Strålande tider!

Ibland blir det extra plågsamt konstatera, att gigantiska ekonomiska intressen alltid tycks gå före människors liv och hälsa – varvid ofta också gällande lagstiftning på olika områden allvarligt åsidosätts.
.
Man kan nästan få uppfattningen att ”Sverige” är detsamma som svenska banker, industrier och myndigheter, och att ”befolkningen” bara är någon sorts förbrukningsvara som behövs för att hålla de ekonomiska systemen igång.
.
Människor behövs fortfarande (trots en betydande ”robotisering”) inom industrin för produktion och distribution av industrins produkter – och de behövs som ”kunder”, några som är villiga att betala för produkterna. I övrigt tycks människorna ibland ses nästan som ”grus i maskineriet” – särskilt när de är fräcka nog att ta reda på fakta och försöka korrigera vanliga missuppfattningar om sakernas tillstånd.
.
När det gäller detta med strålning från mobiler och trådlösa nätverk – och särskilt 5 G – som nu introduceras i stor skala på flera håll i världen, så handlar det om ett skräckscenario! Många skadliga miljöaspekter (som onyttig kost, skadliga mediciner etc.) har man möjligheter att som enskild individ hålla sig borta från sådant (även om t.ex. tvångsmedicinering av barn i praktiken redan är ett faktum).
.
Men när det gäller denna form av strålning, så är det svårt att komma undan – åtminstone om man skall leva ett ”normalt” socialt liv i samhället. Redan nu tvingas många människor med ”elöverkänslighet” leva ett mycket begränsat liv och bo utanför tätbebyggt samhälle.
.
När 5 G är fullt utbyggt kommer man knappt någonstans ha möjlighet att undkomma – och effekterna där är väsentligt mycket skadligare än hos hittillsvarande system.
.
Man har i flera decennier känt till skadeverkningarna vid denna typ av strålning, men – som sagt – de ekonomiska intressena är så stora att man bortser från riskerna. Och det tycks som om forskningen på området medvetet förfalskas eller undanhålls.
.
Miljöingenjör Solveig Silverin har ingående kunskaper om detta, och har bl.a. redovisat dem på sin blogg – klicka här och här
.
På följande länkar finns en intressant intervju med miljöingenjör Solveig Silverin. Verkligen skrämmande in formation från någon som är specialist på området! Klicka här och här (Sound Cloud)
.

Läs mer om Vår Tids Största Miljö- och Hälsokatastrof:

Den Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet

Om Petra Flanders stiftelse

Klicka på texten ovan för att förstora texten

Om Petra Flanders stiftelse

Den finländska stiftelsen ”Petra Flanders stiftelse för integrerad vård” – ”Petrafoundation”, skapades i Borgå, Finland, 2002 till minne av Petra Flander, som avled i cancer före 30 års ålder.

Så här skriver man om syftet på sin hemsida:

Vår uppgift är att stöda Dig in Din kamp emot cancer, samt att ge Dig hopp oberoende att Din läkare har informerat Dig om att den traditionella läkekonsten inte mera kan bota Dig. Vår målsättning är att hjälpa Dig att övervinna Din cancer och att förbättra Din livskvalitet genom att visa Dig nya vägar framåt.

Nu har man också översatt sidan till engelska. Man kan numera alltså läsa texterna på finska, svenska och engelska. Sidan förtjänar att spridas!

Länk till sidan >>> klicka här

SVARA DOKTORN i Sveriges Radio

SR: ”Vård, tro och vetenskap” – Människor och tro

SVARA DOKTORN i Sveriges Radio

Torsdagen den 19 september sände radions P1 i serien ”Människor och tro” ett program med titeln ”Vård, tro och vetenskap”. Producenten för programmet, Antonio de la Cruz, hade ett par veckor tidigare gjort sig besväret att åka upp till norra Hälsingland för att intervjua mig (sedan han läst min bok ”Och cancern bara försvann”).
Att på detta sätt bli uppmärksammad av riksmedia
var förstås en lika oväntad som glädjande upplevelse.
Med tanke på SR:s sätt att i andra sammanhang behandla alternativ medicin, var jag orolig för att mitt budskap skulle kunna förvrängas, så att jag i det färdiga programmet framstod som en okunnig galning – som odugligförklarar all traditionell sjukvård och bara framhåller sina egna idéer. Några varnade mig kraftfullt för att ens ställa upp på en sådan intervju. Men jag fick intrycket att Antonio de la Cruz var en hederlig och genuint intresserad person, så jag ställde ändå upp på intervjun.
Jag märkte förstås att han var ordentligt impregnerad av det skolmedicinska paradigmet – och att han hade mycket svårt att föreställa sig, att läkarnas mediciner och behandlingar i vissa delar inte alls vilar på vetenskaplig grund. Men han hade ändå läst min bok, där det mycket tydligt framgår att jag faktiskt varit dödsdömd av läkare redan för fem år sedan, men att jag alldeles uppenbart fortfarande är i livet – och cancerfri (enligt läkarnas egna undersökningar – och utan deras behandlingar). Och han verkade inte ifrågasätta dessa fakta.
De delar av intervjun som sändes utgjorde kanske 15 % av hela intervjun – vilket väl var rimligt och ungefär var vad man kunde förvänta sig. Det var förstås oerhört positivt att jag alls blev framsläppt i programmet – och att jag tilläts framföra några påståenden som ur skolmedicinens perspektiv förstås betraktas som ytterst kontroversiella. Jag är mycket tacksam för att jag fick den möjligheten.
Sedan finns det förstås många synpunkter man kan ha på programmet i övrigt. En iakttagelse är t.ex. att man lagt in ”Horgalåten” mellan mina inlägg (om jag hörde rätt). Det kan ju ses som en eloge till mitt landskap, Hälsingland, där den låten skapades. Men musikens karaktär kan också uppfattas som ett tecken på att det jag framför är något mer ”hemvävt” (och mindre vetenskapligt). Övriga inslag interfolieras inte av musik på det sättet.
En annan synpunkt är att man klippt bort det inslag, där jag förklarade att våra skolmedicinska läkare självklart räddar liv varje dag, och att jag naturligtvis vill ha tillgång till sådana läkare, om jag bryter ett ben eller drabbas av något annat akut tillstånd, som t.ex. en hjärtinfarkt. I samma mening framhöll jag också, att våra läkare tyvärr är betydligt mindre kunniga, när det gäller våra s.k. kroniska sjukdomar och att deras kunskaper där lämnar en hel del övrigt att önska.
Läkaren Emma Frans framförde också en hel del åsikter, som inte hade mycket med vetenskap att göra, och KAM-utredaren Kjell Asplund fick åter tillfälle att berätta, att det snart inte bara skall vara förbjudet för icke legitimerad sjukvårdspersonal att behandla cancer, diabetes och epilepsi – utan ALLA ALLVARLIGA SJUKDOMAR. Dock var han nu något mer nyanserad än vid tidigare framträdande i media, där han som exempel på alternativ behandling framhöll ”utdrivning av onda andar med hjälp av shamaner” – ett fullkomligt bottennapp ifråga om seriös debatt på detta område.
Någon framhöll också, att alternativa medel kan interagera på ett negativt sätt med skolmedicinens ”godkända” läkemedel och kanske förhindra deras avsedda verkan. Det kan förstås finnas en sådan risk – men den torde vara tämligen marginell jämfört med de risker som uppstår genom den oerhörda överförskrivning av just godkända läkemedel som sker i dag.
Man vet, att om någon har fem läkemedel eller fler samtidigt, så är risken nästan 100 % att några av dem interagerar på ett sätt som medför problem – ibland av direkt livshotande karaktär. Läkemedel är ju i allmänhet betydligt mer potenta (”giftiga”) än naturläkemedel, mineraler och vitaminer, som också är mer toleranta betr. dosering. Och ”godkända läkemedel” är utan tvekan en av de allra vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen – för äldre människor kanske den allra vanligaste. Många äldre kan i dag ha 15 eller 20 (eller fler) av läkare förskrivna mediciner!
För läkemedel kan ju något enda milligram mer eller mindre betyda skillnad mellan liv eller död. Detta är ytterst sällan fallet för ”naturmediciner”.
Läkaren Ursula Flatters kunde sedan på ett bra sätt förklara bakgrunden till Vidarkliniken och dess verksamhet, men många uppfattade kanske inte detta att patienterna varit väldigt nöjda med vården där, och att konkursen är en följd av att genuint okunniga politiker beslutat att några regioner (f.d. landsting) inte längre skall använda sig av Vidarklinikens tjänster. En tragedi och skandal, som inte fått den uppmärksamhet den förtjänar.
När det gäller mitt inlägg om att cancerpatienter kan skickas hem för att sedan vänta i månader på behandling – och får veta att de inte själva kan göra någonting för att förbättra sin situation, och att de skall ”äta och leva som vanligt” – och kan ”äta hur mycket socker de vill”, så framkom att detta självklart innebär en oerhörd stress. Men det viktigaste föll bort, nämligen att man sedan 1920-talet vetat, att socker bildligt talat är rena raketbränslet för alla cancerceller. Läkarnas råd blir alltså ett flagrant och tragiskt ”dubbelfel”. Dels innebär det att patienten utsätts för en oerhörd stress (som i sig gynnar cancern), och dels uppmanas han/hon också att äta precis det som mest gynnar cancerns tillväxt!
Eftersom cancer i huvudsak är en metabol sjukdom, som hänger samman med kost och livsstil, så är det upprörande att läkare kan rekommendera cancerpatienter att fortsätta med precis den kost och livsstil som troligen förorsakat deras cancer!
I programmet nämndes också, att detta med att ge människor hopp var oerhört viktigt. Som av en händelse var Antonios enda framförda synpunkt mot vad jag påstod, att han ville betona, att min berättelse gällde just mig och min cancer – och att han inte var bekväm med att kanske ge andra cancersjuka människor hopp!
Så tycks det generellt också vara inom skolmedicinen. Man verkar kroniskt rädda för att ge människor hopp – men mycket benägna att frånta människor hopp genom att t.ex. tala om för patienterna att ”det finns inget att göra”. I sådana fall skrivs kanske patienten in vid ett palliativt team i väntan på enh ofrånkomlig död.
För övrigt framförde jag också i intervjun, att det numera finns ett antal patienter, som just varit inskrivna i palliativa team – och som med hjälp av ”min metod” oförklarligt blivit cancerfria. Läkarna har i allmänhet varit helt ointresserade av hur det gått till!
Men – som sagt – fantastiskt att Sveriges Radio ändå släppte fram SVARA DOKTORN – om inte i ”full frihet”, så i alla fall utan att allvarligt förvanska mitt budskap. Det tackar vi för!
Länk till programmet här >>> https://sverigesradio.se/avsnitt/1358367

APPENDIX
Inspelat samtal med Antonio de la Cruz – Sveriges Radio 20190920 >>> https://soundcloud.com/ulf-bittner/sverige-granskas-inspelat-samtal-med-sveriges-radio-20190920

 

SVT:s ansvar

SVT:s ansvar

Nyligen anmälde jag (och många andra) SVT – programmet Aktuellt – för att bryta mot reglerna för opartiskhet och saklighet. Det mest anmärkningsvärda i programmet var kanske KAM-utredaren Kjell Asplunds exempel på alternativ medicin – ”utdrivning av onda andar med hjälp av någon schaman”.

Därmed hånade och förlöjligade han ett stort antal människor med mångåriga och gedigna utbildningar i olika alternativa discipliner – med ofta goda behandlingsresultat. I svaret från Granskningsnämnden för radio och tv, som kom här om dagen kan man läsa följande:


BESLUT 2019-09-05 Dnr: 19/02393

SAKEN. Aktuellt, SVT2, 2019-07-11, inslag om att ökad efterfrågan på så kallad alternativ vård oroar cancerläkare; fråga om opartiskhet och saklighet

BESLUT. Inslaget frias. Det strider inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING. Granskningsnämnden konstaterar att utredaren var en tillfällig medverkande som var inbjuden i egenskap av expert. Hans uttalanden innebär inte att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Vad anmälarna anför i övrigt medför inte heller att inslaget strider mot dessa krav. Detta beslut har fattats av granskningsnämndens ordförande Dag Mattsson efter föredragning av Johannes Wik.

På granskningsnämndens vägnar Dag Mattsson Johannes Wik


Min slutsats: SVT kan välja att inbjuda någon som man kallar ”expert” och låta personen framföra vilka galna och felaktiga uppfattningar som helst – utan att behöva ta ansvar för detta.

Kanske skulle man kunna bjuda in en hängiven nazist som expert på sin ideologi – och låta denna oemotsagd får framföra motiven för sin uppfattning?

Agnes Wold

Något lika anmärkningsvärt inträffade också i SVT:s program ”Fråga Doktorn” den 2 september 2019. Då hade man bjudit in professor Agnes Wold, som är känd för sina osakliga påhopp på allt vad alternativ medicin heter.

I detta program framförde hon utan att bli motsagd eller utsättas för följdfrågor ett antal uppenbara lögner – och ett gravt nedsättande uttalande om hela hälsokostbranschen.

Här ett axplock av hennes påståenden:

”Vår tarmflota bryr sig inte om oss – och vi behöver inte bry oss om den”.

”Om man försöker byta ut tarmbakterier, så är det HELT OMÖJLIGT att få dem att stanna”.

”Det finns absolut ingen i hela världen som visat att en tarmflora är bättre än en annan”.

Som exempel på medicinska myter nämnde hon:

Att man kan påverka tarmfloran
Att man kan påverka immunförsvaret

Sedan föreläste hon om att eftersom alkohol är lösligt i både vatten och fett, så blir vid alkoholförtäring alkoholhalten densamma i alla kroppens organ.

Efter att ha påpekat, att de flesta människor dör vid en alkoholhalt på 4–5 promille, så berättade hon, att detta som av en händelse är den alkoholhalt som finns i vanlig Kefir – men att ”ingen har dött av litet Kefir”.

Är det ingen mer än jag som tycker att detta
resonemang är fullkomligt vettlöst?

Hon pratar sedan om trenden för något decennium sedan, då alla sprang omkring med vattenflaskor och drack ur dem hela tiden. Det påstods nu, att människor då dog av att dricka för mycket vatten!

Samtidigt säger Agnes Wold, att det spelar ingen roll hur mycket man dricker, för ”om man dricker två dl vatten, så måste man omedelbart kissa ut två dl.”.

Vidare påstår hon, att ”vi behöver aldrig tänka på att dricka, för det sköter kroppen själv”.

Avslutningsvis kom dråpslaget: ”I stället för att köpa löjliga hälsoprodukter skall man köpa en aktiefond varje månad” (för att ha ett rejält kapital, när man går i pension).

Detta framförs alltså av en ”expert” i ett program med oerhört många tittare – på bästa sändningstid. Och SVT tar inget ansvar för all denna anmärkningsvärda (och klart hälsovådliga) desinformation, eftersom det ju var en ”inbjuden expert” som framförde åsikterna!

Sven Erik Nordin
http://www.svaradoktorn.se/

.

Varför ska skattebetalarna via
Public Service finansiera idiotisk,
falsk och hälsovådlig ”information”
som SVT försåtligt framför som saklig?

SVT har bevisligen brutit sitt kontrakt och
bör förlora sitt monopol på skattemedel.

Hur tänker våra riksdagspartier som
finansierar denna propagandakanal?

Den infekterade frågan om vacciner

Jag har nu sedan april 2016, då jag startade min hemsida, skrivit betydligt över 300 inlägg på avdelningen ”Nyheter/Blogg”. Tyvärr måste jag nästan dagligen konstatera, att de flesta fortfarande är väldigt aktuella. Inte minst gäller detta debatten om vacciner. Den 26 juni 2016 skrev jag följande:

Om man ens antyder att vaccination kanske inte är oproblematisk, så riskerar man att bli betraktad som okunnig och en ”konspirationsteoretiker” (precis som om man påstår att det går att äta sig frisk från cancer – vilket jag faktiskt tycks ha gjort). Ämnet är alltså kontroversiellt. På samma sätt som ordet ”cancer” tycks ha en förmåga att blockera sunt förnuft och logiskt tänkande, så får jag intrycket att ”vaccin” ger nästan samma effekt – fast förstås med omvända förtecken…

Den 16 maj 2015 publicerade Expressen en artikel av Malin Roos – som där påstod att det var ”barnmisshandel att inte vaccinera sina barn”. Expressen har kanske inte gjort sig känd för noggrann faktakontroll av sina artiklar. Möjligen har det brustit i det avseendet här också. Det är säljande rubriker och löpsedlar som är det väsentliga. Sanningen kommer i andra hand.

Jag kanske än en gång skall påpeka, att jag inte är läkare, eller sakkunnig vad gäller vaccinationer. Men jag återger det svar Malin Roos fick av Inge-Mo Haraldh. Det kommer här:

År 1871-72 upplevde England sitt värsta utbrott med 45.000 dödsfall i smittkoppor, trots en 98-procentig vaccinationstäckning av befolkningen mellan 2-50 år. Under samma period i Tyskland, med en vaccinationstäckning på 96 procent dog över 125.000 av smittkoppor. (The Hadwen Documents)

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför förhindrade de då inte dödsfallen, eller åtminstone höll nere antalet?

I Tyskland infördes obligatorisk massvaccination mot difteri år 1940, och 1945 hade antalet difterifall ökat till 250.000 från 40.000 dvs ökat med 625%.

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför ökade då antalet difterifall, trots flera års obligatorisk massvaccination?

I USA 1960 upptäckte två virologer att båda poliovaccinerna som användes var kontaminerade med sv40 som orsakar cancer i djur liksom även förändringar i mänskliga vävnader. Miljoner barn har injicerats med dessa vacciner. (Med Jnl of Australia 17/3/1973 p555).

Jag har träffat Désirée Röver, hennes son var en av dem som fick detta poliovaccin och han dog sedermera i cancer orsakad av sv40

Vilka garantier har vi för att vacciner inte är kontaminerade? Kan vi acceptera att vaccin som ges som allmän, förebyggande vård till friska barn tar livet av dem?

År 1967 deklarerade WHO att Ghana var fritt från mässlingen efter att 96 procent av dess befolkning var vaccinerad. År 1972 upplevde Ghana ett av sina värsta mässlingsutbrott med det största dödstalet någonsin. (Dr H Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kunde ett sådant utbrott ske trots den höga vaccinationstäckningen?

Mellan 1970 och 1990 inträffade över 200.000 fall av kikhosta i fullt vaccinerade barn i Storbritannien. (Community Disease Surveillance Centre, UK).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – och man är fullt vaccinerad – hur kan då så många få kikhosta?

På 1970-talet avslöjade en indisk studie som involverade 260.000 människor att fler fall av TBC uppstod i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. (The Lancet 12/1/80 p73).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kan den vaccinerade gruppen då ha fler TBC-fall?

Dr Jonas Salk som utvecklade det första poliovaccinet, vittnade år 1977 tillsammans med andra forskare om att massvaccination mot polio var orsaken till de flesta poliofallen över hela USA sedan 1961. (Science 4/4/77 ”Abstracts”).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför är vaccinerna då den största orsaken till den sjukdom som man vill förebygga?

År 1978 avslöjade en granskning av 30 delstater i USA att fler än hälften av barnen som fick mässlingen hade blivit helt adekvat vaccinerade. (The People’s Doctor, Dr R Mendelsohn).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför hjälper de inte trots att de har ordinerats enligt sjukvårdens riktlinjer?

År 1979 övergav Sverige kikhostevaccinet på grund av dess ineffektivitet. Av 5.140 fall år 1978, fann man att 84 procent hade vaccinerats tre gånger! (BMJ 283:696-697, 1981). 84 procent fick alltså kikhosta trots tre doser vaccin.

Jag undrar: Är det överhuvudtaget möjligt att vaccinera bort kikhosta?

Februarinumret 1981 av Journal of the American Medical Association påvisade att 90 procent av förlossningsläkare och 66 procent av barnläkare vägrade att ta röda hund-vaccin.

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför avstår då så många förlossningsläkare och barnläkare från att vaccinera sig? Har de kunskaper som inte når oss vanliga medborgare.

I USA har kostnaden för en enda DTP-injektion (vaccin mot difteri, kikhosta och stelkramp) ökat från 11 cent 1982 till 11,40 dollar 1987. Vaccintillverkarna lade 8 dollar åt sidan per injektion för att täcka de rättsliga kostnader och skadestånd som betalades ut till föräldrar med hjärnskadade barn och barn som dog till följd av vaccination. (The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – hur kommer det sig då att så stor andel av intäkterna går till skadestånd?

Mellan 1988 och 1989 inträffade ett polioutbrott bland många tusental fullt vaccinerade barn i Oman. Regionen med den högsta incidensen hade den högsta vaccinationstäckningen. (The Lancet, 21/9/91).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför inträffar då de största utbrotten där det är högst vaccinationstäckning?

År 1990 visade en brittisk granskning av 598 läkare att över 50 procent av dem vägrade att ta hepatit B-vaccinet trots att de tillhörde den högriskgrupp som uppmanades att vaccinera sig. (British Med Jnl, 27/1/1990).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför vägrade då merparten av den yrkeskår som vaccinerar andra att vaccinera sig själv? Vet de något som vi vanliga medborgare inte får veta?

År 1990 hade Journal of the American Medical Association en mässlingsartikel som fastslog ”fastän mer än 95 procent av barn i skolåldern i USA var vaccinerade mot mässlingen så fortsatte stora utbrott av mässlingen att uppstå i skolorna och de flesta fallen uppstod bland tidigare vaccinerade barn.”(JAMA, 21/11/90).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför uppstår då utbrott trots en så pass hög vaccinationstäckning och varför uppstår utbrotten främst bland de som var vaccinerade? Om gängse teori hade stämt – skulle då inte alla de ovaccinerade drabbas i större utsträckning än de vaccinerade?

I USA räknade FDA från juli 1990 till november 1993 totalt till 54.072 biverkningar efter vaccination. FDA erkände att denna siffra bara representerade 10 procent av den verkliga siffran, därför att de flesta läkare vägrade att rapportera vaccinskador. Med andra ord, biverkningarna för denna period översteg troligtvis en halv miljon! (National Vaccine Information Centre, March 2, 1994).

Jag undrar: Om vacciner verkligen är säkra – varför inträffar då så många biverkningar, och varför vägrar läkare att rapportera vaccinationskador? Ska vi acceptera ett så stort mörkertal? (FDA i USA motsvarar Läkemedelsverket i Sverige).

I tidskriften The New England Journal of Medicine, juli 1994, kom en studie fram till att över 80 procent av barn under 5 år som hade dragit på sig kikhosta hade blivit fullt vaccinerade.

Jag undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför finns det då så många insjuknade bland de vaccinerade?

Den 2 november år 2000 kungjorde the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) att dess medlemmar på deras 57:de årliga möte i St. Louis röstade för att godkänna en resolution som krävde ett slut på obligatoriska barnvaccinationer. Resolutionen godkändes utan en enda ”nej”-röst.

Jag undrar: Om vacciner verkligen är säkra och effektiva – skulle då denna läkarkår rösta fram ett nej till obligatorisk vaccination?

I en forskningsrapport av Roman Bystrianyk visas flera diagram över dödstalen över olika sjukdomar i USA. Här ser man att dödsfallen i sjukdomar sjönk drastiskt långt innan vacciner infördes.

I slutet av 1800-talet dog det runt 200 barn mellan 0-14 år per 100.000 invånare och år. Strax innan införandet av vaccin på 1930-talet var siffran mindre än tio.

Scharlakansfebern minskade från 200 döda per 100.000 i slutet av 1800-talet till praktiskt taget noll på 1940-talet. Detta var en av de värsta smittsamma sjukdomarna på den tiden och den dödade många människor men är idag inget större hot trots frånvaron av ett vaccin. …. FORSKNINGSRAPPORTEN

Diagram visar att vaccinering börjar först när sjukdomarna redan klingat av, således ej vaccinernas förtjänst.

Jag undrar: Om det verkligen skulle vara tack vare vacciner som sjukdomarna inte härjar idag – hur kan då sjukdomarna ha minskat så drastiskt redan innan vacciner fanns, och hur kan scharlakansfeber i så fall ha minskat trots att inget vaccin finns mot den sjukdomen?

Genom att endast uppvisa nedgången i sjukdomsincidens och mortalitet från tidpunkten då vaccinet infördes och framåt så får man bilden av att vaccinet har varit fantastiskt, men genom att titta på en mer långsiktig bild så inser man att vaccinet har gjort föga nytta.

Som ett exempel på det så sjönk dödstalen i mässling i USA från 13,3 per 100.000 år 1900 till 0,2 per 100.000 det år som vaccinet introducerades nämligen 1963 – d.v.s. en minskning med 98 procent innan vaccinets införande. Liknande siffror gäller för kikhosta och difteri, där vaccin blev allmänt tillgängliga 1949. Från år 1900 till 1949 hade dödstalen i kikhosta redan sjunkit från 12,2 per 100.000 till 0,5 per 100.000 – en minskning med 96 procent och avseende difteri från 40,3 per 100.000 till 0,4 per 100.000 – en minskning med 99 procent. forskningsrapport av Roman Bystrianyk..

Jag undrar: Varför ska vacciner få äran för att de skulle ha utrotat dödliga sjukdomar som enligt befintliga fakta praktiskt taget ingen dog utav redan innan vaccinerna kom?

Jag förväntar mig att du som är så påläst, och vet hur alla ska göra med sina barn, sitter inne med svaret på alla frågorna – då tycker jag att du ska prångla ut svaren så att vi kan bli lika upplysta som dig.

Du kan ju också berätta vid vilken nivå av antikropps-svar som man får en garanterad effekt av de vacciner som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Innan man vet det så vet man inte om behandlingen fungerar och kan inte proklamera att den är effektiv. Det har aldrig funnit scharlakansfeber-vaccin – men den har precis som mässlingen gått ner – hur tolkar du det? Att mässlingsvaccin är effektivt eller att mässlingen troligtvis hade gått ner av sig själv även utan vaccin?

Danska experter slår larm i Danska TV News De har funnit att flera unga kvinnor har fått allvarliga biverkningar av HPV-vaccinet, och uppmanar nu myndigheterna att titta närmare på det här. https://youtu.be/tBAJJpO5j6g

Se den här filmen – den är väldigt upplysande https://vimeo.com/126792405

Läs mer: http://www.thenhf.se/varakarnamnen/vaccin-vaccination/

Detta är vad en förebyggande åtgärd till friska barn åstadkommer – Det är vad jag skulle beteckna som barnmisshandel:

Isabella elsker at springe, her midt i 2013. Før hun får den sidste vaccination senere i november 2013.

Isabella har store problemer med selv at gå på dette tidspunkt, her i foråret 2014.

Sådan så det ud da hun havde det værst, men stadig ikke rask.

Isabella symptomer er i dag, at hun må leve med, Smerter i hele kroppen, træthed, ledsmerter, hovedpine, mavesmerter, stærke menstruationssmerter, nedsat muskelkraft, gangproblemer, svimmelhed, kvalme, nedsat appetit, søvnløshed, stresset, forvirret og koncentrationsbesvær, m.m.

Isabella är bara en av många vaccinskadade. HPV vaccinet är det barnvaccin som ger mest biverkningar av alla vacciner i vårt barnvaccinationsprogram. Det är dessutom helt onödigt hör experter och politiker i Sverige:

Ditt svar eller eventuellt uteblivna svar kommer att publiceras respektive omnämnas på NHF Swedens hemsida.

————————————————————————

Till förekommande av onödiga ”hatmail” vill jag alltså påpeka, att ovanstående är ett återgivande av Inge-Mo Haraldhs svar på artikeln i Expressen….


Mer fakta om vacciner … DÄRFÖR IFRÅGASÄTTER VI VACCIN >>> klicka här

Varför botar man inte malaria?

Repris från juni 2016: Enligt uppgift är situationen i Kongo-Kinshasa nu förfärlig, och sjukdomen malaria förefaller vara helt utom kontroll. Om man känner till vad som sker ett antal mil längre västerut, i Ghana, så undrar man var problemet finns.

Om kolloidalt silver effektivt botar malaria i Ghana, så borde det vara lika enkelt i andra delar av Afrika. Om det är så att Big Pharma medvetet förhindrar användningen av ett billigt, biverkningsfritt, effektivt och lättadministrerat (men icke patenterbart) medel mot malaria, så är det några som har mycket att stå till svars för. Tusentals bar dör av malaria i onödan – varje dag!

Se videon på följande länk! Där handlar det om ”Silver Shield”, ett kolloidalt silver med styrkan 20 ppm, medan den produkt som säljs i Sverige vanligen har styrkan 10 ppm (som oftast visat sig vara den optimala). Någon borde informera t.ex. Läkare utan gränser om detta – om man inte kan bevisa att videon är falsk, vilket det inte finns någon anledning att tro!

Den som ev. inte redan läst sidan om kolloidalt silver har direktlänken dit här: http://www.svaradoktorn.se/425558358

Läs även PM om kolloidalt silver >>> klicka här

Vårt interface mot den fysiska världen

Vi människor har oerhört stora kontaktytor mot omvärlden (miljön) – rent fysiskt. Vår hud kan hos en vuxen människa ha en yta på ca två kvadratmeter – som alltså exponeras mot omgivande miljö.

Våra lungors yta som på motsvarande sätt har kontakt med den luft vi andas in kan ha den häpnadsväckande ytan 70 m² .

Den tredje kontaktytan mot vår omgivande miljö är matsmältningskanalen. Forskarna Lars Fändriks och Herbert Helander vid Sahlgrenska Akademin har nyligen kunnat visa, att den yta i tarmen som har direktkontakt med tarminnehållet hos en vuxen sannolikt är mellan 30 och 40 kvadratmeter!

Mot bakgrund av detta kan det synas mycket märkligt, att man inom skolmedicinen fäster så litet avseende vid dessa tre former av ”interface”. Samtliga dessa tre organ – huden, lungorna och tarmen – har stor förmåga att absorbera ämnen i de media de är avsedda att hantera. Huden tar upp ämnen från t.ex. tvål och duschkräm och allehanda parfymer och skönhetsmedel, som framför allt kvinnor applicerar på sin hud. Att huden verkligen kan absorbera kemiska ämnen utnyttjas ju också inom medicinen, när man t.ex. använder morfinplåster (som skördar liv varje år) – och nikotinplåster för dem som försöker sluta röka.

Och att lungorna kan absorbera nikotin via inandningsluften är bara alltför välbekant. Vi vet ju också, att andra kemiska ämnen som cannabis, amfetamin och heroin kan tillföras organismen på samma sätt – via lungorna.

Slutligen är ju tarmen självklart designad just för att kunna ta upp en oerhört stor mängd ämnen – d.v.s. alla de näringsämnen vi behöver för att överleva. Dit hör vitaminer, mineraler, spårämnen och aminosyror och andra ämnen som vår kost innehåller. Och det kanske allra viktigaste – vatten! Tyvärr innehåller vår kost numera dessutom ett avsevärt antal ”gifter” (färgämnen, konserveringsmedel, smakförstärkare, konsistensgivare, surhetsreglerare, mm, mm). Dessa tas också upp av tarmen – och ställer till oreda i kroppen.

Som bekant tillförs ju också de flesta läkemedel via munnen till tarmen – där de verksamma substanserna tas upp. Detta är ju standardmodellen för administration av läkemedel. Det absoluta hjärnsläppet står vissa läkare sedan för, när de påstår att ”det spelar ingen roll vad du äter”. Detta brukar vara det vanligaste svaret till cancerpatienter, som ibland naturligt nog frågar, om de kan äta något för att förbättra sin situation – eller undvika att äta något.

Att ena stunden tillföra mediciner via tarmen för att de skall ge effekt, och sedan säga att ”det spelar ingen roll vad du äter” tyder inte på någon avancerad tankeverksamhet! Därför ser också hälsoläget i vår del av världen ut som det gör. Vi vet också, att läkemedel numera hos oss är åtminstone den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Så med läkarnas hjälp kan vi säga, att tarmen inte bara föder oss – utan också dödar oss!

Men de nämnda kontaktytorna har också genom evolutionen fått skyddsmekanismer, som gör att vi klarar av ganska rejäla ”förgiftningar” via såväl huden, som lungorna och tarmen – utan att vi skadas allvarligt. Annars hade vi sannolikt inte överlevt som art.

Ett allvarligt problem i dag är, att när vi ger vacciner via injektioner, så går vi förbi dessa skyddsbarriärer, och vaccinet hamnar direkt i muskulatur eller blodkärl. Detta är sannolikt förklaringen till de delvis mycket allvarliga biverkningar man kan notera efter vaccinationer. Att skolmedicinen förnekar detta och påstår att vacciner är både effektiva och ofarliga är ett bedrägeri som ligger i klass med demoniseringen av kolesterol och mättat fett! Det är närmast obegripligt hur detta kan fortgå! Men ordet vaccin är lika starkt positivt laddat som ordet cancer är negativt. Därför undviker man relevanta fakta i båda fallen. Man ”vet” ändå hur det är! Mycket sorgligt …

Big Pharma är ett verktyg för att offra människor

Watch at Brighteon.com as Robert Scott Bell discusses how Big Pharma is a tool for human sacrifice >>> NATURAL NEWS

I Sverige är det strikt reglerat i lag, att endast ”godkända läkemedel” får säljas med påståenden om att de botar sjukdomar. Allt annat är straffbart!

Man vet ju sedan några hundra år t.ex. att C-vitamin botar skörbjugg (som tidigare tog livet av tusentals sjömän varje år), och man vet också sedan länge, att D-vitamin botar ”Engelska sjukan” (som bl.a. ger missbildat skelett hos barn). Men den som i dag saluför C- eller D-vitamin och påstår att dessa vitaminer botar nämnda sjukdomstillstånd kommer sannolikt att åtalas och dömas!

Till saken hör förstås också, att läkemedelsbolagen självklart gör allt för att förhindra att vi använder enkla medel som vitaminer, mineraler och naturpreparat för att förebygga och bota sjukdom. Hela branschen lever ju på att vi är sjuka och konsumerar deras ”mediciner”.

Intressant är sedan, att ”godkända läkemedel” (mediciner) per definition består av molekyler som den mänskliga organismen aldrig tidigare under evolutionen stött på. Det är ju endast sådana nya molekyler man kan ta patent och tjäna pengar på! Ingen kan ta patent på blåbär, gurkmeja, ingefära eller vitlök…

Problemet är här, att vårt immunförsvar försöker skydda oss mot okända och potentiellt skadliga ämnen som vi får i oss. Därför ligger det nära till hands att vårt immunförsvar betraktar dessa okända molekyler som ”fiender” och försöker bekämpa dem. Kanske är detta anledningen till att ”godkända läkemedel” tycks vara en av de allra vanligaste orsakerna till ohälsa och för tidig död – framför allt hos äldre. När flera läkemedel ges samtidigt kan dessutom interaktioner mellan dessa ge synnerligen besvärande symtom. I stället för att ta bort något preparat försöker läkarna då ofta bota symtomen med ytterligare ett preparat – och man är inne i en ond cirkel, som till slut kan ta livet av patienten (men ger goda inkomster till läkemedelsbolagen, och dränerar landstingens ekonomi).

En försiktig bedömning har länge varit, att läkemedel i Västvärlden är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Sannolikt är detta en grov underskattning. Insikten om detta börjar nu också spridas i världen, och vi kan förvänta oss kraftfulla åtgärder från Big Pharma för att motverka att denna information sprids.

Men vi tycks vara fullkomligt immuna mot fakta, när det gäller detta. Vi tror naivt på både läkare och myndigheter och låter oss förgiftas till döds. För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning.

Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat). Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan 100 % säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

Fortfarande har jag inte sett någon officiell reaktion på Cecilia Lenanders studie – och de media jag kontaktat har varit totalt ointresserade. Uppenbarligen tycker vi alltså det är OK att våra skattepengar i stor utsträckning (via högkostnadsskyddet) används för att göra människor sjukare och förkorta deras liv – och till att öka de redan astronomiska inkomsterna hos aktieägarna i de farmaceutiska företagen.

Den som är bekväm med engelska kan på följande länk ta del av information som tyder på att Big Pharma tar livet av långt fler människor är hela amerikanska försvarsmakten – och att de amerikanska sjukförsäkringarna är ett effektivt sätt att vid sjukdom bli utsatt för alla tillgängliga medicinska insatser, med ofta tragiskt resultat!

En viktig mening i inslaget:

“What’s the biggest killer of Americans? It’s not illicit drugs, cigarettes, or even terrorism, as the establishment would have you believe. It’s modern medicine, which kills upwards of 786,000 Americans annually.”

Översatt till svenska: Vad är det som dödar flest amerikaner? Det är inte illegala droger, cigarretter eller ens terrorism, som etablissemanget vill få dig att tro. Det är i stället ”modern medicin”, som tar livet av minst 786 000 amerikaner varje år.

Det innebär att skolmedicin har ihjäl i snitt 90 amerikaner VARJE TIMMA dygnet runt hela året – och dessutom tar de hutlöst bra betalt för detta. Världens terrorister måste vara vara gröna av avund.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR SVERIGE?

Sverige är läkemedelsindustrins högborg i Europa och om vi räknar om ovanstående siffror med hänsyn till befolkningsstorlek (USA hade 2015 322.000.000 innevånare) så hamnar vi på att skolmedicin i Sverige har ihjäl i snitt 67 medborgare varje dygn – och även här tar de bra betalt för detta verk då varje arbetande svensk i snitt betalar mer än 90.000 kronor per år till sjukvården via skattsedeln.

Vad får vi för det? Först en kölapp och sedan livsfarliga syntetiska mediciner som orsakar ett ofantligt lidande och som sagt orsakar uppskattningsvis 67 förtidiga dödsfall varje dygn!

Dags att byta politiker! Gula västarna  är ett nytt tvärpolitiskt parti som ställer upp i riksdagsvalet 2022 >>> www.gulavastarna.org (öppnar inom kort). Tjuvtitta på programmet redan nu … klicka här

Om du är nöjd med nuvarande politik finns det åtta riksdagspartier att välja bland, med i stort sett samma samma sjukvårdspolitik – dvs. att läkemedelsindustrin ska ha fortsatt monopol på våra skattepengar och liv.

VAD HÄNDER OM DU SJÄLV BOTAR DIN CANCER!

Om man tackar nej till läkarnas brutala cancerbehandling (kirurgi, strålning, cellgifter) – vad händer då? Jo, det kan jag berätta, eftersom jag gjorde just det.
.
Efter att jag fått min cancerdiagnos, så förklarade läkarna att jag bara hade månader kvar att leva, om jag inte ställde upp på deras behandlingsförslag – ett omfattande kirurgiskt ingrepp, med efterföljande cellgiftsbehandling – vilket jag alltså vägrade göra. I stället ändrade jag min kost (till sockerfri sådan) och började med ett antal tillskott av vitaminer och mineraler, samt andra kända anticancerämnen (gurkmeja, ingefära, kolloidalt silver, vissa alger mm).
.
Det första som hände var nu att specialisterna på universitetssjukhuset tog sin hand ifrån mig, så jag fick gå på kontroller på mitt hemsjukhus. Också där vidhöll läkarna, att jag var döende i cancer och omedelbart borde opereras på det stora sjukhuset. Och till och med sedan man via olika undersökningar till sist måste konstatera, att man inte längre såg någon cancer hos mig, så ville man påstå att det var omöjligt (!!)
.
Då hävdade de i stället att jag aldrig haft cancer. Detta påstod även några av de läkare som varit tvärsäkra på min diagnos!
.
Men det mest plågsamma var kanske reaktionen hos vissa vänner och bekanta, som började betrakta mig som galen. Hur kunde jag bara ifrågasätta läkarnas bedömning! Några ville till och med beskylla mig för att vara en fara för min omgivning, eftersom kanske andra kunde ta efter mitt exempel och avstå från traditionell cancerbehandling!
.
Priset i oförskämdhet tog för övrigt professor Dan Larhammar vid Uppsala Universitet (numera preses i Kungliga Vetenskapsakademin). I en kommentar skrev han att ”Nordin låter påskina att han skulle ha haft cancer”…
.
Men svaret på rubrikens fråga är alltså: Du kan bli ifrågasatt, idiotförklarad och närmast föraktad av både läkare och privatpersoner. Och i stället för att bli nyfiken på hur man lyckats bota en livshotande cancer, så försöker många att bortförklara det hela som tillfälligheter och lägger ner mycken möda på att få en att inse hur illa man burit sig åt!
.
Många tycks anse, att det är bättre att dö av oduglig traditionell cancerbehandling än att överleva med hjälp av någon alternativ metod!

Vården tycks tro att människan är en maskin – för att det är lönsamt så

.

Att tarmen och dess myriader av mikrober är avgörande för vår hälsa i de flesta avseenden verkar numera helt klart. Men skolmedicinen ser fortfarande människan som en biologisk maskin, där man försöker behandla varje enskild del för dig. Många värjer sig fortfarande för tanken att bota en sjukdom i hjärnan via tarmen. Därför kommer vi också att fortsätta ”äta oss sjuka” även på det hör området. Tragiskt!

.

FORSKNING. Studier vid Johns Hopkins University indikerar att patogena proteiner kan vandra via vagusnerven från mag-tarmkanalen till hjärnan, vilket kan resultera i Parkinsons sjukdom … klicka här