Höga kadmiumhalter gör mjölet hälsofarligt!

Rent mjöl i påsen? Fullkornsvetemjöl från Kungsörnen har de i särklass högst uppmätta
kadmiumhalterna i den undersökning som Ren Åker Ren Mat nyligen låtit göra.

Halterna är så höga att mjölet är otjänligt
att koka gröt eller välling på till små barn!

Läs hela debattartikeln i GP här…

Fakta som borde få alla ansvarskännande medborgare att agera.

– ◊ –

Vad göra?

Debattörens rekommendationer:

Undvik Kungsörnens och Lantmännens livsmedel till dess ett besked kommer att Lantmännen inte tar emot slamodlade råvaror!

Åtgärder för föräldrar, personal vid skolor och daghem m fl:

  1. Be att de olika varumärkena anger vilken som är den högsta kadmiumhalt de accepterar i sina produkter.
  2. Välj de varumärken som har de lägsta kadmiumhalterna.
  3. Välj bort de varumärken som inte vill ange en lägre högsta halt än gränsvärdet för deras produkter.
  4. Välj de varumärken som tar avstånd från spridning av starkt kadmiumförorenad fosforgödsel som exempelvis, avloppsslam.
  5. För fram önskemålet till Livsmedelsverket att kadmiumhalten redovisas på förpackningen för spannmålsprodukter.
  6. I andra hand, för fram önskemålet till varumärkena att kadmiumhalten redovisas på förpackningen för spannmålsprodukter.

Berätta gärna vilka svar ni får!

Sprid också denna information till andra, i synnerhet till småbarnsföräldrar!

– ◊ –

Appendix

Kadmiumhotet (Teknik & Vetenskap 3/99)

Kadmium anses av forskare idag vara ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa. Inte minst därför, att metallen, till skillnad från alla andra tungmetaller utom kvicksilver, ökar i vår miljö. Det går visserligen mycket långsamt. Under 1900-talet har halten kadmium i svensk åkerjord ökat med 30 procent. Men under samma tid har halten av kadmium i vetets kärna fördubblats. I njuren hos svenska slaktsvin ökar kadmium med 2 procent per år.

Likaså ökar kadmiumhalten i njurarna hos alla svenskar, och forskare, som professor Agneta Oskarsson på Sveriges Lantbruksuniversitetet i Uppsala, och professor Marie Vather på Institutet för miljömedicin vid Karolinska i Solna, bedömer att upplagringen i människokroppen nu redan har nått nära gränsen för bestående njurskador – dvs att detta gäller hela den svenska befolkningen.

Läs mer…

– ◊ –

Potatis och vete står för ca 85 procent av vårt intag av kadmium,
ungefär hälften var.

Vi äter ca 60 kg potatis (färskvikt) per år i genomsnitt per person. Halten kadmium i potatis får därför stor betydelse för vårt dagliga intag. Intaget av kadmium bestämmer i sin tur hur stor risken är att vi skall drabbas av begynnande njurskada. Än en gång skall påpekas att det inte finns någon marginal kvar, när det gäller kadmiuminducerad njurskada. Tvärtom anges:

”Grundat på skattningar i en nyligen genomförd hälsostudie, beräknades det att varje kilo ökning i intaget av kadmium med födan från nuvarande genomsnittliga nivå i Sverige, skulle öka antalet fall av nedsatt njurfunktion med ca 2200 fall.”

(”The Economics of the Swedish Policy to Reduce Cadmium in Fertilisers” – sid 70, KEMI Oct 97).

Läs mer…

– ◊ –

Kadmium i modersmjölksersättning, barnvällning och gröt.

När vi diskuterar halterna av miljöföroreningar i livsmedel, är det våra foster och nyfödda som är känsligast. Det är omsorgen om deras hälsa och intag av näring som skall tjäna som norm för vad som skall accepteras i våra livsmedel.

”HÖGA KADMIUMHALTER FUNNA I VÄLLING OCH GRÖT”

Kadmiumhalterna i mjölbaserad barnmat som välling och gröt är upp till 17 gånger högre än i de produkter som baseras på mjölk. Det visar en studie, som gjorts vid Sveriges lantbruksuniversitet och som presenteras i Svensk Veterinärtidning.

Det viktiga och allvarliga är att små doser av kadmium har visat sig skada utvecklingen av hjärnan. Så här säger Eklund och Oskarsson:

”Förutom högre upptag av metallen hos nyfödda finns indikationer från djurexperimentella studier att centrala nervsystemet (CNS) under utveckling är känsligt för kadmiumexponering, med förändringar bland annat i hjärnans transmittorsystem, redan vid lågdosexponering. Det är därför viktigt att hålla kadmiumnivåerna i livsmedel avsedda för spädbarn så låga som möjligt.”

Läs mer…

– ◊ –

Fördjupning

  • Översikt om Kadmium i livsmedel här…

  • Kartöversikt – Kadmiumökning i svensk åkermark här….
    Not: Alv kallas den del av markprofilen som ligger under matjorden, ner till den opåverkade jordarten. På plöjd åkermark går gränsen mellan alv och matjord i plogsulan.

– ◊ –

Vår rekommendation:

Att snarast sluta upp med att gödsla åkrar med toxiskt avloppsslam!

1 002 svar på ”Höga kadmiumhalter gör mjölet hälsofarligt!”

Kommentera