Nu måste spridning av miljögifter i vår livsmedelsproduktion med avlopps-slam upphöra!

.
Många hade nog väntat att Lantmännen och dess företag Kungsörnen snabbt skulle driva igenom ett slamstopp inom koncernen efter de uppseendeväckande höga halterna av miljögiftet kadmium i två mjöl från Kungsörnen/Lantmännen. (1)

Högst var halten i fullkornsmjölet, men där fanns oväntat också höga halter av de cancerframkallande ämnena PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

Redan när detta offentliggjordes förnekade Claes Johansson från Lantmännen att råvaror odlas på slamspridd mark.

Han säger att Kungsörnen är ett av de ”varumärken som tydligt säger nej till slamanvändningen”. Han säger också att ”Kungsörnens produkter innehåller inte spannmål som gödslats med slam.”

Detta är falskt och vilseledande.

Enligt deras hemsida och i deras spannmålspolicy får spannmål från slamspridda åkrar användas av företagen inom Cerealia, Lantmännens avdelning för spannmålsbaserade livsmedel. Här finns varumärken som Kungsörnen, AXA, Gran Gusto, GoGreen och Frigodan (2).

Det man begär är att slammet inte får spridas under två år före odlingen. En leverantör till Cerealia kan alltså sprida slam under 2008, 2009, 2010 och sedan leverera spannmålen till Kungsörnens mjöl i år. Många av miljögifterna i slam är beständiga grundämnen som exempelvis kadmium, kvicksilver och bly.

Andra beständiga miljögifter som sprids med slam är dioxiner, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen etc.

Dessa två år är meningslösa när det gäller denna typ av svårnedbrytbara miljögifter som kommer med slammet och byggs upp allt mer i åkermarken. Under många år i framtiden får Cerealias råvaror odlas på åkrar som tagit emot slam.

Så här säger Lantmännen i sina direktiv till de växtodlare som levererar brödsäd:

” Vad har Lantmännen Cerealia i Sverige för slamregler?

På det fält där spannmål till Cerealia odlas gäller följande;

 • Konventionellt slam får inte ha tillförts fältet senare än år 2000.
 • Inget slam, varken konventionellt eller REVAQ-slam, får ha tillförts fältet efter den 30 juni 2010.
 • Godkänt REVAQ-slam får ha tillförts fältet fram till den 30 juni 2010. REVAQ-slam får dock ej ha tillförts fältet senare än den 30 juni två år före skörd för levererad spannmål.

Förtydligande gällande REVAQ:

 • Skörd 2010 – REVAQ-slam får ej ha tillförts senare än 30 juni 2008.
 • Skörd 2011 – REVAQ-slam får ej ha tillförts senare än 30 juni 2009.
 • Skörd 2012 – REVAQ-slam får ej ha tillförts senare än 30 juni 2010.
 • Skörd 2013 – REVAQ-slam får ej ha tillförts senare än 30 juni 2010.
 • O.s.v.”

Konventionellt slam och Revaq-slam

Lantmännen skiljer på konventionellt slam och REVAQ-slam, och vill ge sken av att REVAQ-slam är mindre dåligt. Detta är minst sagt gripet ur luften.

Alla svenska slam är ungefär lika förorenade eftersom ungefär samma kemikalier används i alla delar av Sverige. Samma sociala beteende finns över hela vårt land. Det finns bensinmackar och biltvättar i alla delar osv.

Det som främst skiljer REVAQ-slam från annat slam är att ett reningsverk betalar en avgift till REVAQ-gruppen och blir ”certifierat” efter principer som reningsverken själva har hittat på.

Att dessa principer är ett stort såll – där de mest förfärliga anslutningar accepteras – inser man lätt om det REVAQ-certifierade reningsverket i Göteborg (Ryaverket) granskas. Här hittar man lakvatten från avfallsupplag, processavlopp från industrier och sjukhus, samt inte minst processkemikalier som reningsverkets personal sätter till bassängerna, t ex natriumhypoklorit, polyakrylamid, stora mängder metallavfall m m.

Enligt min mening finns ett stort antal reningsverk i den svenska glesbygden med ”konventionellt slam” som är mindre dåligt är de REVAQ-certifierade verkens. Men p g a kostnaderna är det främst de stora reningsverken i de större städerna som ”certifierar” sitt slam.

Det kanske mest motbjudande är att Lantmännen är en del av REVAQ, som bedriver propaganda för att sprida slam på åkermark. Samtidigt ger Claes Johansson enligt ovan sken av att Lantmännen består av ”varumärken som tydligt säger nej till slamanvändningen”. Lantmännen måste omedelbart lämna REVAQ. Läs om det ”certifierade” Ryaverket i Göteborg (3).

Lantmännens måste sluta ta emot råvara som odlas på slamspridd åker – här måste vi hjälpas åt!

När t o m Kemikalieinspektionen anger att slam är ett ”avfall” samt att avfallet läggs på åkermarken som en form av ”kvittblivning” är måttet rågat för alla livsmedelskonsumenter, inte minst föräldrar med ansvar för sina barns mat.

Talet om ”kretslopp” och ”växtnäringsåterföring” är idag överspelat. Ett av skälen är bl.a. att en betydande del fosforn i slammet visat sig vara svårtillgänglig för växterna.

Idag handlar slamspridningen således om ”avfall” och ”kvittblivning” (4).

Nätverket ”Ren Åker Ren Mat” (5 – Stöd deras upprop!) har förgäves försökt få Lantmännen/Kungsörnen att inse att man går emot konsumenternas berättigade förväntningar på livsmedel av högsta kvalitet och utan misstankar om föroreningar.

Lantmännen har inte velat lyssna på Ren Åker Ren Mat, myndigheter eller medicinsk expertis och frågan har därmed tagit en allvarlig vändning.

Nu är det livsmedelskonsumenternas tur att ingripa.

Uppenbarligen anser Lantmännen att konsumenterna vill ha sina livsmedel odlad på slamspridd åker – annars hade man inte godtagit slammet och deltagit i REVAQ. Det finns idag ännu större skäl att inte befatta sig med livsmedel från Lantmännens Varumärken.

I senaste numret av jordbrukstidningen ATL finns följande debattartikel från projektgruppen Ren Åker Ren Mat:

Läs texten här…

 I texten ovan anges att Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen och Läkare för Miljön varnar för slamspridningen.

Fler som varnar är Sveriges Kvarnförening, Fältbiologerna, Tandvårdsskadeförbundet, Skogsstyrelsen, Miljöförvaltningarna i Lund och Landskrona. Observera att Lantmännen levererar foder från åkrar som tagit emot slam till mjölkkor och djur för köttproduktion.

Finns samma miljögifter och hormoner som man hittar i slam också i svenska mejeriprodukter och köttprodukter? Det vet vi inte ännu.

Vill du som konsument att slam skall spridas där vår mat odlas?

Nätverket ”Ren Åker Ren Mat” i artikeln ovan anger att ”svenska konsumenter vill varken ha mat odlad i slam eller miljögifter och hormoner i sina livsmedel” – är det så?

Jag har frågat mina nyhetsbrevsprenumeranter om de är för eller emot spridning av slam på åkrar. Resultatet presenteras i nästa nyhetsbrev och det var klart och entydigt.

Gunnar Lindgren

Webb: www.renakerrenmat.se

Notes:

(1)   http://www.renakerrenmat.se/fakta/MjolAnalysSlutlig5.pdf

(2)   http://www.cerealiafoodservice.se/Foodservice/Om-Foodservice/Vara-varumarken/

(3)   http://www.renakerrenmat.se/fakta/Avloppsslam.pdf

(4)   http://renakerrenmat.se/fakta/Slammet-sprids-for-att-bli-kvitt-ett-avfall.PDF )

(5)   www.renakerrenmat.se

Läs mer om miljögifter i Kungsörnens mjöl – klicka på rubrikerna!

Anm: I Ren Åker Ren Mats test fanns ett mjöl från Danmark och ett från Italien, med väsentligt lägre kadmiumhalter än i mjöl från Kungsörnen. Tillverkaren av det danska mjölet tillfrågades om de accepterade odling med slam. De svarade:

You sent a question regarding ”Bagerens Hvedemel” to Magdeburger Mühlenwerke GmbH. I am the agent for Magdeburger Mühlenwerke in Scandinavia and regarding your question:
We no longer produce for Dansk Supermarked in DK (privatelabel: ”Bagerens Hvedemel”), however when we delivered the product it was without  strawshortener, roundup and sewage sludge. 

Hope this answers your question.

Med venlig hilsen/ Kind regards / Mit freundlichen Grüssen“

(Sewage sludge = slam)

Appendix

Dagens Nyheter 3 mars 2012

Varning för kadmium i mjöl

Vanligt vetemjöl innehåller så höga halter av tungmetallen kadmium att det kan vara hälso­farligt, visar Testfaktas analys. EU:s gränsvärde för kadmium i livsmedel följer inte unionens egen riskanalys.

Läs mer … DN

PS. Resultat från en opinionsmätning: 98,7 % säger NEJ till avloppsslam på åkrar. Läs mer…

Ett svar på ”Nu måste spridning av miljögifter i vår livsmedelsproduktion med avlopps-slam upphöra!”

 1. Jaha, 1 ha brukar ge omkring 6-10 ton spannmål. Säg 8 ton för enkelhetens skull. 1 ha innehåller östrogen motsvarande 5 000 till 10 000 p-piller, säg för enkelhetens skull 8 000 p-piller.

  Så genom att äta 1 kg vetemjöl i form av bullar så slipper tjejerna äta p-piller, de får i sig tillräcklig mängd östrogen genom att äta bullar. Det blir bara 2 kg bullar per dag med 6 400 kcal och kommer snart att leda till sumobrottarformat och undernäring, vilket också kommer att minska fertiliteten.

  Vilket bra p-piller! Ät mera mjöl från slamgödslad åker!

Kommentera