Hej och välkommen.

Här följer förslag på hur man kan lägga upp ett skolprojekt inom respektive kommun.

Börja med att skriftligen kräva riktig mat till ditt barn,  av hälsoskäl. Om ditt barn nekas begär ett skriftligt svar på vad kostdiktaturen  grundas och vem som bestämt detta. Publicera sedan detta svar i vårt forumet.

Tillåt inte ditt barn att äta margarin, inte under några omständigheter! Dessa industrifetter och tillsatser hör inte hemma i en barnkropp eller barnhjärna (läs mer här)

Föräldrar har i egenskap av vårdnadshavare ansvar för sina  barns hälsa och kan förbjuda dem att äta margarin och lightprodukter, så länge skolan inte kan garantera att margarin och lightprodukter är ofarliga för barnens hälsa. Att enbart hänvisa till Livsmedelsverket är ett icke godtagbart argument, då de inte kan presentera vetenskaplig evidens för sina kostråd. Blankett för att kräva en margarinfri kost med naturligt fett för ditt barn finns att ladda ner här.

Projektgrupp

Bilda sedan en projektgrupp med förslagsvis två till fyra (eller fler) motiverade personer i er kommun.  Det är både roligare och effektivare att vara fler som hjälps åt. Det går även att vara ensam och få support via oss.  Skicka sedan era kontaktuppgifter till info@kostdemokrati.se så öppnar vi er egen kategori på forumet för er kommun. Ett viktigt, spännande och lärorikt uppdrag.

Börja med att själva sätta er in i frågan. Vad är margarin för något, finns det något bärande skäl till varför vi skall dricka lättmjölk och varför vi skall påtvingas kostchefens val? Finns det någon relevant vetenskap bakom dagens kostråd? Svaren kommer att förvåna många. T.ex;

Intressant att notera är att lightprodukter har lanserats hårt sedan 1989 när Livsmedelsverket hittade på sin Nyckelhålsmärkning. Sedan dess har diabetes tredubblats och fetman fördubblats. Denna energifattiga och riskfyllda gödningskost skall nu våra barn tvångsinskolas på från två års ålder, menar många kommuners kostchefer!

Börja med att upplysa ansvarig kostchef om att det borde serveras alternativ i skolorna när det gäller mjölk och matfett, när vi har olika preferenser och när vetenskapen inte stödjer lightprodukter ur hälsosynpunkt. För att motivera kostdiktatur, ett enda alternativ, fordras mycket starka sakliga skäl. Be kommunens kostchef att formulera dessa skäl skriftligen och fråga vilken vetenskap och beprövad erfarenhet som ligger till grund. Att lightprodukter rekommenderas av Livsmedelsverket är inget skäl, då de saknar sakligt underlag för denna rekommendation.

Lämna över informationsbroschyrer (se arkiv – broschyrer) och rekommendera denna webbplats för information och diskussion. Men förvänta er inte att det blir någon omedelbar förändring.

Observera att kostchefen själv sitter sim i ett ”skruvstäd”, varför det kan vara en lättnad om politiker med fler frihetsgrader istället fattar beslut om valfrihet, om kostdemokrati.

Kostchefer;

  • De har en högskoleutbildning, där de delvis har fått lära sig fel saker, som många fortfarande tror på. Det är inte deras fel att det finns brister i utbildningen.
  • De har fått instruktioner om att följa Livsmedelsverkets rekommendationer, som förespråkar valfrihet när det gäller allt utom mjölk och matfett (alla barn skall serveras enbart lightprodukter). Att Livsmedelsverket saknar vetenskapligt stöd för denna rekommendation spelar mindre roll då de utgör ”auktoriteter” inom området och då skall de åtlydas.
  • Om kostchefen har modet och kunskapen och tar beslutet att erbjuda valfrihet i form av helmjölk och smör (eller Bregott), så kan beslutet uppfattas som illojalt mot kollegor, mot sitt förbund och mot Livsmedelsverket. Detta kan skada framtida karriärmöjligheter. Rätt eller fel spelar här mindre roll, man skall lyda kollektiva normer och i det här fallet inte tänka själv. I själva verket är det industrin (via WHO, ILSI, SNF och SLV) som har bestämt vad barnen skall äta, det de tjänar mest på.

Jag har mött kostansvariga som är medvetna om att barnen bör serveras fullvärdiga livsmedel, men som tvekat till att ta egna initiativ eftersom de menar att deras jobb och framtid inom yrket, som de älskar, då skulle äventyras. Kunniga och pålästa kostchefer behöver stöd av politiker och tjänstemän inom kommunen för att kunna agera fullt ut i kommunens intresse; där utbildning, folkhälsa, ekonomi och livskvalité är prioriterade områden.

En engagerad yngre man som nyligen hade tillträtt sitt jobb med kostansvar för en större skola minns jag särskilt. Trots att han just blivit pappa och nyligen byggt hus och således inte hade råd att förlora sitt jobb, så smög han in Bregott och mellanmjölk (helmjölk hade varit för provocerande),  som alternativ till lättmjölk och lättmargarin. Hans samvete och hans profession styrde hans agerande, trots att han upplevde att han äventyrade sin anställning, sin framtid. Äventyret slutade dock väl, eleverna blev gladare och ingen protesterade. Han sparade också pengar för kommunen då lightprodukter är dyrare per energienhet. Sannolikt fungerade undervisningen också bättre när energin räckte under längre tid. Vi behöver fler kostansvariga av hans kaliber, som har modet och kunskapen att agera mot uppenbara dumheter.

Skall vi tillåta industrin och dess medlöpare bestämma matsedeln i skolan, den mat de tjänar mest pengar på? Smör som endast består av grädde, mjölksyrakultur och lite salt är mycket dyrare att producera än margarin som består av billiga bulkväxtoljor som processas med hjälp av aggressiva kemikalier till en smörimitation. Av den ursprungliga växtoljan finns därefter knappt ett spår kvar.  Syntetiska vitaminer tillsätts för att de naturliga har blivit förstörda i processen. Ett industrifett som sedan späds ut med 60% vatten till lättmargarin, emulgeringsmedel tillsätts så att industrifettet skall blanda sig med vattnet och konserveringsmedel tillsätts så att den vattenstinna sörjan inte skall mögla.  På samma gång underhålls en marknad för dyra läkemedel. Varför skall vi äta detta?

Nästa steg är att starta en namninsamling på www.namninsamling.se med rubriken ”SKOLMATEN I XXXXXXX” som vi sedan kan länka till (maila länken till oss). Hitta gärna på en egen text. Opinion gör att politiker lyssnar och bryr sig.

Skriv ut och dela ut broschyrerna ”Margarinbluffen” och ”Rädda våra barns hjärnor!”. Informera kostansvariga, politiker, rektorer, lärare, skolmatspersonal, föräldrar och elever. Det är lika illa att äta margarin hemma som i skolan.

Valfrihet och förskola.

Observera att vi kräver valfrihet, inte att lättmjölk och lättmargarin skall bort. Det är politiskt mycket svårt att ta bort lightprodukter så länge Livsmedelsverket rekommenderar detta. Vi står inte heller för att valfriheten skall begränsas.

Däremot menar vi att helmjölk och smör eller Bregott skall vara standard inom förskolan, och att lightprodukter endast skall serveras förskolebarn på föräldrarnas begäran, vilket bör ske skriftligen.

Politik – att påtvinga barn lightprodukter är en politisk fråga (inte en nutritionsfråga).

Nästa steg är att inleda en dialog med kommunens ansvariga politiker. Det är deras jobb att tillvarata medborgarnas intressen och de politiker som förordar kostdiktatur är lätt räknade. Projektgruppens beredande arbete och information på denna webbplats gör det enkelt att snabbt för politikerna att sätta sig in i frågan. Det blir synnerligen enkelt att fatta ett politiskt beslut.

Det är viktigt .att våra folkvalda förstår att det är en politisk fråga som inte kan delegeras. De måste själva se på alla premisserna, själva lyssna på alla argumenten och sedan själva avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går snett om de ber ”auktoriteter” göra arbetet åt dem.

Politikerna behöver inte heller utmana Livsmedelsverket. Man kan formulera sig som Kungsbackas politiker gjorde.

Beslutsförslag

Skolor och förskolor bör följa Livsmedelsverkets rekommendationer, men också erbjuda standardmjölk, standardfil, standardyoghurt och riktig smör eller bredbart smör som alternativ.

Vidare bör barnen i förskolan serveras standardmjölk, standardfil, standardyoghurt och riktigt smör eller bredbart smör, såvida inte föräldrar skriftligen kräver lightprodukter till sina barn.

Ett enkelt majoritetsbeslut, där kommunens politiker slipper att utmana Livsmedelsverket i övrigt. Ett beslut som gör att kommunen slipper att påtvinga skolbarnen det de inte vill ha och där man slipper att utmana föräldrarna.

Vi vill också påpeka att i Livsmedelsverkets personalhandbok ”Mat för spädbarn och småbarn” står det uttryckligen att:

”Föräldrarna bestämmer vad som ska serveras och barnet om, och hur mycket, det vill äta av den mat som serveras”

Ett beslut som också skulle spara flera hundratusentals kronor per år för kommunerna och som skulle ge nöjdare och mindre hungriga barn, som då lättare kan koncentrera sig och tillgodogöra sig undervisningen.

Detta är inte heller en fråga som skolans rektor kan delegera till ”kostauktoriteter”. Rektorn är ytterst ansvarig för utbildningen och den blir lidande när barnens energi tar slut innan skoldagen är slut, när de påtvingas energifattiga lightprodukter. Rektorn bör inte heller acceptera att barnen påtvingas livsmedel med bevisat skadliga hälsoeffekter.

Var aktiv på vårt forum och berätta vad som händer. Lär av varandra. Om ni ”kör fast” så får ni hjälp med att komma vidare. KOSTDEMOKRATI inom skolan borde vara en självklarhet, även när det gäller mjölk och matfett.

Aldrig att vi tillåter kostchefer att inskola våra barn på en sjukdomsframkallande gödningskost. De politiker eller kostchefer som tar strid för ”kostdiktatur” och lightprodukter bör sätta sig in i frågan först, de riskerar annars att förlora sitt förtroende hos medborgarna, deras uppdragsgivare.

Tillsammans kan vi flytta på berg. Vi har alla argument på vår sida, vetenskapen, beprövad erfarenhet och även ekonomiska argument. Motståndarsidan har bara Livsmedelsverket, som är ”naken” i sakfrågan.

Tore Persson, läkare: Livsmedelsverkets kostråd är hopplöst enfaldiga

Att skrämma folk bort från de naturliga råvaror och från allt det som hållit oss alla kvar i livet under tusentals generationer. Allt detta har givetvis ett pris. Och det är våra barn, som får betala detta pris.

På vilken saklig grund? I vems intresse? För vems fromma?

Som kliniskt verksam, legitimerad läkare ser jag mycket allvarligt på just det här problemet.

Om politikerna ändå inte har förstått allvaret i frågan, så bjuder ni in reportrar från tidningar, radio och tv. De får sedan intervjua ansvariga politiker och kostchefer som öppet får redovisa sina skäl för ”kostdiktatur”. Så länge man inte tvingar vegetarianer att äta kött och muslimer att äta fläskkött kan man knappast tvinga våra barn att äta margarin, mot barnets och föräldrarnas vilja. Detta borde vara självklart.

Vårt motto är;

”Soft on people and hard on facts ”

Ha detta i åtanke när ni konfronterar kostansvariga och politiker. Betrakta era meningsmotståndare som offer för felaktig information, de agerar i ett gott syfte då de tror på det de blivit lärda. Gå fram varsamt, men bestämt!

Nu ger vi järnet och räddar en miljon skolbarn från kostdiktatur!

// Leif