Hjärt- & Lungfonden är emot oberoende forskning!

Hjärt- och Lungfonden valde att vårda sitt varumärke när de dumpade Becel *)

Men denna gång väljer de pengarnas väg!

Not *) Dessa sponsormiljoner har istället 1,6 och 2,6 miljoners klubben lagt beslag på.

Ersättning för att få Sveriges kvinnor att äta Becel (allt går tydligen att köpa för pengar). De borde läsa på innan de säljer ut sitt varumärke – sin själ – sitt förtroendekapital – sina medlemmars hälsa.

Förtroendekapital är som korthus, det är mödosamt att bygga upp – men kan raseras på ett ögonblick.

Vilket klipp för Becel! En förtroendeingivande kanal ut mot Sveriges alla kvinnor.

Läs Chalmersrapporten … Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta.

Becel innehåller vegetabiliskt omega-3 som vi knappt kan tillgodogöra oss (bara ett par procent) och omega-6 som är inflammationsfrämjande för att vi äter för mycket av det.

Becel innehåller höga halter av polycykliska aromatiska kolväten  (PAH) som är cancerframkallande. Och att med hjälp av växtsteroler sänka kolesterolnivån är att riskera hälsan och för kvinnor finns det inga studier som kan påvisa några positiva effekter alls – bara allvarliga biverkningar. Becel pro-activ: kemiskt och dyrt.

Insikt fick Hjärt- och Lungfonden att dumpa Becel, vilket de skall ha all heder och ära för. De gjorde det trots att det kostade dem sponsring värt ett okänt antal miljoner kronor.

Även kocklandslaget har dumpat Becel. … ”Alla vet ju att kockar steker i smör.”

♣ ♣ ♣

Lars Bern. Disputerad vid Chalmers och erfarenhet som ledamot i Cancerfonden
och Cancerfondens forskningsnämnd och huvudman i Hjärt- och Lungfonden.
Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin.

Hjärt- och Lungfonden borde satsa på oberoende forskning om sambandet mellan kost och hälsa, motionerade Lars Bern – FICK AVSLAG!

Blogginlägg på Dr Annika Dahlqvists blogg:

I våras inlämnades en motion, av Lars Bern, till Hjärt- och Lungfondens Huvudmannamöte om att fonden borde satsa på oberoende forskning om sambandet mellan kost och hälsa. Forskningsrådet yrkade avslag på motionen med argumentet att detta skulle skada Fondens anseende. Fondstyrelsen avstyrkte motionen, och Huvudmannamötet avslog den.

Ingen i Forskningsrådet är oberoende forskare.

Hjärt- & Lungfonden går alltså i industrins ledband. Vi skänker pengar till forskning på hjärt- och lunghälsa, och det är Big Farma och Big Food som bestämmer vart pengarna ska gå. De bestämmer naturligtvis ingenting som riskerar att gå deras intressen emot.

Här är yttrandet från Hjärt-lungfondens styrelse på Lars Berns motion:

“Styrelsens yttrande med anledning av en framställning till huvudmannamötet den 3 maj 2012 från ledamoten Lars Bern om oberoende kostforskning.

Lars Bern har i en framställning till huvudmannamötet föreslagit att Hjärt-Lungfonden ska genomföra en rad satsningar på ”Oberoende kostforskning”. Med anledning av framställningen vill styrelsen, på förslag av forskningsrådets ordförande, Jan Nilsson och vice ordförande Kjell Larsson, framföra följande.

Det pågår i dag flera stora studier av sambandet mellan kost och hjärtkärlsjukdom såväl i Sverige som utomlands. Under senare år har flera stora studier som både stödjer och ifrågasätter gällande kostråd publicerats. Att resultaten av dessa studier inte varit entydiga kan till viss del förklaras av metodologiska svårigheter att erhålla säkra data när det gäller kostanamnes. Resultaten av publicerad och pågående forskning utvärderas kontinuerligt av internationella organisationer som European Society of Cardiology och American Heart Association. Dessa ger expertråd som ligger till grund för de kostrekommendationer som utarbetas av nationella myndigheter. Vi ser inga skäl till att ifrågasätta att detta arbete inte bedrivs med kritiskt ifrågasättande och professionalism. Vi ser mot denna bakgrund inte heller något behov från fondens sida att genomföra ytterligare riktade satsningar inom området.

Ett strategiskt arbete för att besluta om vilka forskningsområden som ska prioriteras av fonden pågår kontinuerligt i forskningsrådet och i dess forskningsstrategiska arbetsgrupp. Detta arbete baseras på en sammanvägning av vetenskaplig utveckling inom olika forskningsområden och behov inom hälso- och sjukvården.. Om den aktuella framställningen bifalls skulle det vara ett anmärkningsvärt avsteg från denna princip.

I den aktuella framställningen görs förslag om områden som ska prioriteras av fonden, former för hur detta ska ske samt direktiv om vilka forskare som ska ges möjlighet att ta del av forskningssatsningen liksom vilka forskare som inte bör involveras. Det är vår bedömning att förslaget riskerar att allvarligt skada förtroendet för Hjärt- Lungfonden både inom forskarvärlden och inom samhället i stort.”

Jenny Norelius, Hjärt- & Lungfonden,
skrev ett svar på Dr Annika Dahlqvists blogg:

”Hej Annika!

Jag läste just ditt blogginlägg och vill förtydliga att det är Hjärt-Lungfondens signum att stödja just oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige. Förra året kunde vi dela ut hela 167 miljoner kronor, tack vare generösa gåvor från svenska folket.

Alla forskare är välkomna att lämna in forskningsansökningar till oss. Ansökningarna bedöms av vårt Forskningsråd, bland annat utifrån möjligheterna att forskningen snabbt kan komma patienterna till godo.

Forskning om sambandet mellan kost och hälsa är viktig och konkurrerar på samma villkor som övrig forskning om forskningsmedel. Problemet är att det saknas pengar – i dagsläget kan vi bara bevilja 15 procent av alla ansökningar. Vi arbetar därför ständigt för att samla i mer pengar och kunna stötta fler lovande projekt.

Det finns inget befog för påståendet att Hjärt-Lungfonden skulle gå i industrins ledband. Vi stödjer oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige och det är vi stolta över!

Hälsningar

Jenny Norelius
Hjärt-Lungfonden”

Lars Berns svar till Jenny Norelius:

Hej Jenny,

Jag har fått ditt mejl som du sänt till Annika Dahlqvist maa skriverier om Hjärt-Lungfonden på hennes blogg.

Jag vill klargöra en sak.

I styrelsens och forskningsrådets yttrande över min motion angående industrioberoende kostforskning skriver man att:

”Det är vår bedömning att förslaget riskerar att allvarligt skada förtroendet för Hjärt-Lungfonden både inom forskarvärlden och inom samhället i stort.”

Eftersom de enda som kan ha några invändningar mot mitt förslag är just industriintressen och de forskare som har ett nära samarbete med industrin så säger faktiskt yttrandet just det du förnekar rörande fondens oberoende.

Det är nog ingen tvekan om att en insamlingskampanj för att få in pengar till en helt industrioberoende kostforskning skulle öka allmänhetens förtroende alldeles avsevärt och det skulle säkert även förbättra insamlingsresultatet. Min motion kom faktiskt till som en reaktion på att ni själva ville ha huvudmännens hjälp med att förbättra insamlingen.

Jag beklagar djupt att fonden blivit så insnärjd i de ekonomiska intressen som styr läkemedels- och livsmedelsbranschen och som skadar folkhälsan. Med tanke på den folkliga revolution som nu sker på kostområdet är detta ytterst bekymmersamt för Hjärt-Lungfondens framtid. Nu om någonsin skulle vi behöva den här oberoende forskningen och då vill inte fonden.

Jag skulle vilja veta om det finns någon inom forskningsrådet som står helt fri från bias när det gäller läkemedels- eller livsmedelsindustrin? I så fall vem?

MVH

Lars Bern
Huvudman

Källa : Dr Annika Dahlqvists blogg

APPENDIX

Här är Lars Berns motion till Hjärt-Lungfondens Huvudmannamöte:

.
Oberoende kostforskning.

Motion inlämnad av Lars Bern till Hjärt-Lungfondens huvudmannamöte 2012.

Det finns ett starkt samband mellan vår hälsa och vår kost. Ändå är detta område bristfälligt beforskat. Det har lett till en ökande osäkerhet rörande vad som är bra och inte bra att äta.

Trots det bräckliga vetenskapliga underlaget har västvärldens forskare, dietister och myndigheter i decennier lämnat tvärsäkra kostråd baserade på Ancel Keys forskning, en forskning som senare helt underkänts som manipulerad. Desto mer människor följt råden ju sjukare har de blivit. Det går t.ex. att se ett samband mellan fetmaepidemin i USA och propagandan mot naturligt mättat fett från mjölkprodukter och andra animalier.

För några år sedan misstänkte Sundsvallsläkaren Annika Dahlqvist att det var något som var fel med de officiella kostråden. När hennes diabetespatienter följde dietisternas och Livsmedelsverkets råd blev de sjukare.

Hon misstänkte att orsaken var att den kolhydratrika kost som anbefalldes drev upp blodsockret till farligt förhöjda nivåer.

Hon tillrådde istället en kostomläggning som innebar att man minskade på kolhydratrik mat och istället såg till att bli mätt på naturligt fet mat såsom olika animalier och mejeriprodukter.

Dahlqvists patienter blev mycket friskare. De gick ner i vikt, blodtrycket sjönk, deras blodsocker blev normalt och de kunde sätta ut en rad mediciner. Hon fick snabbt stöd från andra läkare som gjort liknande observationer och det folkliga fettupproret var ett faktum.

En rad framstående forskare som framlidne professorn Lars Werkö [1], docent Uffe Ravnskov [2] och docent Ralf Sundberg [3] m.fl. har i olika sammanhang starkt ifrågasatt evidensen bakom larmen om det mättade fettet.

Under mars månad kom ytterligare en rapport i SR-nyheterna från professor Stefan James på Akademiska Sjukhuset. Han pekade ut inflammationer i blodkärlen ut som primärorsaken till hjärtkärlsjukligheten, något som vi diskuterade på förra årets huvudmannamöte.

Idag uppskattar man att nästan en fjärdedel av den svenska befolkningen i olika grad redan ändrat sin kost från kolhydratrik till mer fet mat, olika varianter på den s.k. LCHF-dieten.

Forskningsetablissemanget med professor MaiLis Hellénius i spetsen ifrågasätter den här kosten och menar att den är farlig. Det folkliga kostupproret mot de statliga kostråden har satt djupa spår i en ökad efterfrågan i handeln på smör, grädde och fet mjölk. Detta har bl.a. uppmärksammades i SVT-programmet Vetenskapens Värld, där man bl.a. följt en grupp överviktiga diabetessjuka personer som under några månader la om sin diet till LCHF. Resultaten blev desamma som Dahlqvist iakttagit hos sina patienter.

När SVT presenterade det påfallande tydliga utfallet för Hellenius och en annan expert ville de inte erkänna utfallet utan kom med invändningar om att långtidseffekten sannolikt kunde vara negativ. De kunde dock inte peka på någon vetenskaplig evidens för det antagandet av det enkla skälet att det aldrig studerats.

Man kan inte utesluta att de kostråd som ges av både sjukvård, dietister och ansvarig myndighet är en bidragande orsak till sjuklighet i befolkningen.

Den folkliga misstro som på detta sätt sprider sig mot myndigheter och ansvariga är allvarlig. Idag är det främst information som sprids fritt på nätet och i kvällspressen som styr miljontals svenskars val av diet. Den demonstrerade oviljan att verkligen kartlägga hur det förhåller sig som ofta uppvisas från officiellt håll underminerar auktoriteten hos viktiga samhällsinstitutioner.

Min uppfattning är att den etablerade vetenskapen på det här området har stora brister. Redan för tio år sedan när Cancerfonden i samband med sitt 50-årsjubileum försökte ta fram lämpliga kostråd, konstaterades att vetenskapen var ytterligt svag vad gällde kostens betydelse för hälsan. Cancerfonden valde därför att avstå från att ge kostråd.

Den ringa forskning som bedrivs om kost och hälsa är för det mesta helt eller delvis finansierad av livsmedelsindustrin.

I det nämnda programmet i TV visades t.ex. ett forskningsprojekt som typiskt nog var finansierat av ett brödföretag som säljer kolhydratrika produkter.

Det här området är globalt värt många trillioner kronor för industrin, så någon objektiv evidensbedömning kan man inte förvänta sig i projekt som är finansierade från det hållet.

När det gäller forskningen runt sjukdomar som cancer, metabolt syndrom och Alzheimer är det mesta styrt och finansierat av läkemedelsindustrin. Också för läkemedelsindustrin har den livslånga behandlingen av kronisk diabetes, högt blodtryck och högt blodkolesterol skapat en trillionmarknad som de kommer att slå vakt om. Jag noterade också att professor Stefan James menade att man nu måste ta fram mediciner som motverkar inflammationer i blodkärlen.

Självklart jublar läkemedelsindustrin åt en ny drog som skall tas livslångt av miljontals människor, den blir en ny multimiljardmarknad. Varför föreslog inte professorn en studie av vilka faktorer i kost och livsstil som är upprinnelsen till inflammationerna? Är det inte så att nästan alla sådana här studier är finansierade av läkemedelsindustrin på olika sätt?

Någon objektiv evidensbedömning kan man inte förvänta sig i projekt som är helt eller delvis finansierade på det sättet.

Det är alltså nödvändigt att stärka den oberoende forskningen rörande kost och hälsa för att vi skall få fram meningsfulla underlag för framtida kostråd. Problemet är att flertalet etablerade forskare på det här området är bias genom band till antingen livsmedelsföretag och/eller läkemedels-företag.

Idag finansieras oberoende forskning nästan bara med allmosor från allmänheten via t.ex. Cancerfonden och Hjärt–Lungfonden. Och forskning rörande kost och hälsa har där haft låg prioritet. Statens forskningsinsatser är ytterst blygsamma.

Om man skall hårddra är de faktiskt negativa, genom att staten ”beskattar” allmänhetens forskningsbidrag med s.k. overheadkostnader. Som donatorer får vi vara med och betala forskningsinstitutionernas infrastruktur. Den borde rimligen vara statens ansvar.

Det har den senaste tiden talats mycket om pensionärernas villkor och i vad mån man skall sänka skatten på pensionerna eller hjälpa dem på annat sätt. Den bästa hjälp en åldrande befolkning kan få, vore nog att tillgängliga resurser satsades på forskning runt kost och hälsa.

Detta gäller speciellt för svagare grupper som ofta har svårt att ta till sig den ökande kunskap som finns tillgänglig på webben.

Övermedicinering och ohälsa p.g.a. felaktig kost är definitivt en klassfråga.

Samhället skulle sannolikt tjäna in de pengar som satsats på kostforskning i form av kraftigt minskad förbrukning av dyrbara läkemedel och färre sjukdagar och förtidspensioner. Kolhydratfattig kost sänker blodtrycket, minskar bukfetma och stabiliserar blodsockret samtliga markörer för det metabola syndromet.

Forskningsfinansiärer som Cancerfonden och Hjärt- och Lungfonden bör lägga om prioriteringen så att fler kostforskare får mer oberoende pengar till sin verksamhet.

För att inte dagens forskning skall bli lidande är det viktigt att allmänheten blir uppmärksam på det ökade forskningsbehovet och att staten omprövar sin snåla inställning till den medicinska forskningen. Det håller helt enkelt inte att man gömmer sig bakom det faktum att läkemedelsindustrin satsar stora pengar.

Incitament hos industrin att ta fram mediciner som gör människor friska är givetvis svaga eftersom de stora inkomsterna kommer från preventiv medicinering av stora populationer halvfriska individer livslångt.

Med det som hittills noterats av flera forskare kan man inte utesluta ett scenario liknande tobaksindustrins när sanningen om sambandet mellan kosten och sjukligheten blir bättre kända.

Samhälle och industri måste räkna med dyrbara krav på skadestånd från alla som fått sina liv mer eller mindre förstörda av felaktiga kostråd och övermedicinering.

Exempelvis innehåller en rad nyckelhålsmärkta livsmedel mycket höga halter socker och det är idag många tecken som tyder på att vanebildande livsmedel som t.ex. Coca Cola har minst lika allvarliga hälsoeffekter som långvarigt tobaksbruk.

Jag föreslår att Hjärt-Lungfonden:

1. Startar en insamlingskampanj för helt oberoende forskning rörande sambanden mellan kost och hälsa. Kampanjen bör organiseras så att olika sidor i den vetenskapliga debatten får inflytande över forskningens planering och genomförande.

2. Tar initiativ till inrättande av speciella tjänster för oberoende forskare. Etablerade forskare med gamla band till industrin bör inte vara direkt engagerade i projektet.

3. Tar ett första steg genom en snabbkartläggning av ett lämpligt urval försökspersoners respons på någon månads användning av några olika specifika kostprogram. Därefter bör de alternativ som ger bäst respons studeras under en längre tid.

4. Uppvaktar statsmakten om behovet av betydligt mer oberoende skattemedel till forskning rörande sambanden mellan kost och hälsa.

Stockholm den 14 mars 2012

Lars Bern
Huvudman

Referenser:

1. Werkö: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ar-kolesterol-en-riskfaktor_3201249.svd
2. Ravnskov: http://www.amazon.com/Fat-Cholesterol-are-Good-You/dp/919755538X/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1297748778&sr=1-2
3. Ralf Sundberg, Forskningsfusket: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172412216
4. Shai I, et al. Weight loss with a low-carbohydrate, mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359(3);229–41.
5. Gardner CD, et al. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and learn Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women. The a to z Weight Loss Study: A Randomized Tri-al. JAMA. 2007;297:969–977.
6. Brehm BJ, et al. A Randomized Trial Comparing a Very Low Carbo-hydrate Diet and a Calorie-Restricted Low Fat Diet on Body Weight and Cardiovascular Risk Factors in Healthy Women. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:1617–1623.
7. Samaha FF, et al. A Low-Carbohydrate as Compared with a Low-Fat Diet in Severe Obesity. N Engl J Med 2003;348:2074–81.
8. Sondike SB, et al. Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. J Pediatr. 2003 Mar;142(3):253–8.
9. Aude YW, et al. The National Cholesterol Education Program Diet vs a Diet Lower in Carbohydrates and Higher in Protein and Monounsatu-rated Fat. A Randomized Trial. Arch Intern Med. 2004;164:2141–2146.
10. Volek JS, et al. Comparison of energy-restricted very low-carbohydrate and low-fat diets on weight loss and body composition in overweight men and women. Nutrition & Metabolism 2004, 1:13.
11. Yancy WS Jr, et al. A Low-Carbohydrate, Ketogenic Diet versus a Low-Fat Diet To Treat Obesity and Hyperlipidemia. A Randomized, Con-trolled Trial. Ann Intern Med. 2004;140:769–777.
12. Nichols-Richardsson SM, et al. Perceived Hunger Is Lower and Weight Loss Is Greater in Overweight Premenopausal Women Consuming a Low-Carbohydrate/High- Protein vs High-Carbohydrate/Low-Fat Diet. J Am Diet Assoc. 2005;105:1433–1437.
13. Krebs NF, et al. Efficacy and Safety of a High Protein, Low Carbohy-drate Diet for Weight Loss in Severely Obese Adolescents. J Pediatr 2010;157:252-8.
14. Summer SS, et al. Adiponectin Changes in Relation to the Macronu-trient Composition of a Weight-Loss Diet. Obesity (Silver Spring). 2011 Mar 31. [Epub ahead of print]
15. Daly ME, et al. Short-term effects of severe dietary carbohydrate-restriction advice in Type 2 diabetes–a randomized controlled trial. Diabet Med. 2006 Jan;23(1):15–20.
16. Westman EC, et al. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low- glycemic index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus. Nutr. Metab (Lond.)2008 Dec 19;5:36.
17. Halyburton AK, et al. Low- and high-carbohydrate weight-loss diets have similar effects on mood but not cognitive performance. Am J Clin Nutr 2007;86:580–7.
18. Dyson PA, et al. A low-carbohydrate diet is more effective in reducing body weight than healthy eating in both diabetic and non-diabetic subjects. Diabet Med. 2007 Dec;24(12):1430-5.
19. Keogh JB, et al. Effects of weight loss from a very-low-carbohydrate diet on endothelial function and markers of cardiovascular disease risk in subjects with abdominal obesity. Am J Clin Nutr 2008;87:567–76.
20. Volek JS, et al. Carbohydrate Restriction has a More Favorable Impact on the Metabolic Syndrome than a Low Fat Diet. Lipids 2009;44:297–309.
21. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5016302

♣ ♣ ♣

Kommentar

Utmärkt initiativ av Lars Bern och en bra informativ argumentation.

Kosten utgör sannolikt den största orsaksfaktorn när det gäller hjärt/kärlsjukdomar, cancer, magsjukdomar, astma, allergier, diabetes, fetma, m.fl. sjukdomar.

Men bättre kostråd skulle ju dra undan mattan för bidrags-, forsknings-, och läkemedelsindustrin, samt för den sämre halvan av livsmedelsindustrin. GMO-industrin skulle få ta ner skylten istället för att ta över världen.

Riktig mat är dyr att framställa, svårt att massproducera (flera lokala producenter lantbrukare istället) och går inte att patentera. Den är lokalt producerade färskvaror som är svåra att lagra och att spekulera i. Dvs. det gå inte att tjäna stora snabba pengar på.

Dalai Lama menar att ”ego business” styr världen – och visst är det så. Rättvisa, solidaritet och medmänsklighet är poesi, medan ”business as usual” är verklighet.

Så självklart avslogs motionen – inlindad i vackra ord.

.
Team KOSTDEMOKRATI

6 svar på ”Hjärt- & Lungfonden är emot oberoende forskning!”

 1. Jag har idag skickat det här mejlet till Staffan Josephsson, Hjärt-Lungfonden. Hoppas att fler reagerar aktivt.

  Jag har idag tagit del av Hjärt-Lungfondens svar/avslag på Lars Berns
  motion angående en satsning på oberoende forskning om sambandet
  kost-hälsa.

  Jag blir starkt oroad av Fondens attityd och argumentation.

  Alla människor äter. Alla människor tycks också vara – på ett medvetet
  eller omedvetet plan – införstådda med att kostens innehåll är
  relevant för liv/hälsa.
  Detta utgör en grund för t ex livsmedelsproducenters och tidskrifters
  och tidningars sätt att presentera ”nytta” resp ”fara” med olika, i
  kosten ingående, substanser.

  Tanken att någon trovärdig forskning skulle kunna komma till stånd,
  finansierad av bolag med uttalat finansiellt intresse av vilka
  resultat som uppnås resp presenteras, det tror jag inte att någon
  tänkande människa accepterar.

  I den värld av post-peak-oil där vi nu befinner oss och där vi får
  räkna med alltmer omfattande störningar i tillgången på livsmedel,
  blir det extra viktigt med klara guide-lines beträffande de
  omställningar av livsmedelsproduktionen som kommer att bli nödvändiga.
  Det är lika viktigt att att det finns en sann consensus beträffande
  dessa guide-lines bland både ekonomiska intressenter, välinformerad
  välutbildad allmänhet och de mindre informerade men ofta oroade, som i
  slutänden, samtliga, kommer att vara hänvisade till att äta dessa
  livsmedel.
  Detta kommer att kräva oberoende/trovärdig forskning som kan
  accepteras av alla parter.

  Det pågår just nu något jag skulle vilja beteckna som ett regelrätt
  krig mellan förespråkare för ett antal olika kostriktningar. På ena
  sidan står engagerade,välutbildade välunderrättade ”vanliga”människor,
  med några få vetenskapligt skolade personer. På andra sidan en mer
  etablerad forskningselit (som tyvärr säljer ut en del av sitt
  förtroendekapital genom någras uttalanden i stil med ”det går lika bra
  med hallon båtar”). De tillhyggen som används är diverse mer eller
  mindre väldokumenterade studier, där båda sidor avvisar den andras.

  Alltfler människor väljer nu kostvarianter som den etablerade
  forskningseliten varnar för som ”extrema” och inte bekräftade med
  långtidsstudier, medan förespråkarna/utövarna för dessa kostvarianter
  hävdar att evolutionen och uppvisade personliga resultat, en masse, är
  forskning nog.

  Att Hjärt-Lungfonden i det här läget avslår en motion att stödja den
  helt oberoende forskning som jag bedömer som den kanske mest
  väsentliga när gäller att säkerställa hela befolkningars framtida
  hälsa, är allvarligt och rubbar definitivt förtoendet för fonden.
  Jag bedömer att just helt oberoende forskning är nödvändig för en
  hållbar utveckling i den starkt föränderliga värld vi nu lever i, där
  utvecklingen går mot alltmer industrialiserad kostberedning. Att avstå
  från att stödja sådan forskning är att avvisa ett nödvändigt
  ansvarstagande och – jag upprepar – det rubbar allvarligt förtroendet
  för Fonden.

  Jag markerar mitt ogillande inför Fondens agerande dels med det här
  brevet, dels genom att avstå från vidare bidrag till fonden så länge
  Fondens ställningstagande i den här frågan kvarstår.

  MVH
  Anna Jonsson
  pensionerad läkare
  ckt det här mejlet till Hjärt-Lungfondens

 2. Hej Anna,

  Bra att du väcker frågan om vad syftet med fonden egentligen är.

  Är det en försörjningsinrättning eller är fonden till för att förbättra folkhälsan?

  Sannolikt hukar de sig och hoppas att det snart blåser över och faller i glömska.

  Om de hade bifallit motionen hade det varit helt unikt. Då hade de varit bland de första som haft modet att ta ett viktigt steg mot en förbättrad folkhälsa – vilket inte alls ligger i bidrags-, forsknings- och läkemedelsindustrins intresse. Det skulle också utmana skräpmatsindustrin.

  Tyvärr tror jag inte att tiden är mogen än – i deras kalkyl skulle det bli alltför dyrt – det skulle uppfattas som att såga på den gren de sitter. Därför kommer de att avvakta tills andra går före, tills de måste.

  Tyvärr är det ”ego business” som styr och först när ställning och plånbok hotas, händer det något.

  – – –

  Jag var på flera seminarier under Almedalsveckan som hölls av högt rankade forskare, om bland annat kroniska tarmsjukdomar (UC och Crohns) och demens (Alzheimer, …). Två sjukdomstillstånd som har ökat epidemiskt och som fortsätter att öka. Två relativt nya folksjukdomar som är starkt kostrelaterade.

  Det enda som presenterades och diskuterades var sjukdomarnas omfattning, diagnoser, forskningen, läkemedel och att det behövdes mer forskning. Andra åhörare som hade gått dit för att få goda råd och tips i vardagen gick därifrån tomhänta. Det var diagnos, läkemedel, operation och forskning som gällde.

  När jag begärde ordet och nämnde kostens betydelse var det som att ”svära i kyrkan”.

 3. Hej!

  Med anledning av 1,6 miljonersklubben engagemang med Becel skickade jag ett mail enligt nedan.

  Jag fick ett Intressant svar (se längst ner).

  Länkarna fortfarande döda.

  De lär sig inget utan har ett standardsvar som upprepas liksom av ”Vackra Klara”.

  Björn

  – – –

  Från: Björn Hammarskjöld
  Skickat: den 17 augusti 2012 16:39
  Till: Info 1.6
  Ämne: Becel pro active ökar risken för bröstcancer.

  Hej!

  Jag har sett att ni sponsras av Becel och att ni gör reklam för att kvinnor i er klubb ska äta mer Becel.

  Jag ber att ni då läser en artikel i Cancer Causes Control där det enda fett som kan skada är just det omega-6 som Becel pro active innehåller i övermått.

  Att rekommendera kvinnor som uppnått menopaus att äta mer Becel med omega-6 är med Tage Danielssons ord:

  “Utan tvivel är man inte riktigt klok”.

  Omega-6 är sedan länge känt att öka inflammation och minska immunförsvaret. Transplantationskirurger har använt omega-6 som komplement till annan medicinbehandling för att minska risken för avstötning. Men kirurgerna var fullt medvetna om att cancerrisken var klart ökad men transplantationskirurgerna uppnådde inte så långa överlevnadstider tidigare så att en cancer som kom efter några år var ett mindre bekymmer än avstötning av transplatatet.

  Livsmedelsverkets Irene Mattisson var andreförfattare på artikeln i Cancer Causes Control från 2002, finns som sammanfattning nedan.

  Så trots att Livsmedelsverket har kunskapen att omega-6 i mängder större än 20 g per dag ökar risken för bröstcancer för kvinnor efter menopaus, så rekommenderar Livsmedelsverket att man ska äta mer av just omega-6!

  Så trots att Livsmedelsverket har kunskapen att mättat fett är ofarligt för kvinnor efter menopaus (och alla andra) så rekommenderar Livsmedelsverket att man ska äta mindre mättat fett!

  Det är intressant att ert svar på Uffe Ravnskovs brev papegojlikt upprepar Livsmedelsverkets kostråd.

  Men ni har inte testat länkarna själva? Jag har däremot gjort det.

  De två första länkarna ger ett 404-fel, sidan saknas på Livsmedelsverkets hemsida.

  Livsmedelsverket har av okänd anledning tagit bort dessa två sidor. En av länkarna är publicerad i ett av Livsmedelsverkets protokoll nr 45 från 2010-03-05 … http://www.slv.se/upload/dokument/om_oss/expertgrupper/Kosthalsa/Protokoll%20nr%2045%202010%20fr%C3%A5n%20m%C3%B6tet%20den%205%20mars.pdf

  Men den är lika död därifrån som från 1,6- och 2,6-M-klubbarna.

  Den tredje länken till SLV lever. Men man har noga undvikit Wirfält, Mattisson et als artikel 2002 i Cancer Causes Control. Det är alltså 1,6 M-klubbens målgrupp som skadas mest av Livsmedelsverkets kostråd om att äta ökad mängd omega-6-fett! Samtidigt står det i artikeln att mättat fett saknar negativa egenskaper.

  Se referensen nedan!

  Att sedan Irene Mattisson inte använder (eller får hon inte använda?) sin kunskap om fleromättade fetters påverkan på kvinnor tillhörande 1,6 M-klubbens medlemmar strider mot grundlagens 1 kapitel 9 §.

  Så Becel pro active är det sämsta och mest riskfyllda matfett som er målgrupp kan välja. Och det är 10 år gammal kunskap som till och med Livsmedelsverket skulle ha kunskap om. Men tydligen icke.

  Men ni väljer själva om vi vill ha kvar era medlemmar eller era sponsorer. Kolla om inte något mejeri som säljer nyttigt och naturligt smör kan bli er nya sponsor och samtidigt behålla era medlemmar levande längre.

  Vänligen

  Björn Hammarskjöld
  Oberoende nutritionsvetenskapsman

  Här är referensen!

  Cancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.
  Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega6 fatty acids (Sweden).
  Wirfält E, Mattisson I, Gullberg B, Johansson U, Olsson H, Berglund G.
  Malmö Diet and Cancer Study: Department of Medicine, Surgery and Orthopedics, Lund University, Sweden. elisabet.wirfalt@smi.mas.lu.se
  Abstract
  OBJECTIVE: To estimate the postmenopausal breast cancer risk associated with total fat intake, different types and relative proportions of dietary fat using a nested, matched case-control study within the Malmö Diet and Cancer (MDC) cohort, Sweden. METHODS: Among women 50 years or older at baseline (n = 12,803), incident breast cancer cases (n = 237) were matched to controls (n = 673) on age and screening date. Data were obtained by a ”novel” diet history method, a structured questionnaire, and anthropometric measurements. Conditional logistic regression examined breast cancer risks associated with quintiles of fat intake residuals adjusted for energy and potential confounders. RESULTS: Saturated fat and the omega3-omega6 fatty acid ratio were not related to increased risks, but positive trends were seen for total (p = 0.031), monounsaturated (p = 0.002), and polyunsaturated fat (p = 0.0009), especially omega6 fatty acids and the polyunsaturated-saturated fat ratio (p = 0.004). With mutual adjustment for different types of fat, an elevated risk remained significant in the highest omega6 fatty acid quintile (RR= 2.08, 95% CI 1.08-4.01). CONCLUSIONS: Postmenopausal breast cancer was positively associated with total, monounsaturated, and polyunsaturated fat. However, with mutual adjustment for other types of fat, specifically high intakes of omega6 fatty acids were associated with an increased risk.
  PMID: 12588084 [PubMed – indexed for MEDLINE]

  – – – SVARET NEDAN – – –

  From: Info 1.6
  Sent: Friday, August 17, 2012 4:50 PM
  To: Björn Hammarskjöld
  Subject: SV: Becel pro active ökar risken för bröstcancer.

  Hej Björn!

  Tack för ditt mejl. Det finns verkligen många teorier idag om vad som är bra för oss eller inte, alla är vi olika och har rätt att välja det som känns bäst för oss.

  Vad gäller margarin tar vi i 1,6miljonerklubben inte ställning, utan vi lyssnar på Livsmedelsverkets rekommendation gällande val av matfett och hjärthälsa, läs om det här. Livsmedelsverket rekommenderar att intaget av fleromättat fett bör öka på bekostnad av mättat fett. För att uppnå detta rekommenderas att ett matfett med hög andel omättat fett används istället för smör.

  Du kan läsa de blå länkarna genom att klicka på dem.

  Becel stödjer vår kampanj ”Woman in Red” för att samla in pengar till oberoende forskning på kvinnors hjärthälsa, det är vi mycket glada för.

  Vänliga hälsningar

  1,6 & 2,6 miljonerklubben
  Pia Gefvert
  Grev Turegatan 27
  114 38 Stockholm
  växel: 08-20 51 59.
  telefontid: månd-torsd 10-17, fre 10-15 (lunchstängt 12-13 alla dagar)
  för info om aktiviteter, anmälan, medlemsregistrering mm se vår hemsida http://www.1.6miljonerklubben.com

  – – –

 4. Apropos Dr Hammarskjöld och Becel.
  Vilket värdefull fångst UNILEVER gjort med hjälp av Becelbetet när de fått 1,6 miljoners klubben i sitt nät! Men hur kan 1,6 miljoner kvinnor vara så aningslösa och låta sig förföras av ett konstgjort fett – visserligen läckert förpackat och uppbackat av en så enastående PR–begåvning som Alexandra Charles.
  Med benäget bistånd av vår livsstilsprofessor Maj-Lis Hellenius.
  Följande kloka ord uttalade M-L. H. i en annonsbilaga i SVD för 1,6 miljklubben och Becel inför Almedalsveckan. Väljer man att stå upp vid datorbordet två timmar om dagen kan man stå bort tio kilo på ett år.” (Tänk då på 20 -30 år ! min reflektion).

  Ett annat ideologiskt stöd till 1,6 miljonersklubben utgörs av professor Karin Schenck-Gustafsson, initiativtagare till Centrum för Genusmedicin. En viktig uppgift är enligt professorn att verka för att statiner skrivs ut till kvinnor lika generöst som till män.
  Karin Schenk.Gustavsson är den professor som blev så oerhört förvånad när en patient på hennes avdelning som ätit LCHF-kost fått en hjärtinfarkt. Så förvånad att hon släppte alla hänsyn till anhöriga och etiska regler och gick till kvällstidningarna med nyheten.

Kommentera