Stor studie: ”Gastric Bypass ÖKAR vårdkostnaderna”

viktoperation-ökar

ζ

Clinical Endocrinology News - logo

Googleöversättning

Kontenta

En stor studie under sex år med 60.000 deltagare där hälften genomgick en viktoperation visar att sjukvårdskostnaderna ÖKAR efter en viktoperation. Studien publicerades i juni månad 2013 i den högt rankade och ansedda tidskriften JAMA (The Journal of the American Medical Association).

GBP-Bariatric-surgery

Entydigt konstaterande: Slutenvårdskostnaderna var betydligt högre för den kirurgiska gruppen än i kontrollgruppen, särskilt under år 2 och år 3 enligt studien. Läkemedels- och öppenvårdskostnaderna var lägre för kirurgigruppen, men det kompenserade inte de höga kostnaderna för sluten vården (bl.a. intensivvård).

Studie. En 6-års longitudinell forskningsanalys av data för 29.820 patienter som genomgick kirurgi för viktminskning och 29.820 matchade icke-opererade kontrollpersoner.

Upplysningar: Denna studie stöddes delvis av Ethicon Endo-Surgery (en division av Johnson & Johnson), Pfizer och GlaxoSmithKline, liksom av National BlueCross BlueShield Association och sju lokala enheter som deltog. Inga andra finansiella intressekonflikter rapporterades.

Resultat: Viktminskningskirurgi är inte kostnadsbesparande.

ζ

Studie. 60.000 medborgare studerades under sex års tid.

Broschyrbild-ViktoperationerGastric Bypass sänker INTE vårdkostnaderna

Gastric Bypassoperationer minskar inte de långsiktiga sjukvårdskostnaderna, enligt en rapport publicerad juni 2013, i den högt ansedda tidskriften JAMA Kirurgi .

I en 6-årsuppföljning, en studie som jämförde nästan 30.000 patienter som genomgick kirurgi för viktminskning mot samma antal väl matchade patienter som inte hade opererat sig, visade det sig att operationsgruppen hade lägre kostnaderna för mottagningsbesök och läkemedel, men dessa motverkades genom betydande ökning av vad slutenvården kostade, sade Jonathan P. Weiner , Dr.PH , avdelningen för vård och förvaltning , Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, och hans kollegor.

Vårdkostnader för obesitaskirurgipatienter var något lägre under fjärde, femte och sjätte år efter operationen, men inte tillräckligt för att uppväga de utgifter som uppstått under de första tre postoperativa åren, sade utredarna.

Tillsammans med resultaten från två andra färska studier av den totala hälso- och sjukvårdskostnader i samband med kirurgi för viktminskning, tyder dessa studier på att;

”För att bedöma värdet av kirurgi för viktminskning, bör framtida studier fokusera på den potentiella nyttan av förbättrad hälsa och välbefinnande för de personer som genomgår en viktoperation, snarare än på kostnadsbesparingar, ” noterade de.

Det kan rent intuitivt verka som att obesitaskirurgi, som åstadkommer en betydande viktminskning och som lindrar eller eliminerar många fetmarelaterade sjukdomar såsom högt blodtryck och diabetes, skulle spara framtida vårdkostnader, åtminstone på lång sikt . Men studier av sådana kostnader har visat blandade resultat.

”Många osäkerheter kvarstår om huruvida och när avkastning på investeringen kan förväntas , vilken typ av magkirurgiska ingrepp som ger störst kostnadsminskning, och om det blir kostnadsminskningar med tiden ”, säger Dr Weiner och hans kollegor.

För att klargöra frågan, analyserade de vårdkostnader i en stor kohort av privatförsäkrade personer som omfattades av sju ”Blue Cross Blue Shield” kontrakt i sju stater , varav 29.820 genomgick viktoperationer under en 6-årsperiod . Var och en av dessa individer matchades för ålder, kön, bostadsort , och 33 markörer för fetma, med en kontrollgrupp som inte genomgick obesitaskirurgi .

Kirurgiska trender skiftade under studiens gång . I början var 72 % av operationerna öppna gastric bypassoperationer och i slutet var laparoskopiska ingrepp dominerande .

Även om laparoskopiska operationer var förknippade med lägre kostnader på kort sikt, jämfört med andra förfaranden, så varade denna fördel endast för en kort period . Så totalt sett var vårdkostnader inte beroende på typ av kirurgi för viktminskning .

I en ojusterad analys av data, visade den kirurgiska gruppen en cirka 30 % minskning av läkemedelskostnaderna under de första tre åren efter ingreppet . Kontrollgruppen visade ingen sådan minskning.

Dock hade den kirurgiska gruppen betydligt fler sjukhusvistelser för operationsrelaterade diagnoser än kontrollgruppen under 6 års uppföljning, som kulminerade under andra och tredje år efter operation. De flesta av dessa inläggningar var sannolikt på grund av kirurgi-relaterade komplikationer, sade utredarna .

I en analys som justerades för möjliga felkällor, förblev slutenvårdskostnaderna högre för den kirurgiska gruppen än för kontrollgruppen under uppföljningen , men särskilt under år 2 och år 3 efter operation. Läkemedels- och vårdbesökskostnaderna var lägre för kirurgi gruppen, men det kompensera inte merkostnaden för slutenvården, rapporterade Dr Weiner och hans medarbetare ( JAMA Surg 2013, . 148:555-61 ).

ζ

View-on-the-News

Viktminskningskirurgi är inte kostnadsbesparande

”Bariatric kirurgi har dramatiska resultat på kort sikt, men på populationsnivå är dessa resultat långt mindre imponerande,” säger Dr Edward H. Livingston.

Studien av Weiner et al. tillägger att ”den ackumulerande forskningen” visar att viktminskningskirurgi inte innebär någon särskild ekonomisk fördel.

”Tillsammans med rön som obesitaskirurgi ger är,  liten eller ingen långsiktig förbättrad överlevnad, dessa observationer visar att obesitaskirurgi inte ger en övergripande samhällsnytta”, konstaterade han.

Med andra ord bör de indikationer för obesitaskirurgi ses i termer av individuella patientens nytta, utan att förutse att det kommer att bli besparingar för en vård som erbjuder denna behandling,” Dr Livingston sade.

Dr Edward H. Livingston är med JAMA Network i Chicago. Han är biträdande redaktör för JAMA. Dessa anmärkningar togs från hans inbjuden Kritik åtföljer Dr Weiner betänkande (JAMA Surg 2013,. 148:561).

.

Källa … Bariatric surgery doesn’t cut health care costs … Clinical Endocrinology News

ζ

Kommentar

Med andra ord ÖKAR vårdkostnaderna för de som viktopererar sig redan inom de första sex åren, varför det föreslås att man istället bör beakta patienternas hälsa och välmående. Men då ska man ju absolut INTE viktoperera då de flesta synes ångra sin operation inom tio år och att livskvalitén SÄNKS för de allra flesta. Självmordsfrekvensen ökar med en tiopotens och alkoholism fördubblas.

Ingreppet är livsfarligt och i studier har upptill 4,6 % dött inom ett år, om alla dödsfall räknas, även självmord. Läs mer … Bariatric surgery kills 5 percent of patients: Weight loss surgery takes deadly toll

JAMA2

Studie med 60.000 deltagare under 6 år

I den ansedda medicinska tidskrifter JAMA publicerades nu en större studie där man följt 60.000 deltagare under sex år, sponsrad av läkemedelsindustrin, och där konstaterades att kostnaderna för vården ÖKAR, redan efter sex år. Vad händer efter 20 år med kronisk brist på näring, mineraler och vitaminer? Så långt verkar inte de ansvariga ha tänkt.

Jämför rökning där det tar flera decennier att utveckla sjukdomar som KOL och lungcancer. Vart tog förståndet och försiktighetsprincipen vägen när det gäller så drastiska operationer som Gastric Bypass? De flesta viktopererar sig i tron att de därigenom ska uppleva ett friskare och längre liv, med högre livskvalité (en uppfattning som förmedlas av vårdens företrädare).

Blir patienterna istället grundlurade? Alltför många känner det så efteråt. De önskar inget hellre än att operationen vore ogjord. Det de upplever efter operationen är inte det som de fick reda på innan, för då hade de ALDRIG gett sitt samtycke. De känner sig grundlurade!

isbergDet som framkommer i studien är bara toppen på ett isberg och det är först efter fem-sex år som ”smekmånaden” är över för många viktopererade, när även vikten brukar gå upp igen. Samhällets sammanlagda kostnader ligger snarare i mångmiljonklassen per patient som man skurit sönder magen på och därigenom orsakat ett livslångt lidande. Man har genom detta brutala ingrepp lagt grunden till kroniska sjukdomar, genom en kronisk brist på näringsämnen, mineraler och vitaminer.  Förutom ökad risk för tarmvred, tarmläckage, inflammationer, dumping (kan inte behålla maten), benskörhet, alkoholism, ätstörningar, Inre bråck som hindrar matpassagen, magsår, blodproppar i ben och lungor, gallstenar, förlamningar, m.m. Man kan inte ostraffat skära sönder magen och tarmarna (frisk vävnad)..

Många förlorar sin arbetsförmåga och blir förtidspensionerande, vilket kostar samhället runt 400.000 kronor per patient och år (därtill kommer vårdkostnader). Detta är att misshushålla med människors livskvalité och med samhällsresurser.

ζ

Detta är inte sjukvård,
det är vanvård av grövsta art,
som inte efteråt kan göras ogjord.

{ drabbar en patient i timmen, dygnet runt, året runt, i Sverige }

Läs mer:

 • Kirurg_såg_tankeNågon kirurg kom på den unika snilleblixten, att skära bort 80 – 90 % av magsäcken … ICA-Kuriren

 • Viktoperationer – Ett onödigt lidande … Snabbguide

 • Oskuret är bäst! … LCHF-magasinet

 • Fetmaoperationernas mörkade baksidor! … Dr Åsa Larsson

 • Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne … Dagens Medicin

”Vi drukner lige nu i voldsomme komplikationer af fedmeoperationer, siger ledende overlæge fra Aarhus Universitetshospital og sår tvivl om Sundhedsstyrelsens fedmetal.”

Ännu mer anmärkningsvärt blir det när vården använder en operationsmetod som saknar vetenskapligt stöd och förnekar överviktigare (och diabetiker) den behandlingsmetod som Socialstyrelsen funnit vara i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av övervikt (och diabetes).

Det är ett solklart lagbrott, ett svek mot patienterna och strider mot vårdpersonalens yrkesheder. Det är ett missbruk av samhällsställning och av medborgarnas förtroende som tror att vården agerar för deras bästa.

Ett svek mot folket som kostar tre miljarder skattekronor per år, bara i vårdkostnader och som kostar patienterna ett enormt, nästan ofattbart, lidande.

Detta svek har redan drabbat 50.000 svenskar och i snitt varje timma får en svensk patient sin mage sönderskuren så att de flesta inte längre kan äta utan att må illa (mer eller mindre).

Nu finns det ännu fler vetenskapliga studier på att det blir dyrare för vården också.

Så här kan vi inte ha det.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer..

ζ

Appendix

Läs mer om viktoperationer här…

Einstein_galenskapDet finns kostnadseffektiva lösningar på hur man relativt enkelt kan gå ner i vikt, utan biverkningar. Behandlingsmetoder som är väl grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Problemet är att vården ej lärt sig detta och de saknar både kunskaper och verktyg för att kunna erbjuda denna lösning. Därför fortsätter de med det vi vet inte fungerar, tills någon utifrån stoppar detta vansinne.

Undra om någon av de ledande förespråkarna för Gastric Bypass skulle kunna tänka sig att själv få 90 % av sin mage, sin tolvfingertarm och del av sin tunntarm bortopererad, i rent studiesyfte? Det kanske skulle få dem att tänka till och reflektera – efteråt – när de själva upplever resultatet. Det skulle hjälpa många, många.

ζ

Folkets sak

Här måste alla rättfärdiga medborgare ingripa och inte bara passivt titta på, av humana medmänskliga skäl och av krasst ekonomiska skäl. Det är redan 50.000 svenskar som drabbats och de ökar med nästan 10.000 per år. Detta kommer framöver att bli en icke föraktfull belastning på samhället, som ALLA medborgare får vara med om att betala.

Detta för att hålla vårdens Gastric-Bypassindustri (som omsätter runt tre miljarder skattekronor per år bara i Sverige) under armarna. Det har vi varken lust eller råd med. Nu räcker det.

ζ

.
”Det enda som krävs för att ondskan ska segra
är att rättfärdiga inte ingriper.”

”The only thing necessary for the triumph of evil
is for good men to do nothing.”

― Edmund Burke

Ett svar på ”Stor studie: ”Gastric Bypass ÖKAR vårdkostnaderna””

 1. En berättigad fråga: Vad sysslar våra myndigheter och vården med?

  Först rekommenderar Livsmedelsverket en kost, en extrem högkolhydratkost (tallriksmodellen), som på bara 20 år trefaldigt diabetes och fördubblat fetma.

  En kost som även underminerar undervisningen … Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet.

  Sedan tillämpar vårdens överviktskliniker en svältmetod för överviktiga, en metod som vi vet inte fungerar, som istället ökar vikten … Hur fungerar det?

  Därefter skär vården sönder magen, trots att problemet till stor del sitter i hjärna och trots att man kan äta sig ner i vikt (med professionell hjälp fungerar det för de flesta). Man kan göra som Sten Sture Skaldeman … http://skaldeman.se/

  Hjärnforskaren Martin Ingvar skrev i sin bok ”Hjärnkoll på vikten” att: ”Okunnigheten om hjärnans signalsystem verkar vara total eftersom det genomgående är lättprodukter som rekommenderas för viktnedgång”

  Vårdens ledande företrädare (”auktoriteter”) vill inte förstå det en femteklassare förstår efter bara några lektioner, kanske för att deras samhällsställning och lön hänger på att INTE förstå.

  Ego business styr dagens sjukvård i alltför stor utsträckning, varför folket måste ta befälet.

  – – –

  Det krävs också att vi organiserar oss, för ensam är inte stark. Vi kommer att under veckan presentera ett slagkraftigt förslag på hur vi kan organisera oss för att ta fighten mot diabetes. Om vi tar ”nackgrepp” på diabetes, då följer fetma, kärl- och hjärtkärlsjukdomar, cancer, demens, m.m. med på köpet.

  Vi hoppas att många ansluter sig och tar en riktig fight mot diabetes, även icke-diabetiker är välkomna då frågan berör alla medborgare. Dags att gå från ord till handling!

  Diabetes har har som sagt trefaldigats på bara 20 år (!) och idag är mer än en miljon svenskar diabetiker eller prediabetiker, vilket kommer att sänka sjukvården och även samhället. Denna utveckling går att reversera och tekniskt sett är det enkelt.

  Läs mer … Fettskräckens förfärliga följder

Kommentera