Motion för kostdemokrati i Mölndal

Bakgrund

Idag påtvingas skolbarnen i Mölndals stad lättmjölk och lättmargarin, vilket skolbarn och föräldrar protester emot. De vill själva välja vad de ska äta.

Exempel på ett inlägg i GP: Pappa tar strid mot lättmjölk

Nu har ett brukarråd tagit upp frågan och kräver kostdemokrati, rätten att kunna välja riktig mat som alternativ till lättprodukter, vilket borde vara en självklarhet.

Om alla skolbarnen lämnar lättprodukterna till förmån för riktig mat i form av helmjölk och Bregott, då skulle Mölndals stad spara 900.000 kronor per år (se kalkyl).

Energin i ett mellanmål skulle räcka en lektion till, barnen skulle få lättare att fokusera på undervisningen. Lättprodukter banar också väg för diabetes, fetma och rökning.

Alla barn gillar inte lättmjölk eller lättmargarin, varför de i praktiken förnekas mjölk och matfett, vilket är högst anmärkningsvärt. Livsmedelsverket rekommenderar minst två alternativa rätter, men när det gäller mjölk och matfett ska det råda kostdiktatur, endast det vattenrikaste och mest processade alternativet ska påtvingas våra skolbarn, vilket dessutom är dyrast. Ett råd som saknar logik och som kommunens kostansvariga bör bortse ifrån.

Marcus Claesson, Folkpartiet

Läs motionen i sin helhet … Varje barn måste kunna äta och hålla sig mätt på skollunchen.

I GP 2012-04-27 kan vi läsa följande:

Önskar mer fett i skolan

Folkpartiet i Mölndal vill gå ifrån Livsmedelsverkets rekommendationer och servera mer naturligt fett i skolan.

I en motion till kommunfullmäktige skriver kommunalrådet Marcus Claesson att han vill minska de nyckelhålsmärkta produkterna i form av exempelvis lättmargarin och lättmjölk till förmån för bredbart smör och standardmjölk.

Han ger bland annat som skäl att forskare de senaste åren pekat på att det är kolhydrater och inte det naturliga fettet som bidrar till övervikt och fetma, samt att fett bidrar till ökad mättnad.

Claesson önskar därför att förskolor, skolor och gymnasier i Mölndal i fortsättning ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer med ett lokalt tillägg av naturligt fett. Han vill också införa ett matråd med elever och skolmåltidsansvariga på respektive skola som ska diskutera hur kvaliteten på skolmaten kan förbättras.

Rättelse:

Motionen syftar till att utöka valfriheten vad gäller mjölksort och matfett. Den syftar till att utöka föräldrarnas inflytande och att förbättra informationen till elever och föräldrar.

Motionen påpekar också att det saknas vetenskap och beprövad erfarenhet för nuvarande ordning, ytterligare ett skäl till varför valfriheten bör utökas.

Motionen innebär ett steg för ökad grad av kostdemokrati, ett steg för en förbättrad folkhälsa, ett steg för en bättre fungerande undervisning och ett steg för besparingar i skolbudgeten (som enbart drabbar leverantörer av skräpmat).

Tack Folkpartiet!

Lars Tysklind, riksdagsledamot för Folkpartiet

Den 2 oktober 2009 lade riksdagsledamot Lars Tysklind in en motion som sammantaget handlade om att Livsmedelsverkets uppdrag att ge kostråd till allmänheten bör ses över.

Läs motionen i sin helhet … Livsmedelsverkets kostråd (Motion 2009/10:MJ305)

Tack Lars Tysklind att du uppmärksammat en väsentlig orsak till en galopperande ohälsa! Tyvärr blev det avslag på motionen, varför ohälsoepidemin sprider sig ohämmat.

Livsmedelsverket

Läs mer om Livsmedelsverket ”postfunktion” här … och här… .

Livmedelsverkets avdelning för ”matvanor är bra” består av ett drygt fyrtiotal ”posttjänstemän” som okritiskt stämplar OK på industrins kostråd, för att sedan vidarebefordra sjukdomsframkallande och fetmabildande kostråd till kostchefer och dietister. SLV har ingen egen forskning, de bara stämplar och skickar vidare vad mäktiga organisationer styrda av industrin bestämt.

Kartellbildning, forskningsfusk och annat

Hur hälso- och sjukvården styrs skriver just nu Christer Enkvist om i sin serie som fått den utmanade titeln ”Den sista Sovjetstaten – sjukvården”. Christer Enkvist vet hur det går till efter att ha verkar och sett vården från insidan, han vet också hur otroligt svårt det är att rå på denna ”koloss på lerfötter”.

Michael Zazzio skriver om kartellbildning som gör det möjligt att tjäna stora pengar på ohälsa, läs mer … Kartellen som styr den svenska hälso- och sjukvården

De närmaste veckorna kommer fler belysande inlägg från Christer och Michael.

Läs även … DAGENS MEDICIN – Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten

Forskningsfusket – så blir du luras av kost- och läkemedelsindustrin” är en bok som alla medborgare och makthavare borde läsa. Det ligger en professionell forskningskompetens, en utpräglad analytisk förmåga och åratals av research bakom denna bok, som är skriven så att även lekmän får en överblick och förstår hur det går till.

”Att ohälsa och fetma utvecklas epidemiskt
är ingen slump, det är en styrd process!”

Först när vi har kunskap och insikt kan vi agerar på ett rationellt sätt, vilket gäller för både medborgare som ansvarar för sin egen hälsa och för professionella inom vården och inom politiken.

”Vården saknar incitament och förmåga
att själv lösa denna Gordiska knut.”

APPENDIX

Fördjupning om maximalt 10 energiprocent mättat fett – hörnsten i Livsmedelsverkets kostrekommendationer – argumentet för att inte servera helmjölk och Bregott (eller smör) som alternativ till industriella lättprodukter – ETT 35 ÅR GAMMALT PÅHITT

Kostansvariga i många kommuner anser sig ha mandat att påtvinga barnen lättmargarin mot barnens och föräldrarnas vilja. Blir nästa steg att påtvinga vegetarianer kött?

Vi vuxna, både föräldrar, skolpersonal och politiker, har uppgiften att verka för våra barns bästa, att de får en bra start i livet och vi får inte abdikera från detta ansvar och lämna skolbarnen åt sitt öde, utelämnade åt kostråd dikterade av industrin.

Vad kostansvariga inte har förstått att det är föräldrarna eller eleverna själva som bestämmer vad de skall äta. Ytterst är det rektorn som är ansvarig på skolan.

För medborgarna handlar det om att ta befälet! (läs mer…)

Många kostansvariga agerar utifrån sin auktoritet, som dock verkar vara grundad på okunskap. Det främsta skälet till att införa lättmargarin är att mättat fett skall understiga 10 energiprocent, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

 Men var kommer denna magiska siffra max 10 E% mättat fett ifrån?

Den militanta vegetarian Nick Mottern styr efter 35 år fortfarande Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter och av läkemedelsindustrin som förses med en aldrig sinande ström av patienter.

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra.

Häpnadsväckande!

Dåtidens forskare protesterade, men politikerna hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut.

Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett. T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt – Radikal förändring av WHO:s syn på fett.

Denna siffra, max 10 E% mättat fett, är fortfarande lag på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Därför skall skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Ganska fantastiskt att detta kan ske år 2012.

All vetenskap visar att denna siffra saknar relevans. 20 och 30 E% är lika rätt eller fel.

Det hindrar dock inte kostansvariga i olika kommuner att resolut agera, kommuner där politikerna struntar i folkviljan (nu senast i Svedala)! Grundat på en en siffra som en arbetsmarknadsjournalist hittade på för 35 år sedan, som därefter gång på gång visats vara felaktig.

De verkar också ha problem med budgetmatematiken – många tror att lättprodukter är billigare, men de glömmer att det är vattenutblandat.

Om vi för enkelhetens skull räknar med att vi förbrukar 100 kcal per timma eller 2.400 kcal per dygn, får vi en ”driftskostnad” enligt följande:

Smör – 75 öre per timma

Grädde – 85 öre per timma

Potatis – 125 öre per timma

Således bör man, om man vill spara pengar, stryka potatis före smör eller Bregott. Och om det gäller att fylla magen är kranvatten det allra billigaste.

Lättmargarin innehåller mest vatten, vilket gör att barnen snabbt blir hungriga igen och får problem med att följa undervisningen. Detta borde inte barn, föräldrar, rektor eller politiker acceptera. Vi pratar om barnens framtid, om lärarnas förutsättningar att undervisa och om att optimalt utnyttja en dyr utbildningsplats.

Kostansvariga i dessa kommuner har tydligt visat att de inte är kvalificerade för sin uppgift och borde snarast erbjudas andra arbetsuppgifter. Fram tills dess:

Strunta i vad dessa kostchefer tycker, ty de har inget belägg för sitt tyckeri!

De följer okritiskt de riktlinjer Dietistförbundet utfärdat, de agerar ”postbud” för Livsmedelsverket, som i sin tur får kostrekommendationer från mäktiga organisationer som styrs av industrin.

6 svar på ”Motion för kostdemokrati i Mölndal”

 1. Heder åt dessa kloka politiker Tysklind och Claeson.

  Man får innerligen hoppas att detta ger ringar på vattnet och att vi får ett slut på detta gigantiska folkhälsoexperiment som vi tvingats deltaga i och som resulterat i övervikt och ett helt panorama av kroniska sjukdomar.

  Modiga ansvarstagande politiker behöver vårt stöd. Nu måste föräldrar mor- och farföräldrar, lärare och rektorer gör sina röster hörda. För den delen även kostansvariga på skolorna som känt sig bakbundna av Livsmedelsverkets direktiv och tvingats agera mot bättre vetande.

  Hoppas att fler politiker reagerar på samma sätt som Tysklind och Claesson. För många av oss är detta den viktigaste valfrågan. Inget land kan byggas på en befolkning som lider av näringsbrist.

  1. Vad väntar regioner, kommuner och rektorer på?

   Att påtvinga och skola in barnen på en kost som saknar vetenskapligt stöd och som på bara två decennier fördubblat fetma och trefaldigat diabetes,som är mellan 10 – 16 % dyrare per mellanmål (energimässigt) och som gör att barnen först blir hyperaktiva och sedan får energibrist så att de får problem med att följa undervisningen, det är minst sagt oklokt och ansvarslöst.

   På samma gång skall barnen förnekas att kunna välja en energirik kost som vilar på en solid vetenskaplig grund, som förebygger diabetes och övervikt (enligt Socialstyrelsen).

   Därtill överprövar man föräldrars och elevers rätt att själva bestämma vad de skall äta.

   Läs även ”Margarin som miljöhot”.

   Allt detta för att en militant vegetarian, en marknadsjournalist vid namn Nick Mottern (som var novis vad gäller kost), hittade på att mättat fett skall understiga 10 energiprocent, för 35 år sedan i USA! Siffran är helt tagen ur luften och t.o.m. FAO och WHO har bekräftat att det finns inget som helst underlag för att mättat fett skall undvikas, snarare tvärtom.

   Regioner, kommuner och rektorer medverkar till en kostdiktatur som gör oss både sjuka och feta.

   Har vi blivit galna i Sverige?

Kommentera