Vitamin D3, NNR5 och Läkartidningen

När vi borde ta ”sjumilasteg” när det gäller rekommenderat intag
av D-vitamin bereder våra myndigheters tjänstemän ”myrsteg”.

.
Den enda tänkbara orsaken är att fortsatt gynna läkemedelsförsäljning,
på medborgarnas och samhällets bekostnad. Myrstigen följer pengarna.

↓ ↓ ↓

.

.
Stor risk för D-vitaminbrist i Sverige

De Nordiska NäringsRekommendationerna är under omarbetning (till NNR5 eller NNR 2012). Det sades initialt att det skulle vara en transparent process. Samtliga experter har dock inte redovisat alla sina sidouppdrag till industrin. Så var det med den transparensen. Inte mycket inte.

I Läkartidningen har det kommit en artikel om D-vitaminer: ”Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige” av Pia Karlsland Åkeson, Thomas Casswall och Inger Kull.

Lika lamt som vanligt. Så jag kunde inte låta bli att skicka in en kommentar. Men Läkartidningen brukar refusera mina inlägg, vare sig det är artiklar eller kommentarer, så även denna gång.

Min (av Läkartidningen refuserade) kommentar

Jag har läst det lilla som Nordiska NäringsRekommendationer NNR5 hittills har publicerat. Det enda som ändras är Barn och vuxna 2-60 år som rekommenderas en ökning från 7,5 µg (300 IE) till 10 µg (400 IE)/dag samt vuxna >75 år och de som får en begränsad solexposition får öka till 20 µg (800 IE)/dag.

Hade man inom NNR5:s expertgrupp läst litet mer litteratur hade man funnit helt andra värden. Läs till exempel Brohult och Jonsson [1] , där gav man 2 500 µg (100.000 IE) vitamin D2/dag i ett år. Det motsvarar 36 µg (1440 IE)/kg utan symtom på överdosering.

I Polen ger man vitamin D3 med 2,5 µg (100 IE) /kg kroppsvikt [2], det motsvarar 175 µg (7000 IE) / vuxen (70 kg).

I Sverige ger vi nyfödingar om 2,8 kg 10 µg (400 IE) /dag, det motsvarar 250 µg (10.000 IE) per dag till vuxen (70 kg)!

1947 rekommenderade Obermer:

“Until further experimental evidence, adequate and incontrovertible, is made available, I submit that we should play for safety. In a climate like that of England every pregnant woman should be given a supplement of vitamin D in doses of not less than 10,000 IU per day in the first 7 months, and 20,000 IU (per day) during the 8th and 9th months.” [3] .

Översatt till svenska:

”Tills vidare experimentella bevis, adekvata och obestridliga, görs tillgänglig, vill jag göra gällande att vi ska prioritera säkerheten. I ett klimat likt Englands bör varje gravid kvinna ges ett tillskott av vitamin D i doser om minst 10.000 IE per dag under de första 7 månaderna och 20.000 IE (per dag) under 8:e och 9:e månaderna.”

Obermers rekommendation motsvarar omkring 3,6 µg (144 IE) / kg (respektive 7,2 µg (288 IE) / kg kropsvikt.

Det finns även annan litteratur av Reinhold Vieth [4] från 1999 där man rekommenderar minst 125 µg (5000 IE) /dag och toxisk dos uppskattas till högre än 1 250 µg (50.000 IE) / dag.

Likaså rekommenderar Vieth [5] 2003 att miniminivån av vitamin D3 bör vara högre än 70 nmol/L. Han fastslår att modern forskning visar man höjer nivån av vitamin D3 i blodet med 1 mmol/L per mikrogram (per 40 IE) vitamin D3 man tillför kroppen peroralt.

Mer data från 2005 är Heaney [6] där man finner att 50 µg (2000 IE) ger för lågt 25(OH)D3..

Studier visar att vi har alltför låga nivåer av D-vitamin

Det visas i flera studier att nivån av vitamin D3 i befolkningen är låg, se exempelvis Brustad et al [7] som visar att populationen i Andenes har en medelnivå på omkring 40 nmol/L, långt under den fysiologiska miniminivån på 125 nmol/L.

(Brustad är den som presenterade forskning om D-vitamin på NNC2012 (Nordic Nutrition Conference) 2-5 juni 2012 där de nya NNR5 skulle ha presenterats.)

1931 publicerade amerikanska arbetsmarknadsdepartementets Barnbyrå följande information: Sunlight for babies (Solsken för bebisar) [8].

”Börja med 10-15 minuter per dag, öka med 3 minuter per dag tills barnet får ligga en timme per dag i solen.”

Och det här är i USA där norra delen (NY) ligger på samma breddgrad som Madrid och Rom. Avståndet mellan Treriksröset och Ystad är som mellan Buffalo, NY och Tampa, FL.

Fysiologisk normalkoncentration av vitamin D3 är mer än 125 nmol/L. Mer än 100 nmol/L ger en normalisering av parathormon och mer än 125 nmol/L krävs för att en ammande kvinns ska leverera vitamin D3 med bröstmjölken till sitt barn.

Det är helt rätt att animaliskt vitamin D3 fungerar medan vegetabiliskt vitamin D2 inte fungerar i animaliesystemet. Se Lisa A Houghton and Reinhold Vieth  [9]

”The formation of 1,24,25(OH)3D2 leads to deactivation of the vitamin D2 molecule, whereas the analogous vitamin D3 metabolite, 1,24,25(OH)3D3, must undergo additional side-chain oxidation to be biologically deactivated (27).”

Översatt till svenska: ”Bildningen av 1,24,25(OH)3D2 leder till deaktivering av vitamin D2-molekylen, medan den analoga vitamin D3-metaboliten, 1,24,25(OH)3D3, måste genomgå ytterligare sidokedjeoxidation för att biologiskt deaktiveras (27).”

Sammanfattning

Människan synes enligt gammal och modern forskning behöva ha en fysiologisk minsta koncentration av 125 nmol/L av vitamin D3 för att må bra.

Eftersom solbestrålning av huden har minskat, inte bara i Sverige, på grund av Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer att vi ska låta bli att sola då det finns möjlighet att få solinducerad vitamin D3-produktion i huden så har också antalet individer med vitamin D3-brist ökat kraftigt.

Eftersom vi saknar tillräckligt med D3-vitaminkällor i den vanliga kosten bör man använda kosttillskott i form av tillräckligt med vitamin D3.

Det är välkänt och etablerat att nivån i blodet av vitamin D3 kan höjas linjärt med 1 nmol/L per µg (40 IE) vitamin D3 som tillförs via munnen.

För att uppnå minst 125 nmol/L måste man då tillföra minst 125 µg (5 000 IE) vitamin D3 dagligen till vuxen vilket motsvarar minst 2 µg/kg (80 IE/kg) kroppsvikt. Upp till 35 µg/kg är ogiftigt enligt studier.

Slutsats

NNR5 borde rekommendera vitamin D3 enligt befintlig litteratur.

Då blir rekommendationerna enligt följande:

Barn <6 månader…………  20 µg/dag …..5-3 µg/kg ….. 1 kapsel 1 250 µg/8 v

 

Barn 6 månader-1 år ….  30 µg/dag …..4-3 µg/kg ….. 1 kapsel 1 250 µg/6 v

Barn 1-5 år…………………..  50 µg/dag ….. 5-3 µg/kg ….. 1 kapsel 1 250 µg/4 v

Barn 6-10 år  ……………….. 80 µg/dag ….. 5 -3 µg/kg ….. 1 kapsel 1 250 µg/2 v

Barn 11-15 år …………….. 150 µg/dag ….. 5-3 µg/kg …..1 kapsel 1 250 µg/1 v

Vuxna >16 år ………………. 200 µg/dag ….. 2 µg/kg ….. 3 kapslar 1 250 µg/2 v

Begränsad solexposition . 250 µg/dag ….. 2,8 µg/kg …. 2 kapslar 1 250 µg/v

Gravida första 7 mån ……… 250 µg/dag ….. 2,8 µg/kg ….. 2 kapslar 1 250 µg/v

Gravida sista 2 mån ………. 500 µg/dag ….. 5,6 µg/kg ….. 3 kapslar 1 250 µg/v

Övre gräns barn ……………………………………. < 30 µg/kg

Övre gräns vuxna ………… 2 000 µg/dag …. < 30 µg/kg

– ◊ –

Uttryckt i Internationella Enheter (IE) lika med International Units (IU)

Barn <6 månader ………… 800 IE/dag ….. 200-120 IE/kg ….. 1 kapsel 30.000 IE/5v

 

Barn 6 månader-1 år …. 1200 IE/dag ….. 160-120 IE/kg ….. 1 kapsel 30.000 IE/4 v

Barn 1-5 år ……………….. 2000 IE/dag ….. 200-120 IE/kg ….. 1 kapsel 30.000 IE/2 v

Barn 6-10 år ……………….3200 IE/dag ….. 200-120 IE/kg ….. 1 kapsel 30.000 IE/1 v

Barn 11-15 år ……………. 6000 IE/dag …..  200-120 IE/kg ….. 1 kapsel 30.000 IE/1 v

Vuxna >16 år …………….. 8000 IE/dag …..  80 IE/kg ….. 2 kapslar 30.000 IE/1 v

Begr. solexposition … 10.000 IE/dag …..  110 IE/kg ….. 2 kapslar 30.000 IE/1 v

Gravida första 7 mån . 10.000 IE/dag ….. 110 IE/kg ….. 2 kapslar 30.000 IE/1 v

Gravida sista 2 mån .. 20.000 IE/dag …..  224 IE/kg ….. 4 kapslar 30.000 IE/1 v

Övre gräns barn ………………………………. < 1 200 IE/kg

Övre gräns vuxna ….. 80.000 IE/dag … < 1 200 IE /kg … 4 kapslar 30.000 IE/1 dag


[1] Brohult J, Jonson B. Effects of large doses of calciferol on patients with rheumatoid arthritis. A doubleblind clinical trial. Scand J Rheumatol. 1973;2(4):173-6.

[2] Pludowski P, et al, Vitamin d supplementation and status in infants: a prospective cohort observational study.  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011 Jul;53(1):93-9.

[3] Obermer E. Vitamin-D requirements in pregnancy. Br Med J. 1947 Dec 6;2(4535):927

[4] Vieth, R, Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999;69:842–56.

[5] R. Vieth / Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 89–90 (2004) 575–579 http://www.direct-ms.org/pdf/VitDVieth/VIETH%20More%20vit%20D%20needed.pdf

[6] R.P. Heaney / Journal of SteroidBioc hemistry & Molecular Biology xxx (2005) xxx–xxx  http://www.direct-ms.org/pdf/VitDGenScience/Heaney%20vit%20D%20requirement%202005.pdf

[7] Brustad et al. Photochem. Photobiol. Sci., 2007, 6, 903–908 http://www.nnc2012.is/programme.aspx

[9] Lisa A Houghton and Reinhold Vieth  The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement Am J Clin Nutr 2006;84:694 –7. http://www.ajcn.org/content/84/4/694.full.pdf+html

Appendix

D-vitaminproduktion en solig dag [ 2 μg = 80 IE, 500 μg = 20.000 IE (½ – 1 timmas sol mitt på en sommardag räcker), 250 μg = 10.000 IE ].

Forskare har under många år kunnat koppla D-vitamin till hälsosamma saker såsom ökad förmåga att förebygga cancer, tuberkulos, hjärtsjukdomar, diabetes och MS. På senare tid har man även börjat misstänka att brist på D-vitamin under graviditeten kan resultera i autism för barnen. Det skyddar även mot benbrott, depressioner, färre luftvägsinfektioner, eventuell förlängning av livet, förbättring av diverse hälsovärden och kanske viss hjälp för viktnedgång.

D-vitamin är både en vitamin och ett hormon, mycket viktigt för att vi skall må bra.

D3-viamintillskott på minst 30.000 IE/IU per vecka rekommenderas från 16 år och inte ens vid 100.000 IE/IU per dag föreligger risk för överdosering.

Kommentera