Svenska forskare gifter sig med Monsanto.

I två stort uppslagna debattartiklar går svenska forskare vid SLU till stort angrepp mot EU:s lagstiftning kring GMO (genmanipulerade organismer), dels i artikeln ”Kvasivetenskap hindrar hållbart jord- och skogsbruk”, undertecknad av  41 forskare och dels i artikeln ”Högljudd opinion står i vägen för GM-grödorna” , undertecknad av Torbjörn Fagerström, senior advisor och tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

De 41 forskarna framställer i sin artikel att de står för den verkliga vetenskapen och påstår att kritiker av GMO-tekniken företräder kvasivetenskap. De skriver:

”I USA försöker ultrareligiösa grupper upphöja en kvasivetenskap, kreationism, till ett alternativ till evolutionsläran. I Europa ser vi på detta med häpnad, som om man gick mot uppfattningen att jorden är rund. Här tror dock i stället många på kvasivetenskaplig skrämselpropaganda om genteknikens risker och detta underblåses av vissa grupperingar inom miljörörelsen.”

SLU-forskarna framställer sin GM-forskning som en del av evolutionen och motståndarna skulle alltså stå för ett förnekande av evolutionen. Det är verkligen att ställa saker och ting på huvudet.

GM-forskning har inget med evolution att göra.

– ◊ –

Vad skiljer GMO från vanlig förädling?

Förespråkare för genmanipulering vill ofta framställa det hela som att ”genmanipulering och traditionell förädling i grunden är samma sak”. Det är både aningslöst och vetenskapligt felaktigt.

Vid vanlig förädling sker förädlingen inom en och samma art.

Ett belysande exempel är framavlande av olika hundraser. Det finns nu flera hundra olika hundraser, som skiljer sig på en mängd olika sätt t.ex. i fråga om storlek, päls, förmåga att tåla kyla, värme eller torka. Några är lämpade för jakt medan andra blir vakthundar, vallhundar eller sällskapshundar. Men trots alla dessa skillnader känner alla hundar igen sina artfränder och kan kommunicera och fungera tillsammans. Förklaringen till detta är, att trots den hårda aveln har stora delar av arvsmassan varit stängd för förändring och merparten av den arvsmassa som gör dem till just hundar förblir intakt.

Genmodifiering innebär däremot, att man kan skjuta in gener från helt andra arter i arvsmassan hos en växt eller ett djur.

Detta kan aldrig göras med vanlig förädling eller avel. Man kan säga att vid vanlig förädling sker nedärvningen av egenskaper vertikalt mellan generationer inom en art, medan vid genmodifiering utbyts egenskaperna horisontellt mellan olika arter. Det finns en naturlig gräns inom avel och förädling för hur man kan korsa, förädla eller avla växter och djur och den gränsen går vid olika arter.

En hund är en hund tills någon klåfingrig GMO-forskare gör den till något annat.

– ◊ –

Kvasivetenskap?

Det framgår inte uttryckligen vilken vetenskap de utmålar som kvasivetenskap, eftersom artikeln inte innehåller en enda referens till detta, vilket i sig är märkligt i vetenskapssammanhang.

Menar de möjligen detta:

”Genmodifierade grödor har inte bidragit till att nå några av målen om ökad matsäkerhet och utveckling för de fattigaste”, säger professor Janice Jiggins, som deltagit i den omfattande kunskapsutvärderingen av det globala jordbruket [”Inter­national Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development”, IAASTD].

”De patenterade gengrödorna har också lett till en ökad koncentration av markägandet, drivit upp odlingskostnaderna och underminerat böndernas rätt till att ta eget utsäde ur skörden, vilket annars är det vanligaste i utvecklingsländer”, säger Janice Jiggins.

Detta går nämligen stick i stäv med SLU-forskarnas påståenden om att genmanipuleringen är en förutsättning för ”ett hållbart jord- och skogsbruk”, baserat på GM-grödor, vilket skulle rädda världen undan en hotande svältkatastrof.

Det går också stick i stäv mot huvudtemat i Torbjörn Fagerströms artikel och hans påståenden om hur mycket man i Europa förlorat på en restriktiv hållning till GMO. Enligt Fagerström ”körs forskningståget av resten av världen – inte minst av asiatiska tigerekonomier, sydamerikanska panterekonomier och afrikanska lejonekonomier.”

Påståendena motsägs av de som befinner sig ute i verkligheten:

Allt tal om att utrota hungern och öka matproduktionen med hjälp av GMO har visat sig vara tomt prat, säger den välkända indiske miljödebattören Vandana Shiva. För agrobusiness är gentekniken inte ett mål i sig, utan grunden för att kunna patentera utsäde.

Utan patent kan de inte sälja sina fröer med sådan lönsamhet. Med patenten får företagen möjlighet att ta kontroll över hela odlingskedjan från insatsvaror som utsäde, konstgödning och bekämpningsmedel till försäljning och distribution av spannmål. Det finns idag monopol i alla led inom jordbrukssektorn i en skala som de flesta konsumenter inte kan före­ställa sig.

Eller menar man att denna artikel (”Doubts About GM Crops”) och dess referenser representerar kvasivetenskap?

SLU-forskarna kanske borde ta till sig rådet i slutet av ovanstående artikel:

Molecular biologists who sincerey wish to see their efforts serve humanity would be wise to treat the public as a full and respected partner in this debate.

SLU-forskarna presenterar sig naivt som en motkraft till de multinationella företagen inom GMO. Om de själva får ut sina resultat utan den hämsko de anser lagstiftningen utgör, skulle dominansen från kemijättar som Monsanto brytas.

I själva verket skulle en liberalisering av lagstiftningen bana vägen för dessa industrijättar och deras patenterade GMO-produkter. Det är precis vad som hänt i Asien, Sydamerika och Afrika. SLU-forskarnas framstöt gör dem därigenom till ”nyttiga idioter” [1] åt de multinationella GMO-företagen, vilkas huvudsyfte är att i slutänden ta patent på allt liv.

[1] Nyttig idiot är ett nedlåtande omdöme om en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Detta beteende har använts av bland annat underrättelsetjänster genom att utnyttja övertygelsen hos godtrogna ”idealister” eller personer starkt knutna till en politisk lära eller konformism för att sprida propaganda, falska rykten, samla in information, med mera. [Wikipedia]

Kommentera