Thomas Aksnes om teknologiernas möjligheter och begränsningar

.

lovande medicinska

ζ
.

sid1

En tillbakablick – för 8 år sedan

Om fungerande alternativ och komplement
till skolmedicin (sid 10-13).

Om medicin mot ADHD och
dess bieffekter (sid 17).

Läs hela numret från 2007 … PDF

Vad har hänt inom vården på dessa åtta år?

Jo, att skolmedicinens monopol har förstärkts
och att mångfalt fler barn och ungdomar

ordineras narkotiska ”läkemedel”.

ζ


Utdrag ur 2000-Talets Vetenskap 2007/3 sidorna 10 – 13.

EIS, Introspect, SCIO, LIFE Systems, PTD, Vodolej, Medithera…

Thomas Aksnes om teknologiernas möjligheter och begränsningar

Frekvensmedicin eller kvantmedicin är läran om kroppens cellkommunikation och de metoder som står till buds för att använda kroppens informationssystem att läsa av och korrigera med hjälp av datorstödd teknik. I denna artikel ger Thomas Aksnes en översikt över de olika apparaterna och teknologiernas möjligheter och begränsningar.

Thomas AknesDet finns idag ganska många olika apparater och system tillsammans med elektrokemisk apparatur och andra teknologier som baseras på frekvenser.

De första frekvensbaserade behandlingsapparaterna såg dagens ljus för över hundra år sedan men det är först idag som teknologin har kommit så långt att vi kan tala om att vi går mot ett medicinskt paradigmskifte.

I denna artikel ska jag ge en översikt över de olika apparaterna och teknologier na, vad de kan uträtta, vilken potential och vilka begränsningar de har. Ingen av teknikerna kan göra allt. Genom att kombinera teknologierna finns möjlighet att klara det mesta. Apparaterna används också en och en som hjälpmedel på medicinska eller alternativmedicinska kliniker.

Kort historik

De första frekvensbaserade apparaterna genererade elektromagnetiska fält med enkla frekvenser. Stimulans med dessa fält kunde ge vissa enskilda effekter. Raymond Royal Rife var en av pionjärerna och hans metoder är faktiskt integrerade i enkla apparater som fortfarande finns i bruk.

Metoden fungerar men begränsas av att man måste känna till problemet och vilka frekvenser som kan användas i det enskilda fallet. Dessa enkla frekvenser är inte tillräckliga för att påverka kroppens komplexa frekvensbaserade system fullt ut.

Strax efter Andra Världskriget kom Reinhold Voll med en teknologi för elektroakupunktur. Med denna fick man indikationer om tillståndet i olika organ genom att mäta motståndet i akupunkturpunkterna.

Många apparater är i bruk idag – de kallas för EAV, (Electroacupuncture According to Voll). Med dessa kan man också testa hur olika läkemedel ändrar motståndet så att man kan få en indikation på vilket läkemedel man ska välja.

Metoden fungerar men den indikerar bara var det finns ett problem och vilka medel som kan hjälpa. Den kan inte läsa kroppens egen cellinformation, biokemi eller andra parametrar frånsett motståndet, och den kan inte behandla något direkt. Medicinerna som man testar ut och ger till patienten har viss effekt. Själva mätningen är avhängig av hur länge och hur hårt man trycker mot punkterna och faktiskt också vilken förväntning som terapeuten har på resultatet av sin behandling.

Bioresonans

På 1960-talet började det komma fler apparater som går under samlingsnamnet Bioresonans. Tyska producenter har fortsatt utvecklingen och det kommer fortlöpande nya modeller. Bioresonans är ett intressant koncept, där man med olika metoder läser av frekvensbaserad information från kroppen och prövar att korrigera olika obalanser. Också dessa system fungerar och det är en relativt utbredd behandlingsform som påminner om EAV-metoden. Begränsningarna ligger främst i att avläsningarna är mycket allmänna och att behandlingseffekten inte är på nivå med modernare metoder.

De tre ovan nämnda teknologierna har historiskt varit de viktigaste bidragen för att visa att frekvensbaserad teknologi kan påverka människokroppen. De har kategoriserats som alternativa behandlingsmetoder.

I relation till skolmedicinska metoder har de dessvärre inte givit symtomlindring lika snabbt. De har därför inte slagit igenom, trots att de är mer ofarliga då de stimulerar kroppen att själv lösa problemen. Symtomdämpande läkemedel har ofta kraftfulla biverkningar.

På 2000-talet har dataåldern fullständigt tagit över och flera avancerade teknologier har utvecklats. De frekvensbaserade apparater som har lanserats i nutid har det forskats på sedan PCns barndom men det är först under de allra senaste åren som teknologin har kommit så långt att den kan utnyttja teorierna fullt ut i praktiken. I det följande kommer jag att beskriva de olika teknologiernas funktionssätt, möjligheter och begränsningar.

ζ

EIS – Electro Interstitial Scan

Klicka på bilden för att läsa mer

EIS – tidigare DDFAO – är en elektrokemisk undersökningsapparatur utvecklad i Frankrike och klassificerad som medicinsk apparatur i EU och USA.

Huvudfunktionen är att läsa av processerna i kroppen och mäta vilka organ och vävnader som har över- eller underfunktion. Den mäter hormonbalansen, syra/bas-förhållandet, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet samt om det föreligger emotionell stress eller gamla emotionella trauman.

Vidare får man fram en riskprofil över vilka problem patienten troligen har eller håller på att utveckla. Den baseras på en jämförelse med mätningarna i referensdatabasen där det finns lagrat information över människor med säkerställda diagnoser.

EIS sänder oskadliga frekvenser mellan sex elektroder som kopplas till kroppen och läser av de ändringar signalerna får när de färdas genom kroppen. Värdena läses av och tolkas av programvaran hos en anknuten dator. Det är främst den extracellulära vävnadsvätska som omger alla celler som mäts. Biokemin är viktigast och här kan man kalkylera vad som sker inuti cellen utifrån vad som transporteras in och ut ur cellen.

EIS utför reproducerbara mätningar som kan efterkontrolleras med laboratorieuppgifter och man har inte funnit några avvikelser av betydelse. EIS skannar hela kroppen på 3 minuter och är ett bra hjälp medel för att avgöra vad man ska undersöka närmare.

Idag är 75 procent av användarna läkare vid medicinska kliniker.

Den största delen av de återstående 25 procenten
utgörs av kvantmedicinska kliniker.

Begränsningarna hos EIS är att den huvudsakligen visar processerna i kroppen, det vill säga hur kroppen fungerar här och nu. Den konstaterar var ett problem finns och vad som för tillfället inte fungerar som det ska i kroppen. I mindre grad upptäcker den orsakerna till problemen och vilka fel som ligger på cellnivå.

EIS har heller ingen behandlingsfunktion mer än att man kan undersöka effekten av en behandling, vilken som helst, genom att testa med EIS före och efter behandling. Som undersökningsapparatur på en kvantmedicinsk klinik bör den därför kompletteras med Introspect.

ζ

Introspec

Introspec
Introspect (klicka på bilden för att läsa mer)

Introspect/Oberon är en kvantmedicinsk undersökningsapparat utvecklad av det ryska institutet för Praktisk Psykofysik. Introspect/Oberon kan spåra såväl konkreta problem och obalanser som brister som kan leda till sjukdom. Man skannar kroppen på cellnivå och det finns troligen inte någon annan metod som kan finna obalanser och negativ utveckling på ett lika tidigt stadium.

Apparaturen visar belastningsgraden hos olika organ och vävnader, förutom att den kan mäta cellernas egna frekvensspektra baserat på de molekylära svängningarna.

Metoden bygger på hjärnstammens elektromagnetiska förändringar vilka innehåller fullständig information om hela organismen. En frekvenslaser modulerar bärfrekvensen till vilken cellinformationen överförs och en frekvensavläsare som är inbyggd i hörlurar läser av informationen.

Apparaturen tar emot informationen och allt tolkas i programvaran i en ansluten dator.

Frekvenser som inte är relaterade till det organ eller den vävnad som man undersöker filtreras bort. Varje test tar enbart några sekunder och hela kroppen kan skannas på 2 timmar. Bara det faktum att det finns 16 plagiat av originalet till Introspect/ Oberon visar vilken uppmärksamhet denna teknologi fått. Dessa kopior har dock inte samma användbarhet.

Frekvensen hos flera tusen friska och nedsatta organ och vävnader har under loppet av flera år mätts upp och dessa mätningar ligger till grund för en utvärdering av mätningarna. Om mätvärdena för ett organ ligger i närheten av genomsnittsvärdena för ett friskt organ kan man räkna detta som ett friskt organ. Ju större avvikelsen är desto större är problemen. Om mätvärdena från patienten överensstämmer med frekvensspektrat från organ med specifika sjukdomar så har man också en god indikation på vad som är problemet.

Introspect/ Oberon kan också mäta mikrofloran hos olika organ genom att jämföra dessa mätningar med referensdatabasen med det elektromagnetiska frekvensspektrat hos kända bakterier, parasiter och virus. Numera kan man också mäta effekten av flera hundra olika läkemedel som ligger lagrade i databasen. På så sätt kan man få reda på vilket preparat som är mest effektivt för det aktuella problemet.

Man kan också ”tillverka” mediciner med hjälp av Introspect. Det är den ena av två behandlingar som kan utföras. Den andra är en kvantmedicinsk behandling benämnd Meta-terapi. Apparaten sänder in den optimala informationen till ett organ eller vävnad, och stimulerar kroppens egna funktioner att normalisera cellerna. Detta utförs på några sekunder per organ och är ett mycket bra komplement till andra behandlingar.

Begränsningarna hos Introspect/Oberon är att den bara mäter på cellnivå. Den kan inte påvisa pågående processer, aktivitetsnivå, biokemi etc, så som den visas hos EIS. Det tar också två timmar att skanna hela kroppen så den är inte tidseffektiv om man inte först vet vad man specifikt skall undersöka. Man kan därför först skanna med EIS, för att först ta reda på vad man mer specifikt skall testa med Introspect.

Introspect kan inte användas till diagnostisering eftersom den inte är medicinskt godkänd. Den kan bara användas av icke-legitimerade terapeuter för att ta reda på hur man skall fokusera behandlingen. Om patienten har ett problem som inte finns i referensdatabasen kan man bara utröna belastningen – inte själva problemet. En annan begränsning är att behandlingsfunktionerna normalt bara kompletterar annan behandling.

Frekvensspectrat

SCIO

SCIO (Tidigare QXCI) är en kvantmedicinsk behandlingsapparat utvecklad av ett internationellt forskningsteam lett av professor Bill Nelson i Budapest, Ungern. Med SCIO kan man behandla i stort allting som är fel i kroppen; konkreta fysiska problem, psykiska och emotionella problem, latenta problem och obalanser, virus, bakterier, parasiter, stress osv.

SCIO
SCIO (klicka på bilden för att läsa mer)

Man har också lyckats lösa flera problem som man normalt inte klarar med vanliga metoder till exempel allergier, diabetes typ 2, kvicksilverbelastning, autoimmuna sjukdomar, migrän och kroniska inflammationer.

Med SCIO triggar man de självläkande mekanismerna för att lösa orsakerna till problemet, själva problemet, närliggande orsaksfaktorer och symtom. SCIO kan också optimera de flesta funktioner, organ och vävnader, samt förebygga problem.

Alla föremål utsänder som bekant en elektromagnetisk frekvens som är ett resultat av de molekylära svängningarna.

Frekvensspektrat från alla vanliga bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patologier, naturmediciner och mycket mer ligger lagrat i en databas. Innan behandlingen utförs en test som innebär att alla dessa frekvenser sänds till kroppen en efter en.

När kroppen mottar frekvenserna framkallar det en reaktion som om man blivit utsatt för de verkliga ämnena. Denna reaktion går inte att förnimma då exponeringen sker under en hundradels sekund. Reaktionen är emellertid kraftig nog för att SCIO ska kunna läsa av hur kroppen har reagerat.  Avläsningarna tolkas mot databasen i persondatorn.

Avviker reaktionerna mycket från det som räknas som normalt vet man att detta är ett ämne man antingen har brist på eller bör göra sig av med. Om det är något som man behöver finns möjlighet att ge detta till kroppen genom att sända in mer av dess frekvenser. Om det är något man bör avlägsna – till exempel mikroorganismer eller toxiner – kan man sända signaler till kroppen som stimulerar till att avlägsna dessa.

SCIO kommunicerar genom ett av kroppens egna kommunikationssystem. Alla processer, såväl fysiska som mentala styrs av vårt inre kommunikationssystem. Det sker genom signaler styrda av hjärnan och genom cellkommunikation via meridianerna. Med SCIO kan man ”omprogrammera” signalerna från hjärnan genom att sända frekvenser via elektroder fastsatta på pannan. Med frekvensledande antracitremmar fastsatta vid anklar och handleder kan man som supplement använda sig av meridianerna för att få rätt frekvenser direkt till de avsedda organen.

En frekvensmodulator i SCIO-boxen producerar frekvensspektra med 12 olika vågformer och allt styrs från programvaran på den anslutna datorn. Med SCIO återställer man kroppen till den position den har när den fungerar optimalt och det går därför inte att överbehandla eller åsamka skada. De flesta av behandlingsprogrammen triggar bara kroppens egna funktioner för att normalisera/lösa ett problem. Detta är processer som fortsätter flera timmar efter en behandling. Man känner inte något under själva behandlingen och det finns ingen risk för biverkningar efteråt annat än symtom på att kroppen arbetar med att rätta till problemet.

Begränsningarna hos SCIO finns framförallt när det gäller själva undersökningen. Testerna som utförs är bara reaktionstester, det vill säga man mäter responsen på det stimuli man gett. Vid ett kort stimuli under ett test svarar kroppen på behandlingar som kan hjälpa till i processer som redan är aktiva samt undertryckta processer. Reella problem som kroppen redan har adapterat till visar sig inte. Dessa kan likaväl behandlas framgångsrikt men då måste man först veta vad man ska behandla. Man kan uppnå mycket goda resultat med allmänna behandlingar men de verkligt goda resultaten får man om man först testar med EIS och Introspect och sedan behandlar specifikt.

När det gäller behandlingar är det egentligen bara en begränsning med SCIO och det är att kroppen själv äger förmågan att ha självläkande mekanismer för det aktuella problemet. Kroppen har emellertid mekanismer för att korrigera det mesta och då handlar det bara om att trigga de rätta processerna. Det kräver dock en gedigen kunskap i anatomi, fysiologi, patologi, läkandeprocesser, kvantmedicin och inte minst kunskap i att kunna använda SCIO som innehåller världens största och mest komplexa medicinska programvara.

Millimetersvågsbehandling

LIFE Systems

LIFE Systems är ett konkurrerande system som fungerar på ett liknande sätt. Systemet är utvecklat i USA och den europeiska produktionen är förlagd till Tyskland. Fördelen med LIFE Systems är att den är enklare att använda och därför inte kräver så mycket utbildning. Systemet ger bra behandlingseffekt.

Life SystemBegränsningarna består i att den inte har en egen frekvensmodulator och processor inbyggd. LIFE Systems har ett enklare frekvensspektrum i form av fyrkantsvågor och behandlingarna tar lite längre tid. Man kan bara behandla med ett program åt gången. Den har inte heller de aktuella substanserna i ampuller inne i själva apparaturen, vilket faktiskt SCIO har.

Andra skillnader är att SCIO också arbetar på en kvantmedicinsk nivå genom att ge elektronerna ett energitillskott och därmed ger cellen ökad energitillförsel. LIFE Systems har i den senaste modellen använt sig av LED-dioder för att försöka att uppnå det samma och den modellen har också fått ett medicinskt godkännande

Tidigare tillhandahöll vi båda systemen men tillverkarna tillåter inte längre att vi gör detta. Vi använder därför enbart SCIO på nya kliniker tillsammans med EIS och Introspect/ Oberon.

ζ

PTD – Personal Therapy Device

PTD är en liten frekvensbehandlingsapparat för hemmabruk, utvecklad av artikelförfattaren i samarbete med ryska forskare och danska produkt- och designutvecklare. Det är en liten fickapparat för behandling av vanliga hälsoproblem och den baserar sig på de kända teknologier som har beskrivits ovan i kombination med PDA-teknologi. PTD skapar enkelfrekvenser i sekvenser på upp till 8 olika frekvenser och med samma vågform som LIFE Systems.

PTDPTD är inte en medicinsk apparat och kopplas inte till kroppen med elektroder. Den skapar ett elektromagnetiskt fält som triggar kroppens självläkande och självkorrigerande mekanismer när detta fält kommer i kontakt med vårt eget bioenergifält. Frekvenserna ligger mellan 0,2 och 99,9 Hz.

Det har utförts mycket forskning på dem och de återfinns i flera av de apparater som beskrivits tidigare. PTD har mer än 300 specifika program för att normalisera organfunktion, reducera symtom, trigga självläkande processer relaterade till konkreta problem, avgiftning, stressreducering och mycket annat. PTD kan ersätta eller komplettera det lager av läkemedel som finns i hushållens medicinskåp.

Vanliga åkommor som till exempel huvudvärk försvinner i regel på normalt fyra minuter om den hålls mot huvudet och det tar den dubbla tiden om apparaten bärs i fickan. Apparaten är lätt att använda och det finns också möjlighet att lägga in egna program. Batteri och laddningssystem, bildskärm, storlek och vikt är som en mobiltelefon.

Apparaten kommer att lanseras hösten 2007 till ett pris som gör att alla kan ha råd med den. Begränsningen består i att PTD inte kan göra några undersökningar och att behandlingen inte är lika omfångsrik och effektiv som med SCIO. PTD ska först och främst användas till enkla problem som uppstår till vardags och som inte kräver professionell hjälp.

ζ

Vodolej/Cem Tech

Vodolej/ Cem Tech är en liten rysk apparat för hemmabruk. Apparaten kombinerar två olika metoder, millimetervågsbehandling och ”elektronisk homeopati”. Millimetervågsbehandling är en accepterad behandlingsform i Ryssland och det finns gott om forskningsrapporter om millimetervågsterapi på ryska språket.

cem techMetoden baserar sig på att uppnå resonans med cellernas egen kommunikation. Cellerna kommunicerar med varandra via en bärfrekvens i det höga gigahertzområdet. I detta frekvensområde rör det sig om våglängder på millimeternivå, därav namnet.

Det är cellmembranet som genererar denna bärfrekvens och via den kan cellerna kommunicera med de låga frekvenser som skapas utifrån de molekylära svängningarna i cellen. Teknologierna som beskrivits tidigare arbetar alltså med själva cellen medan Vodolej/Cem Tech arbetar med kommunikation mellan cellerna.

Apparaten genererar millimetervågor med samma våglängder och styrka som kroppen själv använder sig av.. När apparaten riktas mot huden uppstår resonans, vilket gör att cellkommunikationen synkroniseras och förbättras. Alla frekvenser använder sig av den väg som ger minst motstånd och kroppens meridianer är vägen med lägsta motstånd för cellkommunikationens bärfrekvenser i kroppen. Genom att hålla apparaten mot akupunkturpunkter kan man nå fram till inre organ och behandla samt öppna blockeringar i meridianerna.

Den andra möjligheten hos Vodolej/Cem Tech är att den kan spela in och lagra information från substanser och celler genom att man håller en ansluten kristall mot det som spelas in. Sedan kommer apparaten att sända denna information tills man spelar in ny information. Man kan sända information direkt mot kroppen eller låta den överföras till exempel till vatten. Denna information triggar sedan kroppens självläkande mekanismer.

Begränsningarna hos Vodolej/Cem Tech är att den enbart arbetar med cellkommunikation och information samt att den inte har någon funktion för att diagnostisera. Den är ”glimrende” för att optimalisera kroppen och för att förebygga hälsoproblem, men kan inte behandla direkt. Den är ett utmärkt komplement till PTD i medicinskåpet hemma och kan med fördel användas som ett komplement till undersökningar och behandlingar med EIS, Introspect och SCIO på en klinik.

ζ

Medithera

Medithera är en modern magnetfältsbehandling som utvecklats i Tyskland. Den är först och främst avsedd för hemmabruk men kan också vid vissa tillfällen användas på kliniker. Magnetfältsbehandling brukas vanligen för att öka cellaktiviteten och cirkulationen och för att reducera den elektricitet som kroppen blir laddad med på grund av vanlig elektrosmog.

MeditheraMedithera är en madrass avsedd för en vuxen person och har också i tillägg en mindre kudde som är ansluten till en styrbox som reglerar det pulserande magnetfält som madrassen avger. Pulserande magnetfält är generellt sett mer effektiva än statiska magneter och eftersom magneter vid lång tids användande kan vara nedbrytande är det mycket bättre med en kort tids stimulans från ett pulserande fält.

Medithera är en vidareutveckling av system som magnetband, QRS och Bemer. Vidareutvecklingen består främst i att man kan modulera det pulserande magnetfältet med frekvenser som behandlar konkreta problem. Rekommenderad behandlingstid är 10 minuter vid varje behandlingstillfälle. Som komplement till detta är det möjligt att behandla specifika problem. Den sistnämnda funktionen har sin speciella styrka när det gäller att behandla hudproblem. De andra apparaterna behandlar bara inre orsaker till hudproblem samt lokala problem.

Medithera kan behandla större områden och hela kroppen och är mycket bra mot psoriasis, eksem, akne osv. För kliniker är detta ett relevant användningsområde, samt att man kan öka effekten av andra behandlingar genom att använda det allmänna programmet hos Medithera före annan behandling. Begränsningarna består i att apparaten inte är speciellt effektiv för annat än hudproblem, för att öka cellaktiviteten och cirkulationen och för att reducera strålningsbelastning. För att göra mer med Medithera måste man ha förprogrammerade kort, ett kort för varje konkret problem man vill behandla.

För mig är det mer logiskt

Sammanfattning

Kroppen är världen finaste maskineri. Det är en plats där miljoner olika processer pågår samtidigt i ett fantastiskt samspel där cellerna ingår i ett omfattande inre cellkommunikationssystem. Vi bär på självreglerande mekanismer som hela tiden utför korrigeringar – och så länge vi inte belastar oss för mycket håller vi oss friska.

MänniskaKvantmedicin handlar om att använda oss av kroppens egna självkommunikationssystem för att läsa av information, samt att korrigera obalanser och trigga kroppens egna självläkande mekanismer när det är nödvändigt.

För mig är det mer logiskt att samspela med kroppens egna resurser, än att påverka kroppen med giftiga, syntetiskt framställda kemikalier.

Jag vet också att världens mest vinstgivande industri – läkemedelsindustrin – inte delar detta synsätt. Historien har dock visat att makt utgående från pengar bara kan förhindra och motarbeta utveckling- en under en begränsad tid.

timglas-inpHälsa bör handla om två ting: Att leva sunt för att inte överbelasta kroppens självreglerande mekanismer och att hjälpa kroppen på dess egna premisser om det finns behov av det. Jag själv håller på att skriva en bok som går på djupet med båda dessa faktorer – ”The Secrets of Health – What you need to be aware of to live a long-er and healthier life”

Det finns en stor mängd med människor som kommer att behöva kvantmedicinsk behandling i framtiden och det finns ett stort behov av att bygga ut kvantmedicinska kliniker. Djungeltelegrafen sörjer för att det fort blir köbildning vid klinikerna och ju fler kliniker det finns i ett område desto större blir efterfrågan.

Jag är övertygad om att denna utveckling på sikt kommer att leda fram till ett medicinskt paradigmskifte där de tekniker och den teoribildning som ligger till grund för kvantmedicinen blir en integrerad och accepterad del av hälso- och sjukvården.

Vi är inte där än men sanden rinner allt snabbare ur det skolmedicinska timglaset.

.
Thomas Aknes

Översättning: Ingemar Ljungqvist.


Utdrag ur 2000-Talets Vetenskap 2007/3 sidan 17.

ADHD-studie på barn gav många biverkningar

ADHD-moln-bwI samband med en internationell barnpsykiatrikonferens i Florens i slutet av augusti (2007) presenterades en svensk undersökning om läkemedelsbehandling med Strattera på barn med diagnosen ADHD. Eli Lillys pressmedelande bär rubriken:

”Svensk studie ger hopp till barn och föräldrar!”

Enligt pressmeddelandet uppnådde de barn som fick Strattera en signifikant bättre prestationsförmåga i fråga om socialt umgänge med kamrater, jämfört med placebogruppen. Det intressanta är att den förbättring som uppnåtts är en bedömning som barnens föräldrar gjort i en enkät. När barnen själva tillfrågades upplevde de inga förbättringar.I pressmeddelandet uttalar sig Bruno Hägglöf, professor vid universitetssjukhuset i Umeå:

– Inga av de barn som deltog behövde avbryta studien på grund av biverkningar.

Meningen med detta uttalande är förstås att läsaren ska få uppfattningen att läkemedelsbehandlingen i stort sett var biverkningsfri.

Biverkningarna var många

Biverkningar av StratteraNär man studerar vilka biverkningar som barnen rapporterar framträder en annorlunda och betydligt dystrare bild (se tabell). En tänkbar tolkning för den som arbetar i sjukvården skulle istället kunna vara:

Strattera ger en föräldraupplevd förbättring hos barn med ADHD, men när barnen själva får bedöma resultatet upplevde de ingen förbättring.

Samtidigt rapporterar barnen en rad biverkningar till följd av läkemedelsbehandlingen där övre buksmärtor, huvudvärk och illamående och trötthet tillhörde de vanligast förekommande.

BZ

ζ

Kommentar

2000-Talets Vetenskaps artiklar från 2007 är lika aktuella då som idag och dagens magasin är om möjligt ännu vassare och med en förbättrad, mer läsarvänlig, layout, för dem som bryr sig. Med en prenumeration följer också ett medlemskap i föreningen SARA som verkar för en förbättrad folkhälsa på medborgarnas villkor, som menar att vi ska ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som redan finns och att forskningen och studier bör vara mer inriktad på att förebygga och bota sjukdomar på bästa sätt – och inte som idag huvudsakligen inriktad på symtomlindrande läkemedel (som det går att tjäna stora pengar på).

Välkommen att prenumerera på 2000-Talets Vetenskap. Sveriges mest spännande populär-vetenskapliga tidskrift. Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden mellan miljö, livsstil, legala gifter och sjukdom. Fakta som Du inte hittar någon annanstans. Allt presenterat i vacker redaktionell miljö som väcker läslust och eftertanke … klicka här

Med ett medlemskap följer också utan extra kostnad ett medlemskap i föreningen SARA som anordnar föreläsningar och som driver opinion i medborgarnas intressen. Missa inte föreningens seminarium enligt nedan, med rabatterat pris för medlemmar.

EXTRADet finns ett fåtal platser kvar. Klicka på bilden nedan för mer information ↓

Platser kvarζ

Filmade intervjuer under seminariet – Canal Second Opinion:

Varför behövs alternativmedicin

7 svar på ”Thomas Aksnes om teknologiernas möjligheter och begränsningar”

 1. Artiklar om möjligheterna med frekvensmedicin publicerades även 2003 nr 2klicka här

  – – – Ett axplock ur nummer 2 – 2003 – – –

  Frekvensmedicin – en introduktion

  av Ingemar Ljungqvist

  Den levande cellen, fastän liten, innehåller en myriad med molekyler och bland dessa utspelas sig ett dynamiskt växelspel. Det resulterar i mängder med elektronövergångar, som i sin tur ger upphov till flera fält som svänger med olika frekvenser. Därmed kan man också betrakta cellen ur ett elektromagnetiskt perspektiv där den både avger och påverkas via strålning från och till sin omgivning. Detta är ett perspektiv som borde fogas till medicinen för att bättre förstå olika fenomen – och inte minst kunna hjälpa de som är sjuka genom att finna rätt resonansfrekvenser.

  Dagens medicin = biokemi

  När vi talar om medicin så tänker vi nästan alltid på ett preparat – ett materiellt ämne som vi stoppar in i kroppen och som där ska åstadkomma vissa kemiska uppgifter, dvs koppla sig till andra kemiska ämnen och där åstadkomma en sådan bindning att vi förhoppningsvis blir av med den åkomma som vi tog medicinen mot. Biokemikern som sysslar med kemiska interaktioner i vår kropp är noga med det kemiska ämnets utseende, dess form och dess laddningsfördelningar – Ämnet är som en pusselbit som ska passa in mot en annan bit för att åstadkomma någon verkan.

  Dagens moderna biokemi har kommit oerhört långt i att anpassa och skräddarsy olika mediciner för att bland annat passa in på de avkännare av kemiska substanser som vi har på cellmembranen, de s.k. receptorerna. Genom att konstruera ämnen som fastnar på receptorerna kan man antingen uppnå att signalen vidarebefordras in till cellens innersta eller att den sätter sig enbart på receptorn och förhindrar att den kan ta emot andra ämnen – en s.k. blockerareffekt.

  På så vis kan man med kemi gå in och ändra givna kroppsfunktioner och styra dem mot önskvärt håll. Man tillverkar därför snarlika artificiella ämnen som kroppens egna signalsubstanser – dvs hormoner eller transmittorsubstanser – för att framförallt blockera det naturliga flödet. Här skall väl också sägas att kroppen är ett mycket komplext system där varje naturligt kemiskt signalämne har många olika mottagare. Gör man en efterapning blockerar man inte bara den funktion man vill åt – utan får också flera andra funktioner att förändras, vilket primärt inte var avsikten. Därför blir det också biverkningar.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  Elektromagnetisk terapi och frekvensmedicin – en historiesammanfattning

  av Ingemar Ljungqvist

  Utifrån de kunskaper som man haft inom fysik har det självfallet varit stimulerande för många forskare att använda sig av olika former av strålning också inom medicinen. Inom dagens skolmedicin är ju ett av de flitigast använda diagnosmetoderna en frekvensmetod, nämligen röntgen-strålning. Det var utifrån de tidiga försöken runt förra sekelskiftet som makarna Curie kom fram till att vissa grundämnen avger strålning som kan penetrera materia. Återigen ett försök som visar på att det mesta av atomens inre är tomrum. Haken var bara den att de frekvenser det här rör sig om är så pass energistarka att de växelverkar med elektronerna så kraftfullt att de helt sliter ut dem från sina banor och vi får en joniserande strålning som skapar en mängd med fria radikaler.

  Inte desto mindre har man fortsatt använda sig av röntgen också som behandlingsmetod mot tumörsjukdomar. Här är principen att de kraftfulla energierna ska skada de sjuka cellerna mer än de friska, och man får också som resultat att tumören minskar i storlek – men det blir också biverkningar med brännskador hos de angränsande friska cellerna. Samtidigt som överlevande delar av tumören – cancerceller och mikroorganismer snart kan återta sin verksamhet. Trots att de stora förhoppningarna på metoden därmed grusades och att det mesta tyder på att behandlingsframgångarna på hela organismen närmast varit negativa – så har metoden kvarlevt. Vanans makt – och pengarnas – är stor.

  Likadant har man inom skolmedicinen tagit i bruk andra frekvens – resonans tillämpningar som man kommit fram till som ultraljuds-undersökningar och magnetröntgen.

  :

  Enkelt sammanfattat har således skolmedicinen flera tillämpningar på frekvens och resonans-verkan och använt dessa framförallt som hjälpmedel för att ställa diagnos. Däremot har man inte ansträngt sig för att utveckla metoder där man använder sig av fenomenet för att hjälpa patienten att bli frisk. En ofta återkommande kommentar är att fysikerna ofta kan för lite om biologi, medan läkarna å andra sidan kan för lite fysik för att förstå vilken potential som öppnat sig med upptäckten av kvantfysiken.

  Dessutom finns den stora kemiskt inriktade läkemedelsindustrin med i spelet och de vill inte se några konkurrenter utan eftersträvar ett monopol på både ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Därför återupprepas den gamla vanliga visan med de sanna pionjärerna. De som gått i bräschen för att dra nytta av atomfysiken också inom medicinen är knappast de som befinner sig i forskaretablissemangets centrum utan de med oftast stort intresse för patientens väl och ve.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  I nummer 2 år 2003 fanns också en artikel om ett högaktuellt ämne

  Kolloidalt Silver

  av Anders Sultan

  Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de flesta av våra vanligaste infektioner? Hjälpen heter kolloidalt silver – en produkt som består av destillerat vatten och miljardvis med mikroskopiska silverpartiklar. Kolloidalt silver är mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det rensar kroppen på ovälkomna bakterier, svampar och virus. Dessa silverpartiklar existerar vanligtvis i två former. Dels i löst form, så kallad jonform. Dels i partikelform där silver i elementär form existerar som partiklar med väldigt liten storlek.

  Läs mer … klicka här

  1. DET HANDLAR OM RÅ BUSINESS

   Att ställa diagnoser och behandla med hjälp av modern teknologi är mycket kostnadseffektivt och ger praktiskt taget noll biverkningar. Men eftersom det inte ger försäljning av läkemedel så används inte dessa möjligheter inom den offentligt finansierade vården.

   Kolloidalt silver är ett kosttillskott i USA som används av tio miljoner amerikaner för att det fungerar och under de 30 år som myndigheter har följt upp biverkningar har NOLL dödsfall noterats, medan biverkningar av läkemedel ger upphov till ett par hundratusen dödsfall per år, bara i USA.

   Därför vill läkemedelsindustrin ha bort detta mirakelmedel som inte kan patenteras. De vill sälja sina lukrativa läkemedel istället och sedan läkemedel mot biverkningarna osv. till patienter som förblir patienter livet ut. Och hitintills har detta varit en vinnande affärsstrategi.

   Läs användarberättelser som är sorterade under 42 stycken kategorier … PDF

 2. SVENSK SJUKVÅRD RYMMER EN OFANTLIGT STOR POTENTIAL – PÅ GRUND AV ALLVARLIGA STRUKTURELLA FEL. SVENSK SJUKVÅRD LIDER BRIST PÅ MANAGEMENT (INTE PÅ RESURSER).

  Feldiagnoser är idag ett stort problem inom vården och med hjälp av modern teknik skulle både diagnosticering och behandling bli både effektivare och säkrare. Feldiagnoser kostar idag 12 % av den totala vårdkostnaden eller drygt 40 miljarder kronor per år, men det verkar ingen i ansvarig ställning bry sig om.

  Idag kan vi läsa i stort sett varje dag rubriker som:

  En ung kvinna fick diagnosen ”spänningshuvudvärk” när hon hade en stor hjärntumör. En äldre man fick antidepressiv medicin när han hade spridd cancer. En kvinna fick höra att hon behövde motionera när hon hade akuta blodproppar i lungan. Hon skickades hem från akuten, trots stor andnöd, tre gånger.

  Så grova missar gör inte den apparatur som Thomas Aknes beskriver i artikeln.

  Det är anmärkningsvärt att vården vägrar att utvecklas, som verkar vara nöjd med att med expressfart gå emot en oundviklig krasch. Fotfolket inom vården går på sina bara knän och när de inte orkar längre så kraschar vården. Vården har idag för stora resurser vilket gjort den liknöjd (pengarna kommer ju ändå).

  Vården lider brist på management och då räcker inga pengar i världen till. Om man läser boken ”Den sjuka vården 2.0 – från nollvision till patientrevolution” så inser man snabbt att Sverige platsar som jumbo jämfört med andra länder. Så kan det gå när ledning saknas. Ett exempel:

  Ska vi satsa mer pengar så att fler läkarna kan träffa ännu färre patienter eller ska vi se till att vi använder de resurser vi har på ett klokt sätt? Det senare tycker jag.

  Hög tid att ta befälet.

  Ovanstående artikel visar att teknologin erbjuder fantastiska möjligheter, men inte i Sverige som istället verkar göra anspråk på att utgöra läkemedelsindustrins starkaste fäste i Europa (på folkets bekostnad).

  – Artikelserie om den svenska sjukvårdens organisation och funktion – den sista Sovjetstaten … klicka här

  1. Den svenska motsvarigheten till norska ”Helsemagasinet VITENSKAP OG FORNUFT” är tidningarna 2000-Talets Vetenskap och LCHF-magasinet (två tidningar som kompletterar varandra). Två svenska magasin som alla medborgare borde läsa, åtminstone de som inte vill bli grundlurade på sin livskvalitet.

   – 2000-Talets Vetenskaphttp://www.2000tv.se/

   – LCHF-magasinethttp://lchfmagasinet.se/

   Läs även … 2000-Talets Vetenskap under 2015 … så klart … klicka här

   Observerar att ”Helsemagasinet VOF” är raka motsatsen till svenska ”VoF”. Svenska ”VoF” är en lobbyorganisation som till varje pris försvarar läkemedelsindustrins intresse, som vill hålla kvar medborgarna i ohälsoträsket.

 3. Elektromagnetisk terapi och frekvensmedicin – en historiesammanfattning

  Ett utdrag:

  Enkelt sammanfattat har skolmedicinen flera tillämpningar på frekvens och resonansverkan och använt dessa framförallt som hjälpmedel för att ställa diagnos. Däremot har man inte ansträngt sig för att utveckla metoder där man använder sig av fenomenet för att hjälpa patienten att bli frisk.

  En ofta återkommande kommentar är att fysikerna ofta kan för lite om biologi, medan läkarna å andra sidan kan för lite fysik för att förstå vilken potential som öppnat sig med upptäckten av kvantfysiken. Dessutom finns den stora kemiskt inriktade läkemedelsindustrin med i spelet och de vill inte se några konkurrenter utan eftersträvar ett monopol på både ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

  Därför återupprepas den gamla vanliga visan med de sanna pionjärerna. De som gått i bräschen för att dra nytta av atomfysiken också inom medicinen är knappast de som befinner sig i forskaretablissemangets centrum utan de med oftast stort intresse för patientens väl och ve.
  :
  :
  Den kliniska användningen av frekvensmedicin har varit omfattande och säkerhetsaspekterna är noga utredda. I en sammanställning som omfattar cirka 50.000 patienter och med 3000 deltagande läkare så har man vid följande obalanser vid olika organtyper uppnått full effektivitet d.v.s. botande:

  Cirkulationen … 82 %
  Andningen … 84 %
  Matsmältningsapparaten … 93 %
  Köns- och urinorganen … 89 %
  Muskler-skelett … 79 %
  Hörsel … 82 %
  Ögonproblem … 93 %
  Mun,käke, salivkörtlar … 91 %

  Vad som också frapperar är att efter 20 års utvärdering så är det en så gott som hel biverkningsfri metod.

  – Läs artikeln … Elektromagnetisk terapi och frekvensmedicin – en historiesammanfattning (2003) … klicka här

  Artikeln som publicerades 2003 är fortfarande lika aktuell. Det är anmärkningsvärt att svensk sjukvård fortfarande inte använder sig av frekvensmedicin, som läkare i andra länder gör.

Kommentera