FORSKNINGSFUSKET – en rykande aktuell bok som berör alla

Docent Ralf Sundberg

FORSKNINGSFUSKET!

SÅ BLIR DU LURAD AV KOST- OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Docent Ralf Sundberg har i dagarna publicerat sin efterlängtade bok om ett ämne som berör hela samhället. Han belyser varför vårdkostnaderna ökar på ett okontrollerat sätt på samma gång som ohälsan ökar på ett närmast epidemiskt sätt. Bakom boken ligger decennier av eget arbete, erfarenheter och research.

Ralf Sundberg representerar tillsammans med likasinnade kollegor en imponerande kunskap, baserad på sann forskning och egna erfarenheter. Artiklarna har varit otaliga i fack- och dagspress om den brist på vetenskap som präglar många av dagens behandlingsmetoder och äntligen börjar det ge effekt, åtminstone börjar folket vakna upp, tack vare internet och sunt förnuft.

Ralf Sundberg ger den historiska bakgrunden och berättar om de särintressen och de kluster som ligger bakom dagens utveckling. En svårighet har varit att skriva begripligt för en intresserad allmänhet, men samtidigt så ingående att innehållet blir läsvärt också för både samhällsvetare och naturvetenskapligt skolade. Boken innehåller talrika exempel på hur den moderna medicinen låtit sig vilseledas av olika särintressen.

– ◊ –

Ojämlik sjukvård

Detta är också en bok för våra politiska makthavare som idag maktlösa administrerar en utveckling som redan lett till en ojämlik sjukvård, som väljarna inte kommer att acceptera. Det stundar således gyllene tider för missnöjespolitik.

Vården själva saknar förmåga och incitament att utveckla sin egen verksamhet. De är proffs på läkemedel, operation och tekniska hjälpmedel. Det krävs en yttre professionell kraft med pragmatiska politiker som uppdragsgivare, med fokus på handlingars och påståendens praktiska konsekvenser, deras tillämpbarhet, funktion och användbarhet. Det krävs en utvecklad uppföljning och feedback, så att vi löpande kan följa resultatet.

Det är resultatet av förd politik som räknas, inte de intentioner som gärna framförs. Det innebär att framtidens väljare måste sätta sig in vad som åstadkommits och mindre lyssna på fagert tal.

Kanske kan denna bok fungerar som en alarmklocka så att våra sjukvårdspolitiker vaknar upp och inser att dagens väg nu snabbt leder till kaos, ohälsa och skenande sjukvårdskostnader, en utveckling som de ansvarar för.

Sjukvårdsindustrin, som idag styr utvecklingen, har inget intresse i att avveckla sin egen verksamhet, världens mest lönsamma, alla kategorier. De styr idag över liv och död och över samhällets framtida välståndsutveckling, en lukrativ maktposition.

Ett folk som präglas av ohälsa har svårt att ta till sig utbildning, de är mindre kreativa och presterar sämre och är mer sjuka. Både sjuknärvaro och sjukfrånvaro är hög. Det innebär att vi är sämre rustade när vi konkurrerar om framtidens jobb på den globala marknaden, vilket vårt välstånd står och faller med. Vi har också snart ytterligare en halv miljon ålderspensionärer som med all rätt kräver vård, omsorg och en bra pension. Hur skall detta finansieras?

Bussar

Antalet ålderspensionärer ökar mellan 2006 och 2020 med 640 i veckan, 14 fulla bussar, varje vecka under 14 års tid! Därtill skenande sjukvårdskostnader, där SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) räknar med en ökning av landstingens utgifterna för hälso- och sjukvård från dagens 220 mdr till 339 mdr år 2035. Dvs. en ökning med 119 mdr eller 54 %, räknat i dagens penningvärde (dvs. inflationen borträknat). Därtill kommer 89 mdr som betalas av stat, kommun och privat.

Kommunalskatten behöver höjas med drygt 40 % om inget görs!

För att klara dagens vårdnivå behöver kommunalskatten höjas med 13 kronor, från dagens 31,50 till 44,50 kronor per hundralapp. Läs mer om … Vägskälet för att betala vårdnotan.

Hälso- och sjukvården skall baseras på sann forskning, sann vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är vansinne att decennium efter decennium fortsätta med det man vet inte fungerar. Kunskaper och erfarenheter (om det vi vet fungerar) finns redan, men mörkas och används inte. Docent Ralf Sundberg berättar och förklarar hur och varför det blivit så här, så att även allmänheten skall kunna förstå och kunna agera innan det gått för långt.

Politikerna måste ta befälet! De måste läsa in sig på ämnet och skaffa fram de resurser och verktyg som krävs för att kunna styra verksamheten i medborgarnas och samhällets tjänst. Folkhälsan skulle då blomma upp och vi skulle få kontroll över samhällets kostnader för ohälsa. Det skulle också öppna upp för en helt ny typ av tjänstenäringar, nya jobb inom forskning/utveckling, utbildning, vård och ett hållbart jordbruk.  Hela vårt framtida välstånd står på spel, inte minst med tanke på tillgången till jobb inom konkurrensutsatta sektorer, som skall betala hela välfärdsnotan.

Sverigetåget” – grundkurs i hur välstånd skapas – välstånd för alla medborgare (fakta 2004).
Om loken stannar eller saktar in, så följer vagnarna efter. Vi är alla beroende av varandra.

Medborgarna måste också läsa på och välja kompetenta politiker som levererar RESULTAT. Politiker som skriver poesi och som nöjer sig med att administrera en utveckling mot kaos har vi inte råd med. Det drabbar våra barn, oss själva och våra äldre. Det gör att vi kommer att sakna resurser att hjälpa de som behöver hjälp, det innebär ett hårt samhälle som endast gynnar asociala element (alla typer av kriminalitet) och missnöjespolitiker.

– ◊ –

Dietistorganisationens roll i samhället

Ralf Sundberg beskriver dietisternas roll i samhället;

Jag har många gånger funderat över vad som är dietistförbundets roll i Sverige. I min bok ”Forskningsfusket – så blir du lurad av kost- och Läkemedelsindustrin”, Optimal förlag oktober 2011, berör jag den historiska bakgrunden till att utbildningar i näringslära drog igång i västvärlden.

Bakgrunden var andra världskriget och den i högsta grad befarade risken för näringsbrist i det utbombade Europa och andra delar av världen. De utmaningar som mötte segrarmakterna skulle bemötas med en alltmer industrialiserad produktion av mat, där vegetabiliska substitut som margarin skulle ersätta smör och sojabönor sågs som lösningen på de flesta problem. För att övertyga människor om nyttan av dessa nymodigheter, beslutade man i FN-organen WHO och FAO att utbildningar skulle starta i de olika länderna för att påverka opinionen. Detta framgår av dokument från möten i dessa kommittéer. Detta förklarar varför utbildningarna till nutrionist/hushållslärare/dietist blivit så inriktade på propaganda från myndigheter och industri, och bristen på vetenskaplig inriktning blivit så uppenbar.

På Friedmans School of Nutrition vid ärevördiga Tufts University i Boston finns det till och med en särskild utbildningslinje som ger kompetens i nutritionspolitik. Så vitt jag har förstått är det den mest eftertraktade linjen, eftersom den ger störst inflytande. För nutrition som akademiskt ämne handlar nämligen mer om policies och politisk korrekthet än vetenskaplig ärlighet.

När jag deltog i en debatt en tidig morgon i TV4 mot dietistförbundets Elisabet Rothenberg passade jag efteråt på att fråga henne om vad dietistförbundet egentligen är för något. Jag fick då klart för mig att dietistförbundet inte är en fackförening, vilket nog de flesta tror. Det är i stället en sammanslutning som övervakar vad dietister bör säga och inte säga.

Frågan är då vilka intressen som styr dietistförbundet. I det sammanhanget är det svårt att inte låta bli att snegla på dess amerikanska systerförbund. Juristen Michele Simon skrev nyligen på hemsidan >Food Safety News<, om sitt besök på amerikanska dietistförbundets kongress. Så här skriver hon:

”The top-paying sponsors, whom ADA called ”partners,” were Coca-Cola, Aramark, the National Dairy Council, and Hershey (their ”Center for Health and Nutrition” – really). ”Premier sponsors” included PepsiCo, Mars, and General Mills.

The exhibit hall seemed more like a processed food trade show than a nutrition conference. I saw very few booths with actual information, apart from that being peddled by the likes of Nestle, Kraft, and McDonald’s, along with (of course), ubiquitous product samples, tastings, and myriad swag. (Oddly, Monsanto’s booth featured its branded, soy-based lip balm.)”

Coca-Cola är alltså amerikanska dietistförbundets partner. Så långt sträcker sig nog inte vår svenska motsvarighet, men de kostråd våra dietister förmedlar till diabetespatienter sponsras av Coca-Cola. Trots att alltfler forskare idag är övertygade om att socker, och särskilt då söta drycker är den främsta riskfaktorn bakom diabetes- och fetma-epidemin har Diabetes Nutrition Study Group valt att låta sin möten finansieras av just Coca-Cola, förutom då läkemedelsföretagen som ytterligare profiterar på dessa falska kostråd. Det är mot denna bakgrund märkligt hur vår dagspress förlitar sig på dietister i så stor utsträckning som sker idag.

Som jag ser det är de tongivande dietisterna i första hand marknadsförare åt de mest vinstgivande – läs icke ekologiska – livsmedelsföretagen. Som till exempel dietisten Marc Hegfeld som förmådde övertyga USA:s senatskommitté till att införa dagens fettsnåla kostråd. Han belönades efter detta med en skräddarsydd tjänst som rådgivare åt Frito-Lay, världens största tillverkare av chips och snacks. Ett företag som självklart omhuldar dietisternas amerikanska moderorganisation.

Så ruttet är det i USA. Hur ruttet det är i Sverige kan man bara ana sig till.

//Ralf Sundberg, läkare, docent

– ◊ –

MatFrisk” skriver på sin blogg:

Forskningsfusket, en rysare.

Vanligen tror vi lekmän att vetenskaplig forskning går ut på att söka sanningar. Vitrockar som står framför laborationsbord eller skriver formler på en svart tavla och diskuterar med andra forskare. Ur detta kommer då och då genomtänkta och välmotiverade resultat som ibland stöder redan etablerad kunskap men då och då helt omkullkastar vedertagna idéer.

Tyvärr är det inte alltid så, vi är helt enkelt naiva i våra föreställningar. Nu är det inte så viktigt för gemene man om han eller hon saknar djupare insikt om universums detaljer, men när de vi skall lita till i vår vardag också fintas upp på läktaren av de som antas utgöra kunskapseliten så är det allvarligt.

De näringsrekommendationer vi får oss till livs är resultatet av helt andra krafter än den rena vetenskapliga processen. Av naturliga skäl är världens livsmedelsindustri penningstinn, alla måste vi äta och i den ekonomiskt välmående del av världen, dit Europa och Nordamerika hör, produceras större delen av relativt få gigantiska industrikonglomerat med ännu färre ägare.

Denna koncentration har av naturliga skäl inget särskilt startdatum, men som mycket annat har det en militär bakgrund. Minns att de hitte-på-fetter som kallas margarin uppfanns av kemisten Hippolyte Mège-Mouriès för att den franske kejsaren Napoleon III behövde tillräckligt med mat för att föda sin armé utöver den växande stadsbefolkningen som inte längre var produktiv i jordbruket.

Andra Världskriget inleddes hösten 1939 och innebar en omfördelning mellan den tärande delen av befolkningen, militären och deras understödskrafter, och en minskande produktiv sektor. Detta var alldeles särskilt tydligt i England som dessutom drabbades av kraftigt reducerade importer från sina kolonier beroende på att Tyskland inledde ett oinskränkt ubåtskrig.

Till en början intog USA en isolationistisk inställning, man ville hålla sig utanför ett förödande krig som åtminstone till en början föreföll vara en strängt Europeisk ensak. Med tiden kom man dock på andra tankar, de ekonomiska fördelarna man såg i att förse stridande i Europa syntes mycket lockande. Däremot var det ingen idé för mindre företag att ge sig in på den marknaden, därför skapades och växte gigantiska företag.

Vad gäller kriget vet vi hur det gick, men vad som kom ur matindustrierna efter fredsslutet är mindre känt. Av lätt förståeliga skäl lades de inte ner utan började konkurrera på den enorma konsumentmarknaden. Där har man använt vanliga ekonomiskapande metoder, nämligen effektiviseringar, allt billigare råvaror, global handel, kemister samt marknadsföring av alla de former.

I detta sammanhang använder jag begreppet marknadsföring i en vidare betydelse än betalda annonser i tidningar och andra media. Man insåg tidigt att det gällde att få omfattande acceptans för sina nya och ibland mycket avancerade produkter som avvek från det som av tradition använts som mat. Till detta använde man en kombination av “vetenskap”, reklam samt politiska påtryckningar och i rätt många fall rena och skära lögner.

Forskningsfusket! av docent Ralf Sundberg beskriver en räcka händelser och ohederliga människor såväl som ett antal nyttiga idioter som ibland av okunnighet, ibland snöd vinning av pengar eller prestige har påskyndat eller åtminstone tillåtit en osund utveckling av livsmedelsindustrin. Det är en svidande vidräkning av människor och beslut som lett fram till utvecklingen av många av dagens metabola sjukdomar som diabetes, fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Jag rekommenderar Forskningsfusket! till alla som bryr sig om av vad man äter, till alla som undrar över vad som menas med “vetenskapliga studier”, läkare, dietister, kostchefer och matansvariga för barn, sjukhus samt vårdinrättningar av alla de slag.

Dessutom borde den vara självklar litteratur i varje rum på Livsmedelsverket i Uppsala.

Forskningsfusket!
Ralf Sundberg
Optimal förlag
ISBN 978-91-7241-221-7

 

551 svar på ”FORSKNINGSFUSKET – en rykande aktuell bok som berör alla”

 1. Nu struntar jag i barnbarnen!
  Efter att ha läst vad Ralf Sundberg skrivit i dagspress i fackpress och inte minst efter att ha läst hans formidabelt välformulerade (och säkert effektiva) brev till Socialstyrelsen när Annika Dahlqvists legitimation var i farozonen – har jag väntat på hans bok.
  Förväntningarna har inte kommit på skam. Jag har läst en tredjedel och nu skulle jag bara vilja strunta i allt annat man, barnbarn och allt som vanligen ger mig glädje och bara vara för mig själv och få fortsätta att läsa.

 2. USA – kritiken växer även i USA nu när resultatet inte längre kan ”sopas under mattan”.

  Det finns många böcker som beskriver hur läkemedelsindustrin har fått fritt spelrum att styra utvecklingen. Pusselbitarna passar och bilden klarnar. Här är ett exempel från USA:

  The Truth About the Drug Companies

  Googleöversatt

  Boken skrevs 2004 och sedan dess har utvecklingen fullkomligt exploderat, vilket docent Ralf Sundberg beskriver på ett övertygande och översiktligt sätt. Pusselbitarna faller på plats idag, som de gjorde 2004. Inget reagerade eller agerade 2004 i USA trots att skevheterna fanns på pränt och ”läkemedelståget” kunde obehindrat lägga in en växel till och öka farten mot en ofrånkomlig krasch, vad gäller ekonomi och folkhälsa.

  USA har redan spårat ur! Skall vi följa efter?

  Ursparning

  Läkemedelsindustrin är världens mest lönsamma industrisektor, alla kategorier. Och aldrig har ohälsan nått sådana höjder som idag, även om livslängden har ökat. Borde vi inte bli friskare också?

  Dags för politikerna att ta befälet! Över både ekonomin och folkhälsan.

  En bra början är att läsa ”Forskningsfusket!” och sedan se till att jobbet blir gjort!

  PS. Förutom böcker finns det bra filmer. Se tre här… Citat:

  ”När du inser vad som säljs till dig som ett ”botemedel” kommer
  du att inse hur du spelar rysk roulett med din och dina barns liv.”

Kommentera