Sanningsenliga GMO-forskare får sparken och förföljs

.

VISSTE DU ATT SERIÖSA FORSKARE

.
ζ

Visste du detta om GMO …

Visste du (?) att GMO-livsmedel enligt studier orsakar lägre tillväxt, mindre lever, hjärta och hjärna och ett svagt immunsystem.

Poison-Sign2-sVisste du (?) att cancertumörerna kom efter 4-7 månader. Hanarna i försöksgrupperna fick fyrfalt fler av tumörerna och två till tre gånger fler av honorna dog.

GMO orsakade brösttumörer, nedsatt hypofys, ändrad hormonbalans, blodstockning i lever och vävnadsdöd.

Visste du (?) att  man i en studie 2013 fann man en rad cancersjukdomar, missbildad livmoder, tarmproblem, inflammationer, blödningar. Eftersom människans mage är mycket lik kan man undra hur vi påverkas av kött och mejerier från djur födda med GMO-foder.

Visste du (?) att det är förbjudet att testa GMO längre än tre månader (därefter utbryter ju alla sjukdomar). Denna regel har GMO-industrin hittat på och tydligen kan myndighetstjänstemän köpas eller styras på annat sätt (bland annat är de flesta rädda för att förlora sitt jobb, om de inte följer order från högre ort). Hur kan ansvariga högre tjänstemän annars acceptera detta vansinne?

De vägrar att testa GMO för de vet redan resultatet och att det vore spiken i kistan för hela GMO-industrin – ett gigantiskt svindleri för att kunna ta makten över vår mat och vår hälsa.

Visste du (?) att industrin håller på att lobba in GMO i EU (t.ex. via handelsavtalet TTIP med USA) och därefter äger och kontroller en handfull privata företag vår mat? Ska vi stillasittande acceptera detta vansinne som med full kraft drabbar oss och våra barn.

Visste du (?) att seriösa forskare och läkare som sanningsenligt forskar på GMO oftast blir avskedade och förföljda, speciellt när de gjort ett bra jobb och har rätt (för om deras forskningsresultat kom till allmän kännedom så skulle ju folket sky GMO som pesten). Nedan tre exempel på detta.

Snabbguide för dig som ännu inte gjort din GMO-läxa … PM

ζ
.

Den multinationella GMO- och livsmedelsindustrin,

– organiserad brottslighet med styrka att ockupera och styra länder

Nedan ett utdrag ur en artikel du bör läsa noggrant


Industrifinansierad forskning hittar inga problem, men…

Arpad Pusztai
BBC 1999: Scientists highlight hazards of GM food (klicka på bilden)

Den företagssponsrade forskningen visade inga hälsoeffekter av GMO.

Árpád Pusztai blev därför chockad när han fick de första resultaten från sin oberoende studie bekostad av skotska staten. Efter 110 dagar hade råttorna som fått genmodifierad potatis betydligt lägre storlek, mindre lever, hjärta och hjärna och ett svagt immunsystem.

Han presenterade dem 1998 i ett TV-program. Han fick beröm från sin chef och forskningsinstitutet gjorde ett positivt pressmeddelande. Inom två dygn fick han dock sparken, hans dokument låstes in och forskningsgruppen upplöstes.

Andra forskare satte igång misskreditering av honom. Royal Society, den brittiska vetenskapsakademin inrättade en vederläggningsenhet. Hans chef hade fått telefonsamtal hade fått telefonsamtal från Blair och Blair från Clinton.

[det var av yttersta vikt att detta inte kom till allmänhetens kännedom – för då skulle de ju sky GMO som pesten]

.
ζ
.

Nästa forskare: Gilles-Eric Séralini

Foton: Gmoseralini.org (klicka på bilden ovan)

Gilles-Eric Séralini publicerade 2012 en uppföljning av Monsantos studie som låg bakom förordet för GMO från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA, väl infiltrerat av GMO-anhängare), men i stället för 90 dagar som tidigare följde man råttorna i 200 dagar.

Tumörerna kom efter 4-7 månader. Hanarna i försöksgrupperna fick fyrfalt fler av dem. 2-3 gånger fler av honorna dog. Brösttumörer, nedsatt hypofys, ändrad hormonbalans, blodstockning i lever och vävnadsdöd.

EFSA (European Food Safety Authority) – ledd av svensken Per Bergman grep till förtal av Séralini. Man påstod att den vetenskapliga kvalitén var låg, men det fanns inget behov av en ny studie (?!?). EU:s vetenskaplige chefsrådgivare förklarade att det fanns inget underbyggt fall av ohälsa hos djur eller människa (?!?). Vilket trams från en högt uppsatt makthavare.

Hur tänker Dr Per Bergman? Han kanske bara vill behålla sitt välbetalda jobb?

Per Bergman - m
Dr Per Bergman

.
ζ
.

Ännu en forskare: Judy Curman

Judy Curman ledde en utfodringsstudie organiserad av grisbönder i USA som sträckte sig över fem månader tills grisarna gick till slakt. Tidigare hade man sett minskad dräktighet och fler missfall.

I rapporten nu 2013 fann man en rad cancersjukdomar, missbildad livmoder, tarmproblem, inflammationer, blödningar. Eftersom människans mage är mycket lik kan man undra hur vi påverkas av kött från djur födda med GMO-foder.

ζ
.

Bestämmelser om livsmedelssäkerhet avvecklades

Under Carter kunde bestämmelser om hälsa och livsmedelssäkerhet avvecklas. Glömt var striderna i början på 1900-talet för att förbjuda vertikal integration av företag som skapat stora monopol. Nu började ett samgående mellan agroindustrins alla led.

grisar-cafoFamiljejordbrukarnas avkastning på eget kapital sjönk från tio procent till två medan livsmedelssektorns avkastning ökade från 13 till 23 procent. På tio år minskade antalet amerikanska jordbrukare med 300 000.

Tusentals djur föstes samman i cafo-anläggningar, concentrated animal feeding operation. En tiondel av dem dör. Grisarna kunde bara stå upp och såg aldrig dagsljus.

Djurfabrikerna blev största källan till vattenförorening, nitrathalterna steg, fisk dog, människor blev sjuka och bakterierna frodades. För att komma tillrätta med bakterierna ökade mängden antibiotika 80 gånger. De antibiotikaresistenta bakterier som skapas främst genom djurfabrikerna ger enligt Dr Mercola 23.000 döda i USA (i Sverige skulle det motsvara 700 dödsfall om året).

Här kan sägas att blir frihandelsavtalet TTIP av mellan Europa och USA av blir det den uppfödning vi får finna oss också här. Den amerikanske förhandlaren är Monsanto-man. Extra grymt är det insulinliknande tillväxthormonet till korna för att få mycket mjölk. Deras liv blev två år kortare. De fick juver- och klövinfektioner och måste få mycket antibiotika. Hormonet kopplas till cancer.

Dessa djur föds upp med genmodifierad soja och majs. Genmodifierade växter blev fortsättningen efter hybridsorterna från agroinudstrin för att försöka skapa monopol.

 • Se videon och läs hela artikeln och reflekteraNEWSVOICE

Har du någonsin sett prov på större galenskap (?) och det är tänkt att du och dina barn ska står för notan!

Ett PM för dig som ännu inte vet vad GMO är för något …. PM

.
ζ

Kommentar

Per Bergman (EFSA)
Per Bergman (EFSA)

Svensken Per Bergman vill mörka tydliga forskningsresultat och stoppa vidare forskning trots att den forskning som finns visar på katastrofala konsekvenser. Han vill uppenbarligen utsätta medborgare inom EU för enorma risker med ett onödigt lidande och med sannolik massdöd som följd och bör därför sättas upp på terroristlistan.

En oberoende kommission måste tillsättas för att granska EFSA och dess tjänstemän så att inte fler är köpta av särintressen (eller bara saknar kompetens).

Det ena landet efter det andra kastar nu ut GMO efter att ha sett skadeverkningarna och att i detta läge tillåta GMO inom EU är ju vanvett och det är viktigt att vi nu talar om detta för våra politiker (och de som inte förstår får rött kort på den politiska arenan i nästa val).

Självklart kan vi inte rösta på politiker som är lata, enormt korkade eller som är köpta. Detta gör att de flesta etablerade partier i Sverige är diskvalificerade i nästa val. Alltfler medborgare börjar inse detta.

Här finns ett uppdämt behov av nya sunda partier med kompetenta och icke-korrupta politiker som baserar sina beslut på sunt förnuft i medborgarnas intresse.
.

david suzuki -gmo

 ζ

APPENDIX

Missa inte filmen som visar vad som händer när råttor äter den genmanipulerade majs, som resulterade i cancer, organsvikt och förtidig död – rena slakten. Det är klart att detta inte är något som får komma till allmänhetens kännedom. Då skulle ju ingen vilja äta GMO (ens om det vore gratis), och inte heller skulle vi mata djuren med GMO (det vore ju djurmisshandel, och köttet och mejerivaror skulle bli svårt att sälja).

Man så länge konsumenterna hålls okunniga, så kan GMO säljas som livsmedel.
.

GMO, Globalt Alarm

Publicerades den 19 september 2012

Franska forskare studerade i hemlighet hur råttor som äter GMO under två år påverkas. 200 råttor som utfodrats med genetiskt modifierad majs (samma majs som amerikaner äter). Resultatet var groteska cancertumörer redan efter fyra månader, allvarliga organskador och förtidig död … rena slakten bara genom att äta GMO.

Det förklarar varför Monsanto bara tillåter studier som varar max tre månader (varefter djuren dödas), så att allvarlig sjukdom inte hinner utvecklas. Försöken ska också designas av GMO-industrin. Ett utstuderat ”rävspel” för att folket inte ska få veta något.

ζ

Petition

Petition riktad till Riksdags/EU-Politiker i Sverige, till samtliga partier (riksdagsinformation@riksdagen.se)

petition.
Låt Sverige bli en GMO fri zon och stå upp för ett hållbart giftfritt Sverige.

Till samtliga politiker i Sveriges riksdag och regering inklusive svenska EU politiker.

Vi kräver ett förbud mot genmodifierade grödor i Sverige!

På grund av stor oro kring genmodifierade grödor och dess kort och långsiktiga effekter på både miljö och hälsa så vill vi genast stoppa genmodifierade grödor i Sverige, både som import för att sedan säljas i butiker eller som djurfoder och i försöksodlingar eller kommersiell odling.

Försiktighetsprincipen säger: Där det finns ett hot om skador på biologisk mångfald eller oåterkallelig skada på mänsklig hälsa och ekosystem, saknad av fullständig vetenskaplig säkerhet av ett hot,skall inte användas som en anledning till att senarelägga mätningar för att förebygga hotet.( Rio declarationen, och conventionen om biologisk mångfald, UNCED 1992)

Försiktighetsprincipen innebär att om osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt. Den innebär även att en verksamhetsutövare ska välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden kan innebära skada för människors hälsa eller miljön.

Kunskapsbrist ska inte kunna användas som ett skäl för att inte använda sig av kostnadseffektiva skyddsåtgärder.  Miljöbalken:

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

Det finns tillräckliga vetenskapliga studier i dagsläget för att förbjuda all vidare produktion, export/ import av genetiskt modifierade grödor och produkter.

Läs mer …. PETITION

vote-nej-till-GMO

SÅKLART

3 svar på ”Sanningsenliga GMO-forskare får sparken och förföljs”

 1. Skottland förbjuder odling av GMO-grödor

  Skottland gick den 9:e augusti 2015 ut med att odling av GMO-grödor i landet kommer att förbjudas. Detta för att försvara bilden av Skottlands natur som ”ren och grön” samt p.g.a. bristen på bevis av att skotska konsumenter vill ha genmodifierade produkter. Det visar att konsumenter har stor makt.

  – Scotland To Ban GMO Crops From Being Grownklicka här

  – Googleöversatt … klicka här

 2. GMO är INTE traditionell växtförädling

  Skillnaden stavas nytt DNA genom teknisk målstyrning. Nödvändigt att förstå för att debatten ska bli saklig. Och för att vi konsumenter ska begripa vad som står på spel. Annars blir det fortsatt fritt fram för GMO-frönas producenter att gömma sig bakom mångtusenåriga erfarenheter av växtförädling. I syfte att ta kontroll över den globala livsmedelsindustrin.

  – Läs mer … NEWSVOICE

  – – –

  Kommentar

  Syftet med att GMO är att ta kontrollen över världens livsmedelsproduktion och att på köpet tjäna STORA pengar. Genom att styra livsmedelsproduktionen styr man hela länder, så det finns också ett maktperspektiv med i bilden.

  Hotet mot livet – Den Genetiska Manipulationens Dolda Agendaklicka här

  För producenter, konsumenter och samhället i övrigt finns inga fördelar alls, bara elände. Även djur och växter far illa av GMO som sannolikt är vår tids största farsot. Hur blir man kvitt manipulerade gener som blandat sig med naturliga i djur, människor och växter?

Kommentera