Fler äldre kan leda till besparingar

En äldre befolkning innebär ökade kostnader för Sveriges kommuner. En prognos som Katrineholms kommun har gjort visar att den årliga kostnaden för handikapp- och äldreomsorgen redan år 2020 kommer att ha ökat med 125 miljoner.

Kostnaden motsvarar 1 400 dagisplatser — då är inte byggkostnader för nya äldreboenden inräknade, rapporterar SVT:s Rapport.

Resultatet har gjort att kommunen redan nu börjar spara: ett bygge av en bandyhall har fått nej, och 50 lärare har varslats.

Länk … TV4

– ◊ –

Kommentar:

För att klara av den demografiska effekten (fler äldre) så behövs det fler företagare och en förbättrad folkhälsa. Riktig mat (ersätter tallriksmodellen) skulle innebära:

  • En förbättrad folkhälsa gör att fler skulle vilja och kunna jobba längre upp i åldrarna.
  • Färre skulle drabbas av demens, som idag drabbat 150.000 svenskar, mest i form av Alzheimers. Demenssjuka är omsorgskrävande och kostar redan mer än 40 miljarder kronor per år.
  • Vi skulle kunna balansera och t.om. minska vårdkostnader och vårdkörer. Utgifter som om de får fortsätta att öka på detta epidemiska sätt kommer att sänka samhället.
  • Barnen skulle bättre kunna tillgodogöra sig undervisningen och slippa  en massa kostrelaterade sjukdomar och övervikt.
  • Lägre sjukfrånvaro och lägre sjuknärvaro skulle ge en konkurrensfördel för Sverige.
  • Friskare folk ger ett mer kreativt folk, som krävs för att skapa fler arbetstillfällen.

Det är en politisk fråga av hög dignitet att främja en god folkhälsa och skapa ett bra företagsklimat. Då kan man inte via Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen blunda för vetenskapen och ge ut sjukdomsframkallande kostråd (läs mer…). Det har vi inte råd med! Det duger inte längre att ducka!

Om vi fortsätter som idag kommer våra pensionärer inte att få den pension och den omsorg de förväntar sig. Alla medborgare kommer att behöva köa för sjukvård. Sannolikt skulle också den politiska kartan ritas om, till förmån för missnöjespartier.

Dags för ansvarskännande politikerna att ta befälet!

Myndigheter och vården har själva inte vilja, kompetens eller incitament att göra det.

Sänkt lön för feta poliser

.
Brittiska poliser ska få sin lön sänkt om de inte håller sig under en viss vikt. Det rekommenderas i den mest omfattande rapporten som gjorts på över 30 år av poliskårens löne- och anställningsvillkor.

För ett och ett halvt år sedan gav den brittiska regeringen advokaten och ekonomen Tom Winsor i uppdrag att utreda polisens löner och anställningsförhållanden. Syftet var att modernisera och effektivisera regelverket för landets 43 polisiära regioner. På torsdagen presenterade han sin rapport som är den mest omfattande sedan 1978.

I rapporten föreslås bland annat att poliser måste genomgå årliga hälsotest. Misslyckas man med att hålla testens viktmått tre år i följd ska man riskera att få sin lön sänkt. Övervikt lär vara ett problem inom den brittiska poliskåren.

Enligt Telegraph är exempelvis över hälften av Londonpolisens män överviktiga, över en femtedel har fetma och en procent är sjukligt feta. För kvinnorna är motsvarande andelar en tredjedel, sexton respektive två procent.

Ett annat förslag i Winsors rapport är att polisanställda ska kunna avskedas som en del i budgetnedskärningar. I tidigare skede har han varnat för att poliskårens allmänna kunskapsnivåer är för låga, att brister i dess läs- och skrivkunnighet samt matematiska förmåga riskerar påverka effektiviteten.

Källa: DN

Kommentar:

Det finns cirka 136 000 poliser i England. Det betyder att:

  • 68 000 är överviktiga.
  • 27 200 är feta, dvs. BMI större än 30, dvs. mer än 15 kg övervikt.
  • 1 360 är sjukligt feta, sannolikt BMI större än 35, dvs. mer än 30 kg övervikt.

Övervikt ökar risken för alla sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, magsjukdomar, cancer och Alzheimers. Övervikt ökar sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

Hur produktiv är man på jobbet när man har sovit dåligt, har magproblem, värk i kroppen och huvudvärk? Pendlande blodsocker ger humörsvängningar och försämrar koncentrationsförmågan.

Allt detta skulle förbättras om de fick kunskap om och om de åt riktig mat.

.

Team KOSTDEMOKRATI

.

PS. Av Telegraphs läsare anser 80 % att det är ett berättigat krav att poliser är i form.

.

Ministerstyre kontra tjänstemannastyre och vad säger lagen

Dagens ledare i GP och gårdagens debattartikel i DN handlar om Saudiaffären där regeringens kontra Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) befogenheter och ansvar belyses.

En fråga som är högst aktuell också när det gäller hälso- och sjukvården.

Hur styrs de myndigheter som ansvarar för kostråden och hur styrs sjukvården? Hur styrs livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen?

Vad säger lagen?

Utan en fungerande ledning räcker inte alla pengar i världen till och resultat uteblir!

Citat GP:

Förbudet mot ministerstyre luckras upp till informellt ministerstyre över skenbart självständiga myndigheter.

Svårigheten att få ett enkelt svar på en enkel fråga, vem bär ansvaret, blottar en fundamental svaghet i svensk statsförvaltning, hävdar Richard Murray, f d chefsekonom på Statskontoret, i en synnerligen läsvärd artikel på DN Debatt i går.

Till skillnad från många andra länder har Sverige inte ministerstyre. Regeringen styr, men via självständiga myndigheter. Regeringen bestämmer vad myndigheten skall uppnå, myndigheten fattar självständiga beslut på vägen dit. Ingen minister får bestämma i enskilda myndighetsärenden. Detta regleras i regeringsformen. Regeringen/ministern är ansvarig för formella regeringsbeslut och myndigheten/myndighetschefen för hur dessa tillämpas.

Men ”en sak är att bestämma och en annan att informera”, konstaterar Murray och skriver: ”Regeringen är inte förhindrad att informera myndigheten om hur den bör besluta.”

Förbudet mot ministerstyre har efter 1974 luckrats upp i den praktiska tillämpningen och ersatts av principen att regeringen och dess företrädare kan styra myndigheterna ”precis så bestämt och i den omfattning som regeringen finner lämpligt i varje situation”, hävdar Murray med ett citat ur 1981 års förvaltningsutredning.

Att politiskt ansvariga ministrar lägger sig i hur myndigheter förverkligar regeringsbeslut är både ofrånkomligt och nödvändigt. Men det blir fel om resultatet är suddiga beslut med oklart ansvar.

Men det räcker inte. Richard Murray föreslår att förvaltningsminister Stefan Attefall (KD) tar initiativet för att klarlägga ”reglerna för regeringens allt mer omfattande informella styrning av de statliga myndigheterna”. Det är ett bra förslag.

Systemet med självständiga myndigheter har stora fördelar. Det bör inte ersättas med informellt ministerstyre. Det måste gå att få ett enkelt och sanningsenligt svar på en enkel fråga: Vem bär ansvaret?

Citat DN:

Men affären blixtbelyser också en annan fråga. Det gäller en fundamental svaghet i den svenska statsförvaltningen, så som den utvecklats sedan vi fick en ny grundlag 1974. Svagheten gäller ansvarsutkrävandet.

Svårigheten att utkräva ansvar är en följd av att ”informell styrning” blivit allt vanligare i statsförvaltningen. Och att den informella styrningen inte reglerats på ett tydligt sätt.

Tidigare principer – före 1974 – om att statsråd och departementstjänstemän inte fick styra myndigheterna i enskilda ärenden har ersatts av principen att regeringen och dess företrädare kan styra myndigheterna ”precis så bestämt och i den omfattning som regeringen finner lämpligt i varje situation”. Detta slogs fast av Förvaltningsutredningen 1981.

Tidigare kallades det för ministerstyre, till exempel när dåvarande försvarsministern Roine Carlsson uttalade sig kritiskt om ”sjöofficerare på sina stora plåtschabrak”. Numera är det tämligen accepterat att statsråd, statssekreterare och även lägre departementstjänstemän kan uttala sig om myndighetens verksamhet, komma med förslag, be om upplysningar med mera.

En så kallad resultatdialog har institutionaliserats, vid vilken statsrådet eller dennes företrädare årligen går igenom myndighetens hela verksamhet.

Försvarsstyrningsutredningen (SOU 2005:92) påpekade att kontakterna mellan försvarsdepartementet och försvarsmyndigheterna var så täta att gränsen mellan myndighet och departement knappast gick att urskilja.

Det är således en helt ny situation. Och något som gjort ansvarsutkrävandet svårare.

Den enda begränsningen i regeringens styrning är regeringsformens förbud: ”Ingen myndighet, ej heller riksdag eller kommunens beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.” Det gäller också regeringen.

En sak är att bestämma och en annan att informera. Regeringen är inte förhindrad att informera myndigheten om hur den bör besluta. Det kanske regeringen har gjort när det gäller bulvanföretaget och andra frågor rörande den saudiska fabriken. Men det är inte något som vi kan veta med säkerhet, eftersom det inte bygger på något regeringsbeslut.

Den informella styrningen skiljer sig från den formella genom att inte bygga på regeringsbeslut. Vid den informella styrningen talar statsråd, statssekreterare eller andra departementstjänstemän med myndighetens ledning och informerar om regeringens syn på olika frågor, önskemål beträffande verksamheten med mera.

Så långt är det inte fel med informell styrning. Men det blir fel om man inte är absolut glasklar när det gäller ansvarsutkrävandet.

Regeringen (kollektivt, inklusive försvarsministern) är bara formellt ansvarig för sina beslut. I Saudiaffären måste alltså FOI kunna hänvisa till ett regeringsbeslut för att kunna svära sig fri från ansvar. ”Vi har gjort det vi blivit ålagda!”

Finns inte något regeringsbeslut eller har myndigheten tolkat regeringsbeslutet på ett sätt som beslutet inte ger stöd för är ansvaret odelat myndighetens eget.

Således: om det inte finns regeringsbeslut på att FOI skulle skapa ett bulvanföretag för att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik så är FOI odelat ansvarigt. Och detta även om departementet varit informerat och även om statsrådet skulle ha föreslagit eller uppmanat FOI att göra det. Utan regeringsbeslut är ansvaret myndighetens och då enkannerligen myndighetschefens.

Sådan är förvaltningsrätten, men så tolkas och praktiseras den inte, vilket den förvirrade debatten om FOI visar.

Detta finns det anledning för myndighetschefer att begrunda. Tjänstvilligheten hos generaldirektörer (som i dag sitter mycket lösare än tidigare) att tillmötesgå regeringens, ett enskilt statsråds eller enskilda departementstjänstemäns önskningar har ökat. Inget fel i det. Bara de inser att ansvaret är deras eget så länge det inte finns ett regeringsbeslut.

Ansvarsutkrävandet har inte på allvar berörts i någon av de många förvaltningsutredningarna. Ej heller att generaldirektörerna kanske blivit alltför tjänstvilliga i stället för att ”speak truth to power”, vilket enligt Aaron Wildavsky är förvaltningens uppgift. Förvaltningsminister Stefan Attefall bör ta initiativ för att klarlägga detta samt reglerna för regeringens allt mer omfattande informella styrning av de statliga myndigheterna.

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (källa: LAGEN.NU)

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Patientsäkerhetslag (2010:659) – Källa: notisum.se

6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

7 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada får en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.

Denna paragraf omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

Kommentar:

Socialstyrelsen finner 16 januari 2008 att lågkolhydratkost uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandling av övervikt och diabetes, efter två års grundlig utredning. Den enda kost som uppfyller detta krav. Läs mer…

Men Socialstyrelsen rekommenderar själva fettsnål högkolhydratkost vid behandling av diabetes och den kost som har bäst effekt används bara om patienterna själva kräver det.

Ett stort myndighetssteg togs när de inte längre förbjuder den metod som har bäst effekt, men anmärkningsvärt att de i första hand rekommenderar den kost som gör diabetikerna allt sjukare, som leder in i ”naturalförloppet”. Logik och omsorg om patienternas bästa verkar saknas!

Slutsatsen är att myndighetschefen är ansvarig om det inte föreligger ett regeringsbeslut. Problemet är att detta ansvar mest existerar på pappret, det utkrävs inte.

Vårdens personal är skyldiga att informera om och medverka till att patienterna skall kunna välja bland behandlingsalternativ som uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men det struntar de i när det gäller diabetes och övervikt.

Istället för att med hjälp av LCHF stödja gravt överviktiga så att de skulle kunna gå ner i vikt utan biverkningar, så viktopereras på löpande band med fruktansvärda biverkningar, utan ett hållbart vetenskapligt stöd. Hur kan detta tillåtas ske?

Vården har visat att de inte själva kan reda ut sin ledningsproblematik och regeringen får inte bestämma. Ett moment 22? En lösning är att regeringen utser ledande tjänstemän som klarar jobbet och att stödja dem i deras gärning.

Myndigheter och vården bryter dagligen mot lagen när de inte informerar diabetiker och överviktiga om att alternativet lågkolhydratkost finns, men det föranleder ingen konsekvens. Uppenbarligen gäller inte ovanstående lagparagrafer alla, vilket är ytterligare ett lagbrott.

Livsmedelsverket far fram med osanningar som de inte vetenskapligt kan styrka, som t.ex. att animaliskt mättat fett orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och de svänger sig med påhittade siffror som om det vore sann vetenskap, som t.ex. att mättat fett bör understiga tio energiprocent.

Detta har de fått göra ostraffat under decennier och resultatet är katastrofalt. Diabetes har trefaldigats under tjugo år och övervikt/fetma har fördubblats, sedan SLV började propagera får fettsnål mat.

Det innebär att SLV ansvarar för att vi har fått en halv miljon fler diabetiker/prediabetiker och två miljoner fler överviktiga, som nu överbelastar sjukvården och belastar våra trygghetssystem. Förutom det lidande som medborgarna utsätts för i form sjukdom och övervikt, av sänkt livskvalité.

Utkrävs detta ansvar? Svar: NEJ. Desinformation åtgärdas inte ens.

Vi lever i en herrelös hierarki, därför rasar folkhälsan och vårdkostnaderna rusar.

Ett exempel på vad som händer när ledning saknas är att Livsmedelsverket (SLV) och Folkhälsoinstitutet (FHI) kan fortsätta med att förvärra folkhälsan, år ut och år in.

När koncerner och företag får problem som de inte själva mäktar med, anlitar de extern professionell hjälp, annars går de i konkurs.

Offentliga sektor kan däremot fungera hur dåligt som helst, de har sina intäkter garanterade via skattemedel och kunderna får helt enkelt köa upp. Detta kan fortgå ända tills systemet kraschar och vi börjar närma oss denna punkt inom sjukvården.

DAGS FÖR ANSVARIGA POLITIKER ATT TA BEFÄLET!

REGERINGEN MÅSTE AGERA OCH UTKRÄVA ANSVAR NU!

Team KOSTDEMOKRATI

Trädet som hotar naturen

 

Den stora tysta miljökatastrofen. Enorma arealer av regnskog huggs ner i Sydostasien, för odling av oljepalmer. Om tillfälligt höjd levnadsstandard är ett godtagbart skäl för miljöförstöring så är det bara att luta sig tillbaka, denna utveckling sker automatiskt.

Efterfrågan på ätbara oljor ökar och oljepalmen har av flera skäl blivit en eftertraktad gröda. Det är den mest produktiva oljeväxten i världen räknat i mängd olja per hektar, den ger sex gånger mer än raps. Samtidigt är den resurseffektiv och ger god avkastning per enhet i förhållande till behovet av exempelvis näringsämnen, vatten, pesticider och gödningsämnen.

Livsmedelsindustrin använder sig av palmolja i en stor mängd produkter där vegetabiliskt fett ingår. Eftersom palmoljan är fast och smälter först vid 37 grader C gör det den extra lämplig för margarintillverkning. Den är också ett billigt alternativ till kakaofett, vilket gjort den till en vanlig ingrediens i choklad. Kex, frukostflingor och glass är  andra produkter med palmolja.

Palmoljan processas bland annat till margarin som sedan säljs till hela västvärlden med den falska förespeglingen att det är nyttigare än smör.

Läs mer om margarin:

Livsmedelsverket rekommenderar industriellt processat lättmargarin och att lokalt producerat smör plockas bort som alternativ. Miljöaspekten, hälsoeffekten och ekonomin beaktas inte. Tjänstemännen gör som alla andra, som industrin bakom kulisserna bestämt.

Läs artikeln … SvD … Trädet som hotar naturen

Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom – kommentar

Medicine Doktor Dwight Lundell, världsberömd hjärtkirurg har talat ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom: Inflammationer. Läs mer…

Kommentar

Livsmedelsverkets kostrekommendationer verkar dubbelt.

För det första orsakar SLV:s tallriksmodell, en extremkost med upptill 60 E% kolhydrater, inflammationer.

För det andra utgörs kolhydrater främst av tomma kalorier, vilket innebär att kroppen får brist på näringsämnen, mineraler och vitaminer. Dessa behövs för att reparera kroppen och dess blodkärl.

Aortan expanderar och kontraherar cirka 100.000 gånger dygn, kärlet slits kraftigt och måste hela tiden restaureras. Ungefär som att trampa på en trädgårdsslang 100.000 gånger per dygn. Om det då saknas byggnadsmaterial och reparationsmaterial, då klarar kroppen inte av att förnya aortan, skador uppkommer som successivt förvärras.

Varje år inträffar i Sverige 30.000 hjärtinfarkter och 30.000 strokes, vår vanligaste dödsorsak. När någon som äter LCHF får en hjärtattack blir det stora löpsedlar, vilket måste innebära att det är ovanligt med hjärtinfarkter när man äter riktig mat.

Doktor Matthias Rath som också forskat inom området menar att hjärt- och kärlsjukdomar är helt onödiga och hans bok blev översatt till svenska november 2010. Läs mer…

Ett evolutionsmedicinskt perspektiv

Staffan Lindeberg, docent i allmänmedicin vid Institutionen för medicin i Lund, har skrivit boken ”Maten och folksjukdomarna”. Han menar att stroke är en ”modern sjukdom” som vi själva åsamkat oss, genom felaktig kost.

I sin doktorsavhandling studerade författaren folket på Kitava, Trobrianderna, Papua Nya Guinea och resultatet visade att hjärt-kärlsjukdom, diabetes och övervikt helt saknades där.

Vem drabbas?

Räcker det med blodprov? Kontroll av kolesterol och andra blodfetter, blodsocker osv. – och ett reglerat blodtryck, för att förebygga åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt?

Svar: Nej. 40‐60 %, dvs. ca hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt har inte riskfaktorer för hjärt‐kärlsjukdom, såsom höga blodfetter och högt blodtryck (Johns Hopkins White Papers, Coronary Heart Disease – 1998, m.fl. studier). De har normala värden på de olika blodprov som man tar (blodsocker, blodfetter m.m.), de röker inte och de äter normalt.

Fram till nu har man således inte kunnat hitta hälften av de människor som kommer att få hjärtinfarkt och/eller stroke. Ingen förvarning. I USA har man ibland kallat den symtomlösa tilltagande åderförkalkningen för ”The Silent Killer”, eller gjort liknelsen med en tickande bomb.

Därför kan en person som precis gjort en vanlig hälsoundersökning med normalt resultat, strax därefter ändå drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, som en blixt från klar himmel. Läs mer…

Det innebär att slanka, till synes friska medborgare, kan ha sargade blodkärl på grund av en felaktig kost och inte märka det förrän en hjärtinfarkt eller stroke är ett faktum.

För att ytterligare förstärka effekten ordineras 800.000 svenskar statiner som sänker kolesterolnivån på ett onaturligt sätt, vilket ytterligare försvårar för kroppen att reparera och restaurera det som skadas och slits. Biverkningar av statiner är betydande, medan nyttan är obefintlig till mycket liten. Det finns dock 29 miljarder skäl till att ordinera statiner (dollar per år). Läs mer…

Cancer

Livsmedelsverket tallriksmodell med extremt mycket kolhydrater gynnar också uppkomsten av cancer, den näst största dödsorsaken, som också kan betecknas om en ”silent killer” – en blixt från klar himmel.

Slutsatsen blir att Livsmedelsverket rekommenderar en kost som ökar risken för hjärtattacker, stroke, cancer och demens. Förutom att den ökar risken för diabetes och fetma.

Denna kost rekommenderar också de flesta läkare, sköterskor och dietister (även till diabetiker som absolut inte tål så mycket socker/kolhydrater). De tar rygg på SLV, för då menar de att de själva inte kan klandras (de flesta gör ju så).

Sedan nyckelhålsmärkningen infördes 1989 har diabetes trefaldigats och fetma fördubblats. Vi har fått ytterligare en halv miljon diabetiker och pre-diabetiker som ytterligare två miljoner överviktiga medborgare. Ett talande resultat.

Ändå för de hålla på – världen har blivit tokig!

Team KOSTDEMOKRATI

Cancer och stroke av rött kött och kolesterol?

.
Docent Ralf Sundberg avslöjar ännu en forskningsbluff.

Läs mer…

Ett pärlband av ”larmrapporter” baserade på värdelösa studier dyker nu upp för att försvara skräpmat och ”kolesterolmyten”. Industrin vill att vi skall fortsätta äta industriella kolhydrater, margariner, statiner och andra läkemedel.

Friska medborgare som äter riktig mat är deras värsta mardröm.

Ralf Sundberg är författare till ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” som alla borde läsa, en ögonöppnare som kan rädda ditt liv..

Bokbeskrivning här…

OBS! Ralf Sundbergs senaste bok ersätter och kompletterar ”Forskningsfusket” … klicka här

Kunskapslinjen kan bli verklighet först den dag kommunalråden ser sig som skolpolitiker.

.
PJ Anders Linders ledare i SvD idag har rubriken: Börja med att låta lärarna undervisa och han skriver bland annat:

”Svenska elever hamnar numera under genomsnittet när man lägger ihop de internationella jämförelserna. Det är några av många kärva besked i Dagens Samhälles temanummer om skolan (9/2012).”

”Men så här kan vi inte ha det. Utbildning och kunskaper får bara större betydelse för individens förmåga att klara sig i samhället och för samhällens förmåga att utvecklas.”

”Viktigt är att stärka ledarskapet i skolan och ge lärarna chans att koncentrera sig på sin huvuduppgift och utvecklas i yrket. Att helt slippa administration och diversearbete är en utopi, men undervisningen måste stå ohotad i centrum. Vägen dit? Skickligare skolledare måste möta tydligare krav från mer engagerade uppdragsgivare i förvaltning och politik. Skolan är inte bara viktig; den står för en mycket stor del av de kommunala budgetarna.

Kunskapslinjen kan bli verklighet först den dag kommunalråden ser sig som skolpolitiker.”

Källa: SvD

Kommentar:

Tveklöst är kvalité viktigare än kvantitet. Men vi skulle vilja komplettera med att rätt kost är A & O, något som idag förbises.

Tallriksmodellen som skolbarnen inskolas på från två års ålder ger först hyperaktiva barn när blodsockret snabbt stiger och sedan hungriga barn som har svår att koncentrera sig när blodsockret snabbt sjunker. De blir trötta. Allt inom några timmar. Många barn får också ont i magen av all spannmål.

Hur är barnens förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen under dessa förutsättningar och hur blir lärarnas arbetssituation? Om detta beaktas är det inte konstigt alls att studieresultaten faller och att det är mindre populärt att vara lärare.

Tallriksmodellen med extremt hög andel socker/kolhydrater ger också feta barn som knäcks redan i grundskolan, som börjar röka i tidig ålder för att kunna hantera aptiten. Den lägger också grunden till diabetes och det är idag inte ovanligt att gymnasieelever får åldersdiabetes (typ II). De runt 10 % som har ADHD-anlag blir ”hyoer-speedade” och får en dålig start i livet.

Grundskola och gymnasium

En grundskoleplats kostade förra året 88.300 kronor och en gymnasieplats kostade 95.900 kronor (en gymnasiesärskoleplats kostade 293.400 kr).

Den genomsnittliga kostnaden för råvaror till en skollunch är ca 9 kronor, men variationer finns alltifrån 6 kronor till 14 kronor. Med 180 dagar blir råvarukostnaden 1.620 kronor per år, vilket utgör knappt 1,8 % av kostnaderna.

Denna kostnad sparas på, utom när det gäller lättmjölk och lättmargarin som skall påtvingas skolbarnen, även om det blir dyrare och sämre ut alla aspekter.

Denna brist på helhetsperspektiv hotar skolan, näringslivet och hela samhället. Hur kan ansvariga kommunalråd acceptera detta övergrepp på kommuninnevånarna?

Totalt kostar grundskolan 78,6 miljarder och gymnasiet 37,2 miljarder kronor per år, totalt 116 miljarder kronor per år. En imponerande siffra.

Källor: Skolverket och Skolmatens vänner

.
Som att bygga en Ferraribil av högsta klass och sedan tanka den med utspädd billig spillolja. Sedan undrar man varför den presterar så dåligt och varför den går sönder stup i kvarten?

Vi lever i en galen värld där ledarna har så stora skygglappar att de har tappat orienteringen och helhetsperspektivet. Istället styr livmedelsindustrin, via SLV.

Även efter skolan hämmas medborgarnas kreativitet och produktivitet av att vi tankar ett bränsle som gör oss sjuka, tröga och tjocka (om vi följer Livsmedelsverkets kostråd). Det gör att vi kommer att få svårt att konkurrera om jobben på den globala jobbmarknaden.

Bristen på nyskapande när det gäller jobb är något som PJ Anders Linder träffsäkert beskrev i gårdagens ledare med rubriken ”Följ Parkinsons svenska lag”.

Han skriver:

”Det är en bred näringspolitik för bättre individ-, produktions- och företagsklimat som behövs: riktade åtgärder till dem som står långt från arbetsmarknaden men också politik som främjar entreprenörskap, investeringar och högproduktiv verksamhet. När det lyckas belönas man inte bara med fina tillväxttal utan också med ökat utbud av jobb.”

Men om nu även vuxna tankar ”tjockolja” så lär vi dock inte komma särskilt långt med tillväxten och jobben. Läs hela ledaren här…

En bra kost är en förutsättning för att framgångsrikt
kunna placera oss väl i racet om framtiden jobb

Sammanfattningsvis har kosten stor betydelse och då har vi inte råd med ett Livsmedelsverk som ger kostråd som gör oss trötta, tröga, feta och sjuka. Vi behöver vara friska, kreativa och alerta. Vi har ju ett race att placera oss väl i, där framtidens jobb och vårt välstånd utgör vinnarpokal.

Team KOSTDEMOKRATI

PS. Ett intressant urklipp ur ledaren;

Minns ni Parkinsons lag? I några få ord sammanfattar den år av byråkratisk erfarenhet: ”Arbete utvidgar sig så att det fyller den tid som är tillgänglig för att utföra det.” Om en avdelning får veckan på sig för en förstudie, tar det sju dagar för den att bli klar. Får samma avdelning en månad, tar uppgiften 30 dagar. Om det hela ska ske i september, vill säga. Är det oktober, går det åt 31.

C. Northcote Parkinson var egentligen marinhistoriker och skrev den lilla boken om sin lag efter att under lång tid ha umgåtts med den brittiska statsförvaltningen. Bland annat lade han märke till att kolonialdepartementet fick fler och fler tjänstemän i takt med att det blev färre och färre kolonier kvar att förvalta.

Boken blev en enorm succé och gav Parkinson en ny och oväntad karriär som skarpögd kritiker av svällande administration i offentlig sektor och storföretag. Hans andra lag sattes på pränt med den växande välfärdsstaten som fond och blev nästan lika välbekant som den första: ”Utgifterna stiger till inkomsternas nivå.”

Långt mindre känt är att Parkinson kom till Sverige för att tala vid en arbetsgivarkongress 1980, och att han då formulerade Parkinsons svenska lag:

”Sikta på välstånd, och du får sysselsättning. Sikta på sysselsättning, och du får allt annat än välstånd.”

[ Team KOSTDEMOKRATI siktar på välstånd ]

Är detta bedrägeri för stort även för ”CBS 60 minutes”?

De traditionella behandlingsmetoderna vid cancer har visar sig nästintill verkningslösa när det gäller att minska dödligheten, trots mycket stora satsningar på forskning, läkemedel, strålningsbehandling och kirurgi.

Det som är anmärkningsvärt är att alternativa verkningsfulla metoder (som inte kan patenteras) mörkas eller motarbetes. Vilket Dr Mercola, världens största hälsosajt, belyser nedan.

Cancer kan också förebyggas genom ett lågt och stabilt blodsocker, genom att undvika höga insulinnivåer, vilket uppnås genom att ersätta Livsmedelsverkets tallriksmodell med lågkolhydratkost. Vidare bör D3-vitamintillskott intas under den mörka årstiden.

Läs artikeln här … Is This Fraud Too Big Even For 60 Minutes?Googleöversatt

Kommentar:

En stor del av kost- och läkemedelsindustrin baseras på just forskningsfusk. Docent Ralf Sundberg beskriver i sin bok ”Forskningsfusket” om hur omfattande detta fusk är och hur det blivit så, en bok alla medborgare borde läsa, för sin egen skull.

Bokbeskrivning här…

Max 10 energiprocent mättat fett

Den militanta vegetarian som Mats Wiman nämner, Nick Mottern, styr fortfarande Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter.

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Häpnadsväckande!

Dåtidens forskare protesterade, men politikerna hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut.

Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett. T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt – Radikal förändring av WHO:s syn på fett.

Denna siffra, 10 E% mättat fett, är fortfarande lag på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Därför skall skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Ganska fantastiskt att detta kan ske år 2012.

Fettbluffen

Fettbluffen etablerades på 50-talet, genom ett forskningsfusk Se en informativ och underhållande kortfilm nedan.

Kost- och läkemedelsindustrins främsta uppgift är att tjäna pengar, inget konstigt med det. Det bör man vara medveten om.

Konsumentens uppgift är att ta ansvar för sitt eget liv, att styra kost- och läkemedelsindustrin genom att efterfråga hälsosamma och bra tjänster och produkter.

Det som är anmärkningsvärt är att myndigheter och att vårdens personal dansar med utan att reflektera. De verkar varken se, höra eller vilja tala om verkligheten.

Team KOSTDEMOKRATI

Bluffen om vaccin

.
Svenska Dagbladet bekräftar bluffen om svininfluensan … Läs mer…

Många intressanta och läsvärda inlägg för den som vill skaffa sig en egen uppfattning,

Bo Zackrisson är medicinjournalist och skriver om hälsans vänner och fiender samt gör nedslag i den politiska debatten. Han är redaktör för LCHF-magasinet och 2000-Talets Vetenskap och var tidigare under tio år chefredaktör för Tidskriften Medikament.