Livsmedelsverkets råd om salt leder till död p.g.a. saltbrist.

 

Det publicerades ett par artiklar i

Läkartidningen nr 17-18, 2012.

– ♦ –

Jag skickade följande kommentar till artiklarna men Läkartidningens redaktion refuserade kommentaren. Så jag publicerar den här i stället.
– ♦ –
 

Tack för Karin Olssons och Bertil Öhlins artikel under rubriken;
ABC om Hyponatremi ” i Läkartidningen [1].

Här beskriver författarnaen relativt ny diagnos Syndrome of Inappropriate ADH-secretion (SIADH). Deras artikel är understödd av Gudmundur Johansson i en Medicinsk kommentar på sidan 871 i samma nummer av Läkartidningen [2].

Fotnot) Hyponatremi = Saltbrist. Vid akututtalad saltbrist är risken för död cirka 20 % (20 av 100 patienter)!
Akut saltbrist orsakar hjärnödem som ger neurologiska symptom och i värsta fall död. Dessa patienter kräver akut korrigerande behandling.
Det förekommer i upptill 15 % (15 av 100)
av alla sjukhusvårdade patienter.
Akut saltbrist: Hastigt påkommen förvirring, kramper och koma.
Kronisk saltbrist: Trötthet, förvirring, illamående (kräkning), rörelserubbning, dysfasi (språkproblem), kramper och koma.
Källa: internetmedicin

Författarna skriver en utmärkt översiktsartikel om orsakerna till hyponatremi liksom behandlingsalternativen. De beskriver också att förekomsten av hyponatremi är upp emot 30 % av inneliggande patienter på SUS (Skånes Universitetssjukhus)!

De finner också att den vanligaste orsaken är SIADH som beskrevs första gången 1967 i USA [3]. Det finns flera artiklar under årens lopp där man framför hypotesen SIADH som orsak till hyponatremi [4], [5].

Någon orsak till SIADH framkastas inte. När jag går tillbaka i minnet så var hyponatremi en ovanlig diagnos på 1970-talet då jag gjorde AT på St Eriks medicinklinik.

Då ställer jag mig frågan vad som har hänt rörande nutritionsområdet sedan 30 år.

Det som slår mig med kraften av en slägga i huvudet är att Livsmedelsverket sedan drygt 20 år rekommenderar oss alla att begränsa mängden salt, natriumklorid, i maten till mindre än 5 gram per dag.

Man kan via närmaste kliniska kemlab få informationen att dygnsmängden natrium i urin, d-U Na, är 150-300 mmol/dygn och den mängden redovisas vid flera SWEDAC-ackrediterade lab så de siffrorna är säkra. Efter multiplicering med salts molekylvikt motsvarar det 9-18 g salt som vi kissar ut varje dygn. Lägg sedan till salt från svett (5 g/dygn) och faeces (>1 g/dygn) så blir normal saltexkretion 15-24 g/dygn.

Äter man mindre salt än man gör av med sjunker natriumkoncentrationen i blodet till under nedre normalvärdet (<135 mmol/L) och kroppen gör allt som det går för att behålla salt i kroppen. Givetvis påverkas då ADH-nivån liksom nivåerna av renin och angiotensin.

”Äter man, på Livsmedelsverkets rekommendation, för litet salt kan det leda till förtida död. Speciellt utsatta är barn, elitidrottsmän, sjuka och äldre under varma sommardagar.”

”Vi behöver minst 15 – 25 gram salt per dag, medan Livsmedelsverket rekommenderar maximalt 5 gram salt per dag”

”Normalt kan vi äta upptill 100 gram salt per dag utan problem, så länge vi har tillgång till vatten. Således finns det inget skäl till att reducera saltmängden, det är t.o.m. livsfarligt! ”

Äter man, på Livsmedelsverkets rekommendation, för litet salt kan det leda till döden i förtid.

”19 % av alla patienter som ligger på sjukhus med SIADH dör.
Det är den troliga och oacceptabla biverkningen av SLVs
kostråd om saltsnålhet. Snålheten bedrar alltid visheten”
[5]

Se även artiklar i Dagens Medicin [6], [7].

FASS anger att furosemid och saltfattig kost utgör en hög risk för hyponatremi. Så kunskapen om de dödliga riskerna med saltfattig kost är välkända.

Slutsatsen av dessa två artiklar i Läkartidningen blir med nödvändighet att

Livsmedelsverkets saltbristgenererande kostråd måste ändras med omedelbar verkan.

Saltrestriktionen för mat måste tas bort. Människan tål upp till ett hundra gram natriumklorid per dag [8].

Dessutom ökar matens smaklighet och portionsstorleken minskar med tillräckligt med salt i maten.

För övrigt har SBU underkänt Livsmedelsverkets kostråd.

Vidare har Socialstyrelsen redan 2008 beslutat att LCHF är vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjukvården måste följa PSL 6 kap 1 §.

.
Björn Hammarskjöld
f.d. överläkare i Pediatrik
fil. lic. i biokemi

P.S. Samtliga författare anger som jäv att de fått forskningspengar och föreläsningsarvoden från Otsuka Pharma Scandinavia AB. Detta företag har ett läkemedel mot SIADH – abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon.

”Samsca – den första och enda orala vasopressinantagonisten
Samsca (tolvaptan) är ett orginalläkemedel från Otsuka och är en selektiv vasopressin V2 -receptorantagonist som ingår i den läkemedelsklass som kallas vasopressinantagonister (vaptaner).” DS.

”Ingenstans i företagets information står det
något om att det går lätt att förebygga SIADH
genom att ge patienten tillräckligt med salt i maten!”

Björn Hammarskjöld


[1] Karin Olsson Bertil Öhlin, ABC om Hyponatremi, Läkartidningen nr 17-18 sidorna 888-892 (2012)  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18150

[2] Gudmundur Johansson, Mer fokus på hyponatremi – ett negligerat kliniskt problem, Läkartidningen nr 17-18 sidan 871 (2012) http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18135

[3] Frederic C. Bartter, William B. Schwartz, M.D. The syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone The American Journal of Medicine Volume 42, Issue 5, May 1967, Pages 790–806

[4] Upadhyay A, Jaber BL, Madias NE. Incidence and prevalence of hyponatremia. Am J Med 2006; 119 (7 Suppl 1) : S30-5  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16843082

[5] D. S. Shapiro1et al Severe hyponatraemia in elderly hospitalized patients: prevalence, aetiology and outcome. Internal Medicine Journal Volume 40, Issue 8, pages 574–580, August 2010

[6] Hammarskjöld, B., Livsmedelsverkets råd bör intas med en stor nypa salt. Dagens Medicin, 2008-08-27 http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelverkets-rad-bor-intas-med-en-nypa-salt/

[7] Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld, Karl Arfors, Läkare och allmänhet vilseleds om salt. Dagens Medicin 2008-09-17 http://www.dagensmedicin.se/debatt/lakare-och-allmanhet-vilseleds-om-salt/

[8] Björn Folkow, Salt och blodtryck – ett hundraårigt stridsäpple. Läkartidningen 2003 nr 40 sid 3142-7 http://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/pda27283.pdf

11 svar på ”Livsmedelsverkets råd om salt leder till död p.g.a. saltbrist.”

 1. Alla bör läsa boken ”Forsknings-Fusket!” av docent Ralf Sundberg. Boken ger vägledning hur man ska agera i denna vansinniga värld av profit och lögner.

  Alla dessa forskningsrapporter som är lierade med ekonomiska intressen leder till en ytterligare sänkning av forskningens anseende.

 2. Nu dör man på grund av saltbrist
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/skadades-allvarligt-av-natriumbehandling
  ”En kvinna drabbades av allvarliga neurologiska symptom sedan hon fått en alltför snabb tillförsel av natrium vid behandlingen på länssjukhuset i Kalmar.

  Enligt ett pressmeddelande hade hon mycket svår natriumbrist, ett i sig mycket allvarligt tillstånd. Men även när man ger natrium för att häva bristen kan det uppstå skador. Sjukhuset gör nu en anmälan enligt lex Maria, där man konstaterar att den snabba tillförseln av natrium troligen orsakat patientens skada.”

  Min kommentar:
  En fara med att återsalta för snabbt är central pontin myelinolys, cellsprängning av hjärnbryggans (nervbryggan mellan hjärnhalvorna) nervceller och nervtrådar. Denna komplikation är känd sedan många decennier.

  1. Hej Britt,

   Helt rätt. Det är klokt att dricka när man är törstig och då helst vatten. Att ständigt dricka vatten i tid och otid trots att man inte är törstig är inte hälsosamt, då urlakas man istället på mineraler och vitaminer.

   Kroppen säger också till när man har saltbrist och när man fått tillräckligt med salt (vi har en inbyggd saltmätare). Kroppen säger också till när man behöver äta, man blir hungrig.

   Alla dessa väl intrimmade och samverkande automatiska system kan man dock sätta ut funktion med den extrema högkolhydratkost som Livsmedelsverket rekommenderar (Tallriksmodellen). Då ersätts hunger av en sockersug (ett etablerat beroende som sitter i hjärnan som kan jämföras med alkoholism) och ständigt höga pendlande blodsocker gör att man utvecklar sjukdom och fetma.

   Sammanfattningsvis
   kan vi sätta våra automatiska väl intrimmade reglersystem ur funktion genom att äta en kost som vi genom evolutionen inte är designade för. De doser av socker/kolhydrater som vi dagligen utsätter våra kroppar och hjärnor för är dödliga flera gånger om och det är tur att kroppen har nöd-system för att klara detta, system som med tiden slits ut och då får vi prediabetes och diabetes (som redan drabbat mer än en miljon svenskar). Läs mer…

   Återställning (”reset”) sker genom att utesluta skräpmat och börja äta vår naturliga föda (NJUTMETODEN). Hälsoeffekterna blir stora och en bonus är att vår automatiska viktregleringsmekanism då reaktiveras. Man behöver aldrig mer svälta för att reglera sin vikt, läs mer hur det fungerar…

   För många är det relativt enkelt när man vet hur man ska göra, medan det för dem som utvecklat ett starkt sockerberoende kan vara ungefär lika svårt som det är för en alkoholberoende att bli en ”nykter alkoholist” – Tufft, men det går. Dvs. kronisk beroendesjukdomar som man kan bli helt symptomfri ifrån, om man slutar dricka alkohol respektive slutar dricka/äta socker/kolhydrater (dvs. tillämpar strikt LCHF).

   För de som ännu inte utvecklat sjukdom och fetma kan en mer liberal form av LCHF fungera bra, upptill 100 gram kolhydrater per dag, medan metabolt sjuka bör ligga åtminstone under 25 gram per dag (så lågt som möjligt).

   Livmedelsverket rekommenderar 2500 kcal för kvinnor och 3200 kcal för män, per dag. De rekommenderar 50–60 E% kolhydrater (tallriksmodellen), vilket omräknat innebär att:

   – Kvinnor skall äta 315 – 375 gram kolhydrater per dag – en dödlig dos gånger 12-20 (!).
   – Män skall äta 400 – 480 gram kolhydrater per dag – en dödlig dos gånger 13-27 (!).

   Man undrar vad Livsmedelsverkets tjänstemän drabbats av när de rekommenderar svenska folket att dagligen intaga 12 – 27 gånger dödliga doser av socker (=kolhydrater), som ger sockersjuka, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och till slut diabetes. Maken till inkompetens är svårt att finna.

   God fortsättning på julen och njut av riktig naturlig julmat.

   // Leif

 3. ”Akut saltbrist: Hastigt påkommen förvirring, kramper och koma.
  Kronisk saltbrist: Trötthet, förvirring, illamående (kräkning), rörelserubbning, dysfasi (språkproblem), kramper och koma.”

  Det är ju rätt i o f s – men om man bara lider av nattkramper och morgontrötthet – så tror jag utifrån egna gjorda erfarenheter sedan ca 1980 – att det är kronisk magnesiumbrist.

 4. Min mamma ligger inne nu på IVA i Falun på grund av natriumbrist och jag har egentligen ingen aning om varför hon fått det egentligen, men det är troligtvis många bäckar små då hon vårdat sin man en tid, som gick bort i lördags efter en tids sjukdom.. Och två dagar efter så blev hon liggande och hon kräktes en gång, inget mycket alls, vilket vi alla trodde då var utmattning och sorg och såklart så trugade vi ju i henne vatten, vilket hon själv oxå var så ”noga” med sista veckorna för att åtminstone inte torka ut i värmen och allt bilåkande mellan hemstaden och Falun (7 mil enkel resa) 🙁

  Lite ironiskt var det då att höra nyheterna igår om att Stockholms läns landsting anser att vi äter för mycket salt 🙁

  1. Kan tilläggas att hon ätit Salures bland annat länge, länge… Det fick varningsklockorna på läkarna att ringa när dom hörde att hon har den medicinen, för dom trodde först att det blev nåt fel på mätningen av värdena…

 5. Dags att omvärdera riskerna med salt.

  De allra flesta äter inte så mycket salt att det är någon hälsorisk. Det visar en stor internationell studie som publiceras i The Lancet idag.Ställ inte fram salt på bordet! Se upp för det dolda saltet! Använd mindre salt!

  Läs mer … klicka här

  Livsmedelsverket i Sverige är inte ensamma om att gå ut med starka rekommendationer om att minska på mängden salt för hälsans skull. Det är samma sak världen över och Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vi ska äta mindre än 2 gram natrium per dag, vilket motsvarar 5 gram salt eller en tesked.

  Livmedelsverket anser att vi ska äta MAX 6 gram per dag. Vi kanske ska döpa om myndigheten till ”Livsfarliga verket” eller ”Statens Livsfarliga Verk” (SLV) som ju bara utför regeringens order med mandat från riksdagen. Så om du inte nöjd så ska dy byta riksdagspolitiker – eller gilla läget.

  Folkhemmet Sverige tänker befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd – något annat vore ju vansinne … http://folkhemmetsverige.se/

Kommentera