Inte ens i USA tror de på priskonkurrens

Kvalitet. Det som saknas i dag är en noggrann kontroll av äldrevården,
oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi, skriver debattörerna.
.

Det viktigaste för svenska skattebetalare är att ha tillgång till en likvärdig och god vård oavsett var man bor. Det har vi inte i dag. Nu borde SKL utfärda regler och riktlinjer för hur all äldrevård inklusive sjukhemsvård skall följas upp kvalitetsmässigt, oavsett om den är privat eller offentlig, skriver bland andra Ulf Ljungblad, tidigare sjukhusdirektör på Östra sjukhuset i Göteborg.

Vårdbolaget Carema har fått löpa gatlopp i medierna på grund av stora brister i omhändertagandet av våra äldre på de sjukhem som drivs av bolaget. Till och med vårdbolagens intresseorganisation har hotat med att granska Carema och kanske rent av utesluta dem ur sin organisation.

Men är det bara de privata bolagen som har uppvisat brister i omhändertagandet? Nej, tvärtom. Det finns många rapporter från kommunala sjukhem som också uppvisat brister. Det finns uppmärksammade exempel på verbalt förnedrande behandling av dementa människor och vid något tillfälle har personal utövat fysiskt våld mot de äldre på dessa boenden.

Det som saknas är uppenbarligen en noggrann kontroll av vården oavsett driftform – privat eller offentlig. Kommunerna verkar enbart bry sig om ekonomin när de upphandlar sjukhemsdriften av privata vårdbolag.

”Sverige har en lång väg att gå innan
man uppnår den kvalitetskontroll
som finns av sjukhemmen i USA”

Kvalitetsuppföljningen är av underordnad betydelse. I de avtal som skrivs saknas ofta en beskrivning av med vilka kvalitetsmått verksamheten skall följas upp. Därför borde också de politiker som beställt den privata sjukhemsvården kritiseras i samma utsträckning som bolagen själva. Kvalitetsfrågan måste bli den avgörande frågan vid alla upphandlingar som gäller vård eller omhändertagande av människor.

Tydliga riktlinjer saknas helt

Inte heller de offentligt drivna sjukhemmen följs upp när det gäller vårdkvaliteten. Politikerna litar på att kvaliteten är god bara för att hemmen är offentligt drivna. Några tydliga riktlinjer för hur driften på dessa skall följas upp saknas för det mesta helt. Kompetens och resurser förefaller dessutom att saknas på kommunal nivå både för att följa upp egen verksamhet och upphandlad privat verksamhet.

Det viktiga i Sverige och för svenska skattebetalare är att ha tillgång till en likvärdig och god vård oavsett var man bor. Detta existerar inte i dag. Variationen i kvaliteten är alltför stor. Dessutom finns mycket små valmöjligheter för den enskilde patienten. Det minsta man kunde begära vore att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hade utfärdat regler och riktlinjer för hur all äldrevård inklusive sjukhemsvård oavsett privat eller offentlig skall följas upp kvalitetsmässigt och samtidigt se till att kvaliteten eller brist på kvalitet publicerades på nätet så att verksamheten blir helt transparent för alla.

Inte ens i USA har politikerna kommit på att priskonkurrens inom sjuk- och äldrevården skulle var positivt. Där kontrollerar man i stället att skattebetalarnas pengar ger ”value for money”. Där har man byggt upp ett kontrollorgan som kontrollerar all kvalitet i sjuk- och äldrevården hos de institutioner som får ersättning från de statliga försäkringssystemen Medicare och Medicaid enligt fastställda taxor.

En statlig organisation, Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), kontrollerar kvaliteten i sjuk- och äldrevården som erhåller finansiering ur dessa system. Även de vinstdrivna sjukhusen får behandla dessa patienter men prissättningen är fast.

Ofta stiftelsedrivna

Faktum är att i USA är endast 18 procent av sjukhusen privata och helt vinstdrivna, 62 procent är icke vinstdrivna utan oftast stiftelser där all vinst återinvesteras i verksamheten. 20 procent av sjukhusen är statliga. Staten betalar för cirka 2/3 av befolkningens sjukvård inkluderat pensionärer, handikappade och fattiga.

När det gäller sjukhemmen i USA är en tredjedel offentligt drivna och resten privata och ofta vinstdrivande. 85 procent av alla äldre har sin sjukhemsvård betald av de statliga försäkringssystemen. Priskonkurrens förekommer inte, däremot kvalitetskonkurrens genom transparenta jämförelser på nätet där alla sjukhem går att finna.

Kvalitetskontrollen av sjukhemmen är omfattande genom särskilda team som inspekterar dem varje år. Dessa team kontrollerar upp till 180 variabler från matkvalitet till infektionsprofylax och infektionskontroll, urinvägsinfektioner, hur patienträttigheter tillvaratas, journalhantering, liggsår, läkemedelshantering inklusive misstag etc.

Öppen redovisning av brister

Vid för stora brister i kvaliteten får inte sjukhemmet vårda patienter från de statliga försäkringssystemen. Speciella nedslag av teamen görs om man får indikationer på att kvaliteten brister. Alla brister redovisas öppet för att äldre med sina anhörigs skall kunna göra ett aktivt val.

Det finns mycket som inte är bra med sjukvården i USA. Men till skillnad från Sverige priskonkurrerar man inte om vården av de äldre. Och man håller koll på kvaliteten.

Vi kan konstatera att Sverige har en lång väg att gå innan man uppnår den kvalitetskontroll som finns av sjukhemmen i USA. Vi kan också konstatera att patientens makt när det gäller val av sjukhem är mycket större i USA än i Sverige.

Vi kan också tillägga att det nyligen förekommit omfattande protester i New York mot privatisering av skolorna. Frågan är väl var marknadsanpassningen kommit längst, i Sverige eller USA?

.
Ulf Ljungblad
före detta chefläkare och sjukhusdirektör, Östra sjukhuset, Göteborg
direktör Helse Sör-Öst RHF, Norge

Anders Milton
före detta regeringens psykiatrisamordnare, Stockholm
och ordförande World Medical Association

Christer Enkvist
före detta landstingsöverläkare och medicinsk rådgivare VG-regionen

Tidigare publicerat i GP Debatt

Kommentera