Barn äter lagom med salt.

– ◊ –

Öppet brev till TT
redaktionen@tt.se
Ämne: Barn äter lagom med salt.

Hej TT!

Det är med viss förvåning jag läser i SvD, DN och Expressen att TT skickat ut en nyhet om att barn äter för mycket salt.

Detta är helt fel. Kunskapen och vetenskapen säger följande;

Normalt äter vi mer än 9-18 g salt *) per dag som vuxen (källa: Flertalet svenska kliniskt kemiska lab har som normalvärde 150-300 mmol som utsöndrad mängd salt i urinen per dygn. Multiplicera mmol med 59 (salts molekylvikt) och det blir 9-18 g salt per dygn). Till detta kommer en halvliter svett med sina 5 g salt och avföring med minst 1 g salt till per dygn.

Äter man för litet salt får man värmeslag, cirkulationskollaps, vattenförgiftning, natriumbrist eller eldaresjuka (kärt barn har många namn). Detta tillstånd brukar kräva flera dygns sjukhusvård för att långsamt återställa saltnivån i kroppen om man över huvud taget överlever saltbristen. För snabb återsaltning kan ge hjärnskador.

Ingen har påvisat i en vetenskaplig artikel att salt höjer blodtrycket. Se Läkartidningen från 2003 här…

Som frisk vuxen kan man äta upp emot 100 gram salt
per dag,
det enda som behövs är att man blir törstig
och dricker
tillräckligt med vatten.

Barn behöver salt precis som vuxna. Det finns undersökningar på 1970-talet som visar att nyfödda barn får en saltmängd i bröstmjölken som motsvarar 60 g salt/dygn till en vuxen om 70 kg (källa: W.W. Koo, J.M. Gupta; Breast Milk Sodium Arch Dis Child. 1982 July; 57(7): 500–502 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1627692/?page=2

Denna artikel hänvisar också till en liknande artikel av de svenska professorerna Aperia, Broberger, Zetterström i Acta Paediatr Scand; 1979; 68; 441-1 ).

Livsmedelsverket

Som synes så verkar det som om Livsmedelsverket vägrar följa grundlagens 1 kapitel 9 § **) genom att uppge synbarligen felaktiga uppgifter genom att påstå att barn (och vuxna!) äter för mycket salt.

Se även B Hammarskjöld. ”Svenska livsmedelsverkets råd bör intas med en rejäl nypa salt.” Dagens Medicin nr 35 2008-08-27 s 22 (http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelverkets-rad-bor-intas-med-en-nypa-salt/). Se artikeln nedan.

Jag ber TT att ur objektivitetssynpunkt även låter kunnigare parter kommentera Livsmedelsverkets synbarligen hårt vinklade, om inte falska, uppgifter som torde stå i strid med grundlagens 1 kapitel 9 § **).

Vänligen

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare
Filosofie licentiat i biokemi
Molekylärbiolog

*) Livsmedelsverket: Råd om salt

”Vi svenskar äter 10 till 12 gram salt per dag. Det är dubbelt så mycket salt som vi ”borde” äta. Rekommendationen är 5 till 6 gram salt per dag, vilket är ungefär lika mycket som en tesked. För mycket salt kan vara en orsak till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för att man ska drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och skador på njurarna. Läs mer om salt och blodtryck på länken till höger.” Länk: SLV

**) 1 kap. Statsskickets grunder 9 § :

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

2008-08-27

Livsmedelsverkets råd bör intas med en stor nypa salt.

Livsmedelsverket (SLV) ger hela svenska folket rådet att äta högst 5 g salt per dygn. Detta är ett råd i all välmening och ges i ett försök att förhindra att höga blodtryck uppstår och att sänka redan för höga blodtryck. Men stämmer det? Kan manipulation av saltintag påverka blodtrycket?

I förordet till SNÖ, en beteckning på ”Svenska Näringsrekommendationer Översatta till Livsmedel”, står det att SLVs nutritionister tyvärr inte uppnår det mål om högst fem gram salt om dagen, som SLV uppsatt för befolkningen i sin helhet.

Greta (kvinnan i SNÖ) överskrider SLVs rekommendation med 50 % och Hans (mannen i SNÖ) överskrider med 90 %. Det anmärkningsvärt att SLVs nutritionister inte lyckas med att själva uppnå SNRs mål om högsta saltintag, det mål man ger hela befolkningen.

Det finns minst två förklaringar till att SLVs nutritionister inte lyckas.

 1. Nutritionisterna kan inte sitt arbete
 2. SLVs råd är felaktiga.

Jag tror att den första förklaringen inte stämmer. Men det går enkelt att visa att den andra förklaringen är rätt.

Går man in på Landstinget Dalarnas kemlabs hemsida och kontrollera hur stor urinutsöndringen av natrium är normalt finner man att dygnsmängden natrium (dU-Na) är 150-300 mmol. 150 mmol Na motsvarar att kroppen utsöndrar minimum 9 g salt per dygn i urinen,. Svett kan vi skatta till 0,5 L per dygn och 0,9% NaCl. Det ger 5 g salt till som krävs. Avföringen beror på hur mycket fibrer vi äter, utan fibrer blir det c:a 110 g avföring med 0,9 % salt eller 1 gram till, med fibrer blir det mer.

Så minimimängden salt vi äter måste uppgå till minst 9+5+1 => 15 g salt om dagen och maximimängden blir minst 18 + 5 + 1 => 24 g salt per dag. Landstinget Dalarnas kemlab och analysen av natrium är Swedac-ackrediterade så de har rätt normalvärden.

Det finns en enda studie som sades visa att salt höjer blodtrycket , den finns i ”Abstracts of the 18th annual conference of cardiovascular epidemiology 1978, in the Cardiovascular Disease Newsletter No. 28”.

Det finns flera tusen studier som visar att ett lågt saltintag inte ger några fördelar jämfört med ett saltintag som är högre, men däremot tvärtom.

1992 kom en delrapport på National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I) ett projekt som Center of Disease Control and Prevention (CDC) i USA påbörjade 1971. Dr Helen Whalley skrev i Lancet 1997 att analysen av NHANES I visade att hjärtattackerna hos de som åt litet salt var 20 % högre än hos de som åt en vanlig kost.

I maj 2006 visade dr Hillel W Cohen med hjälp av data från NHANES II och 2008 i NHANES III att om man åt mindre än 5 g salt per dag så ökade risken för hjärtsjukdom med mer än 50 %.

.
Dessa resultat är i motsättning till SLVs och andra myndigheters råd om högst 5 g salt per dag.

Dr Cohen sade maj 2006 att: ”Vi anser att dessa resultat inte stödjer de nuvarande rekommendationerna.. Vi uppmanar de som utfärdar riktlinjerna att gå tillbaka till sina ursprungsdata och kontrollera med mera resultat innan man ger generella rekommendationer. Och det är helt klart att resultaten inte stödjer de nuvarande rekommendationerna.”

Vi kan ta ett par exempel ur verkligheten. Om man äter en salt sill så blir man törstig, dricker vatten och kissar ut överskottet på salt. Man fortsätter att må bra och saltnivåerna i blodet fortsätter att vara normala.

Om man äter för litet salt sjunker nivån av natrium i blodet, man kommer ned under nedre normalvärdet trots att kroppen försöker behålla så mycket natrium som det går. Sen blir det varmt, man svettas, svett innehåller salt och natriumvärdet sjunker ännu mer, man gör det som sägs, dricker mera vatten då det är varmt och späder ut natrium i blodet ännu mer. Man drabbas av värmeslag eller cirkulationskollaps, inte alltid förenligt med överlevnad.

Det är detta som händer de gamla vid värmeböljor och effekten av näringsrekommendationernas saltsnålhet förstärks ytterligare.
.

.
Detta innebär att de nuvarande kostråden gällande saltintag är helt felaktiga.
Det verkar till och med som om de är skadliga för åtminstone delar av befolkningen.

Fallet med saltintag och hypertoni visar hur skadliga felaktiga hypoteser kan vara. Ändå fortsätter man från vissa håll att felaktigt propagera för att salt skulle höja blodtrycket.

Socialstyrelsen måste omedelbart ta på sig rollen av övervakande myndighet. Socialstyrelsen behöver bara läsa några få vetenskapliga artiklar enligt ovan för att kunna gå ut och rekommendera oss en stor nypa salt till så att rekommendationer om saltintag stämmer överens med verkligheten.

Mora den 15 juni 2008

Björn Hammarskjöld
Leg läkare
Specialist i pediatrik
Fil lic i biokemi

PS. Även ”danska barn får för mycket mycket salt” – enligt WHO

6 svar på ”Barn äter lagom med salt.”

 1. Tack Björn! Det är just denna klokhet som fattas oss.

  Man undrar vad eller vem det är som ligger bakom all denna skrämselpropaganda. Är det inte rött kött så är det salt eller båda. Har man levt så länge som jag så har man varit med om detta tröttande många gånger. Jag tänker med skam på alla de gånger jag givit det onda ögat till mina närstående när de använt salt vid bordet.

  Jag kan försäkra att varje gång jag lyssnar på föreläsare från den fina Sahlgrenska Akademin så utöver att skrämmas för det farliga mättade fettet så tar man upp det dödande saltet och det cancerframkallande röda köttet.

  Men jag skulle gärna vilja veta hur Du ser på vanligt raffinerat salt kontra bergsalt, ursalt, himaliasalt eller det jag köpte sist, oraffinerat salt från Island. Det handlar ju om mineralinnehåll.

  1. Jag hakar på din fråga: Havssalt då? Jag köper det gärna i flingform för att dels slippa aluminiumtillsatsen i bordssaltet dels för att få tag i fler mineraler,naturlig jod bl.a..Det senare är kanske önsketänkande eftersom bergsaltet normalt,eller kanske rentav alltid,härstammar från urhav.Man behöver en mortel vid matlagningen.

 2. Innehåller havssaltet mer än 90 % NaCl så är det inte äkta vara.
  Se Wikipedia Sea salt

  Composition

  Seawater is primarily composed of the following salt ions,[5] listed in order of descending abundance by weight:
  Chloride (Cl-) 55.03%
  Sodium (Na+) 30.59%
  Sulfate (SO42-) 7.68%
  Magnesium (Mg2+) 3.68%
  Calcium (Ca2+) 1.18%
  Potassium (K+) 1.11%
  Bicarbonate (HCO3-) 0.41%
  Bromide (Br-) 0.19%
  Borate (BO33-) 0.08%
  Strontium (Sr2+) 0.04%
  Miscellaneous constituents 0.01%

  Ställ krav på din saltleverantör att havssalt innehåller högst 90 % NaCl, natriumklorid. Sedan måste även alla komponenter över 1 % redovisas. Annars är leverantören inte redlig enligt Livsmedelsverket.

 3. Jag har kollat med Falksalt

  Havsvatten pumpas in i salin nr 1, dunstar litet vatten, pumpas sedan vidare salin efter salin till nr 20. Då är salthalten i laken 24 % varför NaCl faller ut, tvättas med vatten och alla andra nyttiga joner har under denna process tvättats bort helt. Allt som återstår är NaCl till 99,6 %.

  Så havssalt är precis lika nyttigt som vanligt ojoderat bordssalt.

  Med andra ord, ät joderat vanligt salt, inget av de andra saltsorterna innehåller heller något annat än ren NaCl om det inte uppges i innehållsdeklarationen.
  Alla andra salter lurar kunden att betala upp emot 200 kr/kg för vanligt salt

  Salt är salt om än i gyllene dosor (lätt travesti på Gustaf Fröding som i dikten Idealism och realism i diktsamlingen Nya dikter (1894) skaldade :
  ”Men strunt är strunt och snus är snus,/ om ock i gyllne dosor,/ och rosor i ett sprucket krus/ är ändå alltid rosor.”)

Kommentera