Miljögifter från avloppsslam finns överallt

.

miljögifter-från-avloppGP 16 januari 2015

ζ

ren-åker-kor-barn-bw

FÖRRÄDISK IDYLL. Det går inte att skydda sig mot de gifter som sprids via avloppsslammet. Inte ens ekologiska odlingar går fria eftersom gifterna sprids genom avdunstning och därefter som nedfall på odlingar, betesmarker och vattentäkter. Slutligen hamnar gifterna i dricksvattnet, skriver debattörerna.

Avloppsslam. Slam från reningsverk som sprids på våra åkrar innehåller en lång rad giftiga ämnen som till slut hamnar i våra kroppar. Det finns inget skydd, därför måste slamspridningen upphöra.

.

Miljögifter från avloppsslam finns överallt

En lång rad organisationer varnar i dag för att använda avloppsslam som gödsel på våra åkrar. Slammet innehåller en lång rad hälsofarliga gifter som äventyrar vår hälsa, inte minst barnens. Inte ens ekologiska odlingar hjälper. Därför är den enda möjliga slutsatsen att all slamspridning måste upphöra, skriver miljönätverket Ren åker ren mat.

En färsk undersökning från Uppsala visar att en kost med stor andel animaliska livsmedel ger mest miljögifter i blodet. Detta är inte oväntat eftersom många i jordbruket sprider ut miljögifter i livsmedelsproduktionen. Världshälsoorganisationen, WHO, har slagit fast, att i slam från reningsverk som sprids på åkrar finns en lång rad giftiga ämnen.

WHO_3Via växterna hamnar de i människors kroppar. Där kan de ge upphov till många sjukdomar. WHO anger bland annat bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes, beteendestörningar, Alzheimer och Parkinson.

För något år sedan visades filmerna Underkastelsen av Stefan Jarl och Den andra vågen av Folke Rydén. Båda påtalade hur allvarligt miljögifter påverkar fosters och barns utveckling och hälsa. Även Kemikalieinspektionen, Läkare för miljön, Naturskyddsföreningen, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin med flera har varnat för slamspridningen. Och nyligen hävdade tre läkare i tidningen Dagens Medicin att avloppsslam kan hota hälsan.

WHO har också funnit att många slamgifter avdunstar och sprids med vindarna. Så trots att ekologiska odlare inte tar emot slam hamnar många gifter ändå på deras grödor. Därför kan vi konsumenter inte nöja oss med att handla ekologiskt utan måste kräva att all slamspridning upphör.

ζ

Finns i många baslivsmedel

I en rapport från Livsmedelsverket visas att kött, mjölk, ägg och mjöl, ja, till och med barnvälling, innehåller samma slags miljögifter som finns i slam. Och eftersom vi äter dessa baslivsmedel ofta blir intaget av gifter stort, ja klart större än från ”fet Östersjöfisk” som Livsmedelsverket ofta varnar för.

foster-bwDessa svårnedbrytbara miljögifter finns i dag i navelsträngsblod och bröstmjölk och förs vidare från generation till generation.

En undersökning från amerikanska folkhälsoinstitutet CDC påvisade cirka 250 olika miljögifter och kemikalier i navelsträngsblod.

Observera att gränsvärden inte längre kan skydda oss. Livsmedelsverket deklarerar att dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten. Den internationellt erkände forskaren, professor Åke Bergman, Stockholm, kommenterar:

Det här betyder att det inte finns några tröskeldoser,
vilket gör det i stort sett omöjligt att sätta gränsvärden.

Frågar man Arla och Lantmännen varför de inte begär stopp för slamspridningen, svarar de, att slam inte sprids på mjölkgårdar eller åkrar där man framställer barnmat. De väljer att blunda för den nya kunskapen om att gifterna även sprids via luften. Dessvärre anser Arla att slamgödsling kan tillåtas om mjölkkornas foder i stället odlas hos grannen.

ζ

Sprids överallt

gendrift-pil-bwEnligt WHO:s viktiga publikation State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012, sker en komplicerad spridning av slamgifterna. Först avdunstar en del till lufthavet och kommer som direkt nedfall på betesmark och odlingar, även ekologiska. Men de faller även ned på vattentäkter, en annan del urlakas från slam på åkermark och återfinns i båda fallen slutligen i dricksvatten.

De miljögifter som inte avdunstar, kan tas upp i växterna. Enligt en undersökning var halten av de antibakteriella ämnena triklosan och triklokarban upp till sex gånger högre i soja, som odlats i slam och avloppsvatten, än i den omgivande jorden. I en annan undersökning var halterna av hexaklorbensen och pentaklornitrobensen dubbelt så hög i morötter som i den omgivande jorden.

Storleken på det som avdunstar eller urlakas har mindre betydelse, då alla bidrag av exempelvis dioxiner och PCB måste pressas tillbaka, enligt Livsmedelsverket. När osäkerhet råder skall den tolkas till fördel för konsumenterna och speciellt för foster och ammade barn.

Det brukar kallas försiktighetsprincipen.

ζ

Far med osanning

När nu ängsliga konsumenter ställer frågor om miljögifter i mjölk svarar Arla bland annat så här: Arlas mjölkprodukter är säkra och inga oönskade ämnen finns i mjölken (24 nov 2014). Detta är osanning. Enligt Livsmedelsverkets rapportserie nr 7/2012 samt en rapport från ITM Stockholm University, Vestergren et al finns åtminstone ett tjugotal svåra miljögifter i mjölk från grupperna bromerade flamskyddsmedel, dioxin och dioxinliknande PCB, klorerade pesticider samt perfluorerade miljögifter. Att förneka detta tyder på stora problem när det gäller kvalitetssäkringen hos Arla.

Naturvårdsverket-logoEftersom ingen myndighet hittills förmått ingripa mot slamspridningen återstår nu en kraftsamling från oss konsumenter. Både Naturvårdsverket, som äger den här frågan, och de flesta av landets kommuner ser slamspridning som ett enkelt och billigt sätt att bli kvitt ett besvärligt kemiskt avfall. De klamrar sig fast vid den föråldrade föreställningen att slamspridning är ett effektivt sätt att återföra näring, bland annat fosfor, till marken

Men slammet saknar betydelse. Av jordbrukets omsättning av lättlöslig fosfor kommer endast två (2) procent från slam.

ζ

Kadmium i barnvälling

barnvälling-ljKadmium är en ytterst giftig metall i slam som till exempel ger skador på njurar och skelettet. Barnvälling innehåller tyvärr kadmium. Bland annat Kemikalieinspektionen och Läkare för Miljön varnar för ytterligare tillförsel av kadmium på jordbruksmark. Riksdagen införde nyligen en kadmiumskatt på konstgödsel.

Ekonomiskt stressade lantbrukare lockas då att ta emot slam i tron att det är gödning. Men slam innehåller upp till fem gånger så mycket kadmium per kilo fosfor som konstgödsel. Riksdagens beslut är alltså kontraproduktivt när det gäller dess eget miljömål Giftfri miljö .

Miljönätverket Ren Åker Ren Mat uppmanar nu alla konsumenter att hjälpas åt i denna livsviktiga kampanj. Skriv ett mejl eller ett vanligt brev till Arla och Lantmännen och förklara, att du och andra på grund av innehållet av miljögifter i maten anser att all slamspridning måste upphöra.

Omedelbart!

.
Gör så här …


Debattörerna:

För miljönätverket Ren Åker Ren Mat … www.renakerrenmat.se

Lena Jarlöv
arkitekt

Tord Melander
journalist

Gunnar Lindgren
civilingenjör

Helena Plumeyer
trädgårdsmästare

Källa .. GP DEBATT 16 JAN 2015


APPENDIX

Klicka på bilden för att läsa mer ↓

Avloppsslam-innehåll

Läs mer … http://www.renakerrenmat.se/

ζ

Vad har antibiotikaresistenta bakterier, kadmium och GMO gemensamt?

Svaret är att skadorna inte går att reparera!

 • Kadmium och andra föroreningar går inte att få bort med mindre än att man forslar bort den kontaminerade matjorden och ersätter den med ny.
  .
 • Antibiotikaresistenta bakterier försvinner inte, de sprider sig och förökar sig. Inte ens ”djurfabrikerna” kommer undan, så man kan säga att de sågar på den gren de sitter genom att deras usla förhållanden kräver stora mängder antibiotika, som i sin tur utgör en grogrund för antibiotikaresistenta bakterier att utvecklas.
  .
 • Klicka på bilden

  Genmanipulerade organismer (GMO) innehåller onaturliga gener som blandar sig med våra naturliga gener (och det kan bli och blir hur tokigt som helst, då man gått förbi naturens kontrollsystem) och det går inte att återställa, det t.o.m. går i arv (och djurförsök har visat att sterilitet inträffar efter tre generationer).

.

Har vi blivit tokiga?

4 svar på ”Miljögifter från avloppsslam finns överallt”

 1. REPLIK … Fel fokus i allvarlig fråga … GP Publicerad 21 januari 2015

  En rubrik vi kan hålla med om.

  – – –

  KOMMENTAR

  Det är således OK enligt debattörerna i reliken att sprida gifter, hormoner och kemikalier på åkrar, bara det finns lite näring med också. Ett underligt resonemang. Alarmerande är att det redan finns åkermark som inte är tjänlig för odling av spannmål till barnmat, på grund av att gränsvärden för kadmium är överskridna vad gäller barnmat (men vuxna får äta det).

  Det har t.o.m. bildats ett bolag (Revaq) som ska ”certifiera” slam. Det betyder att de sätter gränsvärden på avloppsslam och allt som ligger under dessa värden är ”godkänt”. Strategin verkar vara att påverka företag och konsumenter att använda mindre gifter och kemikalier och under tiden lägger vi ut slammet där vår mat ska växa, så förhoppningsvis så minskar gifterna successivt i avloppsslammet.

  Och har vi tur så kanske jorden då fortfarande går att använda, åtminstone till mat för vuxna.

 2. Åkrarna gödslas med p-piller – Svenska bönder får betalt för att sprida gift.

  Gifterna avskiljs i svenska reningsverk. Sen sprids de på åkrarna där vår mat odlas.

  Aftonbladet kan avslöja att svenska bönder får minst 36.000 kronor för att täcka sina jordar med tung­metaller, miljögifter, sjukhusavfall och läkemedelsrester. Läs mer … klicka här

Kommentera