Medborgarförslag – Svedala

Projektgruppen i Svedala (som arbetar för alternativ till lättprodukter för skolbarnen) skrev och lämnade in ett medborgarförslag enligt nedan, som förhoppningsvis kan tjäna som inspiration för engagerade medborgare i andra kommuner. Att acceptera en kostdiktatur som skadar våra barns hälsa är ju otänkbart.

Till Linda Allansson, kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarförslag

På uppdrag av mammor, pappor, medborgare och mor- och farföräldrar till barn i Svedala skolor vädjar jag till dig som varande ansvarig politiker i kommunen att låta våra barn få rätt att välja naturliga hälsosamma produkter i skolmatsalen – smör och helmjölk.

Vi förstår att Du som politiker i många sammanhang måste lita på , kommunstyrelsen Dina fackexperter. Men detta fall anser vi föräldrar att vi vet vad som är bäst för våra barn.

Vi menar att den fettskräck som förhärskat i västerlandet i snart 50 år grundar sig på ett uppenbart forskningsfusk. De kostråd som formulerades 1977 saknar all vetenskaplig grund. De kom till av rent politiska skäl.

Vi har alla gått på myten om det naturliga fettets farlighet och klandrar varken våra politiker eller oss själva för detta. Att detta kollektiva oförnuft kunnat fortgå så länge beror på att det varit så lönande för delar av livsmedelsindustrin. Ingen av oss har kunnat undgå den massiva propagandan som vi utsatts för från vaggan till sjukhemmet.

Värst drabbade av denna myt är de som är utbildade i att förmå folket att äta enligt de officiella kostråden – kostchefer och dietister.

Vi inser nu att detta handlar om ett gigantiskt folkhälsoexperiment som vi nu ser facit på. Fetma och diabetes drabbar långt ner i åldrarna.

Läser man om vad margarin med sina omestrade fettsyror innehåller och hur det tillverkas skulle man aldrig stoppa det i sin mun än mindre ge det till sina barn (representanter för SLV anser att mycket små barn inte skall äta margariner och man undrar varför?).

Förstår man vikten av animaliskt fett med sina nyttiga fettsyror och vitaminer skulle man aldrig ge sina barn avfettad mjölk med tillsatta syntetiska vitaminer. Utan animaliskt fett hade homo sapiens aldrig kunnat utveckla sin stora hjärna.

Vi vill inte längre delta i detta experiment med våra barn. Fler och fler kloka politiker i kommunerna inser nu detta och efterkommer föräldrarnas önskan om valfrihet när det gäller mejeriprodukter.

Vi vädjar till Dig att göra det samma.

Man kan dessutom ifrågasätta hur kommunens pengar används. Lättmargarin är en mängd kemikalier utspätt med 50% vatten. Var och en förstår ju att detta är ett dyrt vatten och ett dåligt drivmedel för barnen genom skoldagen.

Modern forskning visar att barn som får en fettreducerad kost oftare drabbas av näringsbrist och övervikt.

Ref: Patty W. Siri-Tarino, Qi Sun, Frank B. Hu and Ronald M. Krauss, ”Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies Evaluating the Association of Saturated Fat with Cardiovascular Disease”, American Journal of Clinical Nutrition, 13 januari 2010 <www.ajcn.org/cgi/content/abstract/ajcn.2009.27725v1>.

Kostchefer landet över (men inte alla) hänvisar till Svenska Livsmedelsverket.

Men det är viktigt att komma ihåg att SLV bara utfärdar rekommendationer. Det är fritt att använda sitt sunda förnuft. Det är också viktigt att veta att en finns en koppling mellan SLV och Livsmedelsindustrin.

Vad skall vi svara barnen? Vi som skaffat kunskaper om skillnaden mellan smör och margarin och mellan riktig mjölk och lättmjölk, vi talar hemma om hur viktigt det är med riktig mjölk och smör. Vi förkastar margarin och lättmjölk. Detta ser och hör barnen. Så kommer barnen hem och berättar att i skolan får de lättmjölk och margarin.

Vad skall vi säga till våra barn? Hur skall vi hantera denna normkonflikt. Vi vill att barnen skall ha förtroende både för sin skola och för sina föräldrar.

Vi har vetenskapen på vår sida. Nu fattas det bara ett politiskt beslut. Vi har väldigt svårt att tänka oss att inte förnuftet skulle segra.

Svedala den 10 oktober 2011

  • Bifogar namnlistor, med sammanlagt 511 stycken namnunderskrifter.
  • Aktuella länkar
  • Kostdemokrati.se (sök forum Svedala)
  • Kostdoktorn.se (sök barn margarin)

Vänligen
Marita Hinnsell, Svedala.

– – – – – –

Vår kommentar:

Nu när Göteborgs politiker visat prov på gott omdöme [*] blir det svårt för andra kommuner att inte göra likaledes. De kostchefer som inte förstår att det är föräldrarna (och rektorn) som bestämmer, som inte förstår att det är oförenligt med demokratiska principer att påtvinga skolbarn livsmedel de inte vill ha, som inte förstår att deras direktiv strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. De har en tuff och omöjlig resa framför sig, som de själv valt.

Ungefär 100.000 skolbarn som inte längre kommer att påtvingas lättmjölk och lättmargarin (Göteborg, Kungsbacka och Partille) är värt att fira. Men det återstår cirka 900.000 skolbarn och ungdomar som fortfarande inte får välja.

Låt oss hoppas att Svedala kommun blir nästa kommun och varför har processen i Eskilstuna gjort halt på stället?

I Eskilstuna gjorde vår projektgrupp en fantastisk insats och sedan länge är en motion inlämnad. Tjänstemännen som beredde ärendet menade dock att de fortsatt skulle följa Livsmedelsverkets kostråd, men de fick bakläxa av politikerna. Dags att nu gå till beslut även där!

Det är rädsla för att avvika, rädsla för att ådra sig kritik från t.ex. Dietisternas Riksförbund [**], det är rädsla som i mångt och mycket förhindrar rationella beslut. Ingen kostchef skulle ensam komma på på tanken att påtvinga skolbarn lättmjölk och lättmargarin, en fullständigt horribel tanke som saknar stöd i vetenskapen och beprövad erfarenhet.

Team KOSTDEMOKRATI

Not [*] …. Kostdemokrati i Göteborg!

Not [**] … Docent Ralf Sundberg introducerade nyligen sin bok ”Forskningsfusket!” med (citat):

När jag deltog i en debatt en tidig morgon i TV4 mot dietistförbundets Elisabet Rothenberg passade jag efteråt på att fråga henne om vad dietistförbundet egentligen är för något. Jag fick då klart för mig att dietistförbundet inte är en fackförening, vilket nog de flesta tror. Det är i stället en sammanslutning som övervakar vad dietister bör säga och inte säga.

Frågan är då vilka intressen som styr dietistförbundet?

Coca-Cola är det amerikanska dietistförbundets partner. Så långt sträcker sig nog inte vår svenska motsvarighet, men de kostråd våra dietister förmedlar till diabetespatienter sponsras av Coca-Cola.

Trots att alltfler forskare idag är övertygade om att socker, och särskilt då söta drycker är den främsta riskfaktorn bakom diabetes- och fetma-epidemin har Diabetes Nutrition Study Group valt att låta sin möten finansieras av just Coca-Cola, förutom då läkemedelsföretagen som ytterligare profiterar på dessa falska kostråd. Det är mot denna bakgrund märkligt hur vår dagspress förlitar sig på dietister i så stor utsträckning som sker idag.

– – – – – –

Medborgarförslag (Wikipedia)

Medborgarförslag är i somliga kommuner ett medel för medborgare i kommunerna att väcka talan i kommunfullmäktige.

I Sverige har 194 av 290 kommuner samt nio av Sveriges 20 landsting och regioner infört medborgarförslag. I december 2006 genomfördes en undersökning av dessa kommuner och landsting med syftet att få en bild av vilken syn kommuner och landsting har på medborgarförslag. Resultaten visar att kommunerna i genomsnitt fått 26 förslag och landstingen 17 stycken under de senaste två åren. En mindre andel av kommunerna (16 procent) har fått fler än 51 förslag. Nämnas kan Melleruds kommun, som under 2007 fick mottaga hela 100 medborgarförslag av skiftande karaktär från en och samma person. Vilket ledde till att medborgarförslagssystemet avskaffades av en enig fullmäktige i juni 2007.

Det finns inget landsting som fått fler än 20 förslag. Möjligheten att lämna medborgarförslag utnyttjas såldes i högre grad i kommunerna än i landstingen. 30 procent av förslagen i kommunerna leder till positivt beslut i fullmäktige. Motsvarande siffra för medborgarförslagen i landstingen är 25%.[1]

Källor:

^ Sveriges kommuner och landsting (2007). ”Faktablad 3, april 2007 – Om Medborgarförslag”. Faktablad (3).

696 svar på ”Medborgarförslag – Svedala”

Kommentera