SBU publicerar ny rapport ”Mat vid fetma”

SBU-rapport: ”Mat vid fetma”

Under två och ett halvt års tid har 14 ”experter” gått igenom 16.000 vetenskapliga studier om olika sätt att gå ner i vikt. Resultatet presenteras i dag av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering)i en rapport på cirka 500 sidor som väntas väcka starka reaktioner.

Men det bidde bara en tummetott!

Så vi får vänta med att korka upp champagnen (se tidigare inlägg). Rapporten kan liknas vid en strategisk reträtt, några myrsteg, för att sedan göra på stället halt. Därifrån ska de nu värna ”Business as usual”.

SBU säger bland annat att på sikt ger alla dieter samma viktresultat (vilket är trams) och SBU har inte granskat studier som rör kostråd till normal- eller överviktiga personer eller till hela befolkningen. Med andra ord håller de Livsmedelsverket om ryggen, vilket innebär att de kan fortsätta ge ut sjukdomsframkallande och fetmabildande extrema högkolhydratkostråd (tallriksmodellen).

Kanske kan SBU-rapporten öppna upp för alternativ till GBP-operationer, ett brutalt ingrepp som ger hemska biverkningar och som på sikt ger ett uruselt resultat, både hälsomässigt och viktmässigt. Då skulle mycket vara vunnit.

Det positiva

Klok slutsats från Jonas Lindblom, projektledare på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering:

“En rimlig tolkning av vår rapport bör vara att sjukvården i fortsättningen erbjuder även lågkolhydratkost som ett alternativ för patienter med fetma”

Experter: LCHF den mest effektiva dieten

Det finns ingen bevisad ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid strikt lågkolhydratkost. LCHF-kost är dessutom mest effektiv på ett halvårs sikt för att gå ner i vikt för personer med fetma. Det visar en ny SBU-rapport som väntas leda till att LCHF erbjuds som ett av flera standardalternativ inom sjukvården.

Björn Hammarsköld; läkare och biokemist.

Denna SBU-rapport visar ännu en gång att SBUs projektgrupp saknar grundläggande kunskaper inom fysiologi, biokemi och endokrinologi. Att basera kostråden på snedvridna epidemiologiska ”studier” där man försöker visa att gamla hederliga fysiologiska fakta inte gäller.

Till och med Livsmedelsverket vet att animaliskt protein är essentiellt, att animaliskt fett är essentiellt medan kolhydrater helt saknar essentialitet. Att då tränga undan de essentiella makronäringsämnen med ”tomma kalorier” i form av kolhydrater.

Att SBU verkar sakna kunskap om att kolhydrater består av socker och att kolhydrater höjer P-glukos som höjer insulinnivån som ökar fetman är beklagligt.

Att SBU har skrivit ett som det verkar förvirrat epos med litet fakta och mycket bludder är beklagligt. Definitionerna på sidan 107-110 och 111-114 är mångordiga, men inkonsistenta och ofullständiga. Detta SBU-epos går att förkorta och följa vetenskap i stället för bludder.

Oklart om kosten ska vara snål på mättat fett

SBU-rapporten om kost vid fetma ska inte ses som ett grönt kort för LCHF-kost, enligt projektgruppens ordförande Nina Rehnqvist.

– Vår poäng är att lågkolhydratkosten på kort sikt ger bättre effekt, men att det på längre sikt jämnar ut sig, säger hon.

Nina Rehnqvist, professor vid Karolinska institutet, har varit ordförande i projektgruppen för rapporten Mat vid fetma som SBU offentliggjort i dag, måndag.

I rapporten slås det fast att lågkolhydratkost på kort sikt, inom sex månader, ger en något större viktnedgång än lågfettkost utan att ge någon negativ effekt på LDL-kolesterolet samt en marginellt större ökning av HDL-kolesterolet.

Det gäller både en måttlig och en strikt lågkalorikost, definierat som en kost där kolhydrater utgör mindre än 40 respektive 20 procent av det totala energiintaget.

Doktor Björn Hammarskjölds kommentar på Dagens Medicimed anledning av professor Nina Rehnqvists inlägg:

Tänk att SBU saknar kunskap om att vi själva består av animaliskt fett. Rehnqvist hävdar att animaliskt fett är mättat fett.

Detta visar på en okunnighet eftersom animaliskt fett innehåller omkring hälften mättat fett, omkring hälften enkelomättat fett och omkring 5% animaliskt fleromättat fett.

En människa kan ha upp till 400 kg fett i kroppen utan att dö men kan inte ha mer än 0,03 kg glukos i blodet utan att dö.

Så fettet (utom omega-6) är ofarligt vilket också WHO har visat 2008. Dags att rekapitulera de gamla kunskaperna i fysiologi, biokemi och endokrinologi för samtliga i SBUs ”expertgrupp”.

Denna rapport får helt underkänt på grund av mångordigt bludder utan basala kunskaper och dessutom saknas vetenskaplig stringens.

Vår kommentar

Att kalla en en kost med 20 och 40 energiprocent (E%) för strikt respektive måttlig lågkolhydratkost vittnar om djup okunnighet eller så är avsikten att förvilla.

LCHF definieras upptill 10 E% och liberal LCHF upptill 20 E% kolhydrater. Hälsoproblemen ökade epidemiskt när befolkningen passerade 40 E% kolhydrater, vilket verkar vara den övre gräns som en stor del av befolkningen inte klarar att passera utan att utveckla allvarlig sjukdom.

Professor Nina Rehnqvist hänvisar även till ”försiktighetsprincipen”.

Livsmedelsverket rekommenderar 50 – 60 E% kolhydrater som ytterst få klarar någon längre tid utan att utveckla sjukdom. Under 20 år har diabetes trefaldigats och fetma fördubblats med dessa kostråd. Här gäller inte ”försiktighetsprincipen”.

”Försiktighetsprincipen” gäller inte heller vacciner eller kombination av flera läkemedel, den så kallade cocktaileffekten (som det inte finns forskning på).

”Försiktighetsprincipen” gäller när det passar syftet.

Även ”vetenskap och beprövad erfarenhet” gäller när det passar, för övrigt kan det ignoreras och helt bortses ifrån. Efter två års utredning fann Socialstyrelsen 16 januari 2008 att lågkolhydratkost uppfyllde detta krav för behandling av diabetes och övervikt. Men det har vården ignorerat i nu snart sex år.

Vården lever sitt eget liv och gör som de vill. De bryter även lag när det passar.

Vad mer behövs för att rubba vårdens ovetenskapliga ståndpunkt?

Vad behövs för att stoppa Livsmedelsverket från att ge ut kostråd som fått diabetes och fetma att utvecklas epidemiskt?

En jordbävning eller ett folkuppror?

Det som måste till är att ansvariga politiker tar befälet!

Och det är folkets uppgift att se till att så sker.

En kovändning av rang

I ett inslag i SVT Rapport, samma dag som SBU-rapporten offentliggjordes säger nämligen plötsligt Hellénius att LCHF är jättebra ! Fast, med undantag för den stora mängden mättat fett. Hon poängterar också att man inte har kollat upp den långsiktiga effekten av dieten.

Och senare samma kväll, ändrades rubrikerna på SVT, från: ”LCHF bäst för snabb viktnedgång” till: ”Expert: Oklara långtidseffekter av LCHF”.

Vems ärenden springer SVT, som påstår sig vara oberoende och granskande kanaler i folkets tjänst?

Hög tid att ompröva TV-licensen, en kvarleva från den tid när SVT hade monopol på TV-sändningar och då vi enbart hade en och sedan två kanaler att välja mellan. Att byta rubrik på detta sätt bekräftar att SVT inte i första hand är till för samhällsnyttan.

Baxa

Nu har folket baxat myndigheter och vården ytterligare en bit i rätt riktning. Hur länge till ska det här spektaklet tillåtas fortgå?

Vi har inte råd att vara senfärdiga och bromsa det som markant skulle förbättra folkhälsan och minska sjukvårds- och omsorgskostnaderna.

Detta är en politisk fråga av hög dignitet och det är hög tid för ansvariga politiker att ta befälet.

Potentialen är osannolikt stor och relativt enkelt att realisera. Om vi lossar på handbromsen, lägger i en växel och gasar, så skulle detta kunna bli en ny näringsgren. Hela världen skulle bli våra kunder.

Vi behöver fler jobb och skatteintäkter i Sverige. Denna senfärdighet gör att risken är uppenbar att dessa jobb och skatteintäkter hamnar någon annanstans.

En förbättrad folkhälsa och lägre kostnader för vård och omsorg skulle därtill förbättra vår konkurrenskraft, vilket också ger fler jobb.

Vad väntar våra förtroendevalda politiker på? Bättre tider är något de själva måste skapa förutsättningar för (det är deras jobb)!

PS. Varför detta inlägg under ”Business”?

För att detta spektakel handlar om just BUSINESS. Denna senfärdighet, detta fördröjningskrig och detta motstånd mot allt som kan hota skräpmats- och läkemedelsindustrin, syftar till att värna ”business as usual”. Och här väger medborgarnas livskvalitet och samhällets intressen lätt som en fjäder.

Hur detta fungerar har docent Ralf Sundberg utförligt beskrivet på ett populärvetenskapligt sätt i boken ”Forskningsfusket”, som det ligger flera års forskning och research bakom. En bok full med referenser som etablissemanget försöker tiga ihjäl.

Flera av dem som ligger bakom SBU-rapporten agerar på ett sätt som stöder den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrin (vare sig de är medvetna om det eller ej) och om t.ex. Ingrid Larssons personliga tyckanden som går stick i stäv mot vetenskapen (en av de 14 ”experterna”) har vi skrivit om tidigare, läs här… (54 inlägg).

Ledande opinionsbildare (LOBbare) som leder fel orsakar stort lidande och åsamkar samhället enorma kostnader. Oftast agerar de dock i god tro och är inte själva medvetna om det andra tydligt ser, vilket är en mänsklig egenskap som benämns ”kognitiv dissonans” (en av psykologins största upptäcker). Detta är en mänsklig egenskap som alla människor har, mer eller mindre, och som man bör vara observant på.

KOKA SOPPA PÅ SPIK. Det som det skulle varit mer av i denna rapport är sann ”vetenskap och beprövad erfarenhet” – den blir fadd i smaken med ”Ego Business” som huvudingrediens och när den öppnar upp för fria tolkningar som passar för stunden.

Men ett litet framsteg är det – ett myrsteg i rätt riktning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen