.
[donationsknapp längst ner på sidan]

Se även … Swisha

.
En investering i livskvalité
– Quality of Life

Programförklaring

 1. De offentliga finanserna måste bringas i balans.
 2. Vården måste verka i medborgarnas intresse och vara kostnadseffektiv.
 3. En god folkhälsa säkrar jobben.
 4. Livsmedelsproduktion måste vara miljömässigt hållbar och lokalt förankrad.
 5. Solidaritet.

Team KOSTDEMOKRATI

Olika pusselbitar interagerar med varandra.

T.ex. ger fullvärdig mat i skolan mer uppmärksamma elever som blir mer konkurrenskraftiga på jobbmarknaden (antal jobb i Sverige ökar).

När barnen äter enligt Tallriksmodellen (en extrem högkolhydratkost) blir de först hyperaktiva och lagom till nästa lektion blir de oroliga, nervösa och sprättiga när blodsockret sjunker. De följande lektionerna får eleverna energibrist! Hur fungerar undervisningen då?

Lärarna och barnen är slagna på förhand. Särskilt utsatta är barn med ADHD tendenser, ungefär var tionde elev.

Sedan undrar ansvariga politiker varför skolresultaten sjunker och varför läraryrket blivit mindre attraktivt?!

Barnens mat framkallar även magproblem och  inflammationer, ett förstadium till hjärt/kärl problem och senare demens. Kosten lägger också grunden till diabetes, övervikt och drogberoende (läs mer…). Att det är så vet vi redan.

Ett annat resultat är ett tiofaldigande av kronisk tarminflammation (Ulcerös kolit och Crohns sjukdom) som sedan 50-talet har utvecklats till en ny folksjukdom, större än barndiabetes.

Ett trefaldigande av diabetes och en fördubbling av övervikt och fetma (!) på bara tjugo år är ett tydligt facit, sedan nyckelhålet kom 1989. Ett resultat av den extrema högkolhydratkost som Livsmedelsverket rekommenderar, från ett års ålder.

Även Alzheimer ökar nu oroväckande, som kan debutera redan i 55-årsåldern. Åldersdiabetes debuterar idag redan under tonåren och fetma börjar redan i 5-års åldern. Sjukdomar debuterar allt tidigare och utvecklingen accelererar.

DETTA SKER HELT I ONÖDAN!

Med riktig mat får både elever och lärare en väsentligt bättre arbetssituation, vilket inte alls ens behöver bli dyrare. Tvärtom är det energimässigt billigare att servera skolbarnen riktig mat istället för lightprodukter. Studieresultat och folkhälsa förbättras markant och sjukvårdskostnaderna sjunker. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro minskar, vår internationella konkurrenskraft om framtidens jobb ökar, jobben ökar i Sverige och med det välståndet. Även brottsutvecklingen bromsas upp.

ALLT HÄNGER IHOP OCH PÅVERKAR VARANDRA, VARFÖR KOMPLETTERANDE KUNSKAPER INOM OLIKA DISCIPLINER OCH ETT HELHETSPERSPEKTIV ÄR VÄSENTLIGT FÖR ATT KUNNA VÄNDA PROBLEM TILL MÖJLIGHETER.

Vår satsning

Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv och adresserar framtidens tuffa utmaningar:

 1. De offentliga finanserna måste bringas i balans.
  .
  Det kräver att vi håller oss friska långt upp i åldrarna och den bästa och billigaste vården är den som inte behövs. Därför fokuserar vi på förebyggande arbete, redan i skolan.
  .
  Ett av våra första nationella projekt ”Skolupproret mot lightprodukter” startade vi 2008, ett projekt som syftar till att återinföra kostdemokrati i skolans värld, som tillfälligt ockuperats av margarinindustrin, med aktivt bistånd av Livsmedelsverket, kostchefer och dietister. Varför de blivit förespråkare för kostdiktatur vad gäller mjölk och matfett kan de inte ens själva svara på. De brukar dock hänvisa till att mättat fett ska understiga tio energiprocent, en 35 år gammal siffra som en arbetsmarknadsjournalist och tillika vegetarian i USA HITTADE PÅ, en siffra som än idag utgör en hörnsten i Livsmedelsverkets kostråd. Läs mer … Mättat fett.
  .
  .

  ..
  .
  Omsorgen om 150.000 demenssjuka kostar redan mer än 60 miljarder kronor per år (cirka en halv miljon kronor per dement och år) och idag är var tredje 85-åring dement. Prognosen tyder på en kraftig ökning framöver, vilket kommer att fresta på kommuners omsorgsbudget till den grad att de inte längre kan upprätthålla en värdig vård. Demens kan utvecklas redan i 55-års åldern och degenerering av hjärnkapaciteten sker gradvis under cirka ett decennium och först när cirka 70 % av minneskapaciteten gått förlorad märks sjukdomen. Alzheimer är till stor del en kostrelaterad sjukdom som ibland brukar kallas för diabetes typ 3, som således kan förebyggas.
  .
  .
  Livsmedelsverkets tallriksmodell, en extrem högkolhydratkost, bäddar för Alzheimer. Och den forskning som idag bedrivs på demenssjukdomar vägrar att se det uppenbara och är inriktad på att finna patenterbara molekyler som det går att tjäna pengar på. De spår en lysande framtid i form av stora forskningsanslag och en växande kundgrupp (patienter), vad gäller läkemedel av alla de sorter. Det betyder att prognosen ovan kommer att besannas, om vi inte byter färdriktning och börjar tillämpa det vi redan vet.
  .
  Både ur mänsklig och ekonomiskt synvinkel måste denna utveckling brytas, vilket är genant ”enkelt” om man vet hur.
  .
  Läs mer … Stoppa Alzheimer nu!
  .
  Vad alltfler medborgare nu börjar komma underfund med är att fullvärdig energirik  mat förebygger, lindrar eller botar de flesta moderna sjukdomar, läs mer… .
  .
  En kunskap som märkligt nog i mångt och mycket bekämpas av vårdens företrädare (!?). Är de rädda om sina jobb, rädda för att deras patienter skall bli friska? Eller är de rädda för det faktum att de inte längre har monopol på läkande kunskap?

  .
 2. Vården måste verka i medborgarnas intresse och vara kostnadseffektiv.
  .
  Idag styrs både forskning och vårdmetoder av läkemedelsindustrin, där fokus ligger på patenterbara läkemedel. Allt som hotar marknaden, som skulle kunna göra oss friskare utan patenterbara läkemedel, motarbetas energiskt (läs Forskningsfusket).
  .
  Vi måste börja styra forskning och vård mot fokus på medborgarnas och samhällets intressen och där har förtroendevalda politiker en viktig roll att spela (de är ju de som finansierar verksamheten (förutom industrin), med skattepengar).
  .
  Dessutom saknar sjukvården idag en fungerande styrning. Det saknas management, uppföljning, informationsåterföring till medarbetare och det saknas kontroll. Detta gör att vården blivit en ineffektiv verksamhet där ”ego business” blomstrar, vilket även drabbar sjukvårdens anställda där redan många känner sig utarbetade. Detta har vi inte råd med!
  .
 3. En god folkhälsa säkrar jobben.

  Endast ett friskt folk kan ta fighten på den globala marknaden om framtidens jobb och då kan vi inte tillåta att statliga myndigheter ger fetma- och sjukdomsframkallande kostråd. En gåta varför vi idag tillåter detta, decennium efter decennium.

  Genom att bli ledande på hälso- och sjukvård skulle vi kunna lägga grunden till en ny näringsgren och bli ledande i världen. Det skulle ge hälsa, jobb och skatteintäkter så att vi t.ex. kan erbjuda våra äldre en bra pension och en god omsorg.
  :
  .
  Diabetes- och fetmaepidemin
  tog fart med nyckelhålet (1989).
  .
  Cancer har utvecklats kraftigt
  sedan 1950-talet.
  .
  Se diagram här…

  :

  JOBBEN

  Tillförlitlig och begriplig jobbstatistik finns här i form av tabeller och diagram. Antal jobb från SCB, kortperiodisk sysselsättningsstatistik, som uppdateras varje kvartal.
  .

 4. Livsmedelsproduktion måste vara miljömässigt hållbar och lokalt förankrad.
  .
  Vi jobbar för ett hållbart samhälle och vårt koncept skulle också gynna Svenska lantbrukare och svensk matproduktion.
  .
  På 1940-talet var vi självförsörjande, medan vi idag importerar hälften av vår livsmedelskonsumtion. Import är billigare, men oftast av sämre kvalité, vilket på sikt ger miljö- och ohälsokostnader istället.
  .
 5. Solidaritet.
  .
  Genom att hjälpa andra länder att bemästra ohälsa och skenande sjukvårdskostnader frigörs resurser att hjälpa utvecklingsländer. Vi får ett stabilare internationellt läge som är fredsbefrämjande.

RAPLEX

Allt hänger ihop i dagens RAPLEX-värld (Rapid and Complex) och om inget görs så kan dagens välstånd vara utraderat på bara 10 – 20 år i nationen Sverige. Vi ser hoten, men också stora möjligheter och då duger det inte att ”huka sig i bänkarna”, som tyvärr många av dagens politiker gör.

Läs mer om det vägval dagens politiker står inför – som de ”duckar” inför.

Det är medborgarnas skyldighet att informera sig och att välja kompetenta och engagerade politiker som agerar i medborgarnas intresse. Framöver kommer vi sannolikt att se en politisk kartbild som vi är ovana vid och som snabbt ändrar utseende. Inga medborgare kommer att acceptera en ojämlik vård eller en omänsklig äldreomsorg.

Den tiden är förbi när förtroendevalda politiker likt ”badankor” bara kunde följa med strömmen och höja skatterna när det inte gick ihop. I framtiden behövs professionella och ansvarskännande ledare även inom politiken som ser till att jobbet blir gjort på ett professionellt sätt i medborgarnas intresse.

Kunskaper och erfarenheter om hur detta kan gå till finns inom den konkurrensutsatta sektorn, där kompetens är ett överlevnadsvillkor på en tuff internationell marknad. Där trillar inga skattepengar in med ett urverks precision oberoende av prestation och där nöjer sig inte kunderna med att köa när producenterna inte klarar att leverera i tid.

Team KOSTDEMOKRATI

Bakgrund

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt kommer att behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs.

Det betyder att den kommunala skattesatsen behöver justeras från dagens 31:60 till 44:60, vilket skulle innebära att de som arbetar inte längre skulle klara sig på sin lön. Dessa pengar finns inte, varför vården kommer att haverera, ett förlopp som redan påbörjats med långa köer och en vårdpersonal som börjar ”gå på knä”.

Idag betalar i snitt alla som arbetar drygt 80.000 kronor per år till hälso- och sjukvården, drygt 10 % av BNP, var 5:e skattekrona, totalt 350 miljarder kronor per år. Ändå räcker det inte. Vården har brist på management och då räcker inte ens alla pengar i världen till.

I tillägg kommer antalet ålderspensionärer att öka med i snitt 640 varje vecka under 14 års tid, fram till år 2020. De kräver med all rätt en omsorg värd namnet och en bra pension. Detta ska också betalas av de som arbetar. Den ekvationen går inte ihop!

Läs mer … Bussar

Kostdemokrati i skolan

Våra barn som ska stå för framtidens välfärd inskolas idag på en kost som lägger grunden till hyperaktivitet (ADHD), trötthet, diabetes , magproblem, övervikt och drogproblem. Kosten gör också att de svårligen kan tillgodogöra sig utbildningen, vilket ger sämre kunskaper som försämrar konkurrensförmågan, vilket ger färre jobb, där varje förlorat jobb kostar samhället i snitt 300.000 kronor per år.

Vi kanske ska sätta ansvariga i doktor Nisse Simonsons söndagsskola. Han sade i TV4 att:

”När barnen äter sina flingor på morgonen blir de först hyperaktiv och lagom till första lektionen blir de oroliga, nervösa och sprättiga när blodsockret sjunker.”

Helt enligt Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost som brukar kallas Tallriksmodellen. De följande lektionerna får eleverna energibrist! Hur fungerar undervisningen då? Arbetsmiljön för lärarna blir först hyperaktiva barn, sedan oroliga, nervösa och sprättiga, när energin tryter. Lärarna och barnen är slagna på förhand. Låga kunskaper och ohälsa gör att vi tappar i konkurrenskraft och i slutänden innebär det förre jobb och lägre skatteintäkter, i Sverige.

Ny politisk karta

Utvecklingen kommer självfallet att rita om den politiska kartan, sannolikt till förmån för missnöjespartier. Bristen på medel och resurser kommer att betyda ett mer ojämlikt samhälle, ett hårdare samhälle med ökad brottslighet som drabbar ALLA, både fattig och rik.

Vi arbetar för att nödvändiga förändringar ska komma till stånd. Rent tekniskt är det genant enkelt att åstadkomma en markant förbättrad folkhälsa och lägre sjukvårdskostnader. Kompetens, kunskaper och erfarenheter om hur detta ska gå till har vi redan i överflöd. Vi har också vetenskapen, lagen och verkligheten på vår sida. Det är klokt att göra detta medan man fortfarande har handlingsutrymme.

Även skolan skulle fungera bättre och drogmissbruk skulle minska, om barn och ungdomar serverades fullvärdig mat, istället för lightprodukter/högkolhydratkost som triggar igång diabetes, ADHD, fetma och sockerberoende .

Vårt team arbetar utifrån ett helhetsperspektiv:

 • Hälsa och prestationsförmåga. Nödvändigt för att bygga välfärd.
  .
 • Arbetet ska grundas på vetenskap och bevisat framgångsrik erfarenhet. Idag baseras alltför mycket på forskningsfusk och att myndigheter i alltför hög grad låter sig påverkas av läkemedels- och livsmedelsindustrin. De ständiga lagbrotten måste upphöra (PSL och grundlagen måste respekteras och åtlydas).
  .
 • En kostnadseffektiv sjukvård. Kräver fungerande management, vilket måste innebära att chefer med personligt ansvar utses. Vid missbruk eller bristande måluppfyllelse måste konsekvenser följa och inte som nu slätas över och ’förlåtas’.
  .
 • Förebyggande hälsovård. Idag arbetar myndigheterna kontraproduktivt. På bara 20 år hade de lyckats med att trefaldiga diabetes och fördubbla fetma, ett arbete de utan hänsyn till följderna verkar vilja fortsätta.
  .
 • Demens. Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost som Livsmedelsverket rekommenderar lägger grunden till demens. Alzheimers kallas även diabetes typ 3.
  .
 • Cancer. De höga insulinhalter som följer av Livsmedelsverkets kostråd ökar risken för prostatacancer och de omega-6 rika växtoljorna (och margarinerna) försvagar immunförsvaret och ökar risken för bl.a. bröstcancer (det bekräftas t.o.m. av verkets egna tjänstemän).
  .
 • Miljö – ett hållbart samhälle, där även djuren mår bra. Gynnar lokalt producerad mat och svenskt lantbruk.
  .
 • Näringslivspositiva effekter – ett kunskapsledande lantbruk och en ny kunskapsindustri. En framtidsnäring baserad på kunskap, tjänster och FoU (forskning och utveckling).
  .
 • Vård och välfärd är en politisk fråga, varför vi påverkar politiken i en riktning som är till fördel för ALLA medborgare.
  .
 • Vi ingår i ett nätverk av samverkande aktörer och viktiga organisationer.
  .
 • Vi satsar på utbildning, via webben, kursmaterial, böcker och kurser.
  .
 • Sveriges ska och kommer att kunna utgöra det goda exemplet och lära andra länder hur man gör för att bemästra en galopperande ohälsa och skenande sjukvårdskostnader.
  .
  .
 • 16 janauri 2008 kom Socialstyrelsen, efter två års utredning, fram till att lågkolhydratkost (LCHF) uppfyllde kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av diabetes och obesitas.
  .
  Således är vården enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att informera patienterna om LCHF och att erbjuda diabetiker och överviktiga LCHF, men detta sker ej!
  .
  Vården rekommenderar också sockersjuka att äta maximalt av det de inte tål; socker och kolhydrater. Konsekvensen blir maximal medicinering, med maximala biverkningar.
  .

  Vet vården verkligen vad den håller på med?
  .


Alternativet till Gastric Bypass (viktoperation)

Vården väljer idag att Gastric Bypassoperera överviktiga patienter framför att behandla med hjälp av lågkolhydratkost. Detta är en form av ”vårddiktatur” som saknar lagligt stöd, eftersom patienterna inte informeras om alternativet – lågkolhydratkost (LCHF).

Detta gör vården trots att det saknas RCT-studier, trots att riskerna är stora, trots att ingreppet är oåterkalleligt, trots att biverkningarna är många och svåra efter viktoperation, och trots att det långsiktiga resultatet även ur viktsynpunkt är diskutabelt (många går upp i vikt igen inom en tio-års period).
.

“Vet vården verkligen
vad den håller på med?”

Sjukvården struntar i grundlagen och patientsäkerhetslagen

Vården underlåter att informerar om LCHF och bryter därmed mot lagen.

– Läs mer … Oskuret är bäst!

– Läs också foldern … Viktoperationer ett onödigt lidande.

Idag viktopereras cirka 10.000 patienter per år i Sverige (mer än en varje timma, dygnet runt, året runt) och det har bara i Sverige skapats en tremiljarders vårdmarknad. Totalt sett har 40.000 svenska patienter drabbats av en av våra största medicinska och politiska skandaler, där verkligheten nu börjar komma ikapp.

Team Kostdemokrati har utarbetat ett koncept, ett kostnadseffektivt alternativ till viktoperationer, ett alternativ  som uppfyller Socialstyrelsen krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, som är biverkningsfritt, som kan göras ogjort, som är betydligt billigare och som ger bättre effekt på både kort och lång sikt. Vi har mycket goda erfarenheter av detta koncept och vi följer lagen.

I vårt koncept ligger också ett förebyggande arbete. Den största utväxlingen får vi om vi redan i skolan kan lära eleverna hur man undviker att utveckla diabetes, fetma och drogberoende. Även vuxna behöver denna information och kunskap, som kan fås via webben, böcker, föreläsningar, kurser, studiecirklar och media.

För att nå ut till breda lager av medborgare om kostens betydelse för hälsan samverkar vi med andra organisationer som t.ex. Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) och med studieorganisationer som bland annat anordnar föreläsningar och studiecirklar utifrån vårt utbildningsmaterial (läs mer…).

Att skära sönder magen och tarmar för viktnedgång strider mot allt sunt förnuft, det strider mot «vetenskap och beprövad erfarenhet», det sänker patienternas livskvalité och innebär en stor belastning på samhället. Först ger vården rådet att äta mindre och springa mer (vilket inte fungerar, läs mer…) och sedan skär man sönder magen och tarmarna (vilket inte heller fungerar, läs mer… ).
.

Vet vården verkligen vad den håller på med?

Hur kan ansvariga politiker finansiera detta vansinne?

Näringslivsmöjlighet – hela världen blir presumtiva kunder

Endast ett friskt folk med en rimlig kostnadsbörda för sjukvård och omsorg, är kapabel att försvara framtidens välfärd. Vi ser en fantastisk potential, men den kommer inte av sig själv.

Världens diabetes- och fetmaepidemi

Om Sverige visar sig ha lösningen på den globala ohälsoepidemin, blir plötsligt hela världens befolkning våra presumtiva kunder, vilket innebär jobb inom FoU och inom tjänste- och kunskapsindustrin i Sverige.

Sverige skulle bli världens nav i detta arbete.

Friska starka länder har resurser att hjälpa andra mindre lottade länder och välståndet ökar för ALLA, vilket också är stabiliserande och fredsbevarande.

En pensionsförsäkring som gynnar barn och barnbarn.

FRAMTIDSINVESTERING. Vårt arbete är en pensionsförsäkring och en investering i livskvalité för ALLA, inte minst för barn och barnbarn.

OPINION. För att lyckas är det viktigt med kunniga och engagerade medborgare och ansvariga politiker, som inte kan strunta i folkviljan om de vill ha fortsatt förtroende.

Välkommen att delta i och stödja detta spännande framtidsprojekt.

.
Team KOSTDEMOKRATI

____________________________________________________

Donera med Swish, bankgiro, kreditkort eller med PayPal

 

Kostdemokrati-Swish-Bg

200 kronor per år blir lite mer
än en femtioöring per dag..

[donation sker anonymt,
alla uppgifter är konfidentiella]

 

Tidigare inlägg … Programförklaring