Gott Nytt År och God Fortsättning

ζ

Ett utdrag ur senaste numret av Näringsmedicinsk Tidskrift

REDAKTÖREN HAR ORDET

Gott Nytt År och God Fortsättning

Att ha sina kognitiva funktioner i alert tillstånd är viktigt för att må bra och ha ett rikt liv, Bland annat motion och träning spelar en betydande roll för en väl fungerande hjärna, Här finns mycket att påverka för en bättre livskvalitet, Din personliga livsstil kan vara avgörande för att hålla din hjärna i trim och vara frisk in på ålderns höst. Läs mer i våra intressanta artiklar i detta nummer.

Att bromsa jordens uppvärmning tar sig mer och mer besynnerliga uttryck. Ett är så kallad Geoengineering, en massa idéer, koncept, teorier och strategier om hur storskalig manipulation av jordens klimat kan styras, Oftast med syftet att undvika negativa effekter av klimatförändringar. En idé som förts fram är att spreja stratosfären med svavelpartiklar, för att efterlikna den kylande effekten från stora vulkanutbrott, Även att skapa konstgjorda moln är på tapeten, Dessa moln är tänkta att skapas genom att släppa ut luftburna sulfatpartiklar (sulfat aerosoler) en bra bit upp i luften med hjälp av luftballong, Vilka konsekvenser detta skulle få för klimatet eller skogs – och jordbruk är inte klarlagt.

Chemtrails har också diskuterats flitigt de senaste åren, Nu har vissa forskare och myndigheter mer eller mindre bekräftat att det existerar. Syftet med dem är att de skulle bilda ett homogent molntäcke och på så sätt hindra solens strålar att nå jorden och därigenom bromsa uppvärmningen,

Det amerikanska bolaget North American Weather Consultants Inc berättar vitt och brett om hur man utför uppdrag i ett 50-tal länder med vädermanipulering genom flygplan, Ett annat bolag är Weather Modification Inc, som kallar sin verksamhet för Cloud Seeding.

Chemtrails skulle bestå av små, små partiklar av tungmetaller, framför allt barium, strontium och silverjodid, men även arsenik förekommer, Dessa dalar långsamt ner mot vårt jordklot och lägger sig över allt vi odlar, äter och berör. Dessutom finns de kvar i luften vi andas i form av nanopartiklar. Motståndet mot vädermanipulering växer sig allt starkare då de är ett hot både mot vår miljö och vår hälsa.

Bättre är väl då att verkligen ta itu med de faktorer som påverkar den globala uppvärmningen, Alla dessa metoder är endast ett sätt att angripa symptomen, snarare än orsakerna till klimatförändringarna, Fokus flyttas från ansträngningarna att minska utsläppen till att tro att vi löser problemen och allt förblir som vanligt.

Det är dags att stoppa alla bisarra, galna idéer som laborerar med både miljön och människan. Luften vi andas är manipulerad, maten vi äter är full av kemikalier, vattnet vi dricker är kontaminerat – nu får det vara nog!

Näringsmedicinsk Tidskrift

Webb ... www.naringsmedicinsktidskrift.se/
Facebook ... www.facebook.com/naringsmedicinsktidskrift
Kostdemokrati ... arkiv

.

En intervju med Michael Zazzio på AudioLaser-kliniken om hur man kan bota hörselskador

Obs. Nästa reguljära behandlingsperiod:
18 september – 29 november år 2017
www.alir.nu

Ingress

Svensk sjukvård bryter mot svensk lag och EU-lag genom att neka hundratusentals hörselskadade en verksam behandling.

Svensk sjukvård och de svenska läkarna klarar inte av att hänga med i den vetenskapliga utvecklingen. Det inre motstånd som har byggt upp ”medicinväggen” eller ”den medicinska muren” baseras på en undermålig läkarutbildning, prestige, lättja och oförmåga att lära in nya moment och tillgodogöra sig ny kunskap.

Motståndet mot ny kunskap beror också på att det är riskabelt att avvika från det andra läkare gör och att avvika från det man blivit lärd. Då riskerar man att uteslutas ur läkarkåren både formellt och informellt. Man kan bli stoppad i sin karriär, man kan bli av med sina forskningsanslag, bli av med sitt jobb och t.o.m. förlora sin läkarlegitimation (vilket drabbade doktor Erik Enby).

All form av kritik mot det etablerade är förbjudet inom läkarkåren vilket har resulterat i att det har etablerats ett kollektivt grupptänkande (”groupthink”) som hindrar vårdens utveckling och som är förödande för patienter som nekas den bästa vården (se en klargörande intervjun nedan om dagens ”hörselvård”). Informellt kan läkare betraktas som illojala och få kritik av sina närmaste chefer och av sina kollegor om man avviker från ”praxis” och det är få som vill riskera att hamna i ”kylan”. Det krävs också att man är kompetent om man utmanar rådande paradigm och det innebär att man måste skaffa sig kunskaper utanför läkarutbildningen.

Sammanfattningsvis innebär detta att ett paradigmskifte måste initieras utifrån – från högsta politiska ledning. Problemet är att även dagens etablerade politiker är ”styrda” på samma sätt som läkarna och inte heller de vill riskera sina karriärer (plus att de saknar tillräckligt med kompetens).

Idag måste medborgarna betala dubbelt; först betala via skattsedeln för en hörselvård som inte erbjuder adekvat hjälp och sedan privat för den hjälp man enligt lag har rätt till inom den offentliga vården. [Observera nästa reguljära behandlingsperiod: 18 september – 29 november år 2017 (läs mer … www.alir.nu)]

Vi måste således byta politiker om vi vill att den offentligt finansierade vården ska erbjuda hörselskadade den bästa vården (som de enligt gällande lag redan idag ska göra) – eller vänta tjugo år till och hoppas på att vetenskapen då har lyckats trängt igenom den ”medicinska mur” som läkemedelsindustrin etablerat så att ingenting ska kunna hota skolmedicinens monopol på våra liv och våra skattepengar.

Industrin har en hel ”armé” av auktoriteter och lobbyister som vaktar den ”skolmedicinska muren”. Om du vill veta hur industrin lyckades ”kapa” vården så finns det en viktig och lättläst bok som på ett objektivt och sakligt sätt beskriver hur detta har gått till (ett faktum som inte går att sakligt bestridas) … klicka här

.
Michael Zazzio har i tjugotalet år varit specialiserad på hörsel- och balanssjukdomar och han har med sin forskning och i sin kliniska verksamhet på sin privatpraktik AudioLaser-kliniken i Hovmantorp, utanför Växjö, visat att tinnitus, överkänslighet för ljud och yrsel kan botas helt och att både åldersrelaterad hörselnedsättning och nedsatt hörsel efter en så kallad plötslig dövhet/sudden deafness kan förbättras med upp till 85 decibel.

Det är unika resultat i modern hörselforskning och hörselbehandling. Det är resultat som ingen annan kliniker eller forskare har uppnått.

Trots att Michaels forskning har förekommit i artiklar i Läkartidningen så känner många öron-, näs- och halsläkare inte ens till att de metoder som han arbetar med FUNGERAR och att de till och med innehar evidens. Det bevisar att den svenska läkarkåren inte läser eller tar del av vare sig Läkartidningens artiklar eller internationell vetenskaplig litteratur.

Anmärkningsvärt är också att svensk sjukvård tillåts bryta mot både svensk lag och mot EU-lag och på så sätt förneka mer än en miljon patienter en vård de har laglig rätt till.

Lever vi i ett rättslöst samhälle där
medborgarnas hälsa är sekundärt?

Se Fakta efter intervjun som ger en uppfattning om hur många som lider av hörselproblem – som vårdens auktoriteter helt enkelt struntar i (de får ju sin lön och sina resurser ändå via skattemedel). Att detta i sin tur orsakar stora samhällskostnader i form av fler sjukskrivningar och pensioneringar i förtid – förutom ett stort onödigt lidande beaktas uppenbarligen inte.

Ska vi acceptera och tillåta detta? Det svaret ger väljarna september 2018.

Team Kostdemokrati


Nedan en mycket talande intervju om svensk hörselbehandling och vilka möjligheter som finns. Notera att nästa reguljära behandlingsperiod på AudioLaser-kliniken är 18 september – 29 november år 2017 … www.alir.nu


En intervju med Michael Zazzio på AudioLaser-kliniken

I Sverige är det bara AudioLaser-kliniken i Hovmantorp i Småland som i någon större utsträckning kan hjälpa patienter som lider av hörsel- och balanssjukdomar. Kliniken öppnades år 1998 och var fram till år 2006 belägen i Danderyd, men hösten 2006 flyttades verksamheten till Hovmantorp som ligger 25 kilometer öster om Växjö.

Kliniken har hela tiden, sedan år 1998, varit specialiserad på undersökning och behandling av hörsel- och balansrubbningar samt neurologiska sjukdomar. Sara Boo som är ordförande i National Health Federation Sweden (www.thenhf.se) har ställt några frågor till Michael Zazzio som är medicinskt ansvarig på AudioLaser-kliniken, och här publicerar Kostdemokrati hans svar på hennes frågor.

Intervjun

Sara Boo:

Vilka sjukdomstillstånd behandlas på AudioLaser-kliniken?

Michael Zazzio:

Kliniken är mycket specialiserad och undersöker, utreder samt behandlar enbart följande sjukdomstillstånd:

 • tinnitus (öronsus – pipande toner och/eller brus i örat)
 • hyperakusi (överkänslighet för ljud)
 • diplakusi (tonfelsuppfattning – patienten hör på ett ostämt sätt)
 • distorsion (oren ljuduppfattning)
 • plötslig dövhet/plötslig hörselnedsättning (sudden deafness)
 • åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
 • kronisk mellanöreinflammation (medial otit)
 • kronisk hörselgångsinflammation (extern otit, ”simmaröra”)
 • kroniskt perforerad (trasig) trumhinna
 • Ménières sjukdom (en relativt vanlig hörsel- och balanssjukdom)
 • yrsel och balansrubbningar
 • förlust av luktsinnet
 • spinocerebellär ataxi och liknande sjukdomar i hjärnan och förlängda märgen

De största patientgrupperna på kliniken är patienter som lider av tinnitus och hyperakusi, Ménières sjukdom, yrsel och balansrubbningar samt olika former av hörselnedsättningar.

Sara Boo:

Har du bedrivit någon form av forskning?

Michael Zazzio:

Ja, jag har forskat sedan år 2000. I min hyperakusisstudie, som är publicerad i erkänd, internationell, vetenskaplig litteratur, fick patienterna en förbättring på i genomsnitt mer än 23 decibel (dB), alltså  200 gånger bättre tålighet mot ljud, och fler än 60 % av dem som behandlades blev friska efter endast en behandlingsperiod.

Den patient som blev mest hjälpt av behandlingen blev i genomsnitt 10.000 gånger mer tålig mot ljud, det vill säga 40 dB bättre. En annan glädjande sak var att alla patienter i studien blev mätbart bättre i sin hyperakusi. Dessa läkningsresultat är fortfarande de klart bästa som någonsin har publicerats i vetenskaplig litteratur.

En hyperakusisstudie vid Uppsala universitet kom endast upp i 3,03 % av mina behandlingsresultat.

Jag har även funnit stora förbättringar på tinnitus. En del patienter har blivit av med sin tinnitus. Ungefär 2/3 av dem som har behandlats har blivit lindrade. Den största lindringen ligger på 30 dB. Det var en patient som före behandlingen hade en mycket hög tinnitusnivå och den låg då på 35 dB över hörselförnimmelsegränsen. Efter behandlingen var den förbättrad till att vara endast 5 dB över hörselförnimmelsegränsen.

Det innebär att den hade sjunkit till en tusendel av vad den var när patienten kom till behandling. Normalt sett så har de patienter som kommer till behandling en tinnitusnivå på 5-10 dB över hörselförnimmelsegränsen, men det har förekommit så pass höga tinnitusnivåer som 40 dB över hörselförnimmelsegränsen.

När det gäller hörselnedsättning så är 85 dB den största hörselförbättring som har uppnåtts för en enskild frekvens. Det motsvarar en förbättring på 300 miljoner gånger.

En allmänläkare som drabbades av en plötslig dövhet på det ena örat fick en genomsnittlig förbättring på 49 dB. Hans hörsel förbättrades alltså nästan 100.000 gånger på det skadedrabbade örat.

En kvinna som hade en kraftig åldersrelaterad hörselnedsättning fick nyligen en hörselförbättring på i genomsnitt 42,73 dB på hela det öra som var kraftigast nedsatt. Hennes hörsel blev alltså mer än 18.000 gånger bättre.

Jag har behandlat patienter som har haft svår Ménière (kraftigt nedsatt hörsel och svåra yrselanfall) och som efter behandlingen har fått en hörselförbättring med mer än 30 dB, som har blivit av med sina hyperakusis- och tinnitusproblem och som efter behandlingen aldrig mer har haft något yrselanfall.

Sara Boo:

Vilka behandlingsmetoder använder du på din klinik?

Michael Zazzio:

I min kliniska behamdlingsverksamhet använder jag tre metoder:

Fotobiostimulerande rött laserljus, pulserade elektromagnetfält / repetitiv transkranial stimulering (rTMS) samt analys och kontroll av fria radikaler (dROM) i blodet.

rTMS innehar evidens för behandling av tinnitus. Laser och dROM har det aldrig gjorts någon evidensutvärdering av, men det finns många studier som ger metoderna ett vetenskapligt stöd.

För laser finns det minst två så kallade gold-standard-studier (korrekt uppställda studier) som visar att laserbehandling av tinnitus ger signifikanta förbättringar, men det finns så många som ett hundratal laserstudier på olika hörsel- och balansrubbningar. Metoderna förbättrar cellernas kapacitet och funktionalitet och det kan då leda till att sjukdomarna och symtomen minskar eller försvinner.

Sara Boo:

–  Finns det många som arbetar med de här metoderna.

Michael Zazzio:

Nej. Mig veterligen så är jag den ende i världen som kombinerar de här metoderna. Jag har sedan år 2001 utbildat läkare i Turkiet, Indien och Spanien och jag har samarbetat med läkare i några andra länder (främst i Tyskland och Tjeckien). Kontakter har jag även haft med forskare och läkare i bland annat Japan, Sydkorea, Australien, USA, Kanada, England, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Italien, Kroatien och Ryssland.

I Sverige finns det dock ingen annan som är specialiserad eller inriktad på någon av dessa metoder för behandling av hörsel- och balansrubbningar. Det finns någon enstaka klinik här och där i landet som behandlar olika sjukdomar med laser och som då och då även behandlar tinnitus, men det finns ingen annan i landet som har sådan kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna diagnostisera och utreda sjukdomarna eller som har någon större erfarenhet av behandling av dem, och det finns definitivt inte någon som kombinerar de här metoderna eller som kan dosera behandlingen på rätt sätt, och doseringen är avgörande för behandlingsresultatet.

Jag har varit inbjuden talare vid många världskonferenser, världskongresser och världssymposier. Bland annat har jag inbjudits som en av de tio främsta i världen inom hyperakusisforskning, men det verkar tyvärr inte som om det har gjort de svenska önh-läkarna (öron-näsa-hals-läkarna) nyfikna trots att fler än 600.000 svenskar är drabbade av just det sjukdomstillståndet som handikappar många, både vuxna och barn.

Utomlands är det dock annorlunda och två av behandlingsmetoderna finns i en del länder i det allmänna sjukförsäkringssystemet och behandlingen ersätts vid gränsöverskridande vård inom EU/EES-området.

Sara Boo:

Ser du att det kan bli någon positiv förändring här i Sverige? Tror du att den offentliga sjukvården så småningom kommer att intressera sig för metoderna?

Michael Zazzio:

Jag har arbetat med detta i snart 20 år och ingenting annat har hänt än att öronläkarna nu har tystnat från att tidigare ogrundat och utan vetenskaplig grund ha hävdat att metoderna inte skulle ha någon verkan på hörsel- och balansrubbningar.

Jag tror därför inte att den svenska sjukvården kommer att intressera sig för metoderna inom de närmaste 20 åren och kanske inte förrän jag själv dör en vacker dag. Svensk audiologi och öron-, näs- och halssjukvård lider helt klart av någon form av ˮprestigesjukdomˮ som dessutom verkar vara obotlig.

Trots att sjukhusens sjukvårdspersonal då och då mäter upp anmärkningsvärda hörselförbättringar efter behandling på min klinik så verkar det inte som om sjukvårdspersonalen där är benägen att acceptera att de resultaten verkligen uppnås med hjälp av min behandling.

De ser ju själva nästan aldrig några förbättringar alls på sina egna patienters hörseln och aldrig så pass stora förbättringar som de som de finner efter min behandling.

Den offentliga sjukvården tar emot tiotusentals patienter varje år och jag behandlar bara några dussintal. Sjukvårdspersonalen tänker inte vetenskapligt och statistiskt och frågar sig inte hur det kan komma sig att vissa av mina patienter får så enormt stora förbättringar och att så pass många av patienterna blir bättre medan sjukhuspersonalen inte kan hjälpa någon alls av sina patienter.

Behovet av potent behandling vid tinnitus och hyperakusis är stort och sjukvården förfogar i dag inte över någon enda metod som kan ge patienterna några betydande förbättringar.

Den offentliga sjukvården ordinerar samtal med psykolog och kognitiv beteendeterapi, men de metoderna hjälper inte särskilt bra och inte heller särskilt många patienter.

Landstingen och sjukvårdsregionerna lurar helt enkelt dem som är sjuka, men patienterna kommer numera både oftare och snabbare på lurendrejeriet och väljer då att leta efter någon annan vårdgivare än den offentliga sjukvårdsorganisationen. Det är då som de finner min klinik.

Sara Boo:

Vilken av dina medicinska upptäckter värderar du högst?

Michael Zazzio:

Jag har i dag svårt att bedöma om det är min upptäckt att hyperakusi kan botas eller om det är den hittills högst uppnådda nivån av hörselförbättring (42,73 dB på ett öra) vid kronisk hörselnedsättning som är den största upptäckten eller om det kanske rentav är min upptäckt att det går att reversera sjukdomen cerebellär ataxi (förtvining av lillhjärnan och den förlängda märgen), men det står helt klart att alla tre är unika i forskningssammanhang och bland kliniska observationer genom alla tider.

För cerebellär ataxi finns det ingen annan behandling alls och de sjukdomsdrabbade patienterna blir ju så småningom vårdpaket och tappar till slut all rörelseförmågan i hela kroppen, så visst är det på ett helt annat sätt viktigare att kunna reparera nervsystemet i hjärnan än att kunna reparera hörseln.

Sara Boo:

Hur ser framtiden ut för din klinik, din forskning och ditt övriga medicinska arbete?

Michael Zazzio:

Jag har kliniken öppen för behandling minst en period per år (8-10 veckor på hösten). Jag undersöker patienter under hela året men jag har numera mycket annat att göra som upptar all min tid.

Bland annat så forskar jag inom infektionsmedicin och speciellt då på kolloidalt silvers effekter på bakterier och andra mikroorganismer, vilka självfallet ofta är upphovet till många allvarliga infektionssjukdomar men som även påverkar sjukdomsnivån för många andra sjukdomstillstånd.

Jag har tidigare haft och har fortfarande internationella uppdrag inom olika medicinska samfund och är numera vetenskapligt råd i en spansk hörselakademi. Jag arbetar dessutom inom de två föreningarna National Health Federation Sweden och 2000‑Talets Vetenskap och är även chefredaktör för de båda föreningarnas medlemstidningar.

Förutom de två föreningarnas interna arbete så är jag i Freedom Europe aktiv i informationsarbetet om vacciner och om de risker som vaccinering medför. I det arbetet är jag juridiskt sakkunnig och arbetar då både utifrån grundlagar och de internationella deklarationer, konventioner och fördrag som finns och som ger alla svenskar, europamedborgare och världsmedborgare rätten att inte kunna bli påtvingade någon form av medicinsk behandling, till exempel vaccinering.

Sara Boo:

Hur skulle du önska att svensk hörsel- och balanssjukvård (audiologi) fungerade?

Michael Zazzio:

Jag skulle vilja se att landstingen och sjukvårdsregionerna först och främst lärde sig att oftare diagnostisera dessa sjukdomar och sjukdomstillstånd på ett korrekt sätt. Så som det är i dag så saknar de i mångt och mycket nödvändig utbildning och kompetens.

De kan helt enkelt inte ställa korrekta diagnoser i tillräckligt hög utsträckning trots att det i den vetenskapliga litteraturen finns klart beskrivet hur man ska göra vid de olika sjukdomstillstånden. Läkarutbildningen måste moderniseras med avseende på detta. Den är alldeles för konservativ och stelbent liksom professionen som helhet.

Jag skulle naturligtvis även vilja se att landstingen och sjukvårdsregionerna följde lagstiftningen genom att informera patienterna om de här behandlingsmetoderna och genom att remittera de patienter som har ett behov av verksam behandling mot tinnitus, hyperakusi, plötslig dövhet / plötslig hörselnedsättning, akuta och kroniska hörselskador / hörselnedsättning, åldersrelaterad hörselnedsättning, Ménières sjukdom och spinocerebellär ataxi.

Problemet är att jag inte kan ta emot alla de tusentals patienter i Sverige som varje år drabbas av dessa sjukdomar. Därför skulle jag även vilja se att den offentliga sjukvården började att använda sig av de här metoderna och att universiteten satsade på utökad forskning, för att om möjligt utveckla metoderna ännu mer till förmån för patienterna. Jag tror dock inte alls att det kommer att bli så under min livstid.

Sara Boo:

Hur ska en patient göra för att få hjälp på din klinik?

Michael Zazzio:

Eftersom den offentliga sjukvården i Sverige inte remitterar sina patienter till min klinik så måste patienterna själva kontakta mig för att de ska kunna komma hit för undersökning och behandling. På grund av att jag i dagsläget bara har tid att genomföra en behandlingsperiod per år så samlar jag ihop patienterna, vilka  behandlas 20-25 behandlingar från och med mitten av september fram till och med mitten av november. Alla patienter behandlas 2-3 dagar per vecka, dock aldrig två dagar i rad. Det här är alltså en tidskrävande behandling och det finns inga genvägar till förbättring.

Det är neurologisk behandling som det handlar om, och det är inom medicinen väl känt att all nervvävnad är mer svårbehandlad än till exempel muskelinflammationer. Alla patienter som vill genomgå behandlingen måste undersökas före behandlingsperiodens start.

ζ

AudioLaser-klinikens hemsida finner du på www.alir.nu

Telefonnumren till kliniken är: 0478 – 417 37 och 070 – 274 80 80 och e‑postadressen är audiolaserkliniken@gmail.com

ζ


Fakta

Tinnitus

 • Tinnitus: antal drabbade = 1,5 miljoner svenskar
 • Svår tinnitus: 100 000 svenskar

Både barn och vuxna drabbas. De flesta insjuknar på grund av för höga ljudvolymer under en längre tid eller vid knallar, skott, kraftiga plåtljud och liknande. Musiker och andra som arbetar i ljudstarka miljöer drabbas ofta av sjukdomstillståndet. En liten andel patienter får tinnitus på grund av nervinklämning (somatosensorisk tinnitus). Även läkemedel och vissa sjukdomar kan orsaka tinnitus.

Sjukdomssymtomen kan behandlas med laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den högsta tinnitus som har uppmätts ligger på 40 decibel över hörtröskeln. Den största förbättringen av tinnitussymtom är 35 decibel. De flesta blir bättre av behandling med laser och rTMS, en del blir helt av med sina tinnitusproblem. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandling att ge dessa patienter.

Överkänslighet för ljud (hyperakusi)

 • Överkänslighet för ljud (hyperakusi)/smärta i örat vid normala eller låga ljudvolymer = 800 000 drabbade svenskar.
 • Svår hyperakusi: 200 000 svenskar.

Musiker och andra som arbetar i ljudstarka miljöer drabbas ofta av sjukdomstillståndet. En absolut majoritet av de drabbade har fått sin hyperakusi på grund av höga ljud.

Sjukdomssymtomen kan behandlas med laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den största förbättringen på ett öra vid kronisk hyperakusi (längre sjukdomsperiod än 6 månader) är 40 decibel. Den största förbättringen på ett öra vid akut hyperakusi är 55 decibel. I stort sett alla som behandlas med laser och rTMS blir förbättrade. Fler än 60 % av de behandlade med kronisk hyperakusi blir friska. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandlingsmetod att erbjuda dessa patienter.

Ménières sjukdom

 • Ménières sjukdom: 35 000 kända fall i Sverige, varje år insjuknar 4 000 patienter i sjukdomen.

Patienterna får ofta svåra yrselattacker, förlorar successivt hörseln och blir till slut döva, får tinnitus och eventuellt även hyperakusi. Medelålder vid sjukdomsdebut: 40 år.

Sjukdomssymtomen kan behandlas med laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

En majoritet av de behandlade får positiva effekter på hörsel och/eller balans/yrsel. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandling att erbjuda dessa patienter.

Plötslig dövhet/sudden deafness

 • Plötslig dövhet/sudden deafness: omkring 1 000 svenskar drabbas varje år.

Nästa alla drabbade förlorar hörseln på grund av en infektion i innerörat/snäckan.

Hörselnedsättningen kan förbättras med hjälp av laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den största förbättringen på ett öra är 49 decibel. Den största förbättringen på en enskild ljudfrekvens är 85 decibel. Patienterna måste snabbt komma till behandling, helst samma dag som patienten förlorar sin hörsel.

Det finns ingen tid att förlora vid dessa sjukdomsfall. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandlingsmetod att erbjuda dessa patienter. Läkarna ordinerar oftast kortisontabletter trots att alla dubbelblinda studier och patientjournalsammanställningar visar att kortison inte alls hjälper vid sudden deafness.

Åldersrelaterad hörselnedsättning/prebysakusis

 • Åldersrelaterad hörselnedsättning/prebysakusis: omkring 1,3 miljoner svenskar lider av åldersrelaterad hörselnedsättning.
 • Fler än 500 000 svenskar har en kraftig hörselnedsättning.

Åldersrelaterad hörselnedsättningen kan förbättras med hjälp av laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den största förbättringen på ett öra är 42,73 decibel. Den offentliga sjukvården i Sverige har ingen effektiv behandlingsmetod för dessa patienter.

Kroniskt perforerad/trasig trumhinna

En kroniskt trasig trumhinna kan läka ihop med hjälp av laser samt rTMS (finns på AudioLaser-kliniken).

Den offentliga sjukvården i Sverige misslyckas med många patienter som har detta problem. Trasig trumhinna kan leda till infektioner i mellanörat, vilket ofta leder till en successiv hörselnedsättning.

Svensk sjukvård

Svensk sjukvård vet med sig att den inte kan hjälpa dessa patienter annat än eventuellt med deras yrsel, prova ut hörapparater eller hjälpa dem att acceptera och leva med sina sjukdomar. Trots det så slussas patienterna runt i vården, ibland i många år, utan att det ger något resultat.

Står vården över lag?

Sjukvården är enligt svensk lag och EU-lagarna skyldig att remittera dessa patienter till sådan vård där de kan bli hjälpta – men överallt i Sverige underlåter sjukvården att skriva remisser och/eller betala för den privata vården.

Cancergåtan är redan löst

Snart vet vi

Folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) har bjudit in till rådslag om framtidens cancervård och frågan är om det är ett spel för galleriet eller om det är på riktigt? Cancerforskningen har stått och stampat utan att komma framåt under flera decennier och frågan är om man vill kunna bota cancer (som idag är en extremt lönsam industri)?

Läs mer … klicka här

 

Den rosa bluffen – varför lösa en gåta som redan har funnit sin lösning?

.

stoder-du-cancerforskningen

Det är bra att läkemedelsindustrin försöker hitta nya ”läkemedel”,
men det är INTE bra att de har monopol på cancer och våra liv. Det
är INTE heller bra att de aktivt blockerar alternativa behandlingar
som är billigare, fungerar bättre och som inte ger biverkningar.

Cancers gåta är redan till stor del löst – men läkemedelsindustrin har
bestämt att det får man inte prata om – för då skulle ju lönsamheten
försämras. Ett faktum som är svårt att tro på – varför cancerindustrin
kan tuffa på i gamla hjulspår – år efter år.

Vill du verkligen bidra till denna verksamhet?

Oktober månad var tillägnat bröstcancer och november var
prostatacancermånaden. Har du bidragit till att ÖKA cancer?

Fortsätt läsa ”Den rosa bluffen – varför lösa en gåta som redan har funnit sin lösning?”

Bicom bioresonansterapi

.

markus-bicom

.
ζ
.

Vi hälsar Markus Johansson välkommen som gästkrönikör. Han kommer att berätta om Bicom bioresonansterapi – en revolutionerande och kostnadseffektiv analys och behandlingsmetod som är medicinskt godkänd inom EU. Bicoms utrustning har medicinsk produktklass 2A och är godkänd av Läkemedelsverket. En utrustning som används med framgång av läkare utomlands – men den används inte inom svensk offentligt finansierad vård, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att många patienter skulle kunna bli friska utan läkemedel och biverkningar.

Team Kostdemokrati

saker-o-tryggNot: Att Bicom är klassad medicinskt tekniskt betyder att den är säker att använda – att utrustningen gör test och behandling på ett säkert sätt för patienten. Det gäller även för små barn så varför det finns ett förbud i Sverige mot att testa och behandla barn under 8 år mot t.ex. astma och allergier kan bara förklaras med att myndigheterna tycker att små barn ska ha begränsade möjligheter att kunna upptäcka matintolerans eller allergier utanför skolmedicinens monopol (även när föräldrar själva betalar) – trots att resultatet blir bättre ju tidigare behandling sätts in.

Men i Tyskland är mer än hälften av alla Bicomterapeuter legitimerade läkare och självfallet får de behandla även barn – medan barnen i Sverige är hänvisade till att leva med sin problem när den offentliga sjukvården misslyckas- varvid barnen erbjuds att dämpa symtomen med diverse lukrativa läkemedel (med dess biverkningar). Så här kan vi självfallet inte ha det.


Bicom bioresonansterapi

Komplementärmedicinen som används av läkare
.

markus-johansson

Hej,

Mitt namn är Markus Johansson. För cirka 6 år sedan fick jag behandling av en mycket duktig Bicomterapeut i Halmstad. Jag hade inga jättejobbiga problem, men jag ville gärna bli av med dem. Återkommande småförkylningar, men aldrig riktigt sjuk och ett ständigt harklande varje morgon för att få upp slem ur halsen och luftvägarna. Vid den tidpunkten arbetade jag som idrottslärare.

vardcentralJag hade givetvis gjort en mängd tester på vårdcentralen; pricktest, födoämnesallergier och astmaundersökning. Detta utan resultat och utan några ”verktyg” vad jag själv kunde göra.

Bicom

Vid första kontakten med Bicom bioresonansterapi så mätte terapeuten upp ämne för ämne för att se vad min kropp reagerade på eller stressades av. Notera att jag inte nämner att jag har en allergi, utan vad min kropp stressas eller reagerar på.

Det visades att jag reagerade negativt på mjölkproteinet som finns i alla mjölkprodukter från kossan. Till följd av detta fick jag en ökad candidaöverväxt och en sämre tarmflora och därmed ett minskat immunförsvar. Det var mjölken som låg bakom allt slem som jag frenetiskt harklade upp varje morgon!

Jag tror att jag behandlades 10–15 gånger och under det året jag fick behandling var jag aldrig sjuk och när vi var färdiga med behandlingarna var mina problem borta!

ζ

Om …

mage_figur_puOm jag upplevde att jag hade små problem och var jättenöjd med resultatet, hur känner då andra patienter som har blivit av med betydligt värre problem? Det tog jag reda på när jag själv bestämde mig för att bli Bicomterapeut. Då fick jag nöjda patienter som enbart efter sitt andra besök kände en förbättring av deras magproblem. Jag utbildar idag även nya Bicomterapeuter.

IBS. De flesta som kom till mig hade mage/tarmproblem och de hade oftast fått diagnosen IBS (Irritabel Bowel Syndrome).av sjukvården, då de testats negativt på gluten och laktos. IBS är en diagnos som patienter får med diverse magproblem och där vården inte hittar grundorsaken till problemen.

Ungefär 15 – 20 % av Sveriges befolkning lider av IBS som yttrar sig som stressmage, ballongmage eller som så kallad bröd- eller mjölkmage. IBS är en funktionell magtarmsjukdom vilket betyder att vården inte kan hitta några fel i mage eller tarmar, de fungerar bara inte riktigt som de ska. Merparten av de som söker vård för IBS är kvinnor 20 – 65 år och bland män är mörkertalet stort delvis beroende på att andelen män som söker vård är mindre. Bland barn och unga ökar antalet som får diagnosen IBS. Det har länge varit känt att psykologiska faktorer har betydelse vid IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomen.

Oftast var det så att de som kom till mig hade en kraftig överkänslighet på vete, mjölkprotein, soja eller ägg. De började ändra sin kost och inom kort försvann de akuta symtomen som svullen mage, magsmärtor, diarré eller förstoppning. Även näringsupptag och immunförsvar försämras vid magproblem varför man oftast blir friskare när grundproblemen åtgärdas (färre förkylningar, bättre försvar mot influensa, mindre trötthet och även ett bättre försvar mot mer allvarliga sjukdomar).

Not: Överkänslighet för vete kan bero på fler orsaker än just gluten (ett protein). Det har visat sig att även vetestärkelse från det moderna vetet är en minst lika stor bov i dramat. Därför kan det vara kontraproduktivt att köpa glutenfritt bröd eller en glutenfri pizza full med vetestärkelse – om man är överkänslig mot just vetestärkelse. Det finns även andra ämnen i vetet som kan irritera tarmen. Att överkänslighet mot vetestärkelse är minst lika vanligt som mot gluten är inte allmänt känt och många har svårt att hålla isär begreppen. Om man har magproblem och misstänker en läckande tarm så kan det vara en god idé att testa vad man inte tål och sedan utesluta detta ur kosten så att tarmen får chans att läka.

Att ge patienten verktyg till att ta över makten och
att påverka sin egen hälsa är den bästa ”medicinen”.
Bättre än någon tablett eller något enskilt kosttillskott.

Det är många som arbetar med Bicom bioresonansterapi, både i Sverige och framför allt internationellt. Inom den offentligt finansierade vården i Sverige lyser dock Bicom bioresonansterapi med sin frånvaro – trots att många skulle kunna bli hjälpta med denna kostnadseffektiva behandlingsmetod – som därtill är utan biverkningar.

sverige-samst-i-klassenMen endast legitimerad sjukvården får i Sverige behandla barn under 8 år – enligt svensk författningssamling (vilket strider mot barnkonventionen). Detta är olyckligt med tanke på att resultatet blir bättre ju tidigare behandling sätts in. I Tyskland kan däremot små barn få denna hjälp – t.o.m. av legitimerade läkare inom den offentliga vården. En hälsofråga som bör lyftas till högsta beslutande nivå i Sverige.

Varför får inte svenska barn behandlas med effektiva och helt ofarliga behandlingsmetoder – när föräldrarna vill?

Varför är svenska föräldrar omyndigförklarade när det gäller deras egna barns hälsa och livskvalitet?

Barnkonventionen säger att ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”. Detta stämmer inte alls. I och med att barnets föräldrar ej fritt kan välja terapeutiskt alternativ i Sverige, är det en klar diskriminering jämfört med hur situationen är i övriga Europa. Varför har inte ett barn under 8 år samma rättigheter som ett barn som är 9 år?

”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Varför har man då en lag i Sverige som undanhåller barnet från att få den vård, som barnets föräldrar vill anlita?

Barnkonventionen understryker att varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. Så mycket frihet, men inte frihet att välja önskad vård för sina barn. Här går läkemedelsindustrins monopol och
vinstintresse framför barnens bästa – vilket sker för att Socialstyrelsens regler och kontroll av sjukvården brister.

ansvar

Varför ska våra minsta barn förnekas den bästa vården? Vi bör avkräva våra förtroendevalda politiker ett rakt ärligt svar (och ingen ”rappakalja”)!

ζ

Bicom har funnits i mer än 35 år och är medicinskt godkänd inom EU.

Fakta:

 • Det finns cirka 14 000 Bicom utrustningar i 80 länder.
  .
 • lakare_auktoritet-etsDet används på cirka 600 statliga sjukhus.
  .
 • Utanför Tyskland är uppskattningsvis 50 % av Bicomterapeuterna läkare.
  .
 • I Tyskland är ca 60 % av Bicomterapeuterna läkare.
  .
 • Bicom är både en test- och behandlingsutrustning.
  .
 • I Sverige finns ett 70-tal privata Bicomkliniker.

ζ

Tyskland

tyskland

Vad är det som gör alternativbehandling i Tyskland så mycket mer accepterat – samt att så många läkare använder sig av det?

En tysk läkare utbildas på universitet i 5 år och har sedan 2,5 års praktik på sjukhus och får sedan sin titel som vi i Sverige kallar legitimerad läkare.

Sen kan man utbilda sig vidare inom en specialkompetens och tillägg till denna specialkompetens kan vara exempelvis kiropraktor, akupunktör, homeopat, naturmedicin med mera.

Varje specialkompetens eller tillägg är certifierade av den svenska motsvarigheten Socialstyrelsen. Varje utbildning är kontrollerad och legitimering ges efter utförda godkända prov. I vissa fall även uppvisande av behandlingsfall. Så en hel del tyska läkare har ”fler ben att stå på” och kan (och får) erbjuda komplementära behandlingar utöver vanlig skolmedicin.

I Sveriges jobbar vi Bicomterapeuter mycket med personer med allergier, intoleranser och överkänslighet. Vad som betecknas som en allergi enligt svenska skolmedicinen förklaras nedan (informationen hämtad från 1177 och Wikipedia):pricktest

 • Allergi: Ett blodprov visar om det finns ett ökat antal så kallade allergiantikroppar i blodet. Även ett pricktest kan tas och det innebär att den allergiska reaktionen i huden testas.
  .
 • Intolerans: Ett exempel på intolerans är laktosintolerans vilket innebär att tunntarmen har en nedsatt förmåga att ta upp mjölksocker, laktos.
  .
  Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn (främst vete). Glutenintolerans är inte en allergi och ska därför inte förväxlas med veteallergi eller liknande.
  .
 • Överkänslighet: Är en icke-immunologisk reaktion. I detta fall behöver man utredas genom noggrann provokation av ämnet för se hur kroppen reagerar. Här utsätter man patienten för ämnet och ser vad som händer och därmed fastställer en överkänslighet.
  .
  Histamin-intolerans är en födoämnesöverkänslighet som uppstår när kroppen inte tolererar eller klarar att bryta ned föda på grund av dess innehåll av histamin. Studier från Österrike visar att cirka sex till åtta procent av alla vuxna är känsliga mot histamin, men siffrorna är förmodligen i underkant. För den som är känslig så är den bästa behandlingen att helt enkelt låta bli mat som innehåller histamin. Läs mer … Astma och Allergi Förbundet

ζ

Bicom

bicom-utrustningJag som terapeut lägger ingen större vikt i om det är en allergi, intolerans eller överkänslighet. Det jag tar hänsyn till är om patienten har en utredd gluten- eller laktosintolerans.

Jag mäter av de reaktioner som jag hittar på ett ämne/allergen och behandlar sedan dessa reaktioner!

Det viktiga som jag ser det med denna behandling är att kunna ge patienter verktygen så att de själva kan förbättra sin hälsa. Bonus är då de även väljer att behandla reaktionerna.

.
Markus Johansson

Blogginlägg ... klicka här
Klinik ... Allerga

Mer information om Bicom bioresonansterapi:


Video om Bicom bioresonansterapi (på engelska)

What is bioresonance?

Bioresonance Therapy Devices – Introduction and Benefits ↓

Bioresonance Therapy Devices – How it works ↓

Bioresonance therapy first session ↓

Bicom UK Bioresonance Therapy full movie ↓

Google översatt:

BICOM bioresonansterapi är en icke-invasiv, mild behandling vilket gör den lämplig för barn och spädbarn och även för andra känsliga patienter. Djur – från marsvin till hästar – kan också dra nytta av denna typ av behandling. Eftersom den använder naturlig biofysik i stället för biokemi – så kan ofta utövare minska på läkemedel (och slippa dess biverkningar).

Vårt mål är att hjälpa läkare och naturläkare att lindra symptom eller bota sjukdomar utan några skadliga biverkningar. För att ge dig möjlighet att finna och effektivt kunna behandla de ofta underliggande fysiska orsakerna till sjukdom – snarare än bara symptomen.


 • Fördjupning (34 st videos) om bioresonansterapi och dess
  läkande förmåga på djur och människor … YouTube

bioresonance_studyKlicka på bilden ovan eller här för att läsa mer.

Resultat av studie

82 %blev befriade från sina allergier (!) och samtidigt befriade från de biverkningar som allergimediciner ger. Men i Sverige får barnen leva med sina allergier och biverkningar tills de blir 9 år! Detta trots att det är lättare att bota allergier om behandling sätts in tidigt och med som sagt noll biverkningar.

Är det läkemedelsindustrin som bestämt detta för att det ger merförsäljning av allergimediciner? Vem annars skulle komma på tanken att hitta på något sådant?

ζ

En användarberättelse

”Äntligen känner jag mig frisk”

Efter tolv år av smärtor, trötthet och lönlösa läkarbesök provade Mikael Rörseth en ny metod – och blev botad … Aftonbladet

candidaζ

Film 1 december och föreläsning 5 december

Klicka på flyern nedan eller klicka här för att förstora ↓

erik-enby-1-dec-2016-bild-2