En intervju med Michael Zazzio på AudioLaser-kliniken om hur man kan bota hörselskador

Obs. Nästa reguljära behandlingsperiod:
18 september – 29 november år 2017
www.alir.nu

Ingress

Svensk sjukvård bryter mot svensk lag och EU-lag genom att neka hundratusentals hörselskadade en verksam behandling.

Svensk sjukvård och de svenska läkarna klarar inte av att hänga med i den vetenskapliga utvecklingen. Det inre motstånd som har byggt upp ”medicinväggen” eller ”den medicinska muren” baseras på en undermålig läkarutbildning, prestige, lättja och oförmåga att lära in nya moment och tillgodogöra sig ny kunskap.

Motståndet mot ny kunskap beror också på att det är riskabelt att avvika från det andra läkare gör och att avvika från det man blivit lärd. Då riskerar man att uteslutas ur läkarkåren både formellt och informellt. Man kan bli stoppad i sin karriär, man kan bli av med sina forskningsanslag, bli av med sitt jobb och t.o.m. förlora sin läkarlegitimation (vilket drabbade doktor Erik Enby).

All form av kritik mot det etablerade är förbjudet inom läkarkåren vilket har resulterat i att det har etablerats ett kollektivt grupptänkande (”groupthink”) som hindrar vårdens utveckling och som är förödande för patienter som nekas den bästa vården (se en klargörande intervjun nedan om dagens ”hörselvård”). Informellt kan läkare betraktas som illojala och få kritik av sina närmaste chefer och av sina kollegor om man avviker från ”praxis” och det är få som vill riskera att hamna i ”kylan”. Det krävs också att man är kompetent om man utmanar rådande paradigm och det innebär att man måste skaffa sig kunskaper utanför läkarutbildningen.

Sammanfattningsvis innebär detta att ett paradigmskifte måste initieras utifrån – från högsta politiska ledning. Problemet är att även dagens etablerade politiker är ”styrda” på samma sätt som läkarna och inte heller de vill riskera sina karriärer (plus att de saknar tillräckligt med kompetens).

Idag måste medborgarna betala dubbelt; först betala via skattsedeln för en hörselvård som inte erbjuder adekvat hjälp och sedan privat för den hjälp man enligt lag har rätt till inom den offentliga vården. [Observera nästa reguljära behandlingsperiod: 18 september – 29 november år 2017 (läs mer … www.alir.nu)]

Vi måste således byta politiker om vi vill att den offentligt finansierade vården ska erbjuda hörselskadade den bästa vården (som de enligt gällande lag redan idag ska göra) – eller vänta tjugo år till och hoppas på att vetenskapen då har lyckats trängt igenom den ”medicinska mur” som läkemedelsindustrin etablerat så att ingenting ska kunna hota skolmedicinens monopol på våra liv och våra skattepengar.

Industrin har en hel ”armé” av auktoriteter och lobbyister som vaktar den ”skolmedicinska muren”. Om du vill veta hur industrin lyckades ”kapa” vården så finns det en viktig och lättläst bok som på ett objektivt och sakligt sätt beskriver hur detta har gått till (ett faktum som inte går att sakligt bestridas) … klicka här

.
Michael Zazzio har i tjugotalet år varit specialiserad på hörsel- och balanssjukdomar och han har med sin forskning och i sin kliniska verksamhet på sin privatpraktik AudioLaser-kliniken i Hovmantorp, utanför Växjö, visat att tinnitus, överkänslighet för ljud och yrsel kan botas helt och att både åldersrelaterad hörselnedsättning och nedsatt hörsel efter en så kallad plötslig dövhet/sudden deafness kan förbättras med upp till 85 decibel.

Det är unika resultat i modern hörselforskning och hörselbehandling. Det är resultat som ingen annan kliniker eller forskare har uppnått.

Trots att Michaels forskning har förekommit i artiklar i Läkartidningen så känner många öron-, näs- och halsläkare inte ens till att de metoder som han arbetar med FUNGERAR och att de till och med innehar evidens. Det bevisar att den svenska läkarkåren inte läser eller tar del av vare sig Läkartidningens artiklar eller internationell vetenskaplig litteratur.

Anmärkningsvärt är också att svensk sjukvård tillåts bryta mot både svensk lag och mot EU-lag och på så sätt förneka mer än en miljon patienter en vård de har laglig rätt till.

Lever vi i ett rättslöst samhälle där
medborgarnas hälsa är sekundärt?

Se Fakta efter intervjun som ger en uppfattning om hur många som lider av hörselproblem – som vårdens auktoriteter helt enkelt struntar i (de får ju sin lön och sina resurser ändå via skattemedel). Att detta i sin tur orsakar stora samhällskostnader i form av fler sjukskrivningar och pensioneringar i förtid – förutom ett stort onödigt lidande beaktas uppenbarligen inte.

Ska vi acceptera och tillåta detta? Det svaret ger väljarna september 2018.

Team Kostdemokrati


Nedan en mycket talande intervju om svensk hörselbehandling och vilka möjligheter som finns. Notera att nästa reguljära behandlingsperiod på AudioLaser-kliniken är 18 september – 29 november år 2017 … www.alir.nu


En intervju med Michael Zazzio på AudioLaser-kliniken

I Sverige är det bara AudioLaser-kliniken i Hovmantorp i Småland som i någon större utsträckning kan hjälpa patienter som lider av hörsel- och balanssjukdomar. Kliniken öppnades år 1998 och var fram till år 2006 belägen i Danderyd, men hösten 2006 flyttades verksamheten till Hovmantorp som ligger 25 kilometer öster om Växjö.

Kliniken har hela tiden, sedan år 1998, varit specialiserad på undersökning och behandling av hörsel- och balansrubbningar samt neurologiska sjukdomar. Sara Boo som är ordförande i National Health Federation Sweden (www.thenhf.se) har ställt några frågor till Michael Zazzio som är medicinskt ansvarig på AudioLaser-kliniken, och här publicerar Kostdemokrati hans svar på hennes frågor.

Intervjun

Sara Boo:

Vilka sjukdomstillstånd behandlas på AudioLaser-kliniken?

Michael Zazzio:

Kliniken är mycket specialiserad och undersöker, utreder samt behandlar enbart följande sjukdomstillstånd:

 • tinnitus (öronsus – pipande toner och/eller brus i örat)
 • hyperakusi (överkänslighet för ljud)
 • diplakusi (tonfelsuppfattning – patienten hör på ett ostämt sätt)
 • distorsion (oren ljuduppfattning)
 • plötslig dövhet/plötslig hörselnedsättning (sudden deafness)
 • åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
 • kronisk mellanöreinflammation (medial otit)
 • kronisk hörselgångsinflammation (extern otit, ”simmaröra”)
 • kroniskt perforerad (trasig) trumhinna
 • Ménières sjukdom (en relativt vanlig hörsel- och balanssjukdom)
 • yrsel och balansrubbningar
 • förlust av luktsinnet
 • spinocerebellär ataxi och liknande sjukdomar i hjärnan och förlängda märgen

De största patientgrupperna på kliniken är patienter som lider av tinnitus och hyperakusi, Ménières sjukdom, yrsel och balansrubbningar samt olika former av hörselnedsättningar.

Sara Boo:

Har du bedrivit någon form av forskning?

Michael Zazzio:

Ja, jag har forskat sedan år 2000. I min hyperakusisstudie, som är publicerad i erkänd, internationell, vetenskaplig litteratur, fick patienterna en förbättring på i genomsnitt mer än 23 decibel (dB), alltså  200 gånger bättre tålighet mot ljud, och fler än 60 % av dem som behandlades blev friska efter endast en behandlingsperiod.

Den patient som blev mest hjälpt av behandlingen blev i genomsnitt 10.000 gånger mer tålig mot ljud, det vill säga 40 dB bättre. En annan glädjande sak var att alla patienter i studien blev mätbart bättre i sin hyperakusi. Dessa läkningsresultat är fortfarande de klart bästa som någonsin har publicerats i vetenskaplig litteratur.

En hyperakusisstudie vid Uppsala universitet kom endast upp i 3,03 % av mina behandlingsresultat.

Jag har även funnit stora förbättringar på tinnitus. En del patienter har blivit av med sin tinnitus. Ungefär 2/3 av dem som har behandlats har blivit lindrade. Den största lindringen ligger på 30 dB. Det var en patient som före behandlingen hade en mycket hög tinnitusnivå och den låg då på 35 dB över hörselförnimmelsegränsen. Efter behandlingen var den förbättrad till att vara endast 5 dB över hörselförnimmelsegränsen.

Det innebär att den hade sjunkit till en tusendel av vad den var när patienten kom till behandling. Normalt sett så har de patienter som kommer till behandling en tinnitusnivå på 5-10 dB över hörselförnimmelsegränsen, men det har förekommit så pass höga tinnitusnivåer som 40 dB över hörselförnimmelsegränsen.

När det gäller hörselnedsättning så är 85 dB den största hörselförbättring som har uppnåtts för en enskild frekvens. Det motsvarar en förbättring på 300 miljoner gånger.

En allmänläkare som drabbades av en plötslig dövhet på det ena örat fick en genomsnittlig förbättring på 49 dB. Hans hörsel förbättrades alltså nästan 100.000 gånger på det skadedrabbade örat.

En kvinna som hade en kraftig åldersrelaterad hörselnedsättning fick nyligen en hörselförbättring på i genomsnitt 42,73 dB på hela det öra som var kraftigast nedsatt. Hennes hörsel blev alltså mer än 18.000 gånger bättre.

Jag har behandlat patienter som har haft svår Ménière (kraftigt nedsatt hörsel och svåra yrselanfall) och som efter behandlingen har fått en hörselförbättring med mer än 30 dB, som har blivit av med sina hyperakusis- och tinnitusproblem och som efter behandlingen aldrig mer har haft något yrselanfall.

Sara Boo:

Vilka behandlingsmetoder använder du på din klinik?

Michael Zazzio:

I min kliniska behamdlingsverksamhet använder jag tre metoder:

Fotobiostimulerande rött laserljus, pulserade elektromagnetfält / repetitiv transkranial stimulering (rTMS) samt analys och kontroll av fria radikaler (dROM) i blodet.

rTMS innehar evidens för behandling av tinnitus. Laser och dROM har det aldrig gjorts någon evidensutvärdering av, men det finns många studier som ger metoderna ett vetenskapligt stöd.

För laser finns det minst två så kallade gold-standard-studier (korrekt uppställda studier) som visar att laserbehandling av tinnitus ger signifikanta förbättringar, men det finns så många som ett hundratal laserstudier på olika hörsel- och balansrubbningar. Metoderna förbättrar cellernas kapacitet och funktionalitet och det kan då leda till att sjukdomarna och symtomen minskar eller försvinner.

Sara Boo:

–  Finns det många som arbetar med de här metoderna.

Michael Zazzio:

Nej. Mig veterligen så är jag den ende i världen som kombinerar de här metoderna. Jag har sedan år 2001 utbildat läkare i Turkiet, Indien och Spanien och jag har samarbetat med läkare i några andra länder (främst i Tyskland och Tjeckien). Kontakter har jag även haft med forskare och läkare i bland annat Japan, Sydkorea, Australien, USA, Kanada, England, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Italien, Kroatien och Ryssland.

I Sverige finns det dock ingen annan som är specialiserad eller inriktad på någon av dessa metoder för behandling av hörsel- och balansrubbningar. Det finns någon enstaka klinik här och där i landet som behandlar olika sjukdomar med laser och som då och då även behandlar tinnitus, men det finns ingen annan i landet som har sådan kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna diagnostisera och utreda sjukdomarna eller som har någon större erfarenhet av behandling av dem, och det finns definitivt inte någon som kombinerar de här metoderna eller som kan dosera behandlingen på rätt sätt, och doseringen är avgörande för behandlingsresultatet.

Jag har varit inbjuden talare vid många världskonferenser, världskongresser och världssymposier. Bland annat har jag inbjudits som en av de tio främsta i världen inom hyperakusisforskning, men det verkar tyvärr inte som om det har gjort de svenska önh-läkarna (öron-näsa-hals-läkarna) nyfikna trots att fler än 600.000 svenskar är drabbade av just det sjukdomstillståndet som handikappar många, både vuxna och barn.

Utomlands är det dock annorlunda och två av behandlingsmetoderna finns i en del länder i det allmänna sjukförsäkringssystemet och behandlingen ersätts vid gränsöverskridande vård inom EU/EES-området.

Sara Boo:

Ser du att det kan bli någon positiv förändring här i Sverige? Tror du att den offentliga sjukvården så småningom kommer att intressera sig för metoderna?

Michael Zazzio:

Jag har arbetat med detta i snart 20 år och ingenting annat har hänt än att öronläkarna nu har tystnat från att tidigare ogrundat och utan vetenskaplig grund ha hävdat att metoderna inte skulle ha någon verkan på hörsel- och balansrubbningar.

Jag tror därför inte att den svenska sjukvården kommer att intressera sig för metoderna inom de närmaste 20 åren och kanske inte förrän jag själv dör en vacker dag. Svensk audiologi och öron-, näs- och halssjukvård lider helt klart av någon form av ˮprestigesjukdomˮ som dessutom verkar vara obotlig.

Trots att sjukhusens sjukvårdspersonal då och då mäter upp anmärkningsvärda hörselförbättringar efter behandling på min klinik så verkar det inte som om sjukvårdspersonalen där är benägen att acceptera att de resultaten verkligen uppnås med hjälp av min behandling.

De ser ju själva nästan aldrig några förbättringar alls på sina egna patienters hörseln och aldrig så pass stora förbättringar som de som de finner efter min behandling.

Den offentliga sjukvården tar emot tiotusentals patienter varje år och jag behandlar bara några dussintal. Sjukvårdspersonalen tänker inte vetenskapligt och statistiskt och frågar sig inte hur det kan komma sig att vissa av mina patienter får så enormt stora förbättringar och att så pass många av patienterna blir bättre medan sjukhuspersonalen inte kan hjälpa någon alls av sina patienter.

Behovet av potent behandling vid tinnitus och hyperakusis är stort och sjukvården förfogar i dag inte över någon enda metod som kan ge patienterna några betydande förbättringar.

Den offentliga sjukvården ordinerar samtal med psykolog och kognitiv beteendeterapi, men de metoderna hjälper inte särskilt bra och inte heller särskilt många patienter.

Landstingen och sjukvårdsregionerna lurar helt enkelt dem som är sjuka, men patienterna kommer numera både oftare och snabbare på lurendrejeriet och väljer då att leta efter någon annan vårdgivare än den offentliga sjukvårdsorganisationen. Det är då som de finner min klinik.

Sara Boo:

Vilken av dina medicinska upptäckter värderar du högst?

Michael Zazzio:

Jag har i dag svårt att bedöma om det är min upptäckt att hyperakusi kan botas eller om det är den hittills högst uppnådda nivån av hörselförbättring (42,73 dB på ett öra) vid kronisk hörselnedsättning som är den största upptäckten eller om det kanske rentav är min upptäckt att det går att reversera sjukdomen cerebellär ataxi (förtvining av lillhjärnan och den förlängda märgen), men det står helt klart att alla tre är unika i forskningssammanhang och bland kliniska observationer genom alla tider.

För cerebellär ataxi finns det ingen annan behandling alls och de sjukdomsdrabbade patienterna blir ju så småningom vårdpaket och tappar till slut all rörelseförmågan i hela kroppen, så visst är det på ett helt annat sätt viktigare att kunna reparera nervsystemet i hjärnan än att kunna reparera hörseln.

Sara Boo:

Hur ser framtiden ut för din klinik, din forskning och ditt övriga medicinska arbete?

Michael Zazzio:

Jag har kliniken öppen för behandling minst en period per år (8-10 veckor på hösten). Jag undersöker patienter under hela året men jag har numera mycket annat att göra som upptar all min tid.

Bland annat så forskar jag inom infektionsmedicin och speciellt då på kolloidalt silvers effekter på bakterier och andra mikroorganismer, vilka självfallet ofta är upphovet till många allvarliga infektionssjukdomar men som även påverkar sjukdomsnivån för många andra sjukdomstillstånd.

Jag har tidigare haft och har fortfarande internationella uppdrag inom olika medicinska samfund och är numera vetenskapligt råd i en spansk hörselakademi. Jag arbetar dessutom inom de två föreningarna National Health Federation Sweden och 2000‑Talets Vetenskap och är även chefredaktör för de båda föreningarnas medlemstidningar.

Förutom de två föreningarnas interna arbete så är jag i Freedom Europe aktiv i informationsarbetet om vacciner och om de risker som vaccinering medför. I det arbetet är jag juridiskt sakkunnig och arbetar då både utifrån grundlagar och de internationella deklarationer, konventioner och fördrag som finns och som ger alla svenskar, europamedborgare och världsmedborgare rätten att inte kunna bli påtvingade någon form av medicinsk behandling, till exempel vaccinering.

Sara Boo:

Hur skulle du önska att svensk hörsel- och balanssjukvård (audiologi) fungerade?

Michael Zazzio:

Jag skulle vilja se att landstingen och sjukvårdsregionerna först och främst lärde sig att oftare diagnostisera dessa sjukdomar och sjukdomstillstånd på ett korrekt sätt. Så som det är i dag så saknar de i mångt och mycket nödvändig utbildning och kompetens.

De kan helt enkelt inte ställa korrekta diagnoser i tillräckligt hög utsträckning trots att det i den vetenskapliga litteraturen finns klart beskrivet hur man ska göra vid de olika sjukdomstillstånden. Läkarutbildningen måste moderniseras med avseende på detta. Den är alldeles för konservativ och stelbent liksom professionen som helhet.

Jag skulle naturligtvis även vilja se att landstingen och sjukvårdsregionerna följde lagstiftningen genom att informera patienterna om de här behandlingsmetoderna och genom att remittera de patienter som har ett behov av verksam behandling mot tinnitus, hyperakusi, plötslig dövhet / plötslig hörselnedsättning, akuta och kroniska hörselskador / hörselnedsättning, åldersrelaterad hörselnedsättning, Ménières sjukdom och spinocerebellär ataxi.

Problemet är att jag inte kan ta emot alla de tusentals patienter i Sverige som varje år drabbas av dessa sjukdomar. Därför skulle jag även vilja se att den offentliga sjukvården började att använda sig av de här metoderna och att universiteten satsade på utökad forskning, för att om möjligt utveckla metoderna ännu mer till förmån för patienterna. Jag tror dock inte alls att det kommer att bli så under min livstid.

Sara Boo:

Hur ska en patient göra för att få hjälp på din klinik?

Michael Zazzio:

Eftersom den offentliga sjukvården i Sverige inte remitterar sina patienter till min klinik så måste patienterna själva kontakta mig för att de ska kunna komma hit för undersökning och behandling. På grund av att jag i dagsläget bara har tid att genomföra en behandlingsperiod per år så samlar jag ihop patienterna, vilka  behandlas 20-25 behandlingar från och med mitten av september fram till och med mitten av november. Alla patienter behandlas 2-3 dagar per vecka, dock aldrig två dagar i rad. Det här är alltså en tidskrävande behandling och det finns inga genvägar till förbättring.

Det är neurologisk behandling som det handlar om, och det är inom medicinen väl känt att all nervvävnad är mer svårbehandlad än till exempel muskelinflammationer. Alla patienter som vill genomgå behandlingen måste undersökas före behandlingsperiodens start.

ζ

AudioLaser-klinikens hemsida finner du på www.alir.nu

Telefonnumren till kliniken är: 0478 – 417 37 och 070 – 274 80 80 och e‑postadressen är audiolaserkliniken@gmail.com

ζ


Fakta

Tinnitus

 • Tinnitus: antal drabbade = 1,5 miljoner svenskar
 • Svår tinnitus: 100 000 svenskar

Både barn och vuxna drabbas. De flesta insjuknar på grund av för höga ljudvolymer under en längre tid eller vid knallar, skott, kraftiga plåtljud och liknande. Musiker och andra som arbetar i ljudstarka miljöer drabbas ofta av sjukdomstillståndet. En liten andel patienter får tinnitus på grund av nervinklämning (somatosensorisk tinnitus). Även läkemedel och vissa sjukdomar kan orsaka tinnitus.

Sjukdomssymtomen kan behandlas med laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den högsta tinnitus som har uppmätts ligger på 40 decibel över hörtröskeln. Den största förbättringen av tinnitussymtom är 35 decibel. De flesta blir bättre av behandling med laser och rTMS, en del blir helt av med sina tinnitusproblem. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandling att ge dessa patienter.

Överkänslighet för ljud (hyperakusi)

 • Överkänslighet för ljud (hyperakusi)/smärta i örat vid normala eller låga ljudvolymer = 800 000 drabbade svenskar.
 • Svår hyperakusi: 200 000 svenskar.

Musiker och andra som arbetar i ljudstarka miljöer drabbas ofta av sjukdomstillståndet. En absolut majoritet av de drabbade har fått sin hyperakusi på grund av höga ljud.

Sjukdomssymtomen kan behandlas med laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den största förbättringen på ett öra vid kronisk hyperakusi (längre sjukdomsperiod än 6 månader) är 40 decibel. Den största förbättringen på ett öra vid akut hyperakusi är 55 decibel. I stort sett alla som behandlas med laser och rTMS blir förbättrade. Fler än 60 % av de behandlade med kronisk hyperakusi blir friska. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandlingsmetod att erbjuda dessa patienter.

Ménières sjukdom

 • Ménières sjukdom: 35 000 kända fall i Sverige, varje år insjuknar 4 000 patienter i sjukdomen.

Patienterna får ofta svåra yrselattacker, förlorar successivt hörseln och blir till slut döva, får tinnitus och eventuellt även hyperakusi. Medelålder vid sjukdomsdebut: 40 år.

Sjukdomssymtomen kan behandlas med laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

En majoritet av de behandlade får positiva effekter på hörsel och/eller balans/yrsel. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandling att erbjuda dessa patienter.

Plötslig dövhet/sudden deafness

 • Plötslig dövhet/sudden deafness: omkring 1 000 svenskar drabbas varje år.

Nästa alla drabbade förlorar hörseln på grund av en infektion i innerörat/snäckan.

Hörselnedsättningen kan förbättras med hjälp av laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den största förbättringen på ett öra är 49 decibel. Den största förbättringen på en enskild ljudfrekvens är 85 decibel. Patienterna måste snabbt komma till behandling, helst samma dag som patienten förlorar sin hörsel.

Det finns ingen tid att förlora vid dessa sjukdomsfall. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandlingsmetod att erbjuda dessa patienter. Läkarna ordinerar oftast kortisontabletter trots att alla dubbelblinda studier och patientjournalsammanställningar visar att kortison inte alls hjälper vid sudden deafness.

Åldersrelaterad hörselnedsättning/prebysakusis

 • Åldersrelaterad hörselnedsättning/prebysakusis: omkring 1,3 miljoner svenskar lider av åldersrelaterad hörselnedsättning.
 • Fler än 500 000 svenskar har en kraftig hörselnedsättning.

Åldersrelaterad hörselnedsättningen kan förbättras med hjälp av laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den största förbättringen på ett öra är 42,73 decibel. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandlingsmetod för dessa patienter.

Kroniskt perforerad/trasig trumhinna

En kroniskt trasig trumhinna kan läka ihop med hjälp av laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den offentliga sjukvården i Sverige misslyckas med många patienter som har detta problem. Trasig trumhinna kan leda till infektioner i mellanörat, vilket ofta leder till en successiv hörselnedsättning.

Svensk sjukvård

Svensk sjukvård vet med sig att den inte kan hjälpa dessa patienter annat än eventuellt med deras yrsel, prova ut hörapparater eller hjälpa dem att acceptera och leva med sina sjukdomar. Trots det så slussas patienterna runt i vården, ibland i många år, utan att det ger något resultat.

Står vården över lag?

Sjukvården är enligt svensk lag och EU-lagarna skyldig att remittera dessa patienter till sådan vård där de kan bli hjälpta – men överallt i Sverige underlåter sjukvården att skriva remisser och/eller betala för den privata vården.