Åkrarna gödslas med p-piller och svenska bönder får betalt för att sprida gifter

.

gift-tungmetaller-o

ζ

ζ

Nyhetsbrev om senaste utvecklingen när det gäller slamspridning på våra åkrar.

I Sverige håller vi på att oåterkalleligen förstöra vår matjord – av ren dumhet och för kortsiktig snöd vinnings skull. Förlusterna blir sjufalt större, eller snarare tusenfalt större, när åkermarken inte längre kan nyttjas för produktion av vare sig djur- eller människoföda.

Undra var någonstans vi ska odla när giftnivåerna på dagens åkermark passerat gränsvärden (vilket redan skett för barnmat på stora arealer i Sverige)?

Undra vad vi och vår boskap ska äta då – importerad genmanipulerad majs och soja?

Men det finns hopp.

Vi närmar oss förhoppningsvis nu slutet på svensk slamspridning.

Var beredda!

Gunnar Lindgren
Civilingenjör, författare, debattör och miljökämpe

Bloggarkiv ... www.kostdemokrati.se/gunnarlindgren
Hemsida med matnyttigt ... www.gunnarlindgren.com
Ren Åker Ren Mat ... www.renakerrenmat.se

ζ

Åkrarna gödslas med p-piller

Avloppsslam-Ppiller

Svenska bönder får betalt för att sprida gift

Det här finns i slammet som spridsGifterna avskiljs i svenska reningsverk. Sen sprids de på åkrarna där vår mat odlas. Aftonbladet kan avslöja att svenska bönder får minst 36.000 kronor för att täcka sina jordar med tung­metaller, miljögifter, sjukhusavfall och läkemedelsrester.

Genom de svenska avloppsrören forsar inte bara kiss och bajs utan också tungmetaller, ­läkemedelsrester, kemikalier, miljögifter, sjukhusavfall, bakterier och virus. När vattnet är renat har ­reningsverken varje år 200 000 ton slam kvar. Svenskt Vatten, en branschorganisation för reningsverken, tycker att det är vettigt att sprida detta slam på åkrar där vår mat odlas.

Men många lantbrukare är tveksamma. Eftersom slam är klassat just som avfall finns det inga begränsningar alls för att vad som kan finnas i det.

ζ

Bra betalt

Den bonde som tar emot slammet som gödsel för åkermarken får rejäl ersättning. Entreprenörerna, som reningsverken anlitar, betalar.

– Enligt en ilsken slamentreprenör, som mejlade mig när Landskrona förbjöd slamspridning, handlar det om 1.000 kronor per hektar, säger Ewa Björnberg, tidigare miljöinspektör.

Näsby Eko AB är en entreprenör som kör ut slam till lantbruk. Vid ett första samtal uppger ägaren Bengt Lundström att ersättningen till bönderna uppgår till 30 kronor per ton och att det sprids ungefär 20 ton per hektar, alltså 36.000 kronor för ett medelstort lantbruk på 60 hektar. I ett brev till Lunds miljöförvaltning uppger dock Bengt Lundström att han betalar 120 kronor per ton till lantbrukaren och lägger 25 ton per hektar. För ett genomsnittligt lantbruk handlar det då om 200.000 kronor för att ta emot gifterna.

– För 250 kronor per ton erbjuder jag mig att ta hand om slammet, säger Bengt Lundström.

– Om jag betalar 120 kronor till lantbrukaren och frakten kostar 70 kronor per ton så blir det bara 60 kronor över till mig.

ζ

Naturvårdsverket-Skogsstyrelsen-Kemikalieinspektionen-Naturskyddsföreningen

.
Kräver totalt förbud

RökoEld.förbudNaturvårdsverket har utrett frågan och skickat sin rapport på remiss. Kemikalieinspektionen vill ha ett totalförbud. Myndigheten skriver, i sitt remissvar, att det är uteslutet att fortsatt slamspridning kan vara förenligt med regeringens mål ”Giftfri miljö”.

Skogsstyrelsen säger blankt nej till slamspridning i skogen, bland annat för att det skulle vara olämpligt att äta bär från sån mark.

Naturskyddsföreningen kräver också ett totalt förbud.

– Slam är så kontaminerat med erkänt farliga ämnen att vi inte anser att det kan spridas. Det är både tungmetaller, som kadmium, och andra miljögifter som kan lagras i både djur och människor, säger vice ordförande Johanna Sandahl.

revaqSvenskt Vatten har tagit fram ett eget certifieringssystem som de kallar Revaq. De egna kraven har gränsvärden för sju tungmetaller: bly, nickel, koppar, krom, zink, kadmium och kvicksilver. Slammet får inte heller innehålla salmonella.

Några analyser för andra välkända miljögifter, smittor eller läkemedelsrester görs inte. Och certifieringen är helt frivillig.

ζ

Sprider p-piller

Enligt organisationen ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 ­p-piller per hektar – totalt 300 000 på en medelstor gård. Varför tycker Svenskt Vatten att det är bra att lägga avfall som innehåller tungmetaller, miljögifter och läkemedelsrester på åkrar där det ska odlas mat?

Anders-FinnsonAnders Finsson

– Det är bra så länge det inte finns några hälsorisker och så länge nyttan överväger, säger Anders Finnsson, ansvarig för avlopp hos Svenskt Vatten.

Vet ni att det är nyttigt?

– Vi utgår från den vetenskap som finns i dag.

Sojabönor som gödslades med slam tog upp både läkemedelsrester och miljögifter från ­hygienartiklar. Det upptäckte forskare vid University of Toledo i Ohio, USA, 2010. Dessutom ackumulerades de främmande ämnena – det fanns alltså högre halter i sojaplantan än i slammet.

Text Karin Ahkborg
Länk … Aftonbladet

ζ

DN 9 november 2013 (klicka på artikeln för att förstora den)

Giftigt slam DN 9 nov

ζ

email_kuvert

Pengar i fickan på bönder som tar emot slam och annat avfall (förorenad ”biogödsel”)

SEK-fickanDet mest stötande i hela slam- och avfallskomplexet är att mindre ansvarskännande eller ekonomiskt hårt pressade bönder sprider ut det kemiska avfallet mot betalning där våra livsmedel odlas.

Detta är tyvärr pudelns kärna.

Nedan ett exempel hämtat från verkligheten om hur mycket man förlorar ekonomiskt om man inte tar emot slammet. De politiker eller tjänstemän som försöker stoppa detta vansinne blir klandrade, av ekonomiska skäl. Läs mailet nedan.

E-mail

Från: bengt lundström [mailto:sweden_bengt@hotmail.com]
Skickat: den 24 mars 2010 23:22
Till: Björnberg Ewa
Ämne: Slamspridning Lund, omprövning.

Till Miljönämnden i Lunds Kommun för omprövning, via Eva Björnberg

Kraven som Eva Björnberg ställer på slamspridning på Energiskog och/eller Åker är så administrativt kostsamma och tidskrävande att spridning inte kan genomföras.

Förlusten för P Å Åkesson blir på 30Ha 30Ha x 25ton x 120Kr/ton = ca 98.000 Kr.

Eva Björnbergs krav som ni kanske stödjer skiljer sig helt från övriga Skåne och bör snarast anpassas till Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets regelverk.

En ”slamskeptisk” tjänsteman i Lunds kommun (tidigare Landskrona) bör inte kunna åsamka en arrendator ovanstående förluster med egna författade regler. Ett exempel är markprovet, hon är inte nöjd med att markanalys bara behöver göras om risk finns för förhöjda tungmetallhalter finns i marken. Vi gör alltid en analys per odlare för intern statistik. Fråga Eva hur många markanalyser på åker hon hittat i Lunds kommun de senaste åren med höga tungmetallhalter. I Lund fins inte den risken. Under vår tid, 10 år av slamspridning till salixodlare, har vi aldrig hittat förhöjda tungmetaller i ca 600 analyser. Undantag är Cd på en liten del av Österlen känt sedan länge, där alunskiffer finns naturligt.

Se fil Swe Biofilter där ni kan utläsa nyttan av slam till Energiskog. Nyttan av slam till vanlig åker får ni fråga Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och LRF om.

Hälsningar,

Bengt Lundström, Näsby Eko AB
ombud för P Å Åkesson Blentarp

ζ

Slamspridning upphör runt om i världen

Ny teknik tas i anspråk

Pellets-från-avloppsslam

I Holland och Schweiz sprids inget slam längre. I Tyskland bränns en stor del av slammet. Här visas ett exempel på ny teknik att ta vara på fosfor ur avloppet.

 ζ

Tidigare inlägg om avloppsslam på åkrar

Mer information finns på Ren Åker Ren Matwww.renakerrenmat.se

ren-åker-ren-matζ

SEK-hand-hOLYMPUS DIGITAL CAMERA“Det mest stötande i hela slam- och avfallskomplexet är att mindre ansvarskännande eller ekonomiskt hårt pressade bönder sprider ut det kemiska avfallet mot betalning, där våra livsmedel odlas.

Detta är tyvärr pudelns kärna.”

ζ

APPENDIX

Radio

P4 – Halland 7 februari 2013

Hållbar livsstil

Skadliga ämnen i avloppsslam på åkermark

För ett par veckor sedan så visade en undersökning från livssmedelsverket att viss barnmat innehåller tungmetaller som arsenik, bly och kadmium. Barnmat omfattas redan idag av strikt lagstiftning och kontroller, mycket striktare än för all annan mat och alla andra livsmedel.

De här ämnena finns ju förstås inte bara i barnmat utan i andra livsmedel. Frågan är ju varför vi har de här ämnena i vår mat. En förklaring är att det finns naturligt i marken som livsmedelsverket skriver i sin rapport, en del kommer via nederbörd. Och en del kommer ifrån spridning av avloppsslam på åkrar.

Gunnar Lindgren för nätverket ”Ren åker ren mat” är mycket kritiskt till att detta får fortgå och han menar att man riskerar hälsan för barnen och förstör för framtida odling på dessa fält eftersom tungmetallerna aldrig försvinner.

Länk … Sveriges Radio P4

Lyssna på Gunnar Lindgren: Varför finns de här tungmetallerna i maten?

barn-mataGunnar Lindgren berättar att kampanjen för slamspridning har varit ”framgångsrik” i Skåne och Östergötland. Det räcker med en portion välling eller gröt till ett barn för att överskrida gränsvärden och gränsvärden för vuxna är högt satta för att annars skulle Skåne inte kunna sälja sitt spannmål.

Gunnar Lindgren menar att inte ens vuxna bör äta mjöl från Skåne.

ζ

Anders Finnson

Anders Finnson är ordförande i REVAQ:s styrgrupp, i branschorganisationen Svenskt Vatten. Hans kommentar:

”Det finns idag inga som helst vetenskapliga bevis för att återföring av biprodukten slam är skadlig för miljö och hälsa. Däremot vet man att det har en stor positiv effekt på åkermarken, ur ett miljöperspektiv.”

Källa … lyssna på …. Vad anser LRF centralt om avloppsslam på åkermark?

Allien

Kommentar: Vilken planet lever Anders Finnson på?

Eskil-Erlandsson-staketOm syftet är att för all framtid förstöra svensk åkermark och svensk matproduktion, så är han på rätt väg. Annars är han ute och cyklar och frågan vi alla måste ställa oss är om vi har råd med okunniga ledande opinionsbildare (LOBbare), som i sin vilsenhet leder medborgare in i sjukdom och som kör hela samhället ner i diket?

Vem har gett Anders Finnson denna makt och vem ser till att vi istället leds av kunniga och ansvarstagande ledare?

Vem stoppar detta vansinne? Någon?

Detta är en politisk fråga.

Varför tillåter vår förtroendevalde landsbygdsminister Eskil Erlandsson att svensk åkermark kontamineras för all framtid? Lär av Holland och Schweiz, där sprids inget slam längre. Och i Tyskland bränns en stor del av slammet.

ζ

P4 – Värmland 29 maj 2012

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen-logo-bw

.
Krav om spridningsstopp av slam på åkermark

Användningen av slam på åkermark har ökat dramatiskt i Värmlands län. Men slammet innehåller miljögifter som till exempel kadmium som kan tas upp av grödor och hamna i livsmedel. Det är Naturskyddsföreningen som är mycket kritiskt i en ny rapport, eftersom slammet innehåller höga halter av bland annat kadmium.

– Vi bör stoppa spridningen. Genom att bränna slammet går det att återvinna fosforen i en mycket renare form. I grunden bör vi sluta införa varor som innehåller kadmium, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Rapporten pekar på att trots att EU har ett ”slamdirektiv” för att reglera användningen så har flera länder som Schweiz gått längre och totalförbjudit användning av slam på åkermark.

Enligt Naturskyddsföreningen kan slammet först brännas för att få ut ett mycket renare fosforinnehåll.

– Det krävs ett bättre regelverk för att slamspridningen på våra åkrar ska stoppas, menar Naturskyddsföreningen och Mikael Karlsson.

– Slamspridningen gör att vi får ett nytt liv ett ett kretslopp med kadmium. Kadmium är ett ämne som vi försökt få bort i decennier och som skapar problem med njurarna, benskörhet med mera, säger Mikael.

Enligt Naturskyddsförenings rapport innehåller slam omkring 30 mg kadmium per kilo fosfor. Sedan 1993 finns ett förbud mot att sälja mineralgödsel med kadmiumhalter över 100 mg per kilo fosfor. Andra ämnen i slammet enligt rapporten är bromerade flamskyddsmedel, dioxin, pcb, läkemedel med flera andra farliga ämnen.

Källa … P4

ζ


5 svar på ”Åkrarna gödslas med p-piller och svenska bönder får betalt för att sprida gifter”

 1. Lär vi oss aldrig?

  Detta är en parallell till fluor bedrägeriet. När man lät industrin minska sina kostnader för destruktionen av sitt giftiga fluoravfall genom att låta dem dumpa det i vattenförråden (USA) med förespeglingen det skulle minska karies hos barn.

  Anlitar man de största PR genierna och köper de främsta vetenskapsmännen så är det inte svårt att övertyga tandläkarkåren och allmänheten.

  Därför borstar våra barn fortfarande sina tänder med fluortandkräm och tuggar fluortabletter på tandläkarnas och myndigheternas uppmaning. Tandläkarna uppmanar barnen dessutom att ta 2 cm lång sträng på sin tandborste. Colgate kan sitta och mysa i bakgrunden.

  Läs mer … Har Du läst vad som står finstilt på Dina barns fluortandkräm?

  En lägre IQ och skelettcancer i områden med mycket fluor i vattnet, får man tydligen acceptera för karies skall minskas marginellt. Karies som helt kan elimineras om man undviker socker och stärkelse.

  Så fyller man på kadmium och läkemedelsrester. Ur led är tiden!

 2. LÄS DET FINSTILTA

  Vad är det som säljs i livsmedelsaffären som man enligt TV-reklamen kan äta genom hela livet (även när man är gravid), och som är snäll mot magen?

  Resultatet är en markant ökning av antalet förgiftningsfall. Varje år dör fem till tio svenskar och dessutom får mellan 1500 och 2000 personer (i snitt fem om dagen) så svåra skador att de måste vårdas på sjukhus, säger Mark Personne, överläkare på Giftinformationscentralen.

  Det räcker med två förpackningar för att slå ut levern – för gott.

  Gissa vad …. klicka för att läsa svaret (sannolikheten är stor att du har det hemma).

 3. Apropå paracetamol = Panodil och Alvedon.

  Den ökade tillgängligheten av dessa preparat, som gav sken av att vara så konsumentvänligt, det tjänar bara tillverkarna på. Något annat var inte att vänta. Och vi invaggas i tron att detta är oskyldiga preparat.

  Hur många gånger har vi inte hört ”Ta en Panodil så går det över?” Rådet gäller för både barn och vuxna.

  ”Det finns ingen i hela världen, absolut ingen, som under sin livstid får i sig så mycket hormonstörande ämnen från ftalater som det finns i en enda huvudvärkstablett”, säger Henrik Leffers tidigare forskningschef på Rigshospitalet i Köpenhamn.

  Läs resten av artikeln här … ”Paracetamol hade inte godkänts i dag”

  ”Tylenol Just Once A Month Raises A Child’s Asthma Risk 540%” – (Tylenol är den amerikanska motsvarigheten till Paracetamol)

  Läs mer … Tylenol Just Once A Month Raises A Child’s Asthma Risk 540%

  Googleöversatt … Tylenol bara en gång i månaden ökar barnets risk att få astma med 540 %

  Skillnaden mellan paracetamol och kadmium är att paracetamol kan vi i alla fall välja bort om vi är upplysta. Men när kadmium och läkemedelsrester hamnar i vår mat så är inte lösningen att sluta äta.

  Vad säger vår Landsbygdsminister? Det kanske var en mening med att ta bort begreppet Jordbruksminister. Det kanske inte är någon som har ansvar för vår odlingsjord eller våra mjölkbönder.

  Det verkar vara roligare att syssla med MATLANDET SVERIGE.

 4. Jag frågade Livsmedelsverket vad de tyckte om din intressanta text. Här är deras svar:

  Hej Bengt,

  Livsmedelsverket har lämnat svar till Naturvårdsverket i denna fråga. I korthet går svaret ut på att vi inte anser att slam ska användas som gödning om halterna av oönskade ämnen ökar i livsmedlen.

  /Upplysningen

  Upplysningen
  Box 622, 751 26 UPPSALA
  Tel. 018-17 55 00
  http://www.livsmedelsverket.se

 5. En smygande förgiftning av vår åkermark med kadmium är ett av de större hoten mot våra barns och barnbarns hälsa. Vad vi och våra djur ska leva av sedan är ett mysterium som vi lämnar till våra barn att lösa.

  Läs mer … Medicinsk access nr 8/9 2013 … PDF

  – – –

  Rune Lanestrand … 100 gifter i blodet

  Citat: Hoppas verkligen att förnekelsens tid är över. Att även ledande politiker och medier på allvar börja erkänna det växande miljöhotet. Erkännandet är en förutsättning för att miljöförstöringen och den galopperande cancern som sprider sig allt längre ner i åldrarna kan hejdas.

  KOMMENTAR: Barncancer stoppas inte främst genom att stödja en cancerforskning inriktad på nya patenterbara läkemedel. Det är klokare att stoppa den medvetna kontaminering som idag sker, som kan mätas i blodet. Barn är känsligare än vuxna för gifter och de får lättare allergier, astma, ADHD och cancer.

  Återigen verkar det vara folket, via en massiv opinion, som måste stoppa förgiftningen av våra barn. De politiker som inte lyssnar, de byter vi ut (vi röster ej på dem och deras parti i nästa val).

  Komplett vansinne att medvetet sprida kadmium på våra åkrar. Snart finns det ingen åkermark kvar för att odla barnmat och snart ingen annan mat heller för den delen.

Kommentera