På G – ett riktigt alternativ till viktoperation

.

VG-region-öppnar-upp-möjligheten

ζ

GODA NYHETER

Goda nyheter så här i valtider är att ansvariga politiker inom VG-region fattat ett strategiskt viktigt beslut om att erbjuda överviktiga patienter utökade icke-kirurgiska behandlingsalternativ, vilket är ett viktigt trendbrott.

Ett beslut som kommer att stärka VG-regionens möjligheter att hantera en allt mer besvärlig vårdsituation, med ökande kostnader, växande vårdköer och med en personal som idag är överbelastad.

”Beställning 2015” – citat:

”Utöka möjligheten för barn, unga och vuxna
att erbjudas icke kirurgiska behandlingar
vid övervikt och fetma.”

Det unika är att det är förtroendevalda sjukvårdspolitiker som har tagit initiativet och fattat detta beslut; att erbjuda överviktiga patienter utökade möjligheter att få hjälp med att kunna normalisera sin vikt, utan kirurgi.

Vi vet av erfarenhet att detta beslut kommer att resultera i bättre slutresultat, både avseende hälsa och viktkontroll, och utan de risker och biverkningar som en viktoperation innebär. Hur detta ska gå till finns det redan kunskaper och erfarenheter om (och resultat är mycket lovande). Det finns även vetenskap och studier som ger ett kraftfullt stöd för icke-kirurgiska metoder, som dessutom är betydligt billigare än kirurgi.

År 2011 gjordes en en finsk kalkyl som kom fram till att varje Gastric Bypass-opererad patient kostade cirka 300.000 SEK* bara vad gäller vårdkostnader.

alkoholist-h*) The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870.

Därtill kommer företags- och samhällskostnader för sjukskrivning, förtidspensionering, ökad risk för alkoholism, etc. som sannolikt vida överstiger vårdkostnaderna.

Ett annat skäl är att avlasta sjukvården som idag lider av resursbrist. Således ett vinna – vinna – vinna scenario där patienter erbjuds fler alternativ, där vården avlastas och där landstinget sparar pengar. Genom detta beslut följer man också Patientsäkerhetslagen.

Det finns skäl att avvakta om man funderar på en viktoperation. En viktoperation kan inte göras ogjord, magen och tarmarna kan inte återställas i efterhand. Därför är det klokt att först prova ett icke-kirurgiskt alternativ, med professionellt stöd. Att på egen hand bryta ett sockerberoende kan vara lika svårt som för en alkoholist att sluta dricka, på egen hand.

Läs mer:

ζ

Handlingsplan upprättad 12 juni 2014Alternativ till GBP - png[ Klicka på bilden ovan för att ladda hem dokumentet ]

ζ

Ett viktigt trendbrott

– politiker tar initiativ – tar befälet

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 (Göteborg, Centrum-Väster) har tagit ett historiskt beslut, att utöka de alternativ som idag erbjuds överviktiga patienter som behöver hjälp med att normalisera sin vikt.

Vi har länge hävdat att det krävs politiska beslut för att lösa vårdens problem och detta är en bra början. Även vårdens medarbetare ropar på hjälp, då de inte själva kan reda ut sina problem. Se t.ex.

  • Läkare: Hjälp oss! En antologi om den svenska vårdens förfall … klicka här

Även inom omsorgen ropar man på hjälp, via sina fackliga organisationer:

Larmrapporter kommer numera allt oftare och enda sättet lösa vårdens problem är att lösa de grundläggande problemen, vilket man hitintills i stort sett underlåtit att göra.

HSN5:s initiativ är ett stor steg i rätt riktning och om man sedan fortsätter med liknande initiativ vad gäller diabetes då är man på väg att lösa krisen inom sjukvården.

Genom att ta fighten mot diabetes så tar man också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Även här ger vetenskapen och beprövad erfarenhet ett starkt stöd för utökade behandlingsalternativ och även här handlar det om politiskt handlingskraft, då initiativet inte kommer att komma från vårdens sida. Diabetes är ett naturligt nästa steg när detta första steg är implementerat och utvärderat.

Det handlar mer om kunskap, support och livsstil, än behandling i traditionell mening.

Här skulle Västra Götalandsregionen kunna ta ledningen, utgöra det goda exemplet för andra landsting och regioner som ännu inte tagit tag i sina grundproblem, som det åligger ansvariga politiker att göra.

SocialdemokraternaInitiativtagare till detta nya, och absolut nödvändiga politiska beslut, är socialdemokraterna i HSN5, ett viktigt och hedervärt initiativ.

Det innebär att det är värt att avvakta för de patienter som idag funderar på en viktoperation (ett ingrepp som inte går att ångra, att återställa).

Hjärnforskaren Martin Ingvar skriver i sin bok ”Hjärnkoll på vikten” (2010) med anledning av viktoperationer:

”Ge modellen med blodsockerkontroll och samtidiga livsstilsförändringar en rejäl chans – innan du lägger dig på operationsbordet”

Och då reducerar eller eliminerar man också risken att utveckla diabetes typ 2.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

Ett citat ur boken ”Hjärnkoll på vikten” av Martin Ingvar (2010):

Kan man skära bort viktproblemet?

Hjärnkoll-på-viktenMargareta som ordnade sin viktnedgång genom en kostförändring säger att fettkirurgi aldrig varit något alternativ.

”Vi vet inte tillräckligt om vad som händer på lång sikt och jag vill inte äventyra min ålderdom”.

Tron på kaloriminskning som metod tar sig drastiska uttryck i västvärlden idag. Magsäcksoperationer mot fetma blir allt vanligare. Socialstyrelsen expertgrupp bedömer att 10 000 i Sverige skulle behöva opereras.

Många patienter går visserligen ner ordentligt i vikt, men långtidseffekterna och osäkerheten är fortfarande inte helt klarlagda (Colquitt et al.,2005).

Av hundra magsäckopererade får i genomsnitt tio svåra komplikationer (Rosenthalet al., 2006). I vissa studier drabbas upp till hälften av patienterna av komplikationer eller ganska svåra besvär (Mittermair et al., 2009).

Biverkningar som illamående, svullnad, smärtor och så kallad dumpning är inte ovanliga. Dumpning innebär att man kräks och får diarré. Det är tarmens sätt att säga ifrån när den inte klarar att ersätta den reducerade eller bortkopplade magsäcken. Patienten kan bara äta ett par deciliter mat vid varje måltid och ätandet kan vara så obehagligt att det ger ätstörningar.

Den här typen av operation kräver noggrann uppföljning och ofta livslång behandling med t.ex. B-vitamininjektioner. Dessutom behöver patientgruppen psykologiskt stöd, men det fungerar inte alltid. Effekterna på livskvaliteten är ganska begränsade (Mango & Frishman, 2006). Undantaget är de patienter som blir av med sin diabetes typ 2 (Pories, 2008).

Att magsäckskirurgi är den enda metod som ger varaktig viktnedgång hos personer med fetma betyder inte heller att alla blir hjälpa av den. I USA har man upptäckt att många opererade patienter dricker sig till lika mycket kalorier som när de kunde äta som vanligt. Att smälta chokladkakan i mikron är bara ett av många knep!

Nu har aktörer inom sjukvården börjat propagera för att inte bara personer med fetma, utan även de som är överviktiga ska kunna bli aktuella för kirurgi (Centrum för Titthålskirurgi, 2009). Faran är att patienter som inte borde opereras ser ingreppet som en snabb och enkel väg till ett lättare liv.

Alla är inte medvetna om risker och nackdelar med en magsäcksoperation. En annan hake är att den som tjänar på att göra ingreppet är samma person som ger patienten rådet att genomgå operation (Pannala et al., 2006). Det här är alltså en utveckling som kräver vaksamhet (Guth & Livingstone, 2008).

Om du söker för hjälp för övervikt måste du vara beredd på att fettfobin fortfarande präglar rådgivningen inom sjukvården. Om du funderar på magsäcksoperation – se till att ta reda på så mycket som möjligt om hur det kan komma att påverka ditt liv. Och framförallt: Ge modellen med blodsockerkontroll och samtidiga livsstilsförändringar en rejäl chans – innan du lägger dig på operationsbordet.

Strategier

En dålig strategi är att snåla på fett, inte äta sig mätt – och kompensera det med korta kolhydrater. Att byta ut fett mot lightprodukter har bara gjort människor fetare.

hjärna_bildHjärnan

”Okunnigheten om hjärnans signalsystem
verkar vara total eftersom det genomgående är
lättprodukter som rekommenderas för viktnedgång”

.
ζ slut citat ζ
.

Lättmjölk och lättmargarin

Serveras det lättprodukter till våra skolbarn för att lägga grunden till diabetes och fetma, och för att utveckla ett sockerberoende, som banar väg för andra beroenden som nikotin, alkohol och andra droger?

Sockerberoende

Sockerbomben-i-din-hjärnaOfta är ett utvecklat sockerberoende den primära orsaken till fetma och då hjälper det inte att operera magen. Om det hade varit lösningen för att bota ett beroende så hade ju även alkoholister kunnat botas på samma sätt.

Viktoperation hjälper inte heller mot ätstörningar som anorexia och bulimi, där problemet också sitter i hjärnan. Istället för att bota och läka så får dessa patienter ytterligare ett svårt problem att hantera.

Läs mer … ICA-kuriren

 

Kommentera