Pressmeddelande: Experimentmetod spräcker landstinget Dalarnas budget

.
↓ ↓
.

PRESSMEDDELANDE

Landstinget Dalarna har problem med sin ekonomi.

För närvarande ligger ekonomin omkring 60 miljoner kronor (MSEK) under budget.

Dalarnas sjukvårdsparti (DSP) visar i en motion (se bilaga) till landstingsfullmäktige att det går utmärkt att spara mer än det nuvarande underskottet genom att ge patienter med övervikt kostråd (godkända av Socialstyrelsen redan 2008), i stället för att operera bort magsäck och tarmar.

Gastric ByPass (GBP) är en experimentell metod som saknar en vetenskaplig utvärdering och alltför många patienter drabbas av svåra och livslånga biverkningar efter operationen.

GBP är dessutom en dyr metod, enbart den första operationen kostar 60 000-120 000 SEK, sedan får upp till 20 % opereras om på grund av komplikationer (ibland flera gånger om).

De flesta behöver också plastikopera överskottshud på grund en av snabb initial viktminskning, vilket kostar lika mycket som GBP-operation. Detta bekostas bara delvis av vården.

Patienten måste därefter gå på kontroller och äta mediciner resten av livet och blir beroende av sjukvården. De råkar ut för kronisk brist på vitaminer och mineraler efter en GBP-operation, eftersom näringsupptaget inte längre fungerar som det ska.

Även upptag av mediciner förändras kraftigt efter operation, med stora individuella variationer, varför dosering av mediciner måste individanpassas, vilket ställer till stora problem då det inte finns några metoder för detta. För liten dos gör att effekten uteblir och för stor kan vara livsfarligt, på kort eller längre sikt. Ett dilemma för läkarna.

Sammantaget över tid kostar en GBP patient vården mer än 350.000 SEK.

Bara i Mora planerar man att operera 300-350 patienter per år vid den nyöppnade dagkirurgiska avdelningen i Mora BB:s lokaler. Summa vårdkostnad minst 120 miljoner SEK.

En god kostrådgivning i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer från 2008 torde, med stöd, besök och uppföljning under flera års tid, kostar mindre än 90.000 SEK per patient och istället för svåra biverkningar (vid operation), blir patienten friskare.

Parallellt med behandling av patienter bör verkningsfulla förebyggande åtgärder implementeras. Här ligger den stora besparingen. Den billigaste vården är den som inte behövs. Även här bör man följa Socialstyrelsen rekommendationer från 2008.

Landstinget måste enligt Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 § arbeta enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Kostrådgivning uppfyller lagen, medan den experimentella operationsmetoden GBP inte uppfyller lagen (!).

Dalarnas sjukvårdsparti (DSP) begär att Landstinget Dalarna följer Patientsäkerhetslagen, vilket också skulle spara omkring 90 miljoner kronor per år OCH ge ett betydligt bättre resultat.

Valet borde vara lätt!

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Politisk sekreterare
Dalarnas sjukvårdsparti

Bilaga: Motion

Dalarnas Sjukvårdsparti – ”Ett ovanligt parti för vanliga människor” – Läs mer…

Kommentera