Livsmedelsverket visar ett hänsynslöst förakt för vetenskap – och fortsätter att ge kostråd som leder till ökad ohälsa!

Livsmedelsverkets senaste bottennapp

SLV gör då och då en stor undersökning av våra matvanor. Nu var det dags igen, och den 13 september 2012 presenterades resultatet. Ur SLV:s text citerar jag:

”De svenska matvanorna har förändrats under de senaste tjugo åren. Vi äter mer grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär. Framför allt är det kvinnorna som har ökat sin konsumtion, med nära 30 procent, medan männen ökat sin med 15 procent sedan 1989″ [*]

Ur samma undersökning kan man också citera:

”Fetma är ett annat folkhälsoproblem. Vår undersökning visar att övervikt och fetma fortsätter att öka bland vuxna. I dag finns det fler överviktiga eller feta män i Sverige än normalviktiga, hos kvinnorna är situationen något bättre”…

Ytterligare ett citat ur rapporten:

Tre gånger så många väljer flytande margarin eller olja till matlagning jämfört med 1997

Propaganda

Eftersom SLV sedan många år ägnat sig åt att propagera för att vi skall äta mer just av grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär, liksom flytande mar­garin eller olja, så borde man nu vara glad över den konstaterade ökningen av just denna konsumtion.

Enligt SLV:s uppfattning är nämnda livsmedel extremt nyttiga, och en ökad konsumtion skulle därför automatiskt medföra mindre fetma och diabetes och en förbättrad hälsa generellt. Tyvärr verkar så inte ha blivit fallet!

Ökningen av fetma och diabetes fort­sätter ändå!

När man tvingas konstatera detta faktum, så kunde man kanske för­vänta sig någon form av tankeverksamhet hos detta statliga verk… Men så verkar inte vara fallet.

Man fortsätter oförfärat att propagera för just de livsmedel som uppenbarligen inte medför någon minskning av fetma och andra medicinska problem.

Likaså fortsätter man lika envetet att varna för naturliga mättade fetter. Det här är naturligtvis ytterligt pinsamt, och man skulle kunna skratta åt det hela, om det inte vore för att det är en katastrof för folkhäl­san.

När en grupp kompetenta forskare i en artikel i ”Dagens Medicin” den 8 april 2009 bru­talt avslöjade att SLV inte hade något vetenskapligt stöd för sin åsikt om mättat fett, så skulle man ha trott att verket möjligen skulle omvärdera sin uppfattning. Nej då!

I stället för att frångå den på känt forskningsfusk (av Ancel Keys) grun­dade uppfattningen om det mättade fettets farlighet, så låtsas man som om ingenting hänt och fortsätter oförtrutet att hävda sin totalt felaktiga uppfattning i frågan.

Och detta trots att också åtskilliga nyare studier visat, att det inte finns någon koppling mellan mättat fett och ohälsa, ja att det faktiskt finns stora studier som visar ett klart positivt samband mellan intag av mättat fett och god hälsa.

Livsmedelsverket tar inte ens sin egen studie på allvar

SLV tar nu inte heller sin egen studie på allvar. Det finns det förstås också anled­ning till, eftersom den enkät som ligger till grund för resultatet bara besvarades av ca 1/3 av dem som tillfrågades. I alla andra sam­manhang skulle ett så stort bortfall diskvalificera en undersökning, men på SLV tycks man vara så uppfyllda av sin ofelbarhet att man inte behöver bry sig om sådana etablerade veten­skapliga självklarheter.

Men frånsett SLV: s egen undermåliga enkätundersökning, så vet man från seriös forsk­ning att de kostråd detta statliga verk ger i vissa avseenden är gravt felaktiga. SLV fort­sätter alltså att varna för mättat fett – som aldrig kunnat visas vara skadligt för hälsan.

Samtidigt uppmanar man till ökad konsumtion av födoämnen som uppenbarligen inte förbättrat hälsoläget enligt deras egen undersökning – och som inte heller i strikt vetenskapliga studier har kunnat visas ha någon avgörande sådan effekt.

Och man förordar fortfarande artifi­ciellt framställda margariner framför naturligt fett – till och med åt små barn. Upprörande! Det egentligen enda i deras kostrekommendationer som har veten­skapligt stöd är upp­maningen om minskat intag av socker.

Generellt påminner SLV: s agerande i vårt land naturligtvis en hel del om hur frågan hanteras i USA. Där har man nu i mer än ett halvt sekel försökt få folk att äta så fettsnålt som möjligt. Resultatet är ett folk som är extremt plågat av fetma och diabetes.

Det offi­ciella botemedlet är: Ät ännu mera fettsnålt!

Att Livsmedelsverket fortfarande år 2012 framhärdar och påstår att naturligt mättat fett skulle vara hälsovådligt är minst sagt upprörande. Det verkar mycket osannolikt att fors­karna på SLV skulle vara helt okunniga och inte känna till det rätta förhållandet beträf­fande mättat fett. Alltså måste det finnas en annan anledning till att man går ut med felaktig information.

Antingen är man uppbunden av ekonomiska intressen, eller så kan man inte gå ut med korrekta uppgifter i denna fråga, eftersom det skulle betyda, att man erkänner att man haft fel och grundlurat hela svenska folket i flera decennier.

I vilket fall som helst är det hela naturligtvis tragiskt och djupt oetiskt. Genom sina kostrekommen­dationer bidrar SLV till att vi äter oss feta och sjuka – vilket innebär ett avsevärt mänsk­ligt lidande och ett förkortat liv för många, liksom enorma kostnader för vård och behandling.

.
Sven Erik Nordin

Tidigare inlägg på KOSTDEMOKRATI finns här…

Tidigare inlägg på NEWSMILL finns här…

Fotnot

[*] Nyckelhålsmärkning kom 1989 och då tog fetmaepidemin fart på allvar. Sedan dess har diabetes ökat tre gånger och övervikt/fetma har fördubblats. Vi har på bara tjugo år fått ytterligare en kvarts miljon diabetiker och ytterligare två miljoner överviktiga svenskar. Ett tydligt resultat, som Livsmedelsverkets tjänstemän åstadkommit på rekordtid!

5 svar på ”Livsmedelsverket visar ett hänsynslöst förakt för vetenskap – och fortsätter att ge kostråd som leder till ökad ohälsa!”

 1. SLV – vårt alldeles egna propagandaministerium – finansierat med skattemedel

  I vems tjänst de verkar är lite diffust, men verkets primära uppgift verkar vara att bevaka och försvara verkets position. De vill inte heller stöta sig med de stora drakarna, som servas på bästa sätt.

  Läs vår kommentar … http://www.kostdemokrati.se/midi/2012/09/18/slv-vart-progandaministerium/

  – – –

  Se även tidigare inlägg … Naturliga transfetter i mjölk förebygger cancer och åderförkalkning

  Kommentar: Svenska Livsmedelsverket inlämnade holländska Unilevers ansökan till EFSA om att få Becel Pro Actives hälsopåstående godkänt. Unilever och svenska Livsmedelsverket lyckades, till och med att få ha ett stiliserat hjärta på paketet.

  En ledtråd på frågan vems ärenden Livsmedelsverkets tjänstemän springer.

  Postbud åt de STORA

 2. Sven Erik Nordin!
  Man frågar sig verkligen vems ärenden våra stora drakar går. Fast det behöver man inte göra man förstår nog det. Men man kan ju fråga sig varför de inte granskar en artikel ur de synpunkter som Du gjort innan de publicerar den. Det är väl självklart att ifrågasätta uppgifter som bygger på en enkät med så stort bortfall.
  Din artikel skulle ju tjänat bra som ett genmäle i men det är ju otänkbart i en tidning som måste se om sitt eget hus.

 3. I gårdagens GP fanns just en artikel med rubriken ”Svenskarna struntar i nyckelhålsmärkningen”… I artikeln står det bla ”Branschfolk säger att det finns två orsaker. Dels ifrågasätts de gamla kostråden, framför allt av anhängare av LCHF oc GI. Dels gör Livsmedelsverket, nästan inget för att försvara sig.” SLV hävdar att dem inte får loss pengar från departementet… Känns lite som du skriver, att ”Antingen är man uppbunden av ekonomiska intressen, eller så kan man inte gå ut med korrekta uppgifter i denna fråga, eftersom det skulle betyda, att man erkänner att man haft fel och grundlurat hela svenska folket i flera decennier.”
  Det som fick mig att gå i taket var följande intervju man gjort med Anette Jansson, enhetschef på Livsmedelsverket, där journalisten frågar om inte nyckehålsmärkningen gynnar syntetiska produkter som lättmargarin… Svaret lyder; ”Vad är en syntetisk produkt? Det har du läst på någon blogg. Margarin är inte mindre naturligt än något annat.”
  Jag är ingen vän av SLV, har aldrig varit och detta var spiken i kistan… förtroendet för denna myndighet som har ”ensamrätt” över vad jag ska äta är över för alltid…

 4. I dagens nyhetsbrev från SLV skriver de:
  Behöver beslutsfattarna i din kommun veta mer om skolmat?

  Hjälp oss att locka politiker och chefstjänstemän till skolmatseminarier i november:
  ”Så klarar din verksamhet nytt lagkrav på skolmaten”
  Alla barn i grundskolan har rätt till en näringsriktig skollunch. Det slås fast i den nya skollagen.

  Hur ska denna propaganda stoppas?

Kommentera