Salt, hypertension, and prevention – Salt, högt blodtryck och förebyggande.

January 16, 2012

The debate over the health benefits of restricting sodium intake continues after a recent study found that CV risk was increased at both low and high levels of sodium consumption. The analysis, examining the association between estimated sodium excretion and cardiovascular events among almost 29 000 adults, showed not only that CV risk was increased among those with the lowest levels of sodium excretion but also that risk associated with high levels of intake appeared only at sodium-intake levels much higher than the cutoffs currently recommended in nutritional guidelines.

This study follows a meta-analysis of 167 trials examining low vs high sodium intake that concluded that the net health effect of lowering sodium intake may not be positive at a population level, at least not in white people.

Comment # 4 of 6 –  January 20, 2012  –  Björn Hammarskjöld

 Shame on seemingly ignorant professors!

I’m ashamed. How can knowledgeable professors seem to know so little about the physiology of salt that they recommend us to eat less salt?

We know that we have just enough salt in the body. We have to excrete exactly the same amount that we eat. The normal amount healthy people excrete via the urine is 9-18 grams of salt per day. Then add salt losses from sweat and faeces and it all ends up to a minimum intake of 15 grams sodium chloride per day.

We can eat up to 100 grams of salt per day if we drink enough water. And there is not a single study that has measured the salt intake between 10 and 100 grams salt per day and at the same time the blood pressure. Why? Because we already know that the blood pressure will stay normal as long as we eat less than 100 grams of salt and have enough of water. That experiment will just destroy a beautiful hypothesis and further research money will evaporate into thin air.

We all know that if the sodium concentration in the blood is less than 125 mmol/L we die if we are not resalinated slowly during several days back to normal 137-145 mmol/L sodium.

125 mml/L is equal to 41 grams of salt in the blood of a 70 kg person and about 155 g salt in total interstitial fluid volume (including blood volume). 137 mmol/L is equal to 45 grams of sodium chloride in the same individual and about 170 g in total interstitial fluid volume, just 4 (four) grams more in the blood and 145 mmol/L is equal to 48 grams of salt in the same person’s blood volume and about 180 g in total interstitial fluid volume. If the extracellular sodium level is too low more water is forced into the cells and the cells will eventually disrupt due to increased intracellular water volume. This is a well known way to quickly disrupt cells by adding distilled water to a cell sample.

So there is a small difference in salt amounts (15-25 grams) that separates continued survival of the individual and death due to sodium deficiency.

Shame on seemingly ignorant profe$$ors!

.

– ◊ – Googleöversättning till svenska – ◊ –

.

the heart.org

Jan 16, 2012

Debatten om de hälsosamma effekterna av att begränsa natriumintag (salt) fortsätter efter en nyligen genomförd studie som fann att CVD-risk (risk för hjärt- och kärlsjukdom) ökade på både låga och höga nivåer av natriumkonsumtion.

Analysen, som granskade sambandet mellan beräknad natriumutsöndring och kardiovaskulära (hjärt/kärl-) händelser bland nästan 29 000 vuxna, visade inte bara att CVD-risk (hjärt/kärl sjukdomsrisk) ökade bland dem med de lägsta nivåerna av natriumutsöndring, men också att riskerna med höga nivåer av intag syntes endast på natriumintag av mycket högre än rekommenderade maxnivåer enligt för närvarande näringsmässiga riktlinjer.

Denna studie följer en metaanalys av 167 studier avseende låga gentemot höga natriumintag och som drog slutsatsen att slutresultatet av hälsorekommendationer som leder till sänkta natriumintag  inte kan vara positivt på befolkningsnivå, åtminstone inte för den vita befolkningen.

Kommentar # 4 av 6 – 20 jan 2012 – Björn Hammarskjöld

Skäms, ni till synes, okunniga professorer!

Jag skäms. Hur kan kunniga professorer verkar veta så lite om saltets fysiologi, eftersom de rekommenderar oss att äta mindre salt?

Vi vet att vi har en perfekt mängd salt i kroppen. Vi måste utsöndra exakt samma mängd som vi äter. Den normala mängden salt friska människor utsöndrar via urinen är 9-18 gram salt per dag. Tillsätt sedan saltförluster från svett och avföring och det hela blir ett minimum av 15 g natriumklorid per dag.

Friska människor kan äta upptill 100 gram salt om dagen,
om det finns tillgång till vatten. Så salta med gott samvete!

[ Livsmedelsverket: ”Vi svenskar äter 10 till 12 gram salt per dag. Det är dubbelt så mycket salt som vi ”borde” äta. Rekommendationen är 5 till 6 gram salt per dag, vilket är ungefär lika mycket som en tesked. För mycket salt kan vara en orsak till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för att man ska drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och skador på njurarna.”]

Vi friska kan äta upp till 100 gram salt per dag om vi dricker tillräckligt med vatten. Och det finns inte en enda studie som har mätt saltintaget mellan 10 och 100 gram salt per dag och samtidigt mätt blodtrycket.

Varför? Eftersom vi redan vet att blodtrycket kommer att vara normalt så länge som vi äter mindre än 100 gram salt och dricker tillräckligt med vatten.

Det experimentet kommer bara att spoliera en vacker hypotes och ytterligare forskningspengar kommer att gå upp i rök.

.

.

Vi vet alla att om natriumnivån i blodet är mindre än 125 mmol/L dör vi om vi inte återsaltas långsamt under flera dagar, tillbaka till det normala 137-145 mmol/L natrium.

125 mmol/L är lika med 41 gram salt i blodet hos en 70 kg person och ca 155 g salt i hela den interstitiella (all vätska utanför cellerna) vätskan (inklusive blodvolym). 137 mmol/L är lika med 45 gram natriumklorid i samma individ och ca 170 g totalt i interstitialvätskans volym, bara 4 (fyra) gram mer i blodet och 145 mmol/L är lika med 48 gram salt i samma person blodvolym och ca 180 g i totalta interstitialvätskans volym. Om den extracellulära natrium nivån är för låg pressas mer vatten in i cellerna och så småningom kommer de att sprängas på grund av ökad intracellulär vattenvolym. Detta är ett välkänt sätt att snabbt vattenspränga cellerna genom att tillsätta destillerat vatten till celler i provrör.

Så det är små skillnader i saltmängder (15-25 gram) som skiljer individens överlevnad mot död på grund av natriumbrist.

Skäms, ni till synes, okunniga profe$$orer!

.

2 svar på ”Salt, hypertension, and prevention – Salt, högt blodtryck och förebyggande.”

 1. SALTMYTEN LEVER

  Jag kan försäkra att saltmyten lever. Lyssnade för en tid sedan på en föreläsning av en dietist knuten till det det prestigefulla stora sjukhuset. Föreläsaren rekommenderade oss att utöver att oss att äta sådant som gör sig bra på Power Point bilder d.v.s. alla Unilevers konstgjorda fetter i designade förpackningar men också frukter och grönsaker i granna färger – påminnande om det man ger exotiska fåglar i fångenskap – så hade hon med sig ett litet teskedsmått. Med detta ville hon demonstrera den tillåtna dagliga saltmängden.

  Det går att vänja sig att äta gröt utan salt fick vi veta! Vidare varnades vi för salt i senap, ketchup korv m.m. Men inte ett ord om socker i samma födoämnen. Vi satt artigt och snällt och lyssnade. Om man skulle leva upp till råden så är det ju farligt vad jag förstår.

  Men även I vardagslivet upplever man folk som ger det onda ögat till dem som man tycker tar för mycket salt på maten. Mycket bra att få det avdramatiserat.

  Jag undrar om det stämmer, att när människor ibland kollapsar och dör under långlopp kan det då bero på saltbrist eller skall man säga att de druckit för mycket vatten?

  Hoppas att Du också kan berätta för oss hur rädda vi skall vara för kött kött. Varningarna för rött kött återkommer ju med en nästan cyklisk regelbundenhet.

 2. Hej!

  Saltmyten lever på grund av okunnighet. Det finns många som mår dåligt på grund av saltbrist. Det brukar kallas värmeslag, cirkulationskollaps, vattenförgiftning, natriumbrist eller eldaresjuka. Kärt barn har många namn.

  Man kissar normalt ut 9-18 gram salt varje dag enligt alla klinisk kemiska laboratorier i Sverige. Vi måste äta lika mycket salt som vi utsöndrar varje dag annars dör vi.

  Normal saltnivå är 137-145 mmol/L, man riskerar att dö av saltbrist när natriumnivån kommer under 125 mmol/L. Det skiljer 4 gram salt mellan dessa nivåer. Sedan måste man återsaltas långsamt under flera dygn för att undvika hjärnskador.

  Vi består av rött animaliskt kött och animaliskt fett. Av den anledningen är animaliskt kött och fett det optimala för oss, protein och fett är dessutom livsnödvändigt för oss att äta, annars dör vi av undernäring.

  Så animaliskt rött kött kan inte ge upphov till cancer eller andra sjukdomar, det är kolhydraterna som är sjukdomsframkallande. Det visste vi redan för 150 år sedan men kunskapen synes ha fallit i glömska sedan de$$.

  Kolhydrater behöver vi mellan 3-6 g i blodet (3-6 mmol/L) hos 70 kg människa.

  Mer än 7 mmol/L eller 7 gram glukos i blodet är giftigt för oss, mer än 30-50 g (=mmol/L) är den dödlig koncentration av glukos. Sedan vill Livsmedelsverket och Socialstyrelsen att man ska äta 480 g kolhydrater/glukos per dag. . . . . .

  Kolhydrater saknar livsnödvändighet, vi behöver inte äta en enda molekyl kolhydrater för att må bra.

  Tack, vårt kära katastrofförhindrande insulin som får oss att överleva Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets potentiellt livsfarligt extremt kolhydratrika kost.

Kommentera