkade formuleringar i prejudikaten för att spara pengar åt staten på bekostnad av sjuka patienters personliga ekonomi.

Det som enligt domstolsutslagen skulle vara till fördel för patienterna vände Försäkringskassan mot dem och förvaltningsdomstolarna gick självfallet konsekvent och okritiskt på Försäkringskassans linje, trots att prejudikaten i Regeringsrätten på ett mycket tydligt sätt klargjorde hur svensk myndighetsutövning och rättsskipning skulle bedrivas för att den skulle överensstämma med europarätten. Genomgående använde sig Försäkringskassan av begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet».

Arbetsgrupp

Jag ingick under åren 2009-2010 i en arbetsgrupp som hade som syfte att förmå Försäkringskassan med flera svenska myndigheter att följa europarätten och de svenska domstolsprejudikat som vilade på EU-fördraget. Vårt arbete riktades först och främst mot Försäkringskassan och Socialstyrelsen och arbetet bestod delvis av att informera ansvariga tjänstemän om vad som enligt prejudikaten är gällande på hälso- och sjukvårdens område inom EU och att medlemsländernas myndigheter även är förpliktigade att följa lojalitetsplikten.

Arbetet visade sig vara minst sagt komplicerat.

Myndighetsutövare tenderar nämligen att fortsätta att arbeta på samma sätt som de tidigare har gjort, även om bevisen för att de fattar sina beslut på ett lagvidrigt sätt är odiskutabla. Så var det med Socialstyrelsen och så är det även med Försäkringskassan.

Försäkringskassan hade en interntidning i vilken det beskrevs vad som gällde utifrån domstolsutslag i mål 5595/99 med flera avgöranden i Regeringsrätten i januari år 2004. I tidskriften redogjordes det även utförligt för hur prejudikaten skulle tolkas och så långt var allting frid och fröjd.

Problemet var att handläggarna och deras chefer medvetet valde att inte följa prejudikaten. Det verkade som om ingen av tjänstemännen på avdelningen för utlandssjukvård ville tillstå vad lagstiftningen innebar och de nonchalerade helt enkelt sina direktiv och vad som stod i deras egen interntidning och den artikel som huvudsakligen var dedicerad tjänstemännen på avdelningen för utlandssjukvård.

Vår arbetsgrupp ställde en del frågor till Försäkringskassan. Det svar vi fick från stabsjuristen Jenny Lindmark innehöll bland annat:

”Försäkringskassan tillämpar redan i dag den rättspraxis som utvecklats genom de domar om gränsöverskridande vård som kommer från EG-domstolen.

Försäkringskassan har som myndighet att följa EG-fördragets lojalitetsförpliktelse. Försäkringskassan anser att man gör detta genom att tillämpa gällande rättspraxis samt att Försäkringskassan tillhandahåller information om den gränsöverskridande vården.

Du undrar också om Försäkringskassans uppfattning är att ’Patienter bör i regel få beslut angående gränsöverskridande vård inom 15 kalenderdagar’. Liknande skrivelser diskuteras i patientrörlighetsdirektivet, men är inte antagna ännu.

Försäkringskassan har därför ingen uppfattning i dessa frågor.

Jenny Lindmark, Stabsjurist”.

En av Försäkringskassans stabs juridiska företrädare påstod alltså att myndigheten redan följde europarätten. Vi visste dock att så icke var fallet.

Varför påstod då Jenny Lindmark det som hon skrev till oss? Ja, det måste väl ha varit för att hålla skenet uppe eller så trodde hon sig att europarätten verkligen följdes av Försäkringskassan.

Kände hon till hur det verkligen gick till? Det här fick mig att fundera på hur de sköter sin kvalitetssäkringen.

”Försäkringskassan verkar
sakna kvalitetssäkring”

Försäkringskassan ”har ingen uppfattning”

Citatet ”Försäkringskassan har därför ingen uppfattning i dessa frågor” är avslöjande.

Den reflektion som vi omedelbart gjorde efter att ha läst Jennys svar var att Försäkringskassan fullkomligt struntade i de prejudikat som beskrev 15 dagarsregeln.

Vi visste att Försäkringskassan hade kört över den regeln i många patientfall, men att de hade mage att skylta öppet med att de helt sonika struntade i den hade vi inte ens kunnat föreställa oss i våra vildaste fantasier.

Av Jenny Lindmarks svar framgick det att hon och myndigheten menade att direktivet stod över EU fördraget och prejudicerande domar. Så är dock inte fallet – tvärtom.

Patientdirektivet är underordnat EU fördraget och prejudicerande domar i Europadomstolen. Inte ens det känner myndigheternas stabsjurister till och ändå är de alla enligt lagstiftningen skyldiga att i sin tjänsteutövning följa EU-rätten till punkt och pricka. Det är det som kallas lojalitetsplikt men i och med att vi fick Jennys svar insåg vi att Försäkringskassan minst av allt följer den lojalitetsplikt som medlemsländernas regeringar har skrivit på att myndighetsutövarna förpliktigas att följa. Om de inte gör det så begår de tjänstefel oavsett om de själva är medvetna om det eller inte.

”Myndigheternas jurister begår tjänstefel oavsett
om de själva är medvetna om det eller inte”

.
EU-rätt, nationell rätt och internationell rätt

Redan år 2007 skrev Eva Edwardsson på SIEPS (Svenska Institutet för Europapolitiska Studier) rapporten «Fri rörlighet för välfärd?». Rättsutvecklingen gällande den fria rörligheten för sjukvårdstjänster och år 2008 publicerade den juridiska institutionen vid Umeå Universitet Lina Stodes examensarbete «Rätt till ersättning för sjukvårdstjänster inom EU/EES, svensk fallstudie».

De båda arbetena refererade till en mängd prejudicerande domar i Europadomstolen samt till det så kallade «Jelinek-målet», dom 5595/99 i Regeringsrätten. Försäkringskassan kände väl till dessa domar, vilka även citerades i Försäkringskassans egna interndokument.

Inte verkade myndighetsutövningen bli bättre av vårt idoga arbete med att informera de ansvariga tjänstemännen på Försäkringskassan. De fick såväl SIEPS rapport som Lina Stodens examensarbete.

Lina Stode skrev i klartext att medlemsländerna inklusive Sverige hade gjort fel och att Sverige fortfarande bryter mot europarätten.

Alla de personer som vi kontaktade på Försäkringskassan påstod att de följde EU-rätten. De försökte verkligen förmå oss att tro på dem och de hade troligtvis kunnat lyckas med sin övertalning om det inte hade varit så att vi hade haft tillgång till en större mängd patientfall där patienter de facto hade nekats ersättning för utlandsvård och där Försäkringskassan hade använt sig av osanna, ogiltiga och olagliga påståenden för att neka patienter ersättning.

”Försäkringskassan har använt sig av
osanna, ogiltiga och olagliga påståenden
för att neka patienter ersättning.”

Begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» användes flitigt av Försäkringskassan trots att det redan år 2004 föranstaltades i Regeringsrätten att det uttrycket inte hörde hemma i mål som rörde ersättning för utlandssjukvård inom EU/EES. Led alla tjänstemän av demens eller var de bara obildbara?

Antal avslag fyrfaldigat, på Försäkringskassans eget initiativ!

År 2007 och 2008 var, enligt Försäkringskassans egen statistik, antalet avslag på ansökningar om ersättning för utlandsvård mer än fördubblade, medan antalet ansökningar i stort sett var halverade. Det innebar att andelen avslag procentuellt sett nästan fyrdubblades från år 2006 till 2007.

Europadomstolens prejudicerande domar utgjorde inte någon grund för en sådan förändring, utan förändringen får nog ses som ett uttryck för den nationalekonomiska svångremspolitik som Försäkringskassan på eget initiativ bedrev.

”Försäkringskassan drev sin egen svångremspolitik,
baserat på myndighetens egen vantolkning.”

Föreläsning

Mitt uppe i detta sammelsurium erbjöd jag Försäkringskassan föreläsningar om Europarätten och om svenska domstolsprejudikat gällande utlandssjukvård inom EU/EES. Naturligtvis visade myndigheten inget intresse av att köpa in sådan kunskap som de vid ett enda unikt föreläsningstillfälle kunde få ”serverat på ett fat”.

Patientdirektivet

I februari 2011 klubbade Europaparlamentet slutligen igenom det så kallade patientdirektivet, vilket baserades på just de prejudikat som vi hade hänvisat till i vår kommunikation med bland andra Försäkringskassan. En kort tid efter patientdirektivets tillkomst yttrade sig Försäkringskassan över de ”nya” reglerna och myndigheten påstod enligt en artikel i tidningen sjukhusläkaren att vår arbetsgrupp och det som vi hade framfört inte alls hade haft någon betydelse för Försäkringskassans nu förändrade hållning i frågan.

Myndigheten hänvisade till att EU-direktivet nyligen hade kommit till och att lagstiftningen därmed skulle vara förändrad. I samma andetag refererade Försäkringskassan till en nytillkommen dom och samtidigt till just de prejudicerande domstolsutslag som vår arbetsgrupp ett par år tidigare hade hänvisat till.

Vad myndigheten inte upplyste allmänheten om var att domstolsprejudikaten i Europadomstolen är den högsta formen av lagstiftning inom EU och att patientdirektivet utgår ifrån prejudicerande domar och från EU-fördraget.

Försäkringskassans påstående om att vår arbetsgrupp inte skulle ha påverkat myndigheten får nog ses som ett erkännande om att myndighetens tjänstemän inte alls lyssnar på fakta och saklig information när den kommer utifrån, utan att myndighetens personal i stället tror att de själva med sin stab av medarbetare, inkluderat jurister och andra förståsigpåare, klarar av att själva göra helt korrekta bedömningar och avväganden.

Så är dock inte fallet och personligen har jag nog inte träffat på fler stolpskott någon annanstans i världen än bland de juristerna och chefer som arbetar på statliga myndigheter och i kommuner och landsting.

Det rättssäkerhetsproblem som Försäkringskassan bidrog med var att myndighetens personal medvetet bröt mot domstolsprejudikaten.

Försäkringskassan fortsatte att hänvisa till begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet», trots att Regeringsrätten år 2004 hade påpekat att Försäkringskassans åberopande av det uttrycket inte förtjänade något beaktande eftersom begreppet inte inrymdes i europarätten.

Det ska samtidigt påpekas att Sverige hade ögonen på sig inför Regeringsrättens avgörande i de prejudicerande domarna år 2004, eftersom vårt land på den tiden var anmält till Europakommissionen för att nationen Sverige redan då bröt mot europarätten, främst genom att på ett godtyckligt sätt använda sig av begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» och samtidigt låta nationella värderingar, uppfattningar och förutfattade meningar vara utslagsgivande i domstolsprocesser.

Regeringsrätten gjorde så som det från EU-håll förväntades av dem, men omedelbart därefter återgick de svenska myndigheterna inklusive domstolarna till sitt tidigare invanda beteende.

Resultatet av den medvetna vantolkningen av europarätten

Resultatet av den medvetna vantolkningen av europarätten blev att svenska patienter inte längre i lika stor utsträckning vågade söka sig utomlands för att få vård och behandling, eftersom det var rena rama tombolalotteriet när det gällde möjligheten att få ersättning.

Antalet ansökningar om ersättning för utlandsvård sjönk drastiskt och det är fortfarande ett lotteri och kommer troligtvis att fotsätta att vara så ett bra tag framöver, även efter det att landstingen tar över handläggningen och betalningsansvaret för den gränsöverskridande vården från och med hösten år 2013.

Då börjar cirkusen på nytt när landstingen ska dra åt patientsvångremmen för att i stället kunna spendera så mycket som möjligt av de budgeterade medlen på den interna verksamheten.

På samma sätt som Försäkringskassan bryter mot europalagstiftningen då det gäller den gränsöverskridande sjukvården inom EU/EES bryter myndigheten mot den svenska lagstiftningen i ärenden som baseras på begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet». Att europarätten ska genomsyra synen på medicinsk behandling är det ingen som bryr sig om.

”Att europarätten ska genomsyra synen på
medicinsk behandling är det ingen som bryr sig om.”

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna borde väl ändå kunna ställa saker tillrätta, kan man tycka. Verkligheten ter sig helt annorlunda. Underrätterna går nästan till 100 procent på myndigheternas linje, oavsett vilken bevisning som läggs fram i olika mål. Överklaganden tas sällan upp. I överrätterna är det inte särskilt mycket bättre. I de olika rätterna kan inte heller likhet inför lagen gälla eftersom domar ändras fram och tillbaka, mer slumpmässigt och godtyckligt än baserat på sunt förnuft och i enlighet med gällande lagstiftning.

Man ska komma ihåg att förvaltningsdomstolarna består av på vårdens område helt okunniga lekmän vilka fullständigt saknar insikt i hälso- och sjukvårdsfrågor. En pensionerad före detta ledamot av en av landets kammarrätter berättade att det är helt omöjligt att sätta sig in i hälso- och sjukvårdsmål. Prejudikaten är ofta otydliga och innehåller luddiga, tvetydiga och svårtolkade formuleringar. Lagstiftningen är ännu mer diffus och otydlig. Domstolarna klara inte heller av att döma utifrån någon som helst kunskap på det medicinska området. Ändå är dessa tjänstemän satta att besluta i sådana frågor.

”Prejudikaten är ofta otydliga och innehåller luddiga,
tvetydiga och svårtolkade formuleringar.
Lagstiftningen är ännu mer diffus och otydlig.”

Inte blir det heller bättre av att en bedömning i sig står i direkt motsats till begreppet vetenskap. Det är en kontradiktion att påstå att man kan bedöma ett vetenskapligt material. Vetenskap kan utifrån ett vetenskapsteoretiskt resonemang inte bedömas.

”Vetenskap kan utifrån ett vetenskaps-
teoretiskt resonemang inte bedömas.”

Vetenskapliga resultat behöver inte ”tolkas” för att gälla.

Vetenskapliga resultat står för sig själva. I och med ett bedömningsförfarande går nämligen själva vetenskapen förlorad. Vem skulle acceptera att 1+1=3 bara för att en domstol har gjort en sådan ”bedömning”?

Enkel matematisk logik verkar de flesta förstå att man inte kan manipulera hur som helst. Inom det medicinska området verkar myndigheter och experter dock kunna hitta på vad som helst som dessutom fullständigt saknar logisk stringens.

Under tiden för det arbete som riktades mot såväl Socialstyrelsen som Försäkringskassan träffade vi bland annat EU kommissionen och Socialutskottet i Sveriges Riksdag. Till EU kommissionen lämnade vi in en anmälan riktad mot Sverige.

Vår anmälan inbegrep Försäkringskassan, Socialstyrelsen och förvaltningsdomstolarna och vår anmälan baserades på att de alla bröt mot EU rätten.

”Försäkringskassan, Socialstyrelsen och förvaltningsdomstolarna.
De bröt alla mot EU-rätten, utan rättslig konsekvens.”

Till vår anmälan bifogades mängder av bevis men EU kommissionen valde ändå att inte agera mot den svenska staten. De sa till oss att i stort sett samtliga EU/EES medlemsstater bröt mot EU-rätten och EU-kommissionen såg troligtvis därmed ett evighetsarbete framför sig om de skulle börja med att ge sig på Sverige.

Dessutom hade kommissionen förhoppningar om att parlamentet inom kort skulle klubba igenom det nya patientdirektivet och EU kommissionen föreslog därför att kommerskollegium skulle ta ett samtal med berörda svenska myndigheter och att oegentligheterna skulle lösas i samförstånd genom samtal.

Problemet löstes aldrig. Svenska myndigheter saknar nämligen förmåga att i samförstånd lösa saker. EU fungerar inte heller som det är avsett att fungera.

Vi påpekade vid ett möte med Socialutskottet de brister som föreligger i svensk lagstiftning och visade att begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» saknar definition och specificering i lagstiftning, förarbete och proposition.

Vi bevisade att domstolarna dömer godtyckligt och att det gäller ända upp till den högsta nivån – Regeringsrätten. Sedan vårt möte med politiker i Socialutskottet har ingenting nytt hänt eller tillkommit. Inga nya lagförslag har lagts, varken sådana som reviderar eller förändrar befintlig lagstiftningen.

”Ingenting händer,trots att
uppebara lagbrott föreligger”

Rikdagspolitikerna valde att inte agera. Inte heller var de villiga att lagstifta om ersättning för utlandssjukvård inom EU/EES.

Vi står fortfarande på ruta nummer ett beträffande begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet».

Ännu har inga politiska eller statliga initiativ tagits för att förändra lagstiftningen.

Ännu finns det inte någon som har kunnat presentera en giltig specificering av vad begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» i klartext skulle innebära och vilka gränser som skulle gälla för att uttrycket enligt lagstiftningen skall vara uppfyllt.

”Majoriteten av de svenska patienterna
och den svenska vårdpersonalen svävar
fortfarande i okunskap vad gäller betydelsen
av detta för sjukvårdslagstiftningen grundläggande mantra.”

Det finns de som påstår att begreppets innebörd är självklart, men ingen av dem har ännu meddelat oss andra, okunniga och obildade medborgare vad den innebörden skulle vara.

.
Michael Zazzio
föreläsare, privatpraktiserande kliniker samt forskare inom audiologi/otologi

[ Del I finns här… ]

Svensk rätt · EU-rätt · Internationell rätt
Lagen gäller – lika för alla
Dags för alla att också tillämpa lagen

APPENDIX

Augias’ stall.

En konung i Elis hette Augias. Han var en rik man, som ägde tre tusen nötkreatur i sina stall, vilka voro belägna strax utanför hans palats.

Dessa stall hade aldrig varit rengjorda, men nu skulle de bliva det, menade Augias’ grannkonung Eurystevs, som nu tyckte sig hava funnit på ett sätt att grundligt förödmjuka Herakles. ”Gå till konung Augias i Elis”, sade han till honom, ”och rengör hans stall på en enda dag.”

Herakles åtog sin även detta utan knot och begav sig genast åstad till Elis.

Men då Herakles framträdde inför Augias och erbjöd sig att på en enda dag rengöra hans stall, betraktade konungen honom med misstänksamma blickar och sade: ”Icke kan du, en ädel krigare och en tapper hjälte, vilja åtaga dig detta nesliga trälarbete.”

Herakles svarade blott, att Dygden bjöd honom lyda sin konung.

Augias log och sade: ”Omöjligt synes det mig i alla fall, till och med för dig, väldige Herakles, att på en dag utföra detta verk. Men skulle du mot min förmodan hinna det, så lovar jag att som belöning giva dig tiondelen av alla mina hjordar.”

Herakles gick nu ned till floden Alfeus, som flöt ej långt därifrån, tilldämde dess vanliga utflöde och ledde den i stället tvärs igenom Augias’ stall. Och inom några ögonblick hade floden bortfört all orenlighet, som fanns efter de tre tusen nötkreaturen.

Men icke heller för detta arbete fick Herakles någon belöning. ”Det är floden och icke du, som har rensat mina stall”, sade Augias och drev i vredesmod bort Herakles ur sitt rike, då denne påminde honom om det löfte han fått.

Källa: abc.se

Begreppet «Vetenskap och beprövad erfarenhet» …
Del I
Del III
Del IV

5 svar på ”Vetenskap och beprövad erfarenhet – ett begrepp utan preciserad innebörd, del II.”

 1. Jag verkligen hoppas att du lyckas. Dina erfarenheter påminner om mina med en annan myndighet Energimarknadsinspektion. Ingen har lärt sig att det var redan Montesquieu som skrev om misbruk av makt:

  Maktdelningsprincipen, maktfördelningsläran, är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk.

  Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och utgör en av dess grundvalar.

  Sverige och andra nordiska länder är del av några få länder som inte tillämpar en tydlig maktdelningsprincip, då dessa istället tillämpar folksuveränitetsprincipen vilken innebär att all makt utgår från folket (RF 1:1) och där folkets representanter i Riksdagen har den slutgiltiga makten i samtliga frågor, detta då den verkställande och dömande makten i praktiken utgår ifrån parlamentet.

  Sverige tillämpar inte det ena princip och inte heller det andra. Det känns som att makten ligger helt och hållet vid myndigheterna.

 2. Michael Zazzio, det är en absurd historia du berättar. Det är som Alice i underlandet – fullständigt oförutsägbart och all respons är nonsenssvar.

  Det är uppenbart att vi har ett stort behov av oberoende revisorer på alla myndigheter på alla nivåer. Som hajeem skriver saknar vi två maktpoler som uppväger varandra.

  Vi har en tro på att man kan tillämpa självkontroll och att vi kan kvalitetssäkra oss själva. Känns säkert tryggt och bra för den enskilde tjänstemannen, men blir fullständigt förödande för samhället. Vi behöver flera modiga och kompetenta personer som Inga-Britt Ahlenius t.ex. som kan peka på brister i statens behandling av sina medborgare.

 3. Nu blir jag så upprörd igen…Vad kan Jag göra???? Jag vill verkligen göra något!!!! Jag arbetar 100% fackligt sen ca 12 år tillbaka, kan jag i min fackliga roll påverka på något sätt i dessa fall?? Jag har kollegor som sitter i socialförsäkringsnämnd och faktiskt ”dömer” i F-kasseärenden. Kan jag själv få en roll där? Hur? Måste kolla….
  Då känner jag att jag (kanske!) kan påverka genom att ifrågasätta…
  Får jag i så fall hjälp och stöttning från er här på Kostdemokrati???
  Jag blir så upprörd….. aaaaggghhh!!!!
  Jag har själv en kronisk sjukdom (PsoA) och har själv varit en vända i förvaltningsdomstolen men förlorat trots min läkares ord om ”vetenskap och beprövad erfarenhet” så jag har egen erfarenhet av att icke bli betrodd… Jag blir så frustrerad och arg…. Jag har också försökt att maila de styrande politikerna, MEN dom är inte så pigga på att svara… vem är förvånad???? Vad F-N kan vi vanliga medborgare göra??? Jag är öppen för alla förslag!!!

  1. Tack för att du vill göra något.
   Tyvärr tar allt tid och vi måste arbeta underifrån för att ordna ett paradigmskifte.
   Vad man kan göra är att arbeta politiskt, gå med i ett bra parti och erbjud dina tjänster. Där finns möjlighet att påverka genom att få partikamraterna att tänka ”rätt”. Att tänka ”rätt” är bara att begära att alla i partiet alltid följer vår grundlag och våra förvaltningslagar. Jag tror inte att någon protesterar mot detta självklara krav.

   Den dagen domstolar och nämnder (där politiker sitter och kan påverka) verkligen följer lagarna kommer också de korrumperade myndigheterna att tvingas följa vår grundlag och våra förvaltningslagar.

   Men idag verkar även domstolarna låta bli att till fullo följa vår grundlag och våra förvaltningslagar.

   Det är bättre i en bananrepublik, där vet man vad korruptionen kostar. I Sverige lever vi i en apekuniär (pengafattig) korruption.

   Uppmaning till alla som vill göra något, gå med i ett bra politiskt parti och se till att partiet alltid följer våra egna lagar!

  2. Folkets makt grundas på kunskap. Vi måste själva skaffa oss kunskap och lita mindre på auktoriteter som i många fall verkar sakna de mest basala kunskaper, och många verkar styrda av ekonomiska intressen.

   Kunskap ger makt och de politiker som inte gör sitt jobb byter vi ut september 2014.

   Ett bra sätt är att följa vad som händer på KOSTDEMOKRATI, prata med sina politiker (hänvisa gärna till KOSTDEMOKRATI.se), skriva insändare och prata med sina vänner (tipsa gärna om KOSTDEMOKRATI.se). Ju fler vi blir desto större inflytande får vi.

   Observera att de senaste kommentarerna finns under krönikorna i vänster kolumn, missa inte dem.

   – – –
   ALLA bör komplettera med D-vitamin

   Glöm inte D-vitamin, gärna 50.000 IE/IU per vecka (kostar en krona per vecka)! Läs mer och beställer här…

   Komplettera med 500 mg C-vitamin per dag, ett halvt kryddmått Askorbinsyra, som säljs i små påsar som finns på kryddhyllan i alla livsmedelsaffärer. t.ex. Santa Maria. Kan röras ut i lite vatten eller i en deciliter apelsinjuice (som istället för 30 mg då istället innehåller 530 mg C-vitamin). En påse för tio kronor räcker nästan en månad.

   Läkaren och forskaren Dr. Matthias Rath och Linus Pauling, tvåfaldig nobelpristagare
   inom kemi (Linus Pauling var en av molekylärbiologins grundare), de rekommenderar minst 600 mg C-viramin per dag för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom. Läs mer här. En intressant bok jag kan rekommendera, nyligen översatt till svenska.

   Så när det gäller D-vitamin och C-vitamin så handlar det om stora hälsoeffekter till låg kostnad.

Kommentera