NAMNINSAMLING FÖR ERIK ENBY OCH TULLIO SIMONCINI

.

skriv-på-för

ζ

erik-tullio-namninsamling

Namninsamling för Erik Enby och Tullio Simoncini

Den 1 april 2014 blev Erik Enby och Tullio Simoncini utsatta för vad vi anser grovt förtal i Sveriges Radios program Kropp & Själ. Bl.a. utdelades hot om fängelse vilket bl.a. ledde till att Tullio på inrådan av sin advokat inte kom till Sverige för att personligen närvara vid sin föreläsningsturné om hans forskning om cancer och svamp (föreläsningarna kunde dock hållas via Skype och blev mycket uppskattade).

Tycker du att media har rätt att skrämma bort alternativmedicinska forskare på detta sätt och bedriva en allt intensivare häxjakt på alternativa terapeuter?

Din underskrift på Föreningen SARAs / 2000-Talets Vetenskaps namninsamlingar för Erik och Tullio kan bidra till att Erik återfår sin läkarlegitimation samt att de får upprättelse genom en polisanmälan mot ansvariga för detta förtal.

Vi har redan fått in över 600 namnunderskrifter i pappersform under Tullios och Eriks föreläsningsturné. Om du inte kunde närvara vid denna kan du istället lämna din underskrift på nätet på gopetition.comskriva-w

Sprid gärna dessa länkar och dela detta Facebook-inlägg till alla du tror är intresserade!

(Om du var med på föreläsningsturnén och fyllde i namninsamlingen behöver du alltså inte skriva på dessa namninsamlingar igen)

ζ

APPENDIX

 Vad gäller det? Två informativa intervjuer på 4½ respektive 16 minuter.

ζ

Legitimationen sitter löst om man hotar
läkemedelsindustrins monopol på cancer

..
Läkarlegitimationen kan dras in om man
är olydig och följer sin inre kompass, om
man tänker själv utanför givna ramar.

strypkoppelDetta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare,
där karriären lätt kan strypas och där man kan bli
berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare.

Erik-Enby

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2003 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder. Det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering. Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys behandling vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet).

Man bortsåg helt ifrån han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån. Domslutet var utstakat från början.

Detta innebär i klartext att våra rättsskipande myndigheter är kapade – vilket är självfallet är synnerligen allvarligt och oacceptabelt i vår demokrati.

De övriga tolv inblandade i behandlingen hade agerat efter vedertagen praxis och gick således fria, enligt denna oskrivna lag. Vad utmärkte då doktor Erik Enby bland alla dessa specialister, varav ledande cancerläkare?

blodkropparJo, doktor Erik Enby behandlar blodet och infektioner med naturliga vitaminer, mineraler och antioxidanter, vilket också hade behandlar blodklumpning och svampväxt (och cancer). Detta helt utan patenterade cancerläkemedel och utan biverkningar. Istället för att slå ut patienternas immunförsvar, stärker han det, vilket också minskar risken för att cancern ska komma tillbaka.

ζ

Doktor Erik Enbys ”brott”

Doktor Erik Enbys ”brott” var två konsultationer (med två veckors mellanrum) och att han ordinerade korallmineraler som löste upp kvinnans klumpade blod (som klart framgick under mikroskop) och att han ordinerade naturliga medel mot infektionen i blodet.

Att kvinnan avled av cancer (som varannan cancerpatient gör), är knappast något som bör ligger någon av dessa 13 läkare och terapeuter till last, allra minst doktor Erik Enby som ju faktiskt gjorde en positiv insats genom att lösa upp blodets klumpning och genom att behandla infektionen (och kanske hade utgången varit en annan om denna behandling satts in mycket  tidigare?).Themis_Justice

Om detta är rättsväsendets likare för att dra in en läkares legitimation och om det ska råda likhet inför lagen, så lär vi snart inte ha några legitimerade läkare kvar.

Han hade också forskat på blodet inom förbjudet område och funnit ett tydligt samband mellan infektioner, svampväxt och cancer. Han visade att en bröstcancertumör i ett fall var en sporsäcksvamp (!).

Denna forskning var dock ett grovt övertramp långt utanför givna tillåtna ramar och straffet blev indragen läkarlegitimation. Hur skulle det se ut om detta spred sig och om nästa storsäljare – cancermediciner – skulle droppa?

Kvinnan sökte aktivt alternativ hjälp och doktor Erik Enby bidrag var ofarliga, men mycket effektiva kosttillskott, som bland annat upphäver klumpning av blodet (som sker vid infektion, och även vid cancer). Och med hjälp av korrekt dosering av vitaminer, mineraler och antioxidanter stärks kroppens immunförsvar och tillväxten av svampar och andra mikrober avstannar, ofta tillräckligt för att kroppen ska hinna rensa ut dem. Även cancertumörer påverkas och kan helt försvinna.

Det är inget ovanligt att cancerpatienter dör trots behandling, det gör i snitt 68 svenskar per dag, varannan cancerpatient. Ingen kan bota alla, inte ens Tullio Simoncini eller Erik Enby, men mycket pekar på att de kan hjälpa betydligt fler än vår skattefinansierade vård. Och detta är sant tills vården har motbevisat det. Att prova och utvärdera är som sagt billigt, enkelt och det går snabbt. Det kallas att forska.

tystnad-svGenom att beröva läkare deras läkarlegitimation försöker man tysta röster som hotar ”business as usual”, läkare som är nyfikna, som tänker själva och som arbetar med patienternas bästa framför ögonen.

Därefter framförs denna av-legitimering i alla möjliga och omöjliga sammanhang, för att stryka under att vederbörande inte längre är trovärdig och att man således ej bör lyssna på vederbörande (som ju är en ”brottsling”). Och de flesta vanliga medborgare går på det och förfasas över ”bluffdoktorer”. Medborgarna blir dubbelt lurade.

StrålbehandlingOch visst har de brutit mot en oskriven lag, de har satt sann vetenskap och patienternas bästa framför läkemedelsindustrins intressen. Hur skulle det se ut om det synsättet började sprida sig?

Det finns inga kliniska vetenskapliga studier på att de operationer, cellgifter och den strålning som vården tillämpar – tvärtom har Socialstyrelsen i sina rapporter konstaterat att de endast har en försumbar effekt på dödligheten i cancer. De hindrar dock inte att vården fortsätter att göra det som de brukar göra, då det är mycket lönsamt för cancerindustrin.

Här är tvärtom mest lönsamt – Ju sämre resultat de presterar, ju fler med cancer, ju större forskningsanslag och ju större förtjänst på ökad försäljning av mediciner, direkt eller mot biverkningar. Medlöpare belönas med frikostiga forskningsanslag.

Nu kommer mer studier på att cytostatika (och strålning) ÖKAR risken för fortsatt cancer … Kemoterapi ger mer cancer

ζ

Lydig?

Vill vi ha lydiga läkare som sätter läkemedelsindustrin framför patienternas bästa? Även när de vet bättre?

Om inte så måste vi agera.

Börja med att skriva på uppropet ovan mot detta rättsövergrepp!

ansvarSedan måste vi kräva att ansvariga myndighetstjänstemän träder fram och på ett sakligt och opartiskt sätt förklarar sig. Att beröva en läkare sin legitimation är ett allvarlig ingrepp som måste vara grundad på ett rättssäkert sätt. Här är respektive tjänsteman ytterst ansvarig för att detta sker på ett korrekt sätt enligt lagens bokstav.  Här finns inget utrymme för inkompetens, partiskhet eller uttalat oansvarigt och godtyckligt beslutsfattande. .

lydig

6 svar på ”NAMNINSAMLING FÖR ERIK ENBY OCH TULLIO SIMONCINI”

 1. BROTTSRUBRICERING: FALSK TILLVITELSE OCH TJÄNSTEFEL

  Webredaktör Föreningen Sara.

  Vi har redan bevisat brotten som har begåtts av myndighetsutövarna och av dem som medverkade i radioprogrammet. Socialdepartementets svar på vår brevväxling har givit oss ett fullständigt stöd för analysen av den brottslighet som begicks på myndigheten IVO och i SR:s radioprogram. Upp till sex år i fängelse är straffet för sådana brott.

  FÖLJANDE SADES I PROGRAMMET

  Journalisten: Det finns en man Erik Enby. När vi ringer till Erik Enby berättar vi att vi är svårt sjuka i cancer för att se om han fortfarande erbjuder behandling till svårt sjuka cancerpatienter, något som är förbjudet enligt lag.

  Journalisten: Erik Enby är alltså beredd att behandla en svårt sjuk patient, något som är förbjudet enligt lag.

  Anders Alexandersson (AA), jurist på IVO sa i radioprogrammet:

  AA: De så kallade kvacksalverireglerna och de reglerar just att det bara är hälso- och sjukvårdspersonal som får undersöka och behandla yrkesmässigt personer när det gäller cancer.

  Journalisten: Att han erbjuder sig att ta emot är ett brott mot det?

  AA: Ja, helt klart så länge han inte gör det inom en vårdgivares organisation är det helt klart ett brott.

  AA: Vi kommer ju att göra vad vi är tvungna att göra i det här läget och fullfölja med en anmälan. Jag kan inte se något annat. Inslaget var så tydligt och klart att han faktiskt erbjuder en cancersjuk patient vård och behandling.

  Journalisten:
  Så du kommer att göra en anmälan?

  AA: Ja det kan jag säkert säga.

  IVO:S FORTSATTA BROTT MOT ERIK ENBY:

  IVO har anmält Erik Enby till åtal. För att kunna göra en sådan anmälan måste IVO ha kännedom om att den som de anmäler redan har begått brott.

  Enligt svensk lagstiftning är det inte alls brottsligt att undersöka patienter för deras cancersjukdomar. Inte heller är det brottsligt att behandla dem för annat än cancer. Erik Enby undersöker blodet hos patienter och behandlar dem om han finner infektioner i deras blod.

  Trots detta så har IVO anmält Erik Enby till åtal. IVO har ingen laglig grund för sin anmälan utan myndighetens anmälan utgör en så kallad falsk tillvitelse, vilket i sig är brottsligt, liksom det tjänstefel som en sådan ogrundad anmälan utgör. För grovt tjänstefel är straffet fängelse i upp till sex år.

  IVO har i sin anmälan påstått att det genom radioprogrammet Kropp o själ, som sändes i Sveriges Radio den 1 april 2014, finns anledning att anta att Erik Enby undersöker eller behandlar cancer. IVO har således ingen kännedom om att något brott redan skulle ha begåtts.

  Att undersöka cancer är inte brottsligt, men IVO:s tjänstemän tycks tydligen tro att det skulle vara det och de agerar utifrån det trots att Socialdepartementet klart och tydligt har svarat att det endast är behandling av cancer mot betalning, som enligt gällande lagstiftning är förbjudet för alla utom legitimerad sjukvårdspersonal.

  Förtydligande kring IVO’s förtal finns nu på denna adress: http://www.2000tv.se/artiklar/2014/140512-IVOs_fortal.pdf

Kommentera