Gott Nytt År! Bästa nyårspresenten vore giftfri åkermark.

.

nyårslöfte

Gunnar Lindgren blåser till strid,
innan det är försent. Endast folket
kan rädda vår åkermark från att bli
permanent förgiftad – vilket idag
skattesubventioneras. Komplett
VANSINNE.

ζ

Gott Nytt År!

Den bästa nyårspresenten som den svenska folkhälsan kan önska sig är att spridningen av miljögifter i vår livsmedelsproduktion upphör och att foster och små barn får en hälsosam uppväxt.

Endast en kunnig och massiv folkopinion kan stoppa detta VANSINNE som med full kraft först slår mot våra barn. Sedan mot oss andra! FÖR GOTT.

När detta mål har uppnåtts kommer mina nyhetsbrev att behandla många andra samhälls- och hälsofrågor som hittills fått stå tillbaka.

PDF-load Ett-avgörande-ögonblick

Exempel på rubriker:

 • Våra skattepengar används för att förmå ekonomiskt hårt trängda bönder att ta emot miljögiftsbemängt avfall i form av slam och sprida ut detta där vår mat framställs. I avfallet finns en lång rad av våra svåraste miljögifter, läkemedelsrester och hormoner, radioaktivitet och nu senast även narkotika som amfetamin och kokain osv.
 • Dioxiner och PCB i de halter som finns idag i mammornas blod ger senare förändrat beteende hos skolbarn.
 • Endokrina miljöfaktorer förändrar könstypiska beteende hos skolbarn.
 • Kokain och amfetamin i avloppsvatten och slam.
 • Influensavaccinet Tamiflu sprids. Finns sannolikt i slam. Kan ge allvarliga konsekvenser.
 • Cancerframkallande akrylamid sätts till i våra reningsverk.
 • Naturvårdsverket följer inte regeringsdirektivet. Planerar för mer kadmium när målet är giftfri miljö. ”Vuxna och barn tål inte högre kadmiumhalter”.

Svenska bönders viktigaste konkurrensmedel är bra mat och nu luras de att permanent förgifta sin egen jord, mot ersättning (skattemedel). Har vi blivit komplett tokiga?

ζ

Gunnar Lindgren
Civilingenjör, författare, debattör och miljökämpe

Bloggarkiv ... www.kostdemokrati.se/gunnarlindgren
Hemsida med matnyttigt ... www.gunnarlindgren.com
Ren Åker Ren Mat ... www.renakerrenmat.se

ζ

FAKTA (pdf)

 • barn i famnKadmium i barnmat … pdf
  • Bly och kadmiumhalt i barnmatsgröt … pdf
 • Kadmium i åkrar och mjöl i Västsverige … pdf
  • Kadmiumkartor … pdf
 • Kadmiumhalt i vetemjöl … pdf
 • Kadmiumringar runt tätorterna … pdf
 • Åkrarnas kadmium ger livmoder- och prostatacancer … pdf

ζ

Tidigare inlägg … klicka här

 

3 svar på ”Gott Nytt År! Bästa nyårspresenten vore giftfri åkermark.”

 1. KINA

  En areal större än hela den svenska åkerarealen är så förstörd av miljögifter och tungmetaller att all odling av mat förbjuds av de kinesiska myndigheterna.

  Miljöförstöringen slår hårt mot Kinas lantbruk. Mer än 3,3 miljoner hektar åkermark är så förgiftad av bland annat tungmetaller att myndigheterna stoppar fortsatt odling.

  Hälsoriskerna med att odla är helt enkelt för stora, enligt Wang Shiyuan, viceminister för mark- och resursanvändning, som alltså förbjudit fortsatt odling.

  3,3 miljoner hektar är mer än hela den svenska åkerarealen och de miljöeffekter som avslöjas, till exempel mycket höga halter av kadmium, sägs vara en effekt av Kinas snabba, men starkt miljöpåverkande industriutveckling. En stor del av de förstörda jordarna ligger i områden med omfattande tung metallindustri.

  Eftersom landets livsmedelsförsörjning pekas ut som en avgörande framtidsfråga satsar myndigheterna för att minska markförstöringen. Enligt Wang Shiyuan genomförs de kommande åren miljardsatsningar för att försöka lindra problemen. En möjlighet är att plantera skog eller odla industrigrödor på den mark som inte längre får användas för livsmedelsproduktion.

  Läs mer … Land

  – – –

  Kommentar

  I Sverige samlar vi ihop miljögifter och tungmetaller i vårt avloppsslam som vi sedan betalar bönderna för att få sprida ut på åkrarna (på matjord som redan är så förgiftade av kadmium att den inte längre duger till produktion av barnmat).

  Fundera gärna på hur vi ska få stopp på detta vansinne! Om inte folket reagerar och agerar så kommer svensk matproduktion att slås ut och vi kommer att bli hänvisade till importerad mat med väsentligt högre halter av antibiotika och med inslag av GMO. Svenskt matproduktion är också bäst för djuren.

 2. DN Debatt (publicerad 2014-01-03)

  ”Problemet är kommunernas avloppshantering”

  REPLIK. Det räcker inte med kontroll. Det är kommunernas bristfälliga avloppshantering som måste förändras för att rädda våra dricksvatten, skriver lantmästaren Per-Åke Sahlberg.

  En grupp vattenforskare skriver i DN den 2/1 att kontrollen av dricksvatten måste bli bättre. Svenskt vattens avgående vd och nuvarande vd:n för SGU, Lena Söderberg, skriver i ATL den 1 november att ”vårt dricksvatten har ett ganska lågt skydd”. De har helt rätt när det gäller kontrollen och skyddet men kastar oblygt hela skulden för vattenförstöringen på bönderna och deras användning av växtskyddsmedel. I stället är det kommunerna och deras bristfälliga avloppshantering som utgör det största hotet mot vårt dricksvatten.

  • Avloppsnätet är underdimensionerat, dag- och avloppsvatten går ofta i samma ledningar. Detta leder i många fall till att orenat avloppsvatten släpps rakt ut i våra vattendrag, så kallad bräddning. I till exempel Göteborg släpptes 4 procent av avloppsvattnet rakt ut i Göta älv 2005 och gör så fortfarande. Det betyder att avloppsvattnet från motsvarande 30.000 personer släpptes orenat rakt ut i Göta älv. Detta motsvarar 10.000 landsbygdshushåll. Samma sak sker i de flesta kommuner, rakt ut i våra sjöar och vattendrag som förorenar vårt dricksvatten.

  • Reningsverken har en ofullständig rening av fosfor och kväve och släpper dessutom orenat igenom medicinrester, hormoner, andra kemikalier, smittämnen, resistenta bakterier med mera som finns i det vatten som kommer ut i vattendragen. Hela samhällets kemikalieanvändning finns representerat i våra avloppsvatten, flera än 140.000 substanser, vars förekomst och halter bara analyseras till ett fåtal. Dessutom bildas under kemikaliernas nedbrytning mellansubstanser som vi i de flesta fall inte har en aning om. WHO konstaterar att kombinationen av flera substanser ökar giftigheten mångdubbelt. Denna kemikaliecocktail hamnar slutligen i våra dricksvattenreserver.

  • Spridning av rötslam på våra åkrar gör att de oönskade substanser som vi vill ha bort återförs in i kretsloppet och ut på våra åkrar där vår mat växer. Gifterna kan antingen avdunsta och falla ner på eller läcka igenom våra jordar och hamnar i våra dricksvattenreserver vid regn genom utlakning och med dräneringssystemen ut till sjöar och vattendrag.

  Denna bristande hantering av samhällets avlopp leder till att skadliga substanser, smittor, resistenta bakterier och så vidare från vårt urbaniserade industrisamhälle förs in i våra odlingssystem och förorenar våra dricksvattenreserver. Det leder till att vi ohämmat och i snabb takt ökar mängden av främmande substanser och dessutom tillför vi en stor mängd nya oprövade kemiska substanser som vi inte har någon kontroll över. Detta utgör de stora hoten mot vår livsmedelsförsörjning, våra rena dricksvatten och därmed vår folkhälsa.

  Det är beklämmande att se hur Svenskt vatten aktivt driver och med berått mod låter denna utveckling fortsätta och vältrar över ansvaret på bönderna genom att först få dem att ta emot slam på sina åkrar och sedan beskylla dem för att vara orsaken till de försämrade vattenkvaliteterna. Man vältrar dessutom över det juridiska ansvaret på bönderna. Man drar upp stora vattenskyddsområden med odlingsrestriktioner och förbjuder till och med betande djur inom dessa områden där man med berått mod själva dumpar stora mängder orenat avloppsvatten i den vattentäckt som man säger sig skydda.

  Detta är inget annat än dubbelmoral och ett oblygt försök till att bluffa godtrogna politiker för att slippa få åläggande att själva vidtaga nödvändiga åtgärder i sin bristfälliga hantering av våra avloppssystem.

  • Det räcker inte med bara kontroll utan kraftfulla åtgärder måste till.

  • Forskare, Myndigheter och Vattenadministratörer bör rikta sina åtgärder mot föroreningskällorna, öka kunskapen om och kontrollen av utsläpp från Kommunernas dåliga hantering och rening av avloppsvattnet, som är ett av de stora hoten mot våra grundvatten.

  • Bygg om avloppssystemen så att ”bräddning” (utsläpp av orenat avloppsvatten i våra vattendrag) upphör.

  • Förbättra reningstekniken så att alla skadliga substanser tas om hand innan utsläpp i vattendragen.

  • Ta hand om rötslam på ett sådant sätt att giftiga komponenter oskadliggörs.

  Att lösa avloppsfrågan är en av de stora utmaningarna för ett rent dricksvatten. Låt oss få se ett Sverige där forskare, myndigheter och Svenskt vatten verkligen arbetar för miljömålet: en giftfri miljö.

  Per-Åke Sahlberg, lantmästare, ledamot av Kungliga skogs- och lantbruksakademien och dess slam- och fosforkretsloppsgrupp

  Läa mer … DN

  – – –
  Kommentar

  Inte bara vår mat, utan även vårt dricksvatten är under attack. Anfallet leds av vilsna tjänstemän som saknar insikt om vad det håller på med och de har ett tyst godkännande från politiker som inte heller begriper. Således två blinda instanser, finansierade med skattemedel, där notan för våra barn kan bli ofantlig.

  Våra myndigheter och många politiska institutioner verkar ha utvecklats till en ”skyddad verkstad” där man kan uppnå en hög samhällsposition utan att behöva kunna något och så kan vi självfallet inte ha det. De hanterar livsavgörande frågor och här borde vi ha toppkrafter och inte tjänstemän och politiker som uppnått sin inkompetensnivå.

 3. Hur många gånger har vi inte hört att vi här i Sverige har ett gott dricksvatten vi har trott det därför att våra myndigheter säger det. Men skall vi tro på det?
  En gång fick vi höra att Sveriges Försvar var gott. Hur sant var det? En gång fick vi höra att livsmedelsverkets råd byggde på vetenskaplig grund. Bluff!
  Det år så lätt att komma undan med oegentligheter i Sverige därför att här krävs ingent personligt ansvar. Här är det alltid ett kollektivt ansvar eller ett systemfel eller som i detta fallet böndernas fel.
  Man utdömer aldrig ”lagens strängaste straff” att förlora jobbet om man gör fel som statlig eller kommunal tjänsteman. Skulle man någon gång utdöma det straffet finns alltid någon reträttplats ledig.
  Politikerna avhänder sig ansvaret genom att hänvisa till att inte vilja ha ministerstyre. Bekvämt för alla parter. Delat ansvar är inget ansvar. Vi måste försvara våra barn vårt dricksvatten och vår hälsa. Vi måste få en annan jordbrukspolitik och ffa en annan landsbyggdsminister.

Kommentera