Inför skolplikt för sexåringar (?)

Utslagningen från skolan måste bromsas. Staten bör därför ta ett helhetsansvar för barns och ungas utveckling, så att rätt hjälp sätts in i tid. Bland annat bör BVC:s dokumentation samlas in centralt och sexårsklass bli obligatorisk, skriver tre forskare i en ny ESO-rapport.

Läs mer … SvD Opinion

Kommentar:

Vi behöver friska och trygga barn som utvecklat sin kreativitet och sina kunskaper.

Vi måste ge vår barn deras artriktiga föda om vi vill att de skall utvecklas väl såväl psykiskt som fysiskt (något som gäller redan under graviditeten). Om vi tror att vi står över de naturlagar som gäller andra däggdjur, då bedrar vi oss.

Vi måste inse att olika barn har olika färdigheter och utvecklas i var sin takt. De som utvecklas snabbt bör kunna börja skolan tidigare, om de vill och bedöms klara det

Vi måste beakta anknytningen till föräldrar som är som mest intensiv under de tre första levnadsåren, om vi vill ha trygga barn.

Vi måste bejaka leken, fantasin om vi vill ha kreativa medborgare som skapar nya jobb. Kunskap är idag en dussinvara, medan kreativitet är guld värd.

Vi måste ta tag i mobbningen i skolan som florerar. Inga barn skall behöva gå till skolan med en klump i magen. Här borde nolltolerans gälla.

Vi måste inse att staten, myndigheter och andra auktoriteter inte alltid har rätt och tyvärr har de också ofta fel (kostråden är ett belysande exempel).

Att överlämna ansvaret för våra barn till myndigheterna slutar ofelbart med en katastrof för medborgarna och landet. Då får vi ett land där ingen tar ansvar och det slutar alltid illa.

Avslutningsvis: Kunskap är bra, men det är trygga, friska och kreativa medborgare som bygger landet. Utan dessa företagsamma medborgare kommer konforma medborgare som kan rabbla läroböcker att stå på kö, likt fågelungar som väntar på mat, för att få jobb som blivit en bristvara. En god tillgång till jobb utgör grundfundamentet för vårt välstånd.

Nedan några kloka kommentarer från folket – det finns hopp…

Saxat från kommentarerna:

”Jag ryser av olust. Inte för att man vill hjälpa barnen, men över sättet man tänkt sig hjälpa. Det svenska samhället visar igen prov på att myndigheter tror sig äga befolkningen. Gärna för att forska på.

Så länge som vi har en annan myndighet som propagerar för en övermåtta av vegetabiliska omega6-oljor i kombination med maxat med högraffinerade kolhydrater, så kommer vi att ha barn med problem, med koncentrationsstörning och hjärnor som ej mognat i takt med biologisk ålder, dessutom har säkert de flesta av barnen D-vitaminbrist.

Det finns ett samband, allt hänger ihop … ökningen av barn som ej klarar skolan, ökningen av diverse psykiatriska diagnoser och de ”nya” kostråden som slår igenom redan i moderlivet, de blivande mammorna blir allt överviktigare och barnen lider ända av näringsbrist, sen föds de upp på välling … med margarin och omega6-oljor.

Som man sår får man skörda ….”

”Patetiskt att tro att obligatorisk skolgång från 6 års ålder skulle förbättra skolresultaten, när flertalet barn fortfarande är barn med mycket ”spring i benen” och tankar på lek i ”övre regionen”. Nej det behövs en attitydförändring på alla plan i samhället. Starten är i hemmet, där föräldrar bör vara föräldrar, som ger kärlek, omtanke och trygghet, vilket också ger trygga barn. I skolan ska skolledare och lärare agera som sådana, och också få rättmätig belöning.”

”SILA MYGG OCH SVÄLJA KAMELER. Ge tillbaka lärarna möjlighet att vara lärare i den obligatoriska skolan. Lär av fungerande skolor. Bra skolor i Sverige och skolor i andra länder där lärare och elever respekterar varandra och kunskapen förmedlas i en lugn och fin miljö. Vi har fortfarande resurser i Sverige om de används på rätt sätt. Lärarna utbildas för att vara lärare inte socialarbetare, ställföreträdande föräldrar och allt möjligt annat än kunskapsförmedlare. Forskarna skjuter över målet med sina förslag. Det är bra att förskolepersonal är observanta för behov av stödinsatser men att testa barn med olika mognadsgrad kan resultera i fel signaler. Resurserna bör istället läggas på stödinsatser som förskolepersonal observerar och initierar.”

”Skolan fungerade uppenbart på 70-talet, vad har gått fel sedan dess? Är medicinen att gå längre ifrån 70-talets skola?”

”Staten bör därför ta ett helhetsansvar för barns och ungas utveckling”.  Denna mening fick mig att rysa. Tankarna går till kommunistdiktaturer där barn ska ”fostras” att tänka rätt.”

”Bra idé att barn som växer upp i hem där inte svenska är modersmål ska börja skolan vid 5-6 års ålder”

”Så ju tidigare stat och kommun kan ta ansvaret för barnens uppfostran, desto bättre blir det per definition!?  Glöm heller inte att modern forskning visat att skillnaden mellan januari- och decemberfödda barn är mycket större året de fyller sex jämfört med året de fuller sju. Snacka om att utslagning i ordets riktiga bemärkelse.”

”Så ju tidigare stat och kommun kan ta ansvaret för barnens uppfostran, desto bättre blir det per definition!? Glöm heller inte att modern forskning visat att skillnaden mellan januari- och decemberfödda barn är mycket större året de fyller sex jämfört med året de fuller sju. Snacka om att utslagning i ordets riktiga bemärkelse.”

”Det bör också införas en systematisk, diagnostisk bedömning av barnets tidiga språk- och läsutveckling i början av förskoleklassen, även denna ska samlas in centralt.”

”Jo, det går inte att låta skolprofessionen ta hand om skolutvecklingsfrågorna. Det är hög tid att initiativet överlåts på psykiatrin i skön förening med våra nationalekonomer. Bra att de lånar modeller från gamla sovjetunionen när det gäller centralstyrd insamling och registrering av psykometrisk information, som för all del våra statsmakter kan använda till mycket mer än skräddarsydd utbildning åt samhällets ”dumstrutar”. Vi måste förstå att människor från dag 1 är statliga ägodelar som ska ge ordentlig avkastning på insatt kapital. Det kräver uppoffringar och underkastelse. Fint att LR som vanligt är med på tåget när det är dags för urspårning.”

”Tyvärr har vi inga nationalekonomer värda namnet bland de styrande.”

”Gäsp … ännu ett förslag om obligatorisk sexårs, att matcha med förslaget från SSU om obligatorisk förskola från ett år. Det står ju tydligt i texten att resultaten var bättre förr. NÄR barnen slapp förskola från ett år 10-11 timmar i stora barngrupper med få personal. Ja, INNAN förskolan fick en läroplan och mer utbildad personal, när barnen inte behövde vara kvar på fritids utan fick gå hem. På den tiden när man också förstod hur viktigt det är att barn får röra på sig för att kunna inhämta kunskaper. Nu har vi följt det här spåret med mer institution för barnen år efter år. Vilket bara gett sämre skolresultat. Kanske dags att börja snegla på vad som är Finlands framgångsrecept … nämligen närvarande föräldrar: läs mer…

”Samma år som DDR bildades, 1949, började landet samarbeta med Sverige. Först i tur stod kulturen. Nästa område var utbildningssektorn. En av de mest drivande i kontakterna med DDR var Stellan Arvidsson – socialdemokratisk riksdagsledamot, rektor för lärarutbildningen i Stockholm, ledande skolreformator, tyskvän, kamrat med statsminister Tage Erlander sedan studietiden i Lund och den svenska enhetsskolans fader.  Stellan Arvidsson delade sitt engagemang för Östtyskland med sin livskamrat Britta Stenholm, skoldirektör i Täby och tung utredare vid bland annat Skolöverstyrelsen och Utbildningsdepartementet. Paret var under en lång period tongivande i Vänskapsförbundet Sverige–DDR.  När den svenska riksdagens utbildningsutskott 1967 besökte Östtyskland fick de en föredragning av sina värdar om principerna bakom DDR:s utbildningssystem.
– Presentationen visade på stora likheter med svenska läroplaner och den svenska skolpolitikens paroll ”En skola för alla”. Om man ersatte de svenska läroplanernas övergripande mål ”demokrati” mot östtyskarnas ”socialism” är texterna nära nog identiska, säger Birgitta Almgren.”

Men ärligt … vill vi ha mer av den här varan … Skolvärlden

”Hur kan ni tre ”forskare” tro att lösningen på dåliga resultat i skolan, beroende på otillräcklig resurstilldelning, skulle kunna bli bättre av att ungarna tvingas (!) börja ett år tidigare, en åtgärd som ytterligare skulle tunna ut denna resurstilldelning?

Att förslaget kommer från tre inbitna socialister (fotnot) framgår av att ni, inte med ett ord, nämner föräldrarnas roll som stödjare av sina barn i deras utbildningsresor, trots att föräldrarna, enligt svensk lag, har huvudansvaret för sina barn.

Fotnot: Socialister tycker ju att alla samhällsproblem är staten ansvar, lämnande inget ansvar kvar för medborgarna att själva hantera.”

”Låt barnen vara barn. Att börja för tidigt är inte bra. Låt barnen leka av sig sin barndom istället. De lär sig mer genom lek. Dock har jag inte sagt att de inte ska gå i skolan, det ska de, men inte för tidigt.”

”Det är elitistiskt och intolerant att inte acceptera olikheter i kunskapsnivå. Särskilt i Sverige med olikheten som ledstjärna.”

”Är det inte likheten som är ledstjärna i detta land. Jämlikhet går ju tom före välstånd.”

”Jämlikhet? I Sverige gäller jämställdhet.”

”Du har tydligen inte arbetat inom skolan vad jag förstår. När jag var där så drev jag bl.a tesen ”Det finns inget orättvisare än att behandla alla lika” för att skapa eftertanke i maskinorganisationen (högstadieskola).”

”Och ännu värre tycker jag det är med alla barn som mals genom manualbaserade program i skolan som syftar till att dressera om barnet så att det blir lättare att hantera.

Tyvärr ökar beteendestörningarna och då måste förskolor och skolor köpa in dyra program … som saknar evidens … och som med största sannolikhet skadar mer än de gör nytta. Varför ska barnen hela tiden formas för att passa miljön de tvingas växa upp i (stora barngrupper på dagis med få personal) istället för att man anpassar miljön efter barnen.

Vad behöver små barn för att utvecklas normalt och bli socialt välfungerande och förberedda för att börja i skolan? Mer skola tidigare? Mer pedagogik? Nej! De behöver närhet, kärlek, god omsorg, socialt samspel med en vuxen och en fungerande anknytning under de första åren.”

”Ett av de stora problemen i svensk skola är att man har en maskinell syn på densamma. Man ser skolan som en apparat i vilken man stoppar in elever i den ena änden, och får ut färdiga kompetenta medborgare i den andra.”

Idag registeras till och med små förskolebarns åsikter: http://www.svd.se/opinion/bran… och enligt nya skollagen ska nu också fritidspedagogerna studera och dokumentera barnen. Nu är ju svenska föräldrar så upptagna med att arbeta heltid så att de inte hinner att se vad det är som händer. Arbeta heltid … för att tjäna ihop till pensionen … som de ändå aldrig kommer att få ut …http://www.svd.se/naringsliv/trygghet….  Lika grundlurade som fåren i ”Animal farm” …

OSV…

2 svar på ”Inför skolplikt för sexåringar (?)”

 1. ”Ett av de stora problemen i svensk skola är att man har en maskinell syn på densamma. Man ser skolan som en apparat i vilken man stoppar in elever i den ena änden, och får ut färdiga kompetenta medborgare i den andra.”

  En utmärkt analys av skolan.
  Men det låter likadant inom andra sektorer i samhället

  ”Ett av de stora problemen i svensk sjukvård är att man har en maskinell syn på densamma. Man ser sjukvården som en apparat i vilken man stoppar in sjuka i den ena änden, och får ut färdiga friska medborgare i den andra.”

  ”One size fits all”

  Är det inte ett ljuvligt samhälle vi bor i? Vi är alla likadana, som om vi vore klonade. Det är inte ens ”groupthink”, det är ”klontänkande”. Vår hjärna är mycket plastisk och kan formas på två sätt:
  1. Gör som alla andra eller
  2. Tänk, och tänk själv.
  Det kräver inget tänkande att jobba enligt förslag 1
  Förslag 2 är livsviktigt för mig som individ och för samhällets överlevnad men kräver mer och är betydligt mer intressant och roligt.
  Och vi verkar inte protestera mot detta orwellskt totalitära samhälle. Vi har mer förfinade metoder för befolkningskontroll (socialt uteslutande av avvikande (även kallade självständigt tänkande) individer) och de verkar vara effektivare än i Kina.

 2. Prov för sexåringar kan förstärka orättvis ojämlikhet

  Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har föreslagit att det bör inrättas ett nationellt diagnostiskt prov för barn i förskoleklasser. Vi menar att ett sådant prov riskerar att förstärka den så kallade ”födelsedagseffekten”, som gör att barn födda tidigt på året generellt har högre betyg och tjänar mer. Om ett test införs så måste det ges vid individuellt anpassade tidpunkter, så att barnen verkligen är lika gamla när de genomför testet, skriver Anders Sundell och Maja Eklund.

  Läs mer … SvD Opinion

  – – –

  Därtill är intelligens och förmåga mycket mångfasetterad och omöjlig att mäta på ett rättvisande sätt. Hur mäts kreativitet som blommar upp i vuxen ålder, en förutsättning om samhället skall utvecklas?

  Kunskap är i dagens samhälle en dussinvara som kan köpas billigt, däremot är kreativitet och företagsamhet en bristvara, förmågor som är guld värda. Denna typ av test kan kväva en förmåga i sin linda genom den stigmatisering som det innebär. På samma gång kan medelmåttor framstå som framtidens ledare.

  Vi har många framstående företagsledare som i skolan betraktades som problembarn, med klena betyg. Det behövs idag mer än läskunnighet och faktakunskaper, det behövs förmågor som är ytterst svårt att mäta. Vid sex års ålder har dessa personliga egenskaper knappast hunnit utvecklas.

  Barn utvecklas olika fort inom olika områden och att redan i förskolan etikettera deras förmåga är inte bara dumt, det är ett övergrepp av stora mått, pådrivet av forskare som inte begriper vad de håller på med.

Kommentera