Barn som äter mejeriprodukter löper 38 procent mindre risk att drabbas av diabetes som vuxen

Ett utdrag ur Nyhetsbrev 18 september 2011

Bland alla nya vetenskapliga rapporter som stöder samband mellan konsumtion av mjölk, smör, grädde etc och förbättrad hälsa kan nedanstående nämnas.

Observera att den som råder barn och ungdomar att byta ut smör mot det kemiskt framställda margarinet, den riskerar att skicka in dessa i livslångt lidande när de blir vuxna.

– ◊ –

Googleöversatt till svenska

Hög andel mejeriprodukter i kosten för tonåringar minskar risken för Diabetes med 38 procent.

Ny forskning har visat att äta mycket mejeriprodukter som tonåring kan minska risken att utveckla typ 2-diabetes i vuxen ålder ….

Forskare från Harvard School of Public Health undersökt sambandet mellan konsumtion av mejeriprodukter under tonåren och förekomsten av typ 2-diabetes i 37.038 vuxna kvinnor från den berömda amerikanska Nurses ’Health Study.

De fann kvinnor som hade ett högt intag av mejeriprodukter i mitten av tonåren hade en 38 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes i medelåldern än de som hade ett lågt intag av mejeriprodukter.

Den positiva effekten av mejeriprodukter var ännu större för kvinnor som bibehöll den höga mejeri intag som vuxna.

Kvinnor som konsumerar den största mängd mejeriprodukter som tonåring och i medelåldern hade en 43 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes än de som genomgående hade ett lågt mejeri intag.

Forskarna noterade också kvinnor som bäst höll sin normalvikt i vuxen ålder var de som hade druckit mest mjölk när de var tonåringar.

…………………..

Dessa fynd bekräftas av två nya studier som publicerades i American Journal of Clinical Nutrition och European Journal of Clinical Nutrition, som visade att äta de rekommenderade tre portioner om dagen av mejeriprodukter ökar ämnesomsättningen, ökar hälsan och minskar risken för typ 2 diabetes.

Dietist Glenys Zucco sade resultaten lägga till den växande mängd bevis tyder på mejeriets positiva roll inte bara i att förbättra kost och hälsa, men också för att minska risken för kroniska sjukdomar som diabetes.

”Då diabetes utvecklats till en epidemi, finns det ett behov av att förebygga denna växande hälsofråga. Dessa resultat ger värdefulla insikter i betydelsen av näringsrika livsmedel såsom mejeriprodukter för att förebygga diabetes”, sade hon.

Det är troligt att mejeriets gynnsamma effekter på riskfaktorer för typ 2-diabetes, såsom kroppsvikt och blodtryck, kan vara orsaken till de positiva resultaten.

”Mejeriprodukter innehåller naturligt viktiga näringsämnen såsom kalcium, magnesium och proteiner av hög kvalitet, som främjar viktminskning och sänker blodtrycket,” sade Ms Zucco.

”Tre dagliga mål med mjölk, ost och yoghurt hela livet ut kommer inte bara att ge kalcium för friska ben, utan dessutom ett paket av näringsämnen som också kan skydda mot vissa kroniska sjukdomar.”

– ◊ –

Originaltext

High Dairy Intake in Teens May Reduce Diabetes Risk by 38 Percent

New research has shown eating plenty of dairy foods as a teenager may reduce the risk of developing type 2 diabetes during adulthood….

Scientists from Harvard School of Public Health examined the relationship between dairy food consumption during adolescence and the incidence of type 2 diabetes in 37,038 adult women from the renowned US Nurses’ Health Study.

They found women who had a high intake of dairy foods in their mid-teens had a 38 percent lower risk of developing type 2 diabetes in middle age than those who had a low intake of dairy foods.

The positive effect of dairy foods was even greater for women who maintained the high dairy intake as adults.

Women who consumed the highest quantity of dairy foods as a teenager and during middle age had a 43 percent lower risk of developing type 2 diabetes than those who consistently had a low dairy intake.

The researchers also noted women who gained the least amount of weight during adulthood were the ones who had consumed the most dairy when they were a teenager.

These findings follow two new studies published in the American Journal of Clinical Nutrition and the European Journal of Clinical Nutrition, which showed eating the recommended three servings a day of dairy improves metabolic health and reduces the risk of type 2 diabetes.

Dietitian Glenys Zucco said the results add to the growing body of evidence indicating dairy’s positive role not only in improving nutrition and health but also in reducing the risk of chronic diseases such as diabetes.

”With diabetes being an epidemic, there is a need to prevent this growing health issue. These results offer valuable insights into the role of nutrient-rich foods such as dairy in preventing diabetes,” she said.

It is thought dairy’s beneficial effects on risk factors for type 2 diabetes, such as body weight and blood pressure, may be responsible for the positive results.

”Dairy foods naturally contain important nutrients such calcium, magnesium, and high quality proteins which are thought to promote weight loss and reduce blood pressure,” Ms. Zucco said.

”Including at least three daily serves of milk, cheese and yogurt throughout life will not only provide calcium for healthy bones, but a package of nutrients which may also protect against some chronic diseases.”

– – –

Eur J Clin Nutr 2011

Malik VS et al, ”Adolescent dairy product consumption and risk of type 2 diabetes in middle-aged women” AJCN 2011

Stancliffe RA et al, ”Dairy attenuation of oxidative and inflammatory stress in metabolic syndrome” AJCN 2011

Tong X et al, ”Dairy consumption and risk of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of cohort studies” Eur J Clin Nutr 2011

Kommentera